Vă mai adu­ceți aminte de po­ves­tea cu ca­mio­nul oprit de Agent Green la Vi­draru des­pre care au spus că e lemn tă­iat din pă­du­rile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot in­ter­ne­tul des­pre po­ves­tea asta. Și, dacă me­mo­ria nu v‑a lă­sat, vă amin­tiți și că ca­mio­nul s‑a do­ve­dit a trans­porta în mod le­gal niște lemn ex­ploa­tat în mod le­gal dintr‑o pă­dure care nu era nici­cum vir­gină. Dar tot de­ran­jul de atunci a avut to­tuși niște con­se­cințe: mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor a de­cis să facă un con­trol com­plex în zona aia. Și am vești bune pen­tru voi, con­tro­lul s‑a în­che­iat și re­zul­ta­tele au fost anun­țate ofi­cial printr-un co­mu­ni­cat de presă.

Pri­mul lu­cru pe care îl spune mi­nis­te­rul este că s‑au con­sta­tat niște ne­re­guli. Era de aș­tep­tat. Iar în frun­tea lis­tei de ne­re­guli este oco­lul sil­vic Vi­draru, apar­ținând de Rom­silva, care a au­to­ri­zat și ex­ploa­tat în con­for­mi­tate cu ame­na­ja­men­tele sil­vice peste 30.000 mc de lemn din pă­duri “care ar face obiec­tul Stu­di­u­lui Pro­iec­tul PIN-MATRA” fără acor­dul Găr­zii Fo­res­ti­ere. Stu­diul PIN-MATRA e ăla care zice că în Ro­mâ­nia avem 300.000 ha de pă­duri vir­gine. Deci, cică Rom­silva ar fi în offside pen­tru că ar fi tă­iat pă­duri vir­gine.

Să mer­gem mai de­parte în co­mu­ni­ca­tul de presă. La ca­pi­to­lul Afir­ma­ții care nu se con­firmă, deci care nu sunt ade­vă­rate, onor mi­nis­te­rul spune:

Afir­ma­ția po­tri­vit că­reia Re­gia Na­țio­nală a Pă­du­ri­lor – Rom­silva a fost in­for­mată încă din data de 10 de­cem­brie 2004 des­pre exis­tența pă­du­ri­lor vir­gine (Stu­diul Pro­iec­tul PIN-MATRA).

În tra­du­cere asta în­seamnă că Rom­silva nu a fost nici­o­dată in­for­mată de acest fai­mos stu­diu, nu l‑a pri­mit nici­o­dată ofi­cial, deci nu are nici un te­mei le­gal ca să tra­teze vreo pă­dure din Ro­mâ­nia ca pă­dure vir­gină. Cu alte cu­vinte, le­gând cu cele de mai sus, mi­nis­te­rul ne spune că Rom­silva a în­căl­cat o re­gulă care nu i s‑a co­mu­ni­cat nici­o­dată.

Dar stați, că nu‑i tot! Co­mu­ni­ca­tul de presă con­ti­nuă cu noi și noi sur­prize. La ca­pi­to­lul Mă­suri pro­puse se spune așa:

– Efec­tu­a­rea de Cor­pul de con­trol al mi­nis­tru­lui Ape­lor și Pă­du­ri­lor a unei ve­ri­fi­cări re­fe­ri­toare la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 3397 din 2012 pri­vind sta­bi­li­rea cri­te­ri­i­lor și in­di­ca­to­ri­lor de iden­ti­fi­care a pă­du­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine în Ro­mâ­nia, emis de fos­tul Mi­nis­ter al Me­diu­lui și Pă­du­ri­lor, pre­cum și la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 2525 din 2016 pri­vind con­sti­tu­i­rea Ca­ta­lo­gu­lui na­țio­nal al pă­du­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine din Ro­mâ­nia, emis de fos­tul Mi­nis­ter al Me­diu­lui, Ape­lor și Pă­du­ri­lor, având în ve­dere ur­mă­toa­rele:

– Au­to­ri­ta­tea pu­blică cen­trală care răs­punde de sil­vi­cul­tură nu de­ține do­cu­men­tele fi­nale și ofi­ci­ale care să ateste că acest stu­diu a fost pre­dat de ela­bo­ra­tor, acest lu­cru fi­ind va­la­bil și pen­tru struc­tu­rile te­ri­to­ri­ale din sub­or­di­nea in­sti­tu­ției;
– In­sti­tu­tul de Cer­ce­tări și Ame­na­jări Sil­vice sus­ține că ”nu a avi­zat și nu de­ține un exem­plar din re­fe­ra­tul fi­nal al pro­iec­tu­lui PIN-MATRA”;
– Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Ru­rale (au­to­ri­ta­tea pu­blică cen­trală care răs­pun­dea de sil­vi­cul­tură în anul 2004) pre­ci­zează că ”do­cu­men­tul so­li­ci­tat nu se află în evi­den­țele MADR”;
– Re­gia Na­țio­nală a Pă­du­ri­lor Rom­silva sus­ține că ”la ela­bo­ra­rea aces­tui stu­diu, per­so­na­lul teh­nic al RNP-Rom­silva nu a fost im­pli­cat în niciun fel și nici nu a fost in­for­mat sau con­sul­tat atunci când a fost în­toc­mită baza de date”.

Dacă n‑ați în­țe­les acest mambo-jambo în limba bi­ro­cra­teză, vă ex­plic eu: nici o in­sti­tu­ție din Ro­mâ­nia, nici mă­car mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor nu are de fapt nici un do­cu­ment ofi­cial le­gat de pă­du­rile vir­gine și cva­si­vir­gine. Cum ar spune ne­nea Iancu, fai­mo­sul stu­diu des­pre pă­du­rile vir­gine e mi­nu­nat, dar lip­sește cu de­să­vâr­șire din punct de ve­dere ofi­cial.

Să re­ca­pi­tu­lăm:

  • Rom­silva tre­buie pe­dep­sită pen­tru că a greșit
  • Gre­șe­ala e că a în­căl­cat niște re­guli
  • Pro­blema e că ni­meni nu le‑a co­mu­ni­cat aceste re­guli
  • Nici mă­car cei care fac con­tro­lul nu știu care sunt aceste re­guli

Ca să în­țe­le­geți și mai bine, fac ur­mă­toa­rea com­pa­ra­ție: mer­geți pe o stradă cu ma­șina, nu e nici un semn care să vă in­ter­zică asta, dar unii de pe tro­tuar hui­duie că sun­teți pe sens in­ter­zis și se așează în față ma­și­nii ca să vă blo­cheze, apare un po­li­țist și vrea să vă amen­deze, îl în­tre­bați de ce și vă răs­punde că cir­cu­lați în con­tra­sens, îi spu­neți că nu ați vă­zut nici un semn de cir­cu­la­ție care să pre­ci­zeze re­gula asta, iar el vă zice că nici el nu a vă­zut vreun semn și nici nu știe des­pre re­gula asta, dar vrea to­tuși să vă amen­deze. Acum în­țe­le­geți ce imensă bram­bu­re­ală este cu po­ves­tea asta a unor pre­su­puse 300.000 ha de pă­duri vir­gine?

Ce ne mai spune co­mu­ni­ca­tul? Că fil­mă­rile cu drona ale Agent Green nu sunt re­pre­zen­ta­tive pen­tru 70% din pă­du­rile din zonă, așa cum au pre­tins. Dez­as­trul nu are, to­tuși, ase­me­nea pro­por­ții, e mai li­mi­tat. Din fe­ri­cire.

La fi­nal am să vă atrag aten­ția asu­pra ches­tiu­nii cu ade­vă­rat grave din acest co­mu­ni­cat:

În pe­ri­oada 2005–2010, în fon­dul fo­res­tier pro­pri­e­ta­tea Obș­tii Moș­ne­ni­lor Are­feni a fost pus în va­loare și au­to­ri­zat la ex­ploa­tare un vo­lum de 72.568 mc masă lem­noasă, fără să existe ame­na­ja­ment sil­vic apro­bat.

În plus

În fon­dul fo­res­tier de­ți­nut de o so­ci­e­tate co­mer­ci­ală, prin vo­lu­mul re­col­tat în pe­ri­oada  2010–2013, po­si­bi­li­ta­tea a fost de­pă­șită de 2,7 ori, res­pec­tiv față de 13.509 mc pre­ve­dere în ame­na­ja­men­tul sil­vic pen­tru pe­ri­oada 2010–2019 s‑a re­col­tat un vo­lum de 37.502 mc. Ul­te­rior, iar în pe­ri­oada 2013–2015, încă un vo­lum de 20.461 mc masă lem­noasă s‑a re­col­tat cu în­căl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor le­gale.

Fără nici un te­mei le­gal, în­căl­când nor­mele teh­nice ale sil­vi­cul­tu­rii, co­dul sil­vic și toate re­gle­men­tă­rile exis­tente, obș­tea moș­ne­ni­lor și o so­ci­e­tate co­mer­ci­ală — adică niște ce­tă­țeni ro­mâni — pur și sim­plu au tă­iat pă­du­rea. Pe ei ni­meni nu‑i flu­ieră vreo­dată, nici Agent Green, nici alt­ci­neva. Pe ei nu‑i în­jură ni­meni pe in­ter­net, nici nu se sem­nează pe­ti­ții îm­po­triva lor. Pe ei nu i‑a con­tro­lat ni­meni nici­o­dată. Lu­mea e con­cen­trată să în­jure Rom­silva, care a tă­iat 30.000 mc con­form ame­na­ja­men­te­lor sil­vice și ni­meni nu zice o vorbă des­pre pro­pri­e­ta­rii pri­vați care au tă­iat 100.000 mc fără ame­na­ja­ment sil­vic sau cu în­căl­ca­rea lui. Nu vi se pare ciu­dat? Dacă ați lu­cra la Rom­silva, cum vi s‑ar pă­rea ches­tia asta?

Unde era Garda fo­res­ti­eră în acești 5 ani? Cum de n‑au vă­zut ni­mic? De ce la mă­suri pro­puse nu se pre­vede și un con­trol in­tern al mi­nis­te­ru­lui, asu­pra pro­pri­i­lor an­ga­jați care tre­bu­iau să fi aflat și să re­ac­țio­neze la un așa dez­as­tru? Dacă vreți să apă­rați pă­du­rile, as­tea sunt în­tre­bă­rile la care tre­buie să ce­reți răs­puns.

Co­mu­ni­ca­tul de presă îl gă­siți aici.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu