Dragnea‐Liiceanu, 1–0

Am urmă­rit zilele tre­cute inter­ven­ți­ile celor patru per­soane care au repre­zen­tat Româ­nia în dez­ba­te­rea din Comi­sia pen­tru Liber­tăți Civile, Jus­ti­ție și Afa­ceri Interne a Par­la­men­tu­lui Euro­pean – eram curios să văd ce argu­mente s‐au adus și cum s‐au pre­zen­tat fie­care din­tre cei invi­tați să ia cuvân­tul.

Dis­cur­sul minis­tru­lui jus­ti­ției nu m‐a sur­prins în nici un fel. Omul e pro­fe­sor uni­ver­si­tar ca for­ma­ție și a pre­dat un scurt curs de jus­ti­ție apli­cată, prin prisma opi­ni­i­lor pro­prii, care se supra­pun în foarte multe locuri cu cele ale PSD. Pro­ba­bil că din acest motiv a și fost ales ca minis­tru pseudo‐tehnocrat – cineva știa că vede­rile sale sunt… con­ve­na­bile. În esență ceea ce dom­nul Tudo­rel a spus comi­siei euro­pene este că totul e bine și, acolo unde nu e bine, o să facem să fie bine. Ca să nu fie rău.

Jur­na­lis­tul Liviu Avram a fost foarte inspi­rat în con­struc­ția dis­cur­su­lui său. Ideea lui de a porni de la ima­gi­nea extrem de con­cretă a por­to­fe­lu­lui pro­priu, pe care l‐a și ridi­cat dea­su­pra capu­lui când a venit vorba des­pre el, a dat un impact puter­nic între­gii argu­men­ta­ții și a fost con­ving­ă­toare. Logica impe­ca­bilă și abor­da­rea apa­rent sim­plistă a pro­ble­mei dez­bă­tute – ata­cul asu­pra jus­ti­ției comis de guver­na­rea PSD – au dat un soi de cla­ri­tate dis­cur­su­lui său, care ar fi fost per­fect dacă nu ar fi fost nefe­ri­cit pig­men­tat cu frec­venta ros­tire a cuvân­tu­lui "slide", care instruia un ope­ra­tor să sin­cro­ni­zeze dis­cur­sul jur­na­lis­tu­lui cu o pre­zen­tare, pro­ba­bil în Power­Po­int. Există gadget‐uri rela­tiv ieftine care per­mit ope­ra­rea de la dis­tanță a unei pre­zen­tări, ceea ce ar fi sal­vat dis­cur­sul fru­mos al jur­na­lis­tu­lui de la desu­e­tul cuvân­tu­lui repe­tat în mod ener­vant. Plus că la un moment dat, sub pre­siu­nea tim­pu­lui limi­tat, s‐a pro­dus un deca­laj între dis­curs și pre­zen­tare, iar Liviu Avram n‐a știut să ges­tio­neze gra­țios pro­blema.

Vic­tor Alis­tar, de la Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal, a fost ambi­guu și alu­ne­cos. Argu­men­tele sale puteau fi ușor inter­pre­tate ca fiind favo­ra­bile PSD. Sau nu. A avut și niște remarci ori­gi­nale la final, legate de pre­ve­ni­rea corup­ției, adu­când o per­spec­tivă corectă (zic eu) și puțin dis­cu­tată de cei­lalți vor­bi­tori. Și a făcut niște tri­mi­teri impor­tante spre per­cep­ția româ­ni­lor asu­pra temei corup­ției, care a fost de ase­me­nea un aspect puțin dis­cu­tat de cei­lalți vor­bi­tori, abor­dând inspi­rat poves­tea pri­ma­ru­lui băi­mă­rean Cătă­lin Chi­ri­cheș, ales pen­tru un nou man­dat în timp ce era în puș­că­rie. Una peste alta, a fost ca aspi­rina: nici n‐a aju­tat, nici n‐a încur­cat.

La final a vor­bit Gabriel Lii­ceanu. Am urmă­rit cu mare aten­ție dis­cur­sul său pen­tru că sunt – de obi­cei – un admi­ra­tor al artei sale ora­torice. Dar de data asta am fost des­tul de dez­a­mă­git. Cuvin­tele nu erau sufi­cient de lim­pezi, ide­ile nu erau sufi­cient de cur­sive în con­tex­tul în care se află. S‐a pier­dut într‐o dez­ba­tere oare­cum ste­rilă, mai degrabă aca­de­mică și – ori­cum a‐i lua‐o – plic­ti­si­toare. N‐a avut nerv, n‐a avut miez. A spus lucruri deja cunos­cute, de parcă ținea o infor­mare pen­tru cineva care abia acum afla des­pre situ­a­ția din Româ­nia. Într‐un cuvânt s‐a pier­dut în deta­lii inu­tile și a ratat să trans­mită un mesaj sim­plu și clar – ori exact asta aștep­tam de la el. Între cele câteva momente de cio­ro­vă­i­ală pe care (regre­ta­bil) le‐a avut cu pre­șe­din­tele comi­siei asu­pra tim­pu­lui acor­dat (oare de ce toți vor­bi­torii nu și‐au exer­sat dis­cur­su­rile ca să le cali­breze pe cele 8 minute acor­date?) a comis și o impar­do­na­bilă gre­șe­ală: a min­țit în legă­tură cu o decla­ra­ție a lui Drag­nea des­pre demi­te­rea pro­cu­ro­ru­lui șef și a șefu­lui DNA.

Ulte­rior, după ce au apă­rut reac­ții la dis­cur­sul său, Lii­ceanu a admis că există o pro­blema, recu­nos­când eroa­rea, dar nu și min­ciuna. Pen­tru că – spune el – fap­tul că Drag­nea vrea capul celor doi pro­cu­rori este un ade­văr, chiar dacă nu a decla­rat acest lucru în mod expli­cit. Iar dovada este că, la un moment dat, Drag­nea chiar a spus că Româ­nia nu va pieri dacă cei doi pro­cu­rori șefi vor pleca din func­ți­ile lor. Din păcate aici mă dis­tan­țez de dom­nul Lii­ceanu: toc­mai de la el mă aștep­tam la o rigoare aca­de­mică a cită­rii. Înțe­leg pato­sul care înso­țește logo­sul, dar eto­sul tre­buie să fie și el în armo­nie. Dacă Drag­nea n‐a spus nici­când că cere demi­sia vre­u­nui pro­cu­ror șef, nu e ok să i se pună în gură vorbe pe care nu le‐a ros­tit. Chiar dacă mulți din­tre noi pre­su­pu­nem că le‐a gân­dit.

Azi Drag­nea (sau mai degrabă cineva care l‐a aju­tat) a scris pe Face­book o replică extrem de coe­rentă, de per­ti­nentă și de ustu­ră­toare: "Îmi men­țin decla­ra­ția că vor­bim prea mult des­pre cele două func­ții. Într‐adevăr, com­ba­te­rea corup­ției nu ar tre­buie să depindă de o func­ție sau de o per­soană. Alt­fel, înseamnă că totul este rever­si­bil. Într‐un stat de drept, meca­nis­mele și insti­tu­ți­ile sunt sau ar tre­bui să fie mai impor­tante decât per­soa­nele în sine. De aceea, mă sur­prinde ido­la­tria pe care o mani­fes­tați față de doamna Kovesi. Tes­tul suprem al așa‐numitei lupte anti‐corupție se va da abia când domnia sa nu va mai fi în func­ție. Nu decid eu și nici nu mă inte­re­sează când va veni acel moment. Dar abia atunci vom putea sta­bili ceea ce vă doriți și dum­ne­a­voas­tră, anume că pro­ce­sul com­ba­te­rii corup­ției este ire­ver­si­bil, indi­fe­rent cine va con­duce vre­mel­nic acea insti­tu­ție după doamna Kovesi. "

Și, ori­cât de mult l‐aș sim­pa­tiza pe Gabriel Lii­ceanu (pe care voi con­ti­nua să‐l admir din multe puncte de vedere), în dis­puta asta Drag­nea a câști­gat.

PS Dacă vreți să auziți dez­ba­te­rile din comi­sia euro­peană, le puteți găsi aici. Pen­tru cei care vor doar inter­ven­ți­ile româ­ni­lor, mer­geți la pozi­ția 2:09:30.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Sorin, din nou nu sesi­zezi sub­ti­li­ta­tile secu­riste. Sau, poate, nu doresti asta. Dom­nul Drag­nea nu a facut decat sa sub­li­ni­eze, inca o data, ca e sta­pan pe situ­a­tie. Obraz­nic si nesim­tit.
  Daca ma intrebi pe mine, mie nu‐mi place pre­ti­o­zi­ta­tea lui Lii­ceanu dar, nu poti com­para, nici­o­data, mere cu pere.

  • Sorin Sfirlogea

   Ba le sesi­zez, dar pe comu­ni­care – ambii au vrut să facă asta, să comu­nice public – Drag­nea i‐a luat fața pe fon­dul gre­șe­lii făcute de Lii­ceanu. Ca exer­ci­țiu de ima­gine, Drag­nea a câști­gat. Nu pen­tru că e mai bun, ci pen­tru că Lii­ceanu a fost neaș­tep­tat de slab.

   • Anonymous

    Sorin, eu te apre­ciez pen­tru tot ceea ce faci dar, accepta, te rog, ca une­ori bati cam­pii. Nu se pot ala­tura cele doua nume. Nici pen­tru exer­ci­tii de ima­gine si pen­tru nimic alt­ceva. In mate­rie de comu­ni­care, pe Lii­ceanu il poti com­para doar cu Lii­ceanu. Pe Drag­nea il poti com­para cu gasca lui de sar­la­tani. Din­tre aces­tia, este cel mai bun (in comu­ni­care).

    • Sorin Sfirlogea

     Fap­tul că avem opi­nii dife­rite nu înseamnă că unul din­tre noi bate câm­pii. Înseamnă că vedem lucru­rile din per­spec­tive dife­rite. Eu rămân la opi­nia mea. Argu­men­tele tale lip­sesc. Îmi repeți doar că cei doi nu pot fi com­pa­rați pen­tru că se află pe trepte dife­rite în sis­te­mul tău de valori. Iar eu ar tre­bui să cred că sis­te­mul tau de valori e per­fect. Scuze, nu pot face asta.

     • Anonymous

      Sorine, revino‐ti! Te rog! Ce argu­mente? Pen­tru ce? Dragnea‐Liiceanu. Esti cul­mea!
      E blo­gul tau. Poti spune orice. Iarta‐ma!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu