Orice băr­bat din lu­mea asta cu­noaște un ade­văr sim­plu: ma­și­nile scumpe sunt ade­vă­rate as­pi­ra­toare de fe­mei. Dar dacă vine vorba des­pre mo­ti­vul pen­tru care această te­o­rie func­țio­nează, tre­buie să re­cu­noaș­tem că încă nu s‑a ajuns la un con­sens bine fun­damen­tat din punct de ve­dere științific.

Unii cred că fe­me­ile sunt proaste și cad ușor în plasa ten­ta­ției pe care un bo­lid șme­cher o su­ge­rează. Ele ar fi, deci, niște vă­cuțe blegi care le­șină când văd for­mele lan­gu­roase ale bi­ju­te­riei auto, nu-și mai pot con­trola emo­ți­ile și cad vic­time si­gure fe­ri­ci­tu­lui pro­pri­e­tar de cai-pu­tere. Cum s‑ar zice: punct ochit, punct lovit!

Al­ții își în­chi­puie că ma­șina cea scumpă își va re­flecta va­loa­rea asu­pra per­soa­nei pro­pri­e­ta­ru­lui, poleindu‑l ast­fel cu in­du­bi­ta­bile ca­li­tăți. De care ca­li­tăți? De toate, bi­ne­în­țe­les. Pro­pri­e­ta­rul de­vine in­te­li­gent pre­cum do­tă­rile ma­și­nii, fru­mos pre­cum for­mele ei, pu­ter­nic pre­cum mo­to­rul. Ăia care n‑au ma­șină scumpă — și nici vreo șansă să aibă vreo­dată una — își în­chi­puie că va­loa­rea ma­și­nii e in­vers pro­por­țio­nală cu po­tența pro­pri­e­ta­ru­lui. Niște in­vi­di­oși, bineînțeles!

Sunt și unii care cred că fe­me­ile sunt re­al­mente pa­sio­nate de ma­șini fru­moase, că pa­ra­me­trii mo­to­ru­lui le ex­cită, iar adre­na­lina vi­te­zei le ri­dică es­tro­ge­nul la cote ame­ți­toare. Aduse la punc­tul ăsta, când până la cli­max nu mai e de­cât un mi­li­me­tru, e de ajuns ca stă­pâ­nul bo­li­du­lui să le pri­vească nițel mai in­sis­tent și lan­gu­ros pen­tru a le de­clanșa cel mai me­mo­ra­bil or­gasm de pe pla­netă. Ceea ce nu‑i de colea!

Eu am im­pre­sia că re­a­li­ta­tea e pu­țin mai frustă. Du­duile fac un cal­cul sim­plu: dacă idi­o­tul ăsta e în stare să dea atâ­ția bani pe o pros­tie inu­tilă care nu‑i ser­vește de­cât să se dea im­por­tant, în­seamnă că va fi dis­pus să dea cel pu­țin tot atâ­ția bani pe pros­ti­ile pe care le vi­sez eu. Ia să‑l fac eu să cre­adă că ma­șina asta îl trans­formă în bu­ri­cul pământului…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.