Spre Ortodoxistan

De la o gru­pare de indi­vizi cu min­țile nițel rătă­cite, Coa­li­ția pen­tru Fami­lie tinde să devină un fel de Al Qaida a orto­do­xiei româ­nești. Ide­ile și acțiu­nile lor devin cu fie­care zi tot mai îngri­jo­ră­toare, cu atât mai mult cu cât – chiar dacă sunt mino­ri­tari – sunt des­tul de orga­ni­zați și soli­dari. Cei­lalți, cei care nu împăr­tă­șesc opi­ni­ile lor radi­cale, pri­vesc cu amu­za­ment tâm­pe­ni­ile care le ies pe gură, ignorând cu non­șa­lanță peri­co­lul ca această veri­ta­bilă sectă să devină izvor de legi și poli­tici publice. Pen­tru că dacă sin­gura voce care se aude este a lor, impre­sia gene­rală va fi că asta vrea popo­rul român. Și obser­vați că poli­ti­cie­nii încep să le facă pe plac.

Ultima ispravă a sec­tei este pre­su­pusa recla­ma­ție împo­triva unei reclame la un cos­tum de baie pen­tru femei, afi­șată pe un pos­ter mare, la metrou. Evi­dent, cos­tu­mul de baie se afla pe o jună foarte atrac­tivă care, în opi­nia unui mas­cul sec­tant, era inde­centă și chiar por­no­gra­fică. Spus mai sim­plu, dom­nul cu pri­cina avea gân­duri pe care le soco­tea nefi­rești când se uita la reclamă și a con­si­de­rat că e mai bine să înlă­ture ispita. Pre­tex­tul a fost, ca de obi­cei, edu­ca­ția copi­i­lor. Rea­li­ta­tea este că oame­nii ăștia au niște frus­trări sexu­ale majore pen­tru care tra­ta­men­tul psi­ho­lo­gic nu pare sufi­cient și e pro­ba­bil nevoie de psi­hia­trie.

Între­ba­rea pe care tre­buie să vi‐o puneți este asta: sti­mate doamne și domni­șoare, dacă soci­e­ta­tea le dă satis­fac­ție și retrage acest tip de reclame din spa­țiul public, cât timp cre­deți că va trece până când dom­nu­lui cu pri­cina sau altora ca el li se va părea că felul în care vă îmbră­cați este inde­cent și chiar por­no­gra­fic și va cere inter­zi­ce­rea fus­te­lor scurte, a blu­ze­lor decol­tate și a păru­lui rebel, a pan­ta­lo­ni­lor mulați sau a ori­că­rui obiect ves­ti­men­tar care vă evi­den­ți­ază cor­pul? Sun­teți con­for­ta­bile cu ideea că veți fi eti­che­tate drept curve dacă vă îmbră­cați așa? Sun­teți pre­gă­tite să accep­tați și să pur­tați o burka orto­doxă?

Pen­tru că mie mi se pare că spre asta ne îndrep­tăm. Spre Orto­do­xis­tan.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Cred că între­ba­rea pe care tre­buie să v‐o (cred ca nu „vi‐o”) puneți este asta: daca vă sim­țiți con­for­ta­bil (cred că nu „sun­teți con­for­ta­bil”) cu unele exa­ge­rări din arti­col.
  După păre­rea mea ade­vă­rul este undeva la mij­loc. Nu e vorba des­pre niciun orto­do­xis­tan și, de ase­me­nea, con­si­der exa­ge­rări și gene­ra­li­zări ris­cante afir­ma­ții ca aceasta: „Rea­li­ta­tea este că oame­nii ăștia au niște frus­trări sexu­ale majore pen­tru care tra­ta­men­tul psi­ho­lo­gic nu pare sufi­cient și e pro­ba­bil nevoie de psi­hia­trie.” Cred că unii se înca­drează în pro­fi­lul pe care tu‐l pre­su­pui dar alții nu. Unii „mili­tează în cunoș­tință de cauză” iar alții sunt masă de mane­vră. Să nu ne infla­măm chiar așa, dintr‐o dată și să punem eti­chete la fel de nepo­tri­vite ca pozele porno afi­șate în spa­ții publice.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu