5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubitorule de pădure, așa cum ți-am mai spus și cu alte prile­juri, mă bucur că de la o vreme te-ai trezit din letargie și ești gata să militezi pen­tru lucrurile impor­tante din țara asta. Iar pădurile sunt cu sig­u­ranță printre ele, căci cal­i­tatea vieții noas­tre, a tuturor, depinde în mare măsură de felul în care știm să ne pro­te­jăm și să ne exploatăm inteligent cap­i­talul nat­ural pe care îl avem. Dar pen­tru că văd că-ți con­sumi ener­gia în van, pen­tru că demer­surile tale pro­duc mai degrabă gălăgie decât efecte, m‑am gân­dit să-ți împărțășesc părerile mele despre ce cred eu că tre­buie să faci ca să aperi pădurea cu mai mult suc­ces decât până acum.

Înainte să acuzi, informează-te

E drept, ceea ce se întâm­plă prin pădurile din Româ­nia este departe de ideal, dar acceptă fap­tul că une­ori ești manip­u­lat să crezi că e mai rău decât în real­i­tate. Unii te manip­ulează pen­tru că vor să te dez­in­formeze, alții pen­tru că nu știu nici ei despre ce vorbesc. Da, situ­ația actu­ală nu e bună și tre­buie neapărat îndrep­tate lucrurile. Dar, înainte de a te indigna despre nu știu ce trans­port de lemn furat sau tăiere la ras, înainte de a da like și share la nu știu ce idee creață a vre­unui alt inter­naut, încearcă să afli câte ceva despre cum tre­buie admin­is­trate și ges­tion­ate pădurile. E impor­tant să nu fii manip­u­lat, dacă vrei ca ceea ce spui să aibă val­oare și să fie luat în serios. Nu tre­buie să devii spe­cial­ist, dar tre­buie să cunoști măcar câteva lucruri de bază despre păduri.

Evită scan­dalul, pro­movează dia­logul

Nicăieri, nicio­dată, nici o prob­lemă nu s‑a rezol­vat atunci când părțile impli­cate s‑au acuzat și s‑au înju­rat rec­i­proc. Abia când oamenii se calmează și se așează la masa dia­logu­lui se găs­esc soluții. Întreabă-te cine are de câști­gat din tărăboiul ăsta con­tinuu din­tre tine, autorități, admin­is­tra­tori de păduri și diverse ONG-uri, care nu se sfârșește și nici nu duce la vreo soluție con­struc­tivă. Pen­tru că sunt niște per­son­aje care întrețin bal­a­mu­cul cu un scop clar: au de câști­gat. Ei nu vor să fie găsite soluții, vor scan­dal, căci scan­dalul le aduce noto­ri­etate și finanțări. Nu te lăsa prins în jocul lor. Nu-ți irosi tim­pul și ener­gia în lucruri care nu duc la nici un rezul­tat con­cret.

Caută soluții, nu vino­vați

Nu te iluziona că, găsind vino­vați, vei rezolva prob­lemele. În dome­niul forestier nimeni nu (mai) este per­fect inocent. Nici sil­vicii de la stat, nici cei pri­vați, nici cei din exploatare, nici ăia care au fabrici de cher­estea, nici măcar garda forestieră. Toți au făcut greșeli cu sau fără intenție, unii mai puțin, alții mai mult. Cu cât îi vei acuza mai tare și‑i vei înjura pub­lic, cu atât mai îndâr­jit își vor găsi scuze și vor încerca să se opună oricărei schim­bări. Căci nimic nu sol­i­darizează oamenii mai bine decât ideea că îi atacă cineva, că au un inamic comun de care tre­buie să se apere. Ceea ce e musai să înțelegi este că tu nu tre­buie să te prez­inți ca duș­manul lor. Și mai tre­buie să pri­cepi că nu te poți dis­pensa de ei, pen­tru că alții care să facă munca lor nu ai de unde să aduci.

Amintește-ți că cea mai mare parte a deza­s­tru­lui e pro­dusă în pădurile pri­vate. Când s‑au votat în par­la­ment legile retro­cedării fără nici un fel de con­trol și fără reg­uli clare, ai tăcut. Prin tăcerea ta de până acum ești și tu vino­vat că am ajuns în situ­ația asta. Gândește-te la soluții care se pot intro­duce și care sunt accept­abile pen­tru toată lumea. Și mai ales, gândește-te la schim­bări trep­tate. Este imposi­bil să răsucești un buton și de mâine totul să fie per­fect.

Pro­movează soluții fez­abile și accept­abile pen­tru toți cei intere­sați

Dacă propui prostii, nu vei fi luat nicio­dată în serios. Indus­tria lem­nu­lui nu este o glumă în Româ­nia, sunt multe interese sociale și eco­nom­ice legit­ime în jurul ei și o mulțime de oameni care își câștigă cin­stit exis­tența muncind în păduri, în depozite de lemn sau în fabrici de cher­estea. Nu poți să‑i trim­iți în șomaj doar pen­tru că tu nu-ți poți imag­ina altă metodă de a opri tăier­ile ile­gale decât prin trans­for­marea României într-un mare parc național unde nimeni nu mai taie nimic. De mii de ani exploatăm pădurile, putem să o facem mai departe dacă sun­tem rațion­ali și cumpă­tați.

Pune pre­siune acolo unde efec­tul e maxim

Întreabă-te întot­deauna unde tre­buie făcută pre­siune pen­tru a obține efec­tul dorit și acționează con­cer­tat și per­se­v­er­ent în direcția corectă.

Vrei să se iden­ti­fice și să se pro­te­jeze pădurile vir­gine? Nu-ți pierde tim­pul și ener­gia înjurând per­son­alul Rom­silva, ei sunt doar admin­is­tra­tori. Ei nu exploatează păduri despre care tu crezi că ar putea fi vir­gine fiindcă așa au chef, ci pen­tru că așa e pre­văzut în ame­na­ja­mentele sil­vice și ei sunt oblig­ați legal să le respecte. Adresează-te min­is­teru­lui, el reprez­intă pro­pri­etarul, adică statul, cere-le lor să schimbe ame­na­ja­mentele, cere-le să iden­ti­fice pădurile vir­gine și să regle­menteze situ­ația lor.

Vrei să se intro­ducă un con­trol mai strict al mate­ri­alu­lui lem­nos care se exploatează? Vrei modal­ități de urmărire a exploatărilor și trans­por­turilor de lemn? Nu țipa inutil pe inter­net, nu pune poze cu camioane despre care pre­supui tu că‑s încăr­cate cu lemn furat. Pune pre­siune pe guvern să aloce banii nece­sari ca să creeze instru­mente efi­ciente și mai ales transaprente, cum e Inspec­torul pădurilor.

Vrei să se mărească suprafața împă­du­rită a României? Nu înjura min­is­terul pădurilor sau Rom­silva. Pune pre­siune pe par­la­ment să sim­pli­fice legile care ar per­mite împă­durirea celor 2 mil­ioane de hectare de terenuri agri­cole degra­date, pen­tru că biro­crația și indifer­ența pri­mar­ilor omoară orice iniția­tivă în direcția asta, și vom ajunge cu pădurile de la 27% din suprafața țării la 34%. Adică peste media euro­peană.

Pen­tru că da, e ade­vărat: uniți, salvăm pădurile. Uniți în rați­une însă, nu în scan­dal.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu