Ieri seară mă în­torceam de la Cluj. Se fă­cuse deja noapte, dru­mul era plin de ca­mi­oane, așa că pe multe por­țiuni n‑am avut alt­ceva de fă­cut de­cât să stau în coada de ti­ruri, mer­gând cu­minte cu 60 km/h și aș­tep­tând să se ivească oca­zia unei de­pă­șiri no­ro­coase. În tim­pul ăsta am avut ră­ga­zul să mă gân­desc la una și alta. Autos­trada aproape pus­tie a com­pen­sat câte ceva din tim­pul pier­dut și mi‑a ofe­rit și ea pri­le­jul de a re­flecta la alte su­biecte de­cât tra­fi­cul. Gân­dul m‑a pur­tat că­tre cele care s‑au în­tâm­plat în ul­tima vreme, la pro­tes­tele din stradă, la fe­lu­ri­tele eve­ni­mente și de­cla­ra­ții ale mai ma­ri­lor zi­lei, în­cer­când să de­slu­șesc în­co­tro se în­dreaptă so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească. Nu doar din cu­ri­o­zi­tate per­so­nală, ci și pen­tru că simt că toate as­tea nu se poate să nu aibă con­se­cințe asu­pra vie­ții mele per­so­nale. Când ești pe cont pro­priu de­vii mult mai sen­si­bil la pul­sa­ți­ile politicii.

Gu­ver­na­rea se în­dreaptă spre un fa­li­ment in­e­vi­ta­bil, sunt con­vins de asta. Toate mă­ri­rile de sa­la­rii și pen­sii, re­du­ce­rile de taxe și im­po­zite, ne­sus­ți­nute de o creș­tere eco­no­mică so­lidă, vor ge­nera in­fla­ție, de­te­ri­o­ra­rea cur­su­lui de schimb, scă­de­rea rit­mu­lui de creș­tere eco­no­mică și ner­vo­zi­tăți so­ci­ale. Când a des­chis cu­tia cu po­meni, PSD a stâr­nit pa­timi și frus­trări as­cunse în cele mai di­verse clase pro­fe­sio­nale. Pro­fe­so­rii sunt ne­mul­țu­miți că li s‑a dat me­di­ci­lor mai mult de­cât lor, me­di­cii nu‑s nici ei fe­ri­ciți cu ce au pri­mit, po­li­țiș­tii au ie­șit în stradă că vor și ei mă­riri. O dată por­nit, ca­ru­se­lul mă­ri­ri­lor se în­vârte sin­gur. Ni­meni nu știe exact până unde. Cât de mare va fi in­fla­ția? Oare ar tre­bui să-mi schimb eco­no­mi­ile în euro? Sau în do­lari? Nici Uniu­nea Eu­ro­peană, nici SUA nu par să fie prea bine în ul­tima vreme.

Ca să fie și mai în­gri­jo­ră­tor, chiar de oa­meni din PSD se în­do­iesc de sus­te­na­bi­li­ta­tea pro­gra­mu­lui PSD. De­u­năzi Ponta și Năs­tase aveau ast­fel de în­gri­jo­rări, acum li se ada­ugă și Co­rina Crețu, co­mi­sar eu­ro­pean pro­ve­nit din rân­dul PSD, care zice că s‑ar pu­tea de­clanșa o pro­ce­dură de in­frin­ge­ment îm­po­triva Ro­mâ­niei dacă gu­ver­nul nu de­mon­strează cum men­ține de­fi­ci­tul bu­ge­tar sub con­trol. Pri­ma­rii se plâng că mă­ri­rile de sa­la­rii le con­sumă ba­nii din bu­ge­tele lo­cale și nu mai rămâne mare lu­cru pen­tru alte pro­iecte. Nici mă­car bani pen­tru co­fi­nan­ță­rile nu există, deci vom pierde și multe din­tre fon­du­rile eu­ro­pene. Mi­nis­trul de fi­nanțe spune pu­blic că tre­buie să re­nunțe la in­ves­ti­ții pu­blice pen­tru că nu mai sunt bani. Drag­nea îl ceartă și con­ti­nuă să spună că, dacă se aplică pro­gra­mul de gu­ver­nare așa cum a fost gân­dit, to­tul va fi bine. Oare?

