Săraca fată bogată

Lumea întreagă e cu ochii pe cuplul pre­zi­den­țial ame­ri­can, pân­dind fie­care pri­vire arun­cată pe furiș, fie­care gest necon­tro­lat, fie­care semn al gra­du­lui de armo­nie din această căs­ni­cie. Toți vor să știe dacă "cel mai puter­nic om al pla­ne­tei" are sau nu difi­cul­tăți matri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Ame­ri­cii. Un subiect mai degrabă tragi‐comic, aș zice.

Iar apa­ren­țele spun că viața celor doi nu e toc­mai un para­dis. Doamna Trump pare să se ferească une­ori de atin­ge­rile soțu­lui ei, alte­ori are gri­mase care suge­rează dis­pre­țul sau supă­ra­rea pro­fundă. Presa bro­dează povești peste aceste deta­lii și încet‐încet se cre­io­nează ima­gi­nea Mela­niei Trump: săraca doamnă bogată, vai de capul ei cu ase­me­nea mito­can de băr­bat.

Eu nu mă gră­besc să trag con­clu­zia asta. Doamna Mela­nia s‐a mări­tat la 35 de ani, după o carieră mai mult sau mai puțin reu­șită de model. Ar fi impo­si­bil să argu­men­tăm că era o tânără ino­centă în momen­tul în care a accep­tat cere­rea în căsă­to­rie a mili­ar­da­ru­lui ame­ri­can. Ba dim­po­trivă, jude­când după ceea ce se zvo­nește des­pre lumea modelling‐ului, unii mai rău­tă­cioși ar putea spune că duduia Mela­nia era la momen­tul acela tre­cută deja prin ciur și prin dâr­mon. Ceea ce înseamnă că știa des­tul de bine în ce se bagă atunci când a accep­tat să devină doamna Trump.

Pe ace­eași linie a logi­cii ele­men­tare, îndrăz­nesc să pre­su­pun că Donald Trump n‐a deve­nit mito­ca­nul per­fect abia după ce s‐a căsă­to­rit. Ati­tu­di­nile lui miso­gine, com­por­ta­men­tele scan­da­loase nu au înce­put de curând – cineva care are răb­dare poate să des­co­pere în arhi­vele inter­ne­tu­lui o gră­madă de isto­rii picante des­pre acest per­so­naj. Așa­dar în 2005, când s‐a însu­rat cu duduia Mela­nia, Trump avea deja repu­ta­ția unui indi­vid cu maniere cel puțin con­tro­ver­sate.

Dacă punem cap la cap cele două aspecte și mai adă­u­găm și pe al tre­i­lea, anume că dife­rența de vâr­stă din­tre cei doi e des­tul de mări­șoară – vreo 24 de ani – nu cred că ar sur­prinde pe nimeni dacă am trage con­clu­zia că duduia Mela­nia s‐a mări­tat pen­tru bani. Pen­tru că nici carac­te­rul, nici aspec­tul fizic al dom­nu­lui Trump nu‐l cali­fi­cau ca pre­ten­dent cu șanse la o femeie așa de fru­moasă.

Deci, îna­inte de a o văita pe doamna Trump, să facem un mic efort și să ne amin­tim că a ales în mod con­ști­ent această viață. Avan­ta­jul de a fi extrem de bogat fără să mun­cești aproape deloc se plă­tește într‐un fel sau altul. Și de aceea, chiar dacă faci gri­mase și ges­turi care cer­șesc com­pa­siu­nea publică, e cam greu să te dai drept săraca fată bogată.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu