E o ade­vă­rată bu­li­bă­șe­ală pe in­ter­net în le­gă­tură cu In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor. Mi­nis­te­rul pă­du­ri­lor și ape­lor a anun­țat ne­re­guli ale con­trac­tu­lui cu In­daco și in­ten­ția de a în­chide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lu­cru­ri­lor. Lu­mea a re­ac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să as­cundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu de­ge­tul spre mi­nis­ter. Mi­nis­te­rul se apără și zice că nu asta in­ten­țio­nează. Care e ade­vă­rul, de fapt?

Ade­vă­rul e că sub nu­mele de In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor există două pro­duse in­for­ma­tice di­fe­rite, care n‑au mare le­gă­tură unul cu ce­lă­lalt din punct de ve­dere func­țio­nal cu ex­cep­ția sur­sei de date. Pri­mul pro­dus este apli­ca­ția de mo­bil, pe care mulți au instalat‑o pe te­le­fo­nul pro­priu si care per­mite ve­ri­fi­ca­rea în timp real a trans­por­tu­ri­lor de lemn. Cel de-al doi­lea pro­dus, nu­mit la fel în mod nu foarte in­spi­rat, este un por­tal web pe care ori­cine îl poate ac­cesa la adresa www.inspectorulpadurilor.ro. Acolo e o hartă a Ro­mâ­niei și in­for­ma­ții des­pre multe alte as­pecte: ac­tele de pu­nere în va­loare (adică par­che­tele de ex­ploa­tare le­gale), avi­zele de trans­port lemn eli­be­rate în timp real, de­li­mi­ta­rea zo­ne­lor de pro­tec­ție strictă și in­te­grală (unde nu e per­misă le­gal ex­ploa­ta­rea) și de­li­mi­ta­rea pă­du­ri­lor PIN MATRA (așa nu­mi­tele pă­duri vir­gine, des­pre care se tot vor­bește).

Ce au în co­mun aceste două apli­ca­ții? În­tâm­pla­rea face să știu des­tul de multe des­pre su­biec­tul ăsta, pen­tru că am con­tri­buit și eu la re­a­li­za­rea apli­ca­ției de mo­bil. Am­bele apli­ca­ții, și cea de mo­bil, și por­ta­lul, trag date din sis­te­mul de ur­mă­rire a cir­cu­la­ției lem­nu­lui (nu­mit SUMAL) acolo unde se în­re­gis­trează toate par­che­tele de ex­ploa­tare și de unde se dau co­duri unice pen­tru toate avi­zele de trans­port de lemn din Ro­mâ­nia. Dar, teh­nic vor­bind, dacă în­chizi una din­tre apli­ca­ții, cea­laltă con­ti­nuă să func­țio­neze fără nici o pro­blemă.

Acuma hai să cla­ri­fi­căm lu­cru­rile: apli­ca­ția de mo­bil n‑are nici o treabă, e live, func­țio­nează și ni­meni nu se leagă de ea. În con­ti­nu­are se pot ve­ri­fica trans­por­tu­rile de lemn ca și până acum. Dis­cu­ția cu în­chi­de­rea tem­po­rară se re­feră la por­ta­lul web www.inspectorulpadurilor.ro, asu­pra că­ruia mi­nis­te­rul zice că există ceva pro­bleme con­trac­tu­ale cu In­daco. Nu știu care e si­tu­a­ția, așa că nu mă pro­nunț. Dar, re­pet ca să fie clar, în­chi­de­rea por­ta­lu­lui nu afec­tează teh­nic de­loc apli­ca­ția de mo­bil.

Asta nu în­seamnă că por­ta­lul nu e util. Ba din con­tra. Și sper că pro­ble­mele con­trac­tu­ale se vor lă­muri re­pede, iar por­ta­lul va ramâne dis­po­ni­bil. Pen­tru că e un mare pas îna­inte în trans­pa­ren­ti­za­rea cir­cu­la­ției lem­nu­lui în Ro­mâ­nia și este sin­gu­rul in­stru­ment care dă o ima­gine de an­sam­blu a ex­ploa­tă­rii și miș­că­rii lem­nu­lui. Plus că ne per­mite să ob­ser­văm dacă există vreun par­chet de ex­ploa­tare în zo­nele de pro­tec­ție in­te­grală sau strictă din par­cu­rile na­țio­nale și na­tu­rale. Adică dacă se res­pectă le­gea.

Apropo, deo­cam­dată por­ta­lul nu e în­chis, func­țio­nează bine mersi aici. Iar apli­ca­ția de mo­bil o poți des­cărca de aici.

Update:

Se­si­zez to­tuși o in­co­e­rență lo­gică a mi­nis­te­ru­lui pe por­ta­lul In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor. Ofi­cial, mi­nis­te­rul spune că stu­diul PIN MATRA re­fe­ri­tor la pă­du­rile vir­gine nu are va­li­di­tate le­gală pen­tru că el nu există ca do­cu­ment for­mal în nici o in­sti­tu­ție a sta­tu­lui. Cu toate as­tea de­li­mi­tă­rile de su­pra­fețe de fond fo­res­tier pro­puse de acest stu­diu apar pe por­tal, ca și cum ar fi o in­for­ma­ție ofi­ci­ală. Care e până la urmă po­zi­ția mi­nis­te­ru­lui: există sau nu stu­diul ăsta? Cred că e un su­biect de cla­ri­fi­cat. Ur­gent.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Marian Dragoi

    Mul­tu­mim Bo­gdan pen­tru in­ter­ven­tie. Pro­blema asta a ra­mas des­chisa de foarte mult timp. Ceea ce nu in­te­leg este de ce oa­me­nii — si ofi­ci­a­lii in ace­easi ma­sura — se mai leata de PIN MATRA cand avem ca­ta­lo­gul pa­du­ri­lor vir­gine, care a por­nit de la PIN MATRA. In alta or­dine de idei, dar tot in ace­easi zona: am in­pre­sia, ce mi‑a fost con­fir­mata in ca­teva dis­cu­tii in­for­male — ca pe ter­men lung vom avea 3 ca­te­go­rii de pa­duri: 1) pa­duri vir­gine (fara ma­na­ge­ment), 2) pa­duri in si­turi Na­tura 2000 care in­clud zone de pro­tec­tie si zone de dezvol­tare, in care avem in­ter­ven­tii care nu afec­teaza sta­rea fa­vo­ra­bila de con­ser­vare si pa­duri 100% de pro­duc­tie, de la care nici ma­car nu vom avea pre­ten­tia sa fie na­tu­rale, ca tip de pa­dure — adica pot fi si plan­ta­tii, bine-mersi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu