Când vine vorba de bi­ci­clit prin Bu­cu­rești, lu­mea are cele mai di­verse pă­reri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gân­dim mai mult la mo­dul ăsta de a ne de­plasa, al­ții sunt scep­tici și dau vina pe pri­mă­rie care nu face ni­mic, iar al­ții pur și sim­plu ig­noră su­râ­ză­tori su­biec­tul. Dar există și o mică ca­te­go­rie de per­soane care simt un fel de zgân­dă­re­ală ner­voasă când su­biec­tul ăsta e dez­bă­tut. Îi apucă pan­da­li­ile, nu ex­plo­ziv, pe față, dar se vede că pe di­nă­un­tru îi ma­cină ceva. Un fel de aler­gie psi­hică la bi­ci­clete și bi­ci­cliști. În mod in­e­vi­ta­bil, aler­gi­cii ăș­tia sunt auto­mo­bi­liști con­vinși că ora­șul tre­buie aran­jat în așa fel în­cât ma­și­nile să aibă pri­o­ri­tate ab­so­lută: par­cări pe tro­tu­are, tra­ver­sări desfi­in­țate, se­ma­fo­are sin­cro­ni­zate, tro­tu­are îngustate.

Ca orice bi­ci­clist bu­cu­reș­tean, am și eu pă­re­rile mele des­pre trans­por­tul bu­cu­reș­tean. Le ex­pun cui are cu­ri­o­zi­ta­tea să mă as­culte, pen­tru că sunt con­vins că din schim­bul de opi­nii se nasc ide­ile bune. Eu așa în­văț cel mai ade­sea: dez­bă­tând su­biecte cu al­ții, con­frun­tându-mi pă­re­rile, une­ori va­li­dându-le, al­te­ori dim­po­trivă. De pildă eu sunt de pă­rere că bi­ci­cle­tele în Bu­cu­rești nu se vor im­pune atunci când pri­mă­ria va ame­naja zeci de ki­lo­me­tri de piste spe­ci­ale, ci atunci când vom ocupa străzi și tro­tu­are cu bi­ci­cliști per­se­ve­renți, care își vor cere drep­tu­rile prin pre­zența in­sis­tentă în tra­fi­cul ora­șu­lui. La un mo­ment dat nu vom mai pu­tea fi ig­no­rați. Alt­min­teri vom aș­tepta la nesfâr­șit ca al­ții, care n‑au nici do­rința, nici in­te­re­sul, să schimbe orașul.

De fi­e­care dată când fac ast­fel de afir­ma­ții și prin pre­a­jmă se află o per­soană care are aler­gie la bi­ci­cliști, în­cepe con­frun­ta­rea. În­tâi mă caină ipo­crit că n‑am piste ame­na­jate, iar eu spun că mă des­curc cu ce există acum. Apoi mă pre­vine fals ama­bil că în tra­fic sunt tot fe­lul de șo­feri im­pru­denți și ne­pri­ce­puți care mă pun în pe­ri­col, iar eu re­plic că cir­cul pe tro­tu­are ori de câte ori am po­si­bi­li­ta­tea. Ao­leu, se în­gri­jo­rează ime­diat, dar pe tro­tuar dai peste pie­toni — sunt foarte gri­juliu să nu de­ran­jez pe ni­meni, zic eu. Con­sta­tând că nu mă poate în­colți cu ar­gu­men­tele uzu­ale, aler­gi­cul ape­lează la ata­cul fron­tal: fap­tele in­con­tes­ta­bile. Pro­blema e — îmi zice el — că inha­lezi toate ga­zele de eșa­pa­ment ale ma­și­ni­lor, o să ai niște plămâni plini de gu­droane, pe când în ma­șină fil­trul de aer te pro­te­jează totuși.

Asta cam așa e. Nu sunt o per­soană vi­o­lentă, dor­nică să por­nească cer­turi, dar nici nu tac când mi se pare că sunt luat la mișto. Adică — în­treb eu — în loc să te scuzi că po­lu­ezi ora­șul, mă faci prost pen­tru că sunt vic­tima ta? Sur­priza con­tra­a­ta­cu­lui e to­tală: vai, dar nu sunt nu­mai eu în tra­fic, sunt sute de mii de ma­șini… Eu însă nu ce­dez nici un cen­ti­me­tru: și crezi că asta e o scuză pen­tru că po­lu­ezi? Aaa, nu, doar vro­iam să spun că nu e sănătos.

Se­rios? Și e ne­să­nă­tos doar pen­tru bi­ci­cliști? Dar tro­tu­a­rele sunt pline de pie­toni, de mă­mici care-și plimbă co­piii în că­ru­cioare, de bă­trâni care se duc la piață, de co­pii care merg la școală. Pen­tru toți ăș­tia nu e ne­să­nă­tos? Și ei sunt ab­surzi și nu pri­cep că doar în ma­șină sunt protejați?

Să nu cre­deți că nu mai merg cu ma­șina prin oraș. Evit pe cât po­si­bil sau re­duc la mi­ni­mum ne­ce­sar. Dar nici­o­dată nu ne vom pu­tea dis­pensa com­plet de ma­șini. Poate peste niște ani vom avea ac­ces la ma­șini elec­trice ieftine și po­lu­a­rea va scă­dea. Asta nu în­seamnă însă că, pen­tru pu­rul con­fort per­so­nal, șo­fe­rii au drep­tul de a se auto­de­clara re­gii ora­șe­lor. Dim­po­trivă, ar tre­bui să simtă culpa de a otrăvi ora­șul zi de zi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.