Ar tre­bui, se pare, să am în­cre­dere în com­pe­ten­țele de ma­cro-eco­no­mie ale unui ins care a fost toată viața slu­j­baș de stat într-unul din­tre ju­de­țele cele mai pră­pă­dite din punct de ve­dere fi­nan­ciar. Și mă în­treb: dacă e așa de pri­ce­put, de ce n‑a re­u­șit să facă ceva pen­tru oa­me­nii care l‑au tot vo­tat de atâ­tea ori? Oare nu cumva e doar un im­pos­tor? Și, dacă da, e un im­pos­tor ino­cent sau unul per­fid? E pur și sim­plu un prost care ne târăște pe toți într‑o aven­tură eco­no­mică, un in­frac­tor care se zbate să scape din mâi­nile le­gii și se fo­lo­sește de po­meni ca să ne mi­tu­iască pe toți sau un ru­so­fil care plă­nu­iește un alt fel de vi­i­tor pen­tru Ro­mâ­nia? Mie unul nu mi se pare a fi prost. Deși ar fi fost pro­ba­bil de pre­fe­rat, dacă mă gân­desc la ce­le­lalte două variante.

Multe în­tre­bări, pu­ține răs­pun­suri. Un lu­cru mi s‑a pă­rut evi­dent: po­li­tica ro­mâ­nească s‑a schim­bat. A de­ve­nit mult mai sim­plă și mult mai ra­di­cală. Nu mai există sub­ti­li­tă­țile în­tor­to­che­ate ale mul­ti­tu­di­nii de po­li­ti­cieni care con­stru­iau gru­puri și bi­se­ri­cuțe înă­un­trul fi­e­că­rui par­tid. Hre­ben­ciu­cii, co­zmân­cii, vi­de­nii și ber­ce­nii, ba­ro­nii ju­de­țeni și na­țio­nali — fi­e­care cu pro­pria sa agendă și cli­en­telă po­li­tică, cu sfo­ră­ri­ile și in­te­re­sele per­so­nale, care se in­ter­sec­tau și se mul­ti­pli­cau în nesfâr­șite com­bi­na­ții fra­u­du­loase pe care nici acum jus­ti­ția nu le‑a des­câl­cit pe de­plin — sunt is­to­rie. În lo­cul lor avem un gu­vern de sal­tim­banci și un alai de par­la­men­tari ser­vili, dis­puși să facă tumbe și mă­tă­nii la co­manda pă­pușa­ru­lui prin­ci­pal, care în­cearcă să ne mintă că nu e el la co­mandă. Ac­țiu­nile lor sunt di­recte și fruste, sfi­dă­toare și pline de dis­preț la adresa ce­lor­lalți. Ni­meni nu se mai obo­sește să in­ven­teze ar­gu­mente. Tre­buie să ac­cep­tăm de­mo­la­rea unor prin­ci­pii și legi pen­tru că așa vor mu­ș­chii cuiva, iar acel ci­neva are drep­tul de a fi le­giu­i­tor. Con­sti­tu­ția a de­ve­nit pre­text de viol colectiv.

Ce‑o să mai urmeze?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Cu to­tii tre­cem prin mo­mente de „de­pre­sie an­li­tica an­xio-de­pre­siva fi­xata pe fond des­ti­nic”. Din­colo de gluma asta amara cu iz de di­a­gnos­tic psi­hia­tric, cred ca „e groasa rau”. Dar, sun­tem vi­no­vati cu to­tii. Tru­fie, in­cre­dere prea mare in pro­pria noas­tra ca­pa­ci­tate de a dis­cerne, ce duce une­ori la de­ci­zii com­plet ero­nate, lu­ate cu con­vin­ge­rea ca sunt cele mai bune, cand, in re­a­li­tate ele sunt re­zul­ta­tul ce­lei mai sub­tile ma­ni­pu­lari, aceea care ne face sa cre­dem ca am de­cis prin pro­pria vo­inta. Si, in plus, nu ve­dem „lu­cru­rile mici” din ca­uza ca sun­tem con­vinsi ca avem che­mare pen­tru schim­ba­rea lu­cru­ri­lor mari…

  2. Bogdan

    Poate ar tre­bui sa ne ui­tam la Tur­cia ca sa ve­dem unde pu­tem ajunge.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.