Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai aduceți aminte de povestea cu camionul oprit de Agent Green la Vidraru despre care au spus că e lemn tăiat din pădurile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul despre povestea asta. Și, dacă memo­ria nu v‑a lăsat, vă amintiți și că camionul s‑a dovedit a trans­porta în mod legal niște lemn exploatat în mod legal dintr‑o pădure care nu era nici­cum vir­gină. Dar tot der­an­jul de atunci a avut totuși niște con­secințe: min­is­terul apelor și pădurilor a decis să facă un con­trol com­plex în zona aia. Și am vești bune pen­tru voi, con­trolul s‑a încheiat și rezul­tatele au fost anunțate ofi­cial printr-un comu­ni­cat de presă.

Primul lucru pe care îl spune min­is­terul este că s‑au con­statat niște nereg­uli. Era de aștep­tat. Iar în frun­tea lis­tei de nereg­uli este ocolul sil­vic Vidraru, aparținând de Rom­silva, care a autor­izat și exploatat în con­for­mi­tate cu ame­na­ja­mentele sil­vice peste 30.000 mc de lemn din păduri "care ar face obiec­tul Studi­u­lui Proiec­tul PIN-MATRA" fără acor­dul Gărzii Forestiere. Studiul PIN-MATRA e ăla care zice că în Româ­nia avem 300.000 ha de păduri vir­gine. Deci, cică Rom­silva ar fi în off­side pen­tru că ar fi tăiat păduri vir­gine.

Să mergem mai departe în comu­ni­catul de presă. La capi­tolul Afir­mații care nu se con­firmă, deci care nu sunt ade­vărate, onor min­is­terul spune:

Afir­mația potrivit căreia Regia Națion­ală a Pădurilor – Rom­silva a fost infor­mată încă din data de 10 decem­brie 2004 despre exis­tența pădurilor vir­gine (Studiul Proiec­tul PIN-MATRA).

În tra­duc­ere asta înseamnă că Rom­silva nu a fost nicio­dată infor­mată de acest faimos studiu, nu l‑a primit nicio­dată ofi­cial, deci nu are nici un temei legal ca să trateze vreo pădure din Româ­nia ca pădure vir­gină. Cu alte cuvinte, legând cu cele de mai sus, min­is­terul ne spune că Rom­silva a încăl­cat o reg­ulă care nu i s‑a comu­ni­cat nicio­dată.

Dar stați, că nu‑i tot! Comu­ni­catul de presă con­tinuă cu noi și noi sur­prize. La capi­tolul Măsuri pro­puse se spune așa:

– Efec­tu­area de Cor­pul de con­trol al min­istru­lui Apelor și Pădurilor a unei ver­i­ficări refer­i­toare la elab­o­rarea și apli­carea OM nr. 3397 din 2012 privind sta­bilirea cri­teri­ilor și indi­ca­to­rilor de iden­ti­fi­care a pădurilor vir­gine și cva­sivir­gine în Româ­nia, emis de fos­tul Min­is­ter al Medi­u­lui și Pădurilor, pre­cum și la elab­o­rarea și apli­carea OM nr. 2525 din 2016 privind con­sti­tuirea Cat­a­logu­lui național al pădurilor vir­gine și cva­sivir­gine din Româ­nia, emis de fos­tul Min­is­ter al Medi­u­lui, Apelor și Pădurilor, având în vedere urmă­toarele:

– Autori­tatea pub­lică cen­trală care răspunde de sil­vi­cul­tură nu deține doc­u­mentele finale și ofi­ciale care să ateste că acest studiu a fost pre­dat de elab­o­ra­tor, acest lucru fiind val­a­bil și pen­tru struc­turile ter­i­to­ri­ale din sub­or­dinea insti­tuției;
– Insti­tu­tul de Cercetări și Ame­na­jări Sil­vice susține că ”nu a avizat și nu deține un exem­plar din refer­atul final al proiec­tu­lui PIN-MATRA”;
– Min­is­terul Agri­cul­turii și Dez­voltării Rurale (autori­tatea pub­lică cen­trală care răspun­dea de sil­vi­cul­tură în anul 2004) pre­cizează că ”doc­u­men­tul solic­i­tat nu se află în evi­dențele MADR”;
– Regia Națion­ală a Pădurilor Rom­silva susține că ”la elab­o­rarea aces­tui studiu, per­son­alul tehnic al RNP-Romsilva nu a fost impli­cat în niciun fel și nici nu a fost infor­mat sau con­sul­tat atunci când a fost întocmită baza de date”.

Dacă n‑ați înțe­les acest mambo-jambo în limba biro­crateză, vă explic eu: nici o insti­tuție din Româ­nia, nici măcar min­is­terul apelor și pădurilor nu are de fapt nici un doc­u­ment ofi­cial legat de pădurile vir­gine și cva­sivir­gine. Cum ar spune nenea Iancu, faimo­sul studiu despre pădurile vir­gine e min­unat, dar lipsește cu desăvârșire din punct de vedere ofi­cial.

Să reca­pit­ulăm:

  • Rom­silva tre­buie pedep­sită pen­tru că a greșit
  • Greșeala e că a încăl­cat niște reg­uli
  • Prob­lema e că nimeni nu le‑a comu­ni­cat aceste reg­uli
  • Nici măcar cei care fac con­trolul nu știu care sunt aceste reg­uli

Ca să înțelegeți și mai bine, fac urmă­toarea com­para­ție: mergeți pe o stradă cu mașina, nu e nici un semn care să vă interz­ică asta, dar unii de pe tro­tuar huiduie că sun­teți pe sens interzis și se așează în față mașinii ca să vă blocheze, apare un polițist și vrea să vă amendeze, îl între­bați de ce și vă răspunde că cir­cu­lați în con­trasens, îi spuneți că nu ați văzut nici un semn de cir­cu­lație care să pre­cizeze reg­ula asta, iar el vă zice că nici el nu a văzut vreun semn și nici nu știe despre reg­ula asta, dar vrea totuși să vă amendeze. Acum înțelegeți ce imensă bram­bu­re­ală este cu povestea asta a unor pre­su­puse 300.000 ha de păduri vir­gine?

Ce ne mai spune comu­ni­catul? Că filmările cu drona ale Agent Green nu sunt reprezen­ta­tive pen­tru 70% din pădurile din zonă, așa cum au pretins. Deza­s­trul nu are, totuși, aseme­nea pro­porții, e mai lim­i­tat. Din feri­cire.

La final am să vă atrag atenția asupra chestiu­nii cu ade­vărat grave din acest comu­ni­cat:

În perioada 2005–2010, în fon­dul forestier pro­pri­etatea Obștii Moș­ne­nilor Arefeni a fost pus în val­oare și autor­izat la exploatare un volum de 72.568 mc masă lem­noasă, fără să existe ame­na­ja­ment sil­vic apro­bat.

În plus

În fon­dul forestier deținut de o soci­etate com­er­cială, prin volu­mul recoltat în perioada  2010–2013, posi­bil­i­tatea a fost depășită de 2,7 ori, respec­tiv față de 13.509 mc prevedere în ame­na­ja­men­tul sil­vic pen­tru perioada 2010–2019 s‑a recoltat un volum de 37.502 mc. Ulte­rior, iar în perioada 2013–2015, încă un volum de 20.461 mc masă lem­noasă s‑a recoltat cu încăl­carea preved­er­ilor legale.

Fără nici un temei legal, încăl­când normele tehnice ale sil­vi­cul­turii, codul sil­vic și toate regle­men­tările exis­tente, obștea moș­ne­nilor și o soci­etate com­er­cială — adică niște cetățeni români — pur și sim­plu au tăiat pădurea. Pe ei nimeni nu‑i fluieră vre­o­dată, nici Agent Green, nici altcineva. Pe ei nu‑i înjură nimeni pe inter­net, nici nu se sem­nează petiții împotriva lor. Pe ei nu i‑a con­tro­lat nimeni nicio­dată. Lumea e con­cen­trată să înjure Rom­silva, care a tăiat 30.000 mc con­form ame­na­ja­mentelor sil­vice și nimeni nu zice o vorbă despre pro­pri­etarii pri­vați care au tăiat 100.000 mc fără ame­na­ja­ment sil­vic sau cu încăl­carea lui. Nu vi se pare ciu­dat? Dacă ați lucra la Rom­silva, cum vi s‑ar părea ches­tia asta?

Unde era Garda forestieră în acești 5 ani? Cum de n‑au văzut nimic? De ce la măsuri pro­puse nu se prevede și un con­trol intern al min­is­teru­lui, asupra pro­pri­ilor anga­jați care tre­buiau să fi aflat și să reacționeze la un așa deza­s­tru? Dacă vreți să apărați pădurile, astea sunt între­bările la care tre­buie să cereți răspuns.

Comu­ni­catul de presă îl găsiți aici.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu