5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubi­to­rule de pădure, așa cum ți‐am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bucur că de la o vreme te‐ai tre­zit din letar­gie și ești gata să mili­tezi pen­tru lucru­rile impor­tante din țara asta. Iar pădu­rile sunt cu sigu­ranță prin­tre ele, căci cali­ta­tea vie­ții noas­tre, a tutu­ror, depinde în mare măsură de felul în care știm să ne pro­te­jăm și să ne exploa­tăm inte­li­gent capi­ta­lul natu­ral pe care îl avem. Dar pen­tru că văd că‐ți con­sumi ener­gia în van, pen­tru că demer­su­rile tale pro­duc mai degrabă gălă­gie decât efecte, m‐am gân­dit să‐ți împăr­ță­șesc păre­rile mele des­pre ce cred eu că tre­buie să faci ca să aperi pădu­rea cu mai mult suc­ces decât până acum.

Îna­inte să acuzi, informează‐te

E drept, ceea ce se întâm­plă prin pădu­rile din Româ­nia este departe de ideal, dar acceptă fap­tul că une­ori ești mani­pu­lat să crezi că e mai rău decât în rea­li­tate. Unii te mani­pu­lează pen­tru că vor să te dez­in­for­meze, alții pen­tru că nu știu nici ei des­pre ce vor­besc. Da, situ­a­ția actu­ală nu e bună și tre­buie nea­pă­rat îndrep­tate lucru­rile. Dar, îna­inte de a te indigna des­pre nu știu ce trans­port de lemn furat sau tăiere la ras, îna­inte de a da like și share la nu știu ce idee creață a vre­u­nui alt inter­naut, încearcă să afli câte ceva des­pre cum tre­buie admi­nis­trate și ges­tio­nate pădu­rile. E impor­tant să nu fii mani­pu­lat, dacă vrei ca ceea ce spui să aibă valoare și să fie luat în serios. Nu tre­buie să devii spe­cia­list, dar tre­buie să cunoști măcar câteva lucruri de bază des­pre păduri.

Evită scan­da­lul, pro­mo­vează dia­lo­gul

Nică­ieri, nici­o­dată, nici o pro­blemă nu s‐a rezol­vat atunci când păr­țile impli­cate s‐au acu­zat și s‐au înju­rat reci­proc. Abia când oame­nii se cal­mează și se așează la masa dia­lo­gu­lui se găsesc solu­ții. Întreabă‐te cine are de câști­gat din tără­bo­iul ăsta con­ti­nuu din­tre tine, auto­ri­tăți, admi­nis­tra­tori de păduri și diverse ONG‐uri, care nu se sfâr­șește și nici nu duce la vreo solu­ție con­struc­tivă. Pen­tru că sunt niște per­so­naje care între­țin bala­mu­cul cu un scop clar: au de câști­gat. Ei nu vor să fie găsite solu­ții, vor scan­dal, căci scan­da­lul le aduce noto­ri­e­tate și finan­țări. Nu te lăsa prins în jocul lor. Nu‐ți irosi tim­pul și ener­gia în lucruri care nu duc la nici un rezul­tat con­cret.

Caută solu­ții, nu vino­vați

Nu te ilu­ziona că, găsind vino­vați, vei rezolva pro­ble­mele. În dome­niul fores­tier nimeni nu (mai) este per­fect ino­cent. Nici sil­vi­cii de la stat, nici cei pri­vați, nici cei din exploa­tare, nici ăia care au fabrici de che­res­tea, nici măcar garda fores­ti­eră. Toți au făcut gre­șeli cu sau fără inten­ție, unii mai puțin, alții mai mult. Cu cât îi vei acuza mai tare și‐i vei înjura public, cu atât mai îndâr­jit își vor găsi scuze și vor încerca să se opună ori­că­rei schim­bări. Căci nimic nu soli­da­ri­zează oame­nii mai bine decât ideea că îi atacă cineva, că au un ina­mic comun de care tre­buie să se apere. Ceea ce e musai să înțe­legi este că tu nu tre­buie să te pre­zinți ca duș­ma­nul lor. Și mai tre­buie să pri­cepi că nu te poți dis­pensa de ei, pen­tru că alții care să facă munca lor nu ai de unde să aduci.

Amintește‐ți că cea mai mare parte a dez­as­tru­lui e pro­dusă în pădu­rile pri­vate. Când s‐au votat în par­la­ment legile retro­ce­dă­rii fără nici un fel de con­trol și fără reguli clare, ai tăcut. Prin tăce­rea ta de până acum ești și tu vino­vat că am ajuns în situ­a­ția asta. Gândește‐te la solu­ții care se pot intro­duce și care sunt accep­ta­bile pen­tru toată lumea. Și mai ales, gândește‐te la schim­bări trep­tate. Este impo­si­bil să răsu­cești un buton și de mâine totul să fie per­fect.

Pro­mo­vează solu­ții feza­bile și accep­ta­bile pen­tru toți cei inte­re­sați

Dacă pro­pui pros­tii, nu vei fi luat nici­o­dată în serios. Indus­tria lem­nu­lui nu este o glumă în Româ­nia, sunt multe inte­rese soci­ale și eco­no­mice legi­time în jurul ei și o mul­țime de oameni care își câștigă cin­stit exis­tența mun­cind în păduri, în depo­zite de lemn sau în fabrici de che­res­tea. Nu poți să‐i tri­miți în șomaj doar pen­tru că tu nu‐ți poți ima­gina altă metodă de a opri tăie­rile ile­gale decât prin trans­for­ma­rea Româ­niei într‐un mare parc națio­nal unde nimeni nu mai taie nimic. De mii de ani exploa­tăm pădu­rile, putem să o facem mai departe dacă sun­tem rațio­nali și cum­pă­tați.

Pune pre­siune acolo unde efec­tul e maxim

Întreabă‐te întot­dea­una unde tre­buie făcută pre­siune pen­tru a obține efec­tul dorit și acțio­nează con­cer­tat și per­se­ve­rent în direc­ția corectă.

Vrei să se iden­ti­fice și să se pro­te­jeze pădu­rile vir­gine? Nu‐ți pierde tim­pul și ener­gia înju­rând per­so­na­lul Rom­silva, ei sunt doar admi­nis­tra­tori. Ei nu exploa­tează păduri des­pre care tu crezi că ar putea fi vir­gine fiindcă așa au chef, ci pen­tru că așa e pre­vă­zut în ame­na­ja­men­tele sil­vice și ei sunt obli­gați legal să le res­pecte. Adresează‐te minis­te­ru­lui, el repre­zintă pro­pri­e­ta­rul, adică sta­tul, cere‐le lor să schimbe ame­na­ja­men­tele, cere‐le să iden­ti­fice pădu­rile vir­gine și să regle­men­teze situ­a­ția lor.

Vrei să se intro­ducă un con­trol mai strict al mate­ri­a­lu­lui lem­nos care se exploa­tează? Vrei moda­li­tăți de urmă­rire a exploa­tă­ri­lor și trans­por­tu­ri­lor de lemn? Nu țipa inu­til pe inter­net, nu pune poze cu cami­oane des­pre care pre­su­pui tu că‐s încăr­cate cu lemn furat. Pune pre­siune pe guvern să aloce banii nece­sari ca să cre­eze instru­mente efi­ciente și mai ales tran­sa­prente, cum e Inspec­to­rul pădu­ri­lor.

Vrei să se mărească supra­fața împă­du­rită a Româ­niei? Nu înjura minis­te­rul pădu­ri­lor sau Rom­silva. Pune pre­siune pe par­la­ment să sim­pli­fice legile care ar per­mite împă­du­ri­rea celor 2 mili­oane de hec­tare de tere­nuri agri­cole degra­date, pen­tru că biro­cra­ția și indi­fe­rența pri­ma­ri­lor omoară orice ini­ția­tivă în direc­ția asta, și vom ajunge cu pădu­rile de la 27% din supra­fața țării la 34%. Adică peste media euro­peană.

Pen­tru că da, e ade­vă­rat: uniți, sal­văm pădu­rile. Uniți în rațiune însă, nu în scan­dal.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu