Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vărată bulibășeală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­torul Pădurilor. Min­is­terul pădurilor și apelor a anunțat nereg­uli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și intenția de a închide tem­po­rar apli­cația până la clar­i­fi­carea lucrurilor. Lumea a reacționat, acuzând PSD că vrea să ascundă fur­turile de lemn și arătând cu dege­tul spre min­is­ter. Min­is­terul se apără și zice că nu asta intenționează. Care e ade­vărul, de fapt?

Ade­vărul e că sub numele de Inspec­torul Pădurilor există două pro­duse infor­mat­ice diferite, care n‑au mare legă­tură unul cu celălalt din punct de vedere funcțional cu excepția sur­sei de date. Primul pro­dus este apli­cația de mobil, pe care mulți au instalat‑o pe tele­fonul pro­priu si care per­mite ver­i­fi­carea în timp real a trans­por­turilor de lemn. Cel de-al doilea pro­dus, numit la fel în mod nu foarte inspi­rat, este un por­tal web pe care oricine îl poate accesa la adresa www.inspectorulpadurilor.ro. Acolo e o hartă a României și infor­mații despre multe alte aspecte: actele de punere în val­oare (adică par­che­tele de exploatare legale), avizele de trans­port lemn elib­er­ate în timp real, delim­itarea zonelor de pro­tecție strictă și inte­grală (unde nu e per­misă legal exploatarea) și delim­itarea pădurilor PIN MATRA (așa numitele păduri vir­gine, despre care se tot vor­bește).

Ce au în comun aceste două apli­cații? Întâm­plarea face să știu destul de multe despre subiec­tul ăsta, pen­tru că am con­tribuit și eu la realizarea apli­cației de mobil. Ambele apli­cații, și cea de mobil, și por­talul, trag date din sis­temul de urmărire a cir­cu­lației lem­nu­lui (numit SUMAL) acolo unde se înreg­istrează toate par­che­tele de exploatare și de unde se dau coduri unice pen­tru toate avizele de trans­port de lemn din Româ­nia. Dar, tehnic vorbind, dacă închizi una din­tre apli­cații, cealaltă con­tinuă să funcționeze fără nici o prob­lemă.

Acuma hai să clar­i­ficăm lucrurile: apli­cația de mobil n‑are nici o tre­abă, e live, funcționează și nimeni nu se leagă de ea. În con­tin­uare se pot ver­i­fica trans­por­turile de lemn ca și până acum. Dis­cuția cu închiderea tem­po­rară se referă la por­talul web www.inspectorulpadurilor.ro, asupra căruia min­is­terul zice că există ceva prob­leme con­trac­tuale cu Indaco. Nu știu care e situ­ația, așa că nu mă pro­nunț. Dar, repet ca să fie clar, închiderea por­talu­lui nu afectează tehnic deloc apli­cația de mobil.

Asta nu înseamnă că por­talul nu e util. Ba din con­tra. Și sper că prob­lemele con­trac­tuale se vor lămuri repede, iar por­talul va ramâne disponi­bil. Pen­tru că e un mare pas înainte în trans­par­en­ti­zarea cir­cu­lației lem­nu­lui în Româ­nia și este sin­gu­rul instru­ment care dă o imag­ine de ansam­blu a exploatării și mișcării lem­nu­lui. Plus că ne per­mite să observăm dacă există vreun par­chet de exploatare în zonele de pro­tecție inte­grală sau strictă din par­curile naționale și nat­u­rale. Adică dacă se respectă legea.

Apropo, deo­cam­dată por­talul nu e închis, funcționează bine mersi aici. Iar apli­cația de mobil o poți descărca de aici.

Update:

Sesizez totuși o inco­erență log­ică a min­is­teru­lui pe por­talul Inspec­torul Pădurilor. Ofi­cial, min­is­terul spune că studiul PIN MATRA refer­i­tor la pădurile vir­gine nu are valid­i­tate legală pen­tru că el nu există ca doc­u­ment for­mal în nici o insti­tuție a stat­u­lui. Cu toate astea delim­itările de suprafețe de fond forestier pro­puse de acest studiu apar pe por­tal, ca și cum ar fi o infor­mație ofi­cială. Care e până la urmă poz­iția min­is­teru­lui: există sau nu studiul ăsta? Cred că e un subiect de clar­i­fi­cat. Urgent.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Marian Dragoi

    Mul­tumim Bog­dan pen­tru inter­ven­tie. Prob­lema asta a ramas deschisa de foarte mult timp. Ceea ce nu inte­leg este de ce oamenii — si ofi­cialii in aceeasi masura — se mai leata de PIN MATRA cand avem cat­a­logul padurilor vir­gine, care a por­nit de la PIN MATRA. In alta ordine de idei, dar tot in aceeasi zona: am inpre­sia, ce mi‑a fost con­fir­mata in cat­eva dis­cu­tii infor­male — ca pe ter­men lung vom avea 3 cat­e­gorii de paduri: 1) paduri vir­gine (fara man­age­ment), 2) paduri in situri Natura 2000 care includ zone de pro­tec­tie si zone de dez­voltare, in care avem inter­ven­tii care nu afecteaza starea favor­a­bila de con­ser­vare si paduri 100% de pro­duc­tie, de la care nici macar nu vom avea pre­ten­tia sa fie nat­u­rale, ca tip de padure — adica pot fi si plan­tatii, bine-mersi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu