Lu­mea în­treagă e cu ochii pe cu­plul pre­zi­den­țial ame­ri­can, pân­dind fi­e­care pri­vire arun­cată pe fu­riș, fi­e­care gest ne­con­tro­lat, fi­e­care semn al gra­du­lui de ar­mo­nie din această că­s­ni­cie. Toți vor să știe dacă “cel mai pu­ter­nic om al pla­ne­tei” are sau nu di­fi­cul­tăți ma­tri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Ame­ri­cii. Un su­biect mai de­grabă tragi-co­mic, aș zice.

Iar apa­ren­țele spun că viața ce­lor doi nu e toc­mai un pa­ra­dis. Doamna Trump pare să se fe­rească une­ori de atin­ge­rile so­țu­lui ei, al­te­ori are gri­mase care su­ge­rează dis­pre­țul sau su­pă­ra­rea pro­fundă. Presa bro­dează po­vești peste aceste de­ta­lii și în­cet-în­cet se cre­io­nează ima­gi­nea Me­la­niei Trump: să­raca doamnă bo­gată, vai de ca­pul ei cu ase­me­nea mi­to­can de bărbat.

Eu nu mă gră­besc să trag con­clu­zia asta. Doamna Me­la­nia s‑a mă­ri­tat la 35 de ani, după o ca­rieră mai mult sau mai pu­țin re­u­șită de mo­del. Ar fi im­po­si­bil să ar­gu­men­tăm că era o tâ­nără ino­centă în mo­men­tul în care a ac­cep­tat ce­re­rea în că­să­to­rie a mi­li­ar­da­ru­lui ame­ri­can. Ba dim­po­trivă, ju­de­când după ceea ce se zvo­nește des­pre lu­mea mo­de­l­ling-ului, unii mai ră­u­tă­cioși ar pu­tea spune că du­duia Me­la­nia era la mo­men­tul acela tre­cută deja prin ciur și prin dâr­mon. Ceea ce în­seamnă că știa des­tul de bine în ce se bagă atunci când a ac­cep­tat să de­vină doamna Trump.

Pe ace­eași li­nie a lo­gi­cii ele­men­tare, în­drăz­nesc să pre­su­pun că Do­nald Trump n‑a de­ve­nit mi­to­ca­nul per­fect abia după ce s‑a că­să­to­rit. Ati­tu­di­nile lui mi­so­gine, com­por­ta­men­tele scan­da­loase nu au în­ce­put de cu­rând — ci­neva care are răb­dare poate să des­co­pere în ar­hi­vele in­ter­ne­tu­lui o gră­madă de is­to­rii pi­cante des­pre acest per­so­naj. Așa­dar în 2005, când s‑a în­su­rat cu du­duia Me­la­nia, Trump avea deja re­pu­ta­ția unui in­di­vid cu ma­niere cel pu­țin controversate.

Dacă pu­nem cap la cap cele două as­pecte și mai adă­u­găm și pe al tre­i­lea, anume că di­fe­rența de vâr­stă din­tre cei doi e des­tul de mă­ri­șoară — vreo 24 de ani — nu cred că ar sur­prinde pe ni­meni dacă am trage con­clu­zia că du­duia Me­la­nia s‑a mă­ri­tat pen­tru bani. Pen­tru că nici ca­rac­te­rul, nici as­pec­tul fi­zic al dom­nu­lui Trump nu‑l ca­li­fi­cau ca pre­ten­dent cu șanse la o fe­meie așa de frumoasă.

Deci, îna­inte de a o vă­ita pe doamna Trump, să fa­cem un mic efort și să ne amin­tim că a ales în mod con­ști­ent această viață. Avan­ta­jul de a fi ex­trem de bo­gat fără să mun­cești aproape de­loc se plă­tește într-un fel sau al­tul. Și de aceea, chiar dacă faci gri­mase și ges­turi care cer­șesc com­pa­siu­nea pu­blică, e cam greu să te dai drept să­raca fată bogată.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.