Alături de Iohannis, să susținem PSD

Diseară cică o să fie miting în oraș. Mă întreb dacă o să se strângă măcar 100 de oameni, ținând cont de căl­du­rile din ultima vreme, de fap­tul că au înce­put vacan­țele și de lipsa unei mize foarte pre­sante. Știu, unii sunt scan­da­li­zați de tot ce se întâm­plă pe scena poli­tică, de pres­ta­ția PSD care și‐a dărâ­mat pro­priul guvern, de cali­ta­tea nou­lui cabi­net insta­lat. Alții sunt supă­rați că Iohan­nis a accep­tat apa­rent foarte ușor noua pro­pu­nere de prim minis­tru a PSD. Dar nu e nimic imi­nent și urgent pe agenda poli­tică ca să deter­mine oame­nii să iasă masiv în stradă.

Nici măcar îngri­jo­ră­toa­rele măsuri fis­cale anun­țate de guver­nul Tudose nu se vor întâm­pla chiar acum. Majo­ri­ta­tea din­tre noi – cei care le con­si­de­răm proaste – pre­su­pu­nem că până le vine rân­dul se vor răzgândi, ori poate nici nu vor mai fi la guver­nare. Posi­bil, chiar pro­ba­bil, reac­ți­ile din par­tea comu­ni­tă­ții de afa­ceri nu se vor lăsa aștep­tate și sunt sigur că se vor vedea efecte în colec­ta­rea veni­tu­ri­lor la buget. Ceea ce e clar e că avem un bilanț dez­as­truos la 5 luni: veni­turi mai mari cu 7,9%, dar chel­tu­ieli mai mari cu 9,4%, iar ana­liza deta­li­i­lor arată că ten­dința de creș­tere a chel­tu­ie­li­lor va con­ti­nua. În para­me­trii ăștia guver­nul PSD scoate Româ­nia de pe șine până în toamnă.

Și cred că de asta vin cu tot felul de corec­ții la pro­gra­mul ini­țial. Impo­zit pe cifra de afa­ceri, taxă de soli­da­ri­tate, rein­tro­du­ce­rea sis­te­mu­lui cu venit minim pe pro­gra­ma­tor scu­tit de taxe, anun­țata vână­toare de vră­ji­toare în agri­cul­tură (ca și cum până azi nu s‐ar fi știut ce pră­du­ială e în cor­po­ra­ți­ile din zona agri­colă), toate sunt măsuri dis­pe­rate care ar tre­bui să cre­ască veni­tu­rile. Șan­dra­maua numită pro­gram de guver­nare începe să se bâțâie din toate înche­ie­tu­rile, așa că e nevoie de prop­tele din toate păr­țile. Dar astea nu vor ține, pen­tru că piața reac­țio­nează și lucru­rile nu se vor întâm­pla așa cum le visează Drag­nea și Vâl­cov.

Eu cred că Iohan­nis a luat toate astea în con­si­de­rare și a făcut o soco­teală sim­plă. PNL nu vrea să nomi­na­li­zeze pre­mier, USR nu sunt pre­gă­tiți pen­tru a guverna, PMP înseamnă Băsescu, adică îl bagi pe dracu' în casă și te tre­zești că face cine știe ce nefă­cută prin jus­ti­ție ca să‐și scape fami­lia și amanta de puș­că­rie. Plus că un guvern non‐PSD ar fi avut șanse foarte mici să treacă prin par­la­ment. De ce să stâr­nească tot scan­da­lul ăsta? Nu mai bine îi lasă pe PSD să‐și cânte par­ti­tura până când toți, inclu­siv proș­tii și îndoc­tri­na­ții, văd clar că pro­gra­mul lor de guver­nare e un fia­sco? Și nu ar fi asta calea cea mai bună ca să înțe­le­gem o dată pen­tru tot­dea­una că pro­gra­mele astea făcute din lapte și miere nu sunt alt­ceva decât niște povești de cum­pă­rat voturi? Iar dacă vine vorba de sus­ți­nă­to­rii PSD care acum sunt bul­ver­sați după scan­da­lul Dragnea‐Grindeanu, nu acum e momen­tul potri­vit să vadă cu ochii lor degrin­go­lada par­ti­du­lui lor iubit?

Eu zic că asta ar tre­bui să facem toți, să sus­ți­nem pro­gra­mul de guver­nare PSD. Să ieșim în stradă și să cerem imple­men­ta­rea tutu­ror măsu­ri­lor pro­mise și neim­ple­men­tate:

 • TVA 0% pen­tru mate­ri­ile prime din agri­cul­tură, vân­za­rea locu­in­țe­lor și publi­ci­tate
 • iefti­ni­rea medi­ca­men­te­lor care și‐au pier­dut paten­tul
 • acor­da­rea unor tichete de vacanță în valoare de 1.450 de lei per tichet pen­tru fie­care buge­tar
 • pro­gra­mul 2 pen­tru dezvol­tare locală
 • acor­da­rea unor aju­toare de stat de 500 mili­oane euro pen­tru fir­mele din sec­to­rul pri­vat
 • rea­li­za­rea codu­lui eco­no­mic, un medi­ca­ment cu com­pen­sare inte­grală pen­tru fie­care boală
 • achi­zi­țio­na­rea a 5.000 de ambu­lanțe pen­tru satele din Roma­nia
 • creș­te­rea sala­ri­i­lor tutu­ror buge­ta­ri­lor de la 1 iulie 2017
 • dema­ra­rea pro­gra­mu­lui pri­vind iri­ga­rea a 1,3 mili­oane de hec­tare
 • dema­ra­rea lici­ta­ți­i­lor pen­tru con­struc­ția a 500 de creșe și gră­di­nițe

Și astea‐s numai alea nere­a­li­zate până la 1 iulie 2017. Urmează alte nere­a­li­zări, bine­în­țe­les. Cum le putem dovedi gău­noșe­nia de poli­truci min­ci­noși dacă nu‐i silim să‐și res­pecte pro­mi­siu­nile cu care au pros­tit elec­to­ra­tul? Nu cred că e altă metodă mai bună de a educa popo­rul PSD decât să‐i punem în fața rea­li­tă­ții crude a pro­pri­i­lor ale­geri. Până când măcar jumă­tate din­tre ei își vin în fire și ori votează cu cre­ie­rul, ori se frus­trează și nu mai vin la vot.

De‐aia zic, ar tre­bui să ieșim in stradă cu pan­carte pe care să scrie "Sus­ți­nem pro­gra­mul de guver­nare PSD din decem­brie 2016!", "Imple­men­tați tot ce‐ați pro­mis", "Măriți sala­ri­ile buge­ta­ri­lor!", "Dați tichete de vacanță!". Pe cât faceți pariu că asta i‐ar spe­ria cel mai tare?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gabi

  Arti­co­lul foarte bun, ca si ideea de a incu­raja dema­go­gia si pros­tia pen­tru a le face vizi­bile tutu­ror prin dimen­siu­nea dez­as­tru­lui. Din pacate, 80% din comen­ta­tori nu inte­leg nega­rea nega­tiei sau iro­nia fina … de aici si comen­ta­ri­ile care ar putea sa ne amuze daca nu ne‐ar face sa plan­gem.

 2. daniel

  Ori sun­tem un popor de tam­piti, ori, poate ca avem o sansa si, doar pe blo­guri, in marea lor majo­ri­tate, cei care comen­teaza sunt niste tam­piti. Nu‐mi puteam ima­gina ca pro­cen­tul celor care reac­tio­neaza ins­tinc­tual, agre­siv si ade­sea agra­mat, fara a citi mai departe de titlu, este atat de mare.

 3. Neculai Antoniu

  Pros­teala pe față

 4. Mihai Gheorghies

  Să vedem cum vor arăta pre­țu­rile după majo­ra­rea cu 8% a ener­giei elec­trice.… Toți psd‐ii se laudă cu măre­țele realizări‐majorarea sala­ri­u­lui minim,a punc­tu­lui de pen­sie …-dar de fapt aceste măsuri sunt anu­late de creș­te­rea pre­țu­lui la gaze,la curent,care pun în miș­care ascen­dentă toate pre­țu­rile.…

 5. Catalin Calugaritoiu

  Pai nu a aco­pe­rit nici infla­ția dar sa se simpt creș­te­rea cât de prosti ii cre­deți pe romani sa ii hră­niți doar cu ilu­zii, lumea s a satu­rat de ciuma roșie și min­ciu­nile lor

 6. Nelu Pop

  Min­ciuni ,abia sa aflat ca va creste sala­rul si pre­tu­rile au explodat.…chiar nu vedeti??

 7. Sorin Nicu

  Vai ce creste pro­duc­ti­vi­ta­tea mun­cii in țări­șoara noastră.…cu 40% pen­tru cine are timp să vă cre­adă…
  Păcat că voi furați cu 100% mai mult dragi psd‐isti infrac­tori…

 8. Nicolae Maximov

  Ati min­tit popo­rul cu televizorul,hoti si min­ci­nosi cesin­teti!!!

 9. Marian Pancu

  Mariti sala­riul cu 50 de lei si pt par­la­men­tari 5000 de lei. Mars la cicat

 10. Racaru Ion

  La bulau cu voi!

 11. Vasile Tinjala

  Cin­tati la alta masă.Hai bir

 12. Artimon Botan

  Un arti­col TRIST cu dez­in­for­mari majore .

 13. Constantin Rapcaru

  De când sun­teți voi, PSD‐ISTII ală­turi de Johan­nes!

 14. Daniela Dobrinescu

  SICTIR !!!!!!

 15. Valeriu Flucus

  Ori­bili PSD

 16. Matei Florin

  Dar vedeți că sala­riul minim nu se res­pecta deși este în vigoare de la 1 febru­a­rie.

 17. Ioan Marin

  Nu mai puteți prosti lumea nici voi nu cre­deți ce a‐ ți scris. Sun­teți niste hoți care vor sa scape Hotul Sef crâc­nea de pâr­naie.

  • Jurnal de drum

   Hai să vă dau un citat din arti­col să vedeți ce‐ați ratat fiindcă nu l‐ați citit:

   "Cum le putem dovedi gău­noșe­nia de poli­truci min­ci­noși dacă nu‐i silim să‐și res­pecte pro­mi­siu­nile cu care au pros­tit elec­to­ra­tul? Nu cred că e altă metodă mai bună de a educa popo­rul PSD decât să‐i punem în fața rea­li­tă­ții crude a pro­pri­i­lor ale­geri. Până când măcar jumă­tate din­tre ei își vin în fire și ori votează cu cre­ie­rul, ori se frus­trează și nu mai vin la vot."

   Ei, cum e? Sunt și eu un hoț care vreau să‐l scap pe Drag­nea? 🙂

  • Alin Buboi

   Degeaba cresc sala­ri­ile daca creste la fel si Euro !

 18. Rodica Zgripcescu

  Am citit arti­co­lul , aveți drep­tate, cei­lalți nu au făcut -o !Dar ați greșit cu pre­zen­ta­rea lin­ku­lui și oame­nii se simt min­țiți .

 19. Titi Szatmari

  Ala­tuti de Ioha­nis sa scap de acest par­tid neno­ro­cit PSD. Nu vede ti ce de ca d sant la butoane numai cu DNAul si gra­ti­e­rea au treaba zi si noapte? Toate pt a se salva pe ei insisi?

 20. Teodorescu Florindan

  PSD‐UL MA – TII!

  • Jurnal de drum

   Mama votează cu libe­ra­lii din­tot­dea­una. Să n‐o ames­te­căm în dis­cu­ție. Ați citit arti­co­lul sau doar ați sărit să comen­tați? Iată ce scriu în arti­col:

   "Cum le putem dovedi gău­noșe­nia de poli­truci min­ci­noși dacă nu‐i silim să‐și res­pecte pro­mi­siu­nile cu care au pros­tit elec­to­ra­tul? Nu cred că e altă metodă mai bună de a educa popo­rul PSD decât să‐i punem în fața rea­li­tă­ții crude a pro­pri­i­lor ale­geri. Până când măcar jumă­tate din­tre ei își vin în fire și ori votează cu cre­ie­rul, ori se frus­trează și nu mai vin la vot."

   Vă men­ți­neți înju­ră­tura?

 21. Mihai Anghel

  Mars pos­tak idiot psdist !

  • Jurnal de drum

   Hai să vă dau un citat din arti­col să vedeți ce‐ați ratat fiindcă nu l‐ați citit:

   "Cum le putem dovedi gău­noșe­nia de poli­truci min­ci­noși dacă nu‐i silim să‐și res­pecte pro­mi­siu­nile cu care au pros­tit elec­to­ra­tul? Nu cred că e altă metodă mai bună de a educa popo­rul PSD decât să‐i punem în fața rea­li­tă­ții crude a pro­pri­i­lor ale­geri. Până când măcar jumă­tate din­tre ei își vin în fire și ori votează cu cre­ie­rul, ori se frus­trează și nu mai vin la vot."

 22. Ioan Andŕies

  Lumi­nita cu lim­baju tau esti buna
  la un wc. public s‐au pe cen­tura. Si mai dai lec­tii putina decenta nu
  strica !!!

 23. Dorin Luminita

  Da nu spu­neti, cu cat a cres­cut pre­tul ener­giei elec­trice? Da, nu spu­neti cu cât a cres­cut pre­tul gaze­lor naturale?Da pre­tul la ali­mente si ser­vi­cii, nu spu­neti pros­ti­lor care v‐au votat?

 24. Dorin Luminita

  Aveti doar 30 % de prosti care v‐au cre­zut! Cei­lalti 70% v‐o dau prin gura!

  • Jurnal de drum

   Lim­ba­jul e cam dur pen­tru o femeie, nu cre­deți? Vă mai invit o dată să citiți arti­co­lul ca să vă lămu­riți că este de fapt un text împo­triva guver­nă­rii PSD.

 25. Dorin Luminita

  Sun­teti man­ca­tori de cacat psd‐ist! Pofta buna!

  • Jurnal de drum

   Dacă citiți arti­co­lul, nu doar titlul, vă asi­gur că o să vreți să vă cereți scuze. Sunt orice în afară de pese­dist.

  • Dorin Luminita

   La felul cum ati pos­tat, Zam­fira Ionita deja a cre­zut! Ma îndo­iesc de buna voas­tra cre­dinta! Mereu aveti impre­sia ca sun­teti mai des­tepti ca altii! Eroare crasa!

 26. Catalin Chitan

  Adică sa sus­ti­nem hotii

  • Jurnal de drum

   Citiți arti­co­lul, e exact pe dos decât vă ima­gi­nați

  • Catalin Chitan

   Ce sa mai citesc? Se vede in ce nive­lul de trai si nu doar un par­tid e vino­vat ,pt. mine sunt totii la fel (niste hoti),pai unde era tara asta in 89 si unde este acum?

  • Catalin Chitan

   Lam citit dupa coment , nu i bai

  • Catalin Chitan

   Lam citit dupa coment , nu i bai

 27. Zamfira Ioniță

  Asa a zis Ioha­nis!?

 28. MItz Mitz

  Cu ce bani fac mari­rile astea ?ei nu vor decit sa puna mina pe jus­ti­tie , dar cu cit se scum­pesc pro­du­sele tine cineva cont ?

 29. Muresan Rodica

  chiar e un motiv de mitin­ga­re­ala , poate asa se spe­rie guzga­nii ca alt­fel ajun­gem pe fun­dul gro­pii


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu