Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vă­rată buli­bă­șe­ală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­to­rul Pădu­ri­lor. Minis­te­rul pădu­ri­lor și ape­lor a anun­țat nere­guli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și inten­ția de a închide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lucru­ri­lor. Lumea a reac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să ascundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu dege­tul spre minis­ter. Minis­te­rul se apără și zice că nu asta inten­țio­nează. Care e ade­vă­rul, de fapt?

Ade­vă­rul e că sub numele de Inspec­to­rul Pădu­ri­lor există două pro­duse infor­ma­tice dife­rite, care n‐au mare legă­tură unul cu celă­lalt din punct de vedere func­țio­nal cu excep­ția sur­sei de date. Pri­mul pro­dus este apli­ca­ția de mobil, pe care mulți au instalat‐o pe tele­fo­nul pro­priu si care per­mite veri­fi­ca­rea în timp real a trans­por­tu­ri­lor de lemn. Cel de‐al doi­lea pro­dus, numit la fel în mod nu foarte inspi­rat, este un por­tal web pe care ori­cine îl poate accesa la adresa www.inspectorulpadurilor.ro. Acolo e o hartă a Româ­niei și infor­ma­ții des­pre multe alte aspecte: actele de punere în valoare (adică par­che­tele de exploa­tare legale), avi­zele de trans­port lemn eli­be­rate în timp real, deli­mi­ta­rea zone­lor de pro­tec­ție strictă și inte­grală (unde nu e per­misă legal exploa­ta­rea) și deli­mi­ta­rea pădu­ri­lor PIN MATRA (așa numi­tele păduri vir­gine, des­pre care se tot vor­bește).

Ce au în comun aceste două apli­ca­ții? Întâm­pla­rea face să știu des­tul de multe des­pre subiec­tul ăsta, pen­tru că am con­tri­buit și eu la rea­li­za­rea apli­ca­ției de mobil. Ambele apli­ca­ții, și cea de mobil, și por­ta­lul, trag date din sis­te­mul de urmă­rire a cir­cu­la­ției lem­nu­lui (numit SUMAL) acolo unde se înre­gis­trează toate par­che­tele de exploa­tare și de unde se dau coduri unice pen­tru toate avi­zele de trans­port de lemn din Româ­nia. Dar, teh­nic vor­bind, dacă închizi una din­tre apli­ca­ții, cea­laltă con­ti­nuă să func­țio­neze fără nici o pro­blemă.

Acuma hai să cla­ri­fi­căm lucru­rile: apli­ca­ția de mobil n‐are nici o treabă, e live, func­țio­nează și nimeni nu se leagă de ea. În con­ti­nu­are se pot veri­fica trans­por­tu­rile de lemn ca și până acum. Dis­cu­ția cu închi­de­rea tem­po­rară se referă la por­ta­lul web www.inspectorulpadurilor.ro, asu­pra căruia minis­te­rul zice că există ceva pro­bleme con­trac­tu­ale cu Indaco. Nu știu care e situ­a­ția, așa că nu mă pro­nunț. Dar, repet ca să fie clar, închi­de­rea por­ta­lu­lui nu afec­tează teh­nic deloc apli­ca­ția de mobil.

Asta nu înseamnă că por­ta­lul nu e util. Ba din con­tra. Și sper că pro­ble­mele con­trac­tu­ale se vor lămuri repede, iar por­ta­lul va ramâne dis­po­ni­bil. Pen­tru că e un mare pas îna­inte în trans­pa­ren­ti­za­rea cir­cu­la­ției lem­nu­lui în Româ­nia și este sin­gu­rul instru­ment care dă o ima­gine de ansam­blu a exploa­tă­rii și miș­că­rii lem­nu­lui. Plus că ne per­mite să obser­văm dacă există vreun par­chet de exploa­tare în zonele de pro­tec­ție inte­grală sau strictă din par­cu­rile națio­nale și natu­rale. Adică dacă se res­pectă legea.

Apropo, deo­cam­dată por­ta­lul nu e închis, func­țio­nează bine mersi aici. Iar apli­ca­ția de mobil o poți des­cărca de aici.

Update:

Sesi­zez totuși o inco­e­rență logică a minis­te­ru­lui pe por­ta­lul Inspec­to­rul Pădu­ri­lor. Ofi­cial, minis­te­rul spune că stu­diul PIN MATRA refe­ri­tor la pădu­rile vir­gine nu are vali­di­tate legală pen­tru că el nu există ca docu­ment for­mal în nici o insti­tu­ție a sta­tu­lui. Cu toate astea deli­mi­tă­rile de supra­fețe de fond fores­tier pro­puse de acest stu­diu apar pe por­tal, ca și cum ar fi o infor­ma­ție ofi­ci­ală. Care e până la urmă pozi­ția minis­te­ru­lui: există sau nu stu­diul ăsta? Cred că e un subiect de cla­ri­fi­cat. Urgent.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Marian Dragoi

    Mul­tu­mim Bogdan pen­tru inter­ven­tie. Pro­blema asta a ramas des­chisa de foarte mult timp. Ceea ce nu inte­leg este de ce oame­nii – si ofi­ci­a­lii in ace­easi masura – se mai leata de PIN MATRA cand avem cata­lo­gul padu­ri­lor vir­gine, care a por­nit de la PIN MATRA. In alta ordine de idei, dar tot in ace­easi zona: am inpre­sia, ce mi‐a fost con­fir­mata in cateva dis­cu­tii infor­male – ca pe ter­men lung vom avea 3 cate­go­rii de paduri: 1) paduri vir­gine (fara mana­ge­ment), 2) paduri in situri Natura 2000 care includ zone de pro­tec­tie si zone de dezvol­tare, in care avem inter­ven­tii care nu afec­teaza sta­rea favo­ra­bila de con­ser­vare si paduri 100% de pro­duc­tie, de la care nici macar nu vom avea pre­ten­tia sa fie natu­rale, ca tip de padure – adica pot fi si plan­ta­tii, bine‐mersi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu