Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai adu­ceți aminte de poves­tea cu camio­nul oprit de Agent Green la Vidraru des­pre care au spus că e lemn tăiat din pădu­rile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul des­pre poves­tea asta. Și, dacă memo­ria nu v‐a lăsat, vă amin­tiți și că camio­nul s‐a dove­dit a trans­porta în mod legal niște lemn exploa­tat în mod legal dintr‐o pădure care nu era nici­cum vir­gină. Dar tot deran­jul de atunci a avut totuși niște con­se­cințe: minis­te­rul ape­lor și pădu­ri­lor a decis să facă un con­trol com­plex în zona aia. Și am vești bune pen­tru voi, con­tro­lul s‐a înche­iat și rezul­ta­tele au fost anun­țate ofi­cial printr‐un comu­ni­cat de presă.

Pri­mul lucru pe care îl spune minis­te­rul este că s‐au con­sta­tat niște nere­guli. Era de aștep­tat. Iar în frun­tea lis­tei de nere­guli este oco­lul sil­vic Vidraru, apar­ținând de Rom­silva, care a auto­ri­zat și exploa­tat în con­for­mi­tate cu ame­na­ja­men­tele sil­vice peste 30.000 mc de lemn din păduri "care ar face obiec­tul Stu­di­u­lui Pro­iec­tul PIN‐MATRA" fără acor­dul Găr­zii Fores­ti­ere. Stu­diul PIN‐MATRA e ăla care zice că în Româ­nia avem 300.000 ha de păduri vir­gine. Deci, cică Rom­silva ar fi în offside pen­tru că ar fi tăiat păduri vir­gine.

Să mer­gem mai departe în comu­ni­ca­tul de presă. La capi­to­lul Afir­ma­ții care nu se con­firmă, deci care nu sunt ade­vă­rate, onor minis­te­rul spune:

Afir­ma­ția potri­vit căreia Regia Națio­nală a Pădu­ri­lor – Rom­silva a fost infor­mată încă din data de 10 decem­brie 2004 des­pre exis­tența pădu­ri­lor vir­gine (Stu­diul Pro­iec­tul PIN‐MATRA).

În tra­du­cere asta înseamnă că Rom­silva nu a fost nici­o­dată infor­mată de acest fai­mos stu­diu, nu l‐a pri­mit nici­o­dată ofi­cial, deci nu are nici un temei legal ca să tra­teze vreo pădure din Româ­nia ca pădure vir­gină. Cu alte cuvinte, legând cu cele de mai sus, minis­te­rul ne spune că Rom­silva a încăl­cat o regulă care nu i s‐a comu­ni­cat nici­o­dată.

Dar stați, că nu‐i tot! Comu­ni­ca­tul de presă con­ti­nuă cu noi și noi sur­prize. La capi­to­lul Măsuri pro­puse se spune așa:

– Efec­tu­a­rea de Cor­pul de con­trol al minis­tru­lui Ape­lor și Pădu­ri­lor a unei veri­fi­cări refe­ri­toare la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 3397 din 2012 pri­vind sta­bi­li­rea cri­te­ri­i­lor și indi­ca­to­ri­lor de iden­ti­fi­care a pădu­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine în Româ­nia, emis de fos­tul Minis­ter al Mediu­lui și Pădu­ri­lor, pre­cum și la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 2525 din 2016 pri­vind con­sti­tu­i­rea Cata­lo­gu­lui națio­nal al pădu­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine din Româ­nia, emis de fos­tul Minis­ter al Mediu­lui, Ape­lor și Pădu­ri­lor, având în vedere urmă­toa­rele:

– Auto­ri­ta­tea publică cen­trală care răs­punde de sil­vi­cul­tură nu deține docu­men­tele finale și ofi­ci­ale care să ateste că acest stu­diu a fost pre­dat de ela­bo­ra­tor, acest lucru fiind vala­bil și pen­tru struc­tu­rile teri­to­ri­ale din sub­or­di­nea insti­tu­ției;
– Insti­tu­tul de Cer­ce­tări și Ame­na­jări Sil­vice sus­ține că ”nu a avi­zat și nu deține un exem­plar din refe­ra­tul final al pro­iec­tu­lui PIN‐MATRA”;
– Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rurale (auto­ri­ta­tea publică cen­trală care răs­pun­dea de sil­vi­cul­tură în anul 2004) pre­ci­zează că ”docu­men­tul soli­ci­tat nu se află în evi­den­țele MADR”;
– Regia Națio­nală a Pădu­ri­lor Rom­silva sus­ține că ”la ela­bo­ra­rea aces­tui stu­diu, per­so­na­lul teh­nic al RNP‐Romsilva nu a fost impli­cat în niciun fel și nici nu a fost infor­mat sau con­sul­tat atunci când a fost întoc­mită baza de date”.

Dacă n‐ați înțe­les acest mambo‐jambo în limba biro­cra­teză, vă explic eu: nici o insti­tu­ție din Româ­nia, nici măcar minis­te­rul ape­lor și pădu­ri­lor nu are de fapt nici un docu­ment ofi­cial legat de pădu­rile vir­gine și cva­si­vir­gine. Cum ar spune nenea Iancu, fai­mo­sul stu­diu des­pre pădu­rile vir­gine e minu­nat, dar lip­sește cu desă­vâr­șire din punct de vedere ofi­cial.

Să reca­pi­tu­lăm:

  • Rom­silva tre­buie pedep­sită pen­tru că a greșit
  • Gre­șe­ala e că a încăl­cat niște reguli
  • Pro­blema e că nimeni nu le‐a comu­ni­cat aceste reguli
  • Nici măcar cei care fac con­tro­lul nu știu care sunt aceste reguli

Ca să înțe­le­geți și mai bine, fac urmă­toa­rea com­pa­ra­ție: mer­geți pe o stradă cu mașina, nu e nici un semn care să vă inter­zică asta, dar unii de pe tro­tuar hui­duie că sun­teți pe sens inter­zis și se așează în față mași­nii ca să vă blo­cheze, apare un poli­țist și vrea să vă amen­deze, îl între­bați de ce și vă răs­punde că cir­cu­lați în con­tra­sens, îi spu­neți că nu ați văzut nici un semn de cir­cu­la­ție care să pre­ci­zeze regula asta, iar el vă zice că nici el nu a văzut vreun semn și nici nu știe des­pre regula asta, dar vrea totuși să vă amen­deze. Acum înțe­le­geți ce imensă bram­bu­re­ală este cu poves­tea asta a unor pre­su­puse 300.000 ha de păduri vir­gine?

Ce ne mai spune comu­ni­ca­tul? Că fil­mă­rile cu drona ale Agent Green nu sunt repre­zen­ta­tive pen­tru 70% din pădu­rile din zonă, așa cum au pre­tins. Dez­as­trul nu are, totuși, ase­me­nea pro­por­ții, e mai limi­tat. Din feri­cire.

La final am să vă atrag aten­ția asu­pra ches­tiu­nii cu ade­vă­rat grave din acest comu­ni­cat:

În peri­oada 2005–2010, în fon­dul fores­tier pro­pri­e­ta­tea Obș­tii Moș­ne­ni­lor Are­feni a fost pus în valoare și auto­ri­zat la exploa­tare un volum de 72.568 mc masă lem­noasă, fără să existe ame­na­ja­ment sil­vic apro­bat.

În plus

În fon­dul fores­tier deți­nut de o soci­e­tate comer­ci­ală, prin volu­mul recol­tat în peri­oada  2010–2013, posi­bi­li­ta­tea a fost depă­șită de 2,7 ori, res­pec­tiv față de 13.509 mc pre­ve­dere în ame­na­ja­men­tul sil­vic pen­tru peri­oada 2010–2019 s‐a recol­tat un volum de 37.502 mc. Ulte­rior, iar în peri­oada 2013–2015, încă un volum de 20.461 mc masă lem­noasă s‐a recol­tat cu încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor legale.

Fără nici un temei legal, încăl­când nor­mele teh­nice ale sil­vi­cul­tu­rii, codul sil­vic și toate regle­men­tă­rile exis­tente, obș­tea moș­ne­ni­lor și o soci­e­tate comer­ci­ală – adică niște cetă­țeni români – pur și sim­plu au tăiat pădu­rea. Pe ei nimeni nu‐i flu­ieră vreo­dată, nici Agent Green, nici alt­ci­neva. Pe ei nu‐i înjură nimeni pe inter­net, nici nu se sem­nează peti­ții împo­triva lor. Pe ei nu i‐a con­tro­lat nimeni nici­o­dată. Lumea e con­cen­trată să înjure Rom­silva, care a tăiat 30.000 mc con­form ame­na­ja­men­te­lor sil­vice și nimeni nu zice o vorbă des­pre pro­pri­e­ta­rii pri­vați care au tăiat 100.000 mc fără ame­na­ja­ment sil­vic sau cu încăl­ca­rea lui. Nu vi se pare ciu­dat? Dacă ați lucra la Rom­silva, cum vi s‐ar părea ches­tia asta?

Unde era Garda fores­ti­eră în acești 5 ani? Cum de n‐au văzut nimic? De ce la măsuri pro­puse nu se pre­vede și un con­trol intern al minis­te­ru­lui, asu­pra pro­pri­i­lor anga­jați care tre­bu­iau să fi aflat și să reac­țio­neze la un așa dez­as­tru? Dacă vreți să apă­rați pădu­rile, astea sunt între­bă­rile la care tre­buie să cereți răs­puns.

Comu­ni­ca­tul de presă îl găsiți aici.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu