Trump

După lovi­tu­rile mili­tare ale SUA în Siria apar și pri­mele reac­ții. Cele care vin din par­tea sirie­ni­lor și ale ruși­lor sunt abso­lut pre­vi­zi­bile – poate că sin­gura necu­nos­cută în acest moment este cât de mult va esca­lada Putin acest inci­dent. Este prima con­frun­tare directă cu noul pre­șe­dinte ame­ri­can și pro­ba­bil că va dori să demon­streze că nu este deloc inti­mi­dat. Deo­cam­dată ceea ce vedem este că Rusia a sus­pen­dat uni­la­te­ral acor­dul de cola­bo­rare a avi­a­ției mili­tare în Siria. Ceea ce înseamnă, spus cu alte cuvinte, că ame­ri­ca­nii n‐ar tre­bui să fie sur­prinși dacă o aero­navă de‐a lor va fi dobo­râtă "din gre­șe­ală" de una rusească. Să spe­răm că nu se va ajunge la asta.

Reac­ți­ile inter­națio­nale încă se lasă aștep­tate. Lumea reflec­tează la ceea ce s‐a întâm­plat și mai ales la sem­ni­fi­ca­ția poli­tică. În Româ­nia însă s‐au și găsit niște atoa­tești­u­tori care au deja expli­ca­ții și comen­ta­rii. De pildă Băsescu zice că acțiu­nea mili­tară a SUA este o dovadă că Trump nu "va bate palma" cu Putin. Eu cred că o ast­fel de afir­ma­ție e cel puțin naivă.

Sin­gu­rul lucru pe care Trump l‐a demon­strat cu pri­so­sință de când s‐a înscă­u­nat la Casa Albă este că este un om în care nu poți avea încre­dere. Lista de pro­mi­siuni și afir­ma­ții făcute îna­in­tea ale­ge­ri­lor pe care acum le încalcă fără să cli­pească e una extrem de lungă. Sin­gu­rele de care s‐a ținut cu ade­vă­rat sunt toc­mai alea care erau ide­ile cele mai proaste: blo­ca­rea imi­gra­ției și zidul la gra­nița cu Mexi­cul. Deși nici alea nu sunt chiar sigure că vor fi imple­men­tate: prima e blo­cată de jus­ti­ție, a doua e doar un pro­iect.

N‐am o sta­tis­tică în sen­sul ăsta și nu știu unde aș putea găsi infor­ma­ți­ile nece­sare, dar am o bănu­ială că Trump este pre­șe­din­tele ame­ri­can care a sufe­rit cea mai abruptă pier­dere de popu­la­ri­tate după ale­geri. Deși e de câteva luni la Casa Albă, mani­fes­ta­ți­ile de pro­test, iro­ni­ile publice și ban­cu­rile făcute pe seama sa sunt la niște cote greu de ima­gi­nat pen­tru a putea pre­tinde că popo­rul ame­ri­can îl urmează cu încre­dere. Majo­ri­ta­tea inte­lec­tu­a­li­lor și a oame­ni­lor cu influ­ență publică din State sunt vehe­menți împo­triva poli­ti­cii sale. În fața unei ast­fel de opo­zi­ții soci­ale con­sis­tente și insis­tente este foarte greu să reziști un man­dat întreg. Îl cred însă sufi­cient de aro­gant, încă­pă­țâ­nat și prost ca să se agațe de func­ție.

Chiar și lovi­tu­rile mili­tare împo­triva Siriei nu ar tre­bui să bucure pe nimeni, deși par un fel de debut al unei ofen­sive anti­ru­sești. Acum patru ani, când Obama încerca să sanc­țio­neze mili­tar Siria pen­tru exact ace­lași motiv (uti­li­za­rea arme­lor chi­mice împo­triva popu­la­ției civile), Trump comenta public că este o mare gre­șe­ală și că Siria nu tre­buie ata­cată. Uite că acum chiar el face asta. Cum poți să ai încre­dere în cineva care în mod con­stant își încalcă pro­pri­ile afir­ma­ții?

După 1945, româ­nii i‐au aștep­tat foarte mulți ani pe ame­ri­cani, având o nestră­mu­tată încre­dere că ei se vor întoarce ca să ne scoată din mâi­nile ruși­lor. N‐au venit, astăzi știm de ce: erau înțe­leși cu rușii. Apoi în anii comu­nis­mu­lui Ame­rica repre­zenta visul suprem al emi­gran­tu­lui, locul unde ori­cine și‐ar fi dorit să ajungă pen­tru că toți erau încre­din­țați că liber­ta­tea și bunăs­ta­rea sunt garan­tate. După '89 i‐am aștep­tat din nou să vină și să se implice în con­stru­i­rea unei noi Româ­nii, pen­tru că ei ne dădeau încre­de­rea că ne pot feri de pre­siu­nea rusească care s‐ar fi putut infil­tra în diverse moduri. Dife­rența din­tre Mol­dova și Româ­nia e dată, prin­tre altele, de apar­te­nența noas­tră la NATO. Alt­min­teri am fi fost și noi în cam ace­leași dileme ca româ­nii de peste Prut, roși de o corup­ție ofi­ci­a­li­zată, veș­nic neho­tă­râți dacă vrem să ade­răm la valo­rile occi­den­tale sau la pro­mis­cu­i­ta­tea poli­tică rusească. Iar dacă azi avem un oare­care sen­ti­ment de secu­ri­tate și nu ne temem că rușii ar putea face cu noi ceea ce au făcut cu Ucraina, nu e pen­tru că brava armată română este imba­ta­bilă, ci pen­tru că avem scu­tul de la Deve­selu și pre­zență mili­tară NATO. Adică ame­ri­cană.

Însă Trump reu­șește ca nimeni altul să ne ia exact ceea ce pri­meam cel mai de preț de la ame­ri­cani: încre­de­rea în ei.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu