Cine de­cide dacă un act ad­mi­nis­tra­tiv este ne­ce­sar și oportun? Asta e una din­tre în­tre­bă­rile care nasc con­tro­verse zi­lele as­tea. Se­na­tul a apro­bat prin vot niște mo­di­fi­cări le­gi­sla­tive care in­tro­duc ideea că un ales lo­cal — res­pec­tiv un pri­mar — nu poate fi tras la răs­pun­dere de alte au­to­ri­tăți ale sta­tu­lui pen­tru ne­ce­si­ta­tea și oport­u­ni­ta­tea de­ci­zi­i­lor pe care le ia. Cu alte cu­vinte, du­când lu­cru­rile la ex­trem, un pri­mar poate de­cide să dea toți ba­nii co­mu­ni­tă­ții pe o sta­tuie din aur ri­di­cată în cen­trul lo­ca­li­tă­ții fără ca vreun pro­cu­ror sau alt or­gan de an­chetă să îl poată trage la răs­pun­dere. Pare revoltător?

Hai să mer­gem la ex­trema cea­laltă. Ima­gi­nează-ți că ești pri­ma­rul unei lo­ca­li­tăți, ești o per­soană one­stă și bine in­ten­țio­nată și — pe baza unei ana­lize de tip ma­na­ge­rial — de­cizi că e mai pu­țin im­por­tant pen­tru co­mu­ni­tate să as­fal­tezi niște străzi. În schimb fo­lo­sești ba­nii ca să faci o groapă de gu­noi eco­lo­gică. N‑ai fu­rat ni­mic, n‑ai fă­cut groapa de gu­noi cu firma unui cum­nat, ai res­pec­tat pro­ce­du­rile le­gale. Vine un pro­cu­ror și zice că de­ci­zia ta e abu­zivă, că ai de­tur­nat ba­nii co­mu­ni­tă­ții și te tri­mite în ju­de­cată. Pare rezonabil?

Lu­cru­rile s‑au în­tors cu fun­dul în sus în Ro­mâ­nia. Aș­tep­tăm de la DNA și pro­cu­ro­rii săi să ne re­zolve pro­ble­mele de ne­ce­si­tate și oport­u­ni­tate. De ce? Pen­tru că nu avem, ca so­ci­e­tate, ca­pa­ci­ta­tea de a dis­cerne cine sunt per­soa­nele po­tri­vite pen­tru a ne ad­mi­nis­tra lo­ca­li­tă­țile și din ca­uza asta ajung în frun­tea noas­tră tot fe­lul de șar­la­tani și im­pos­tori. În loc să că­u­tăm o so­lu­ție ca să nu mai ale­gem in­frac­tori și in­com­pe­tenți, vrem pro­cu­rori care să‑i ares­teze nu doar când fură, ci și când sunt ne­pri­ce­puți. Cum s‑ar spune, am vrea un stat în care ce­tă­țe­nii sunt exo­ne­rați de răs­pun­de­rea ale­ge­ri­lor lor, pe care o de­leagă unor ma­gis­trați: ve­deți voi ce fac ăș­tia că noi nu ne-am gân­dit la ni­mic când i‑am ales, dar aveți grijă să nu co­mită pros­tii. Ți se pare normal?

Mie nu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.