Dragă iu­bi­to­rule de pă­dure, așa cum ți-am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bu­cur că de la o vreme te-ai tre­zit din le­tar­gie și ești gata să mi­li­tezi pen­tru lu­cru­rile im­por­tante din țara asta. Iar pă­du­rile sunt cu si­gu­ranță prin­tre ele, căci ca­li­ta­tea vie­ții noas­tre, a tu­tu­ror, de­pinde în mare mă­sură de fe­lul în care știm să ne pro­te­jăm și să ne ex­ploa­tăm in­te­li­gent ca­pi­ta­lul na­tu­ral pe care îl avem. Dar pen­tru că văd că-ți con­sumi ener­gia în van, pen­tru că de­mer­su­rile tale pro­duc mai de­grabă gă­lă­gie de­cât efecte, m‑am gân­dit să-ți îm­păr­ță­șesc pă­re­rile mele des­pre ce cred eu că tre­buie să faci ca să aperi pă­du­rea cu mai mult suc­ces de­cât până acum.

Îna­inte să acuzi, in­for­mează-te

E drept, ceea ce se în­tâm­plă prin pă­du­rile din Ro­mâ­nia este de­parte de ideal, dar ac­ceptă fap­tul că une­ori ești ma­ni­pu­lat să crezi că e mai rău de­cât în re­a­li­tate. Unii te ma­ni­pu­lează pen­tru că vor să te dez­in­for­meze, al­ții pen­tru că nu știu nici ei des­pre ce vor­besc. Da, si­tu­a­ția ac­tu­ală nu e bună și tre­buie ne­a­pă­rat în­drep­tate lu­cru­rile. Dar, îna­inte de a te in­digna des­pre nu știu ce trans­port de lemn fu­rat sau tă­iere la ras, îna­inte de a da like și share la nu știu ce idee creață a vre­u­nui alt in­ter­naut, în­cearcă să afli câte ceva des­pre cum tre­buie ad­mi­nis­trate și ges­tio­nate pă­du­rile. E im­por­tant să nu fii ma­ni­pu­lat, dacă vrei ca ceea ce spui să aibă va­loare și să fie luat în se­rios. Nu tre­buie să de­vii spe­cia­list, dar tre­buie să cu­noști mă­car câ­teva lu­cruri de bază des­pre pă­duri.

Evită scan­da­lul, pro­mo­vează di­a­lo­gul

Ni­că­ieri, nici­o­dată, nici o pro­blemă nu s‑a re­zol­vat atunci când păr­țile im­pli­cate s‑au acu­zat și s‑au în­ju­rat re­ci­proc. Abia când oa­me­nii se cal­mează și se așează la masa di­a­lo­gu­lui se gă­sesc so­lu­ții. În­treabă-te cine are de câști­gat din tă­ră­bo­iul ăsta con­ti­nuu din­tre tine, au­to­ri­tăți, ad­mi­nis­tra­tori de pă­duri și di­verse ONG-uri, care nu se sfâr­șește și nici nu duce la vreo so­lu­ție con­struc­tivă. Pen­tru că sunt niște per­so­naje care în­tre­țin ba­la­mu­cul cu un scop clar: au de câști­gat. Ei nu vor să fie gă­site so­lu­ții, vor scan­dal, căci scan­da­lul le aduce no­to­ri­e­tate și fi­nan­țări. Nu te lăsa prins în jo­cul lor. Nu-ți irosi tim­pul și ener­gia în lu­cruri care nu duc la nici un re­zul­tat con­cret.

Ca­ută so­lu­ții, nu vi­no­vați

Nu te ilu­ziona că, gă­sind vi­no­vați, vei re­zolva pro­ble­mele. În do­me­niul fo­res­tier ni­meni nu (mai) este per­fect ino­cent. Nici sil­vi­cii de la stat, nici cei pri­vați, nici cei din ex­ploa­tare, nici ăia care au fa­brici de che­res­tea, nici mă­car garda fo­res­ti­eră. Toți au fă­cut gre­șeli cu sau fără in­ten­ție, unii mai pu­țin, al­ții mai mult. Cu cât îi vei acuza mai tare și‑i vei în­jura pu­blic, cu atât mai în­dâr­jit își vor găsi scuze și vor în­cerca să se opună ori­că­rei schim­bări. Căci ni­mic nu so­li­da­ri­zează oa­me­nii mai bine de­cât ideea că îi atacă ci­neva, că au un ina­mic co­mun de care tre­buie să se apere. Ceea ce e mu­sai să în­țe­legi este că tu nu tre­buie să te pre­zinți ca du­ș­ma­nul lor. Și mai tre­buie să pri­cepi că nu te poți dis­pensa de ei, pen­tru că al­ții care să facă munca lor nu ai de unde să aduci.

Amin­tește-ți că cea mai mare parte a dez­as­tru­lui e pro­dusă în pă­du­rile pri­vate. Când s‑au vo­tat în par­la­ment le­gile re­tro­ce­dă­rii fără nici un fel de con­trol și fără re­guli clare, ai tă­cut. Prin tă­ce­rea ta de până acum ești și tu vi­no­vat că am ajuns în si­tu­a­ția asta. Gân­dește-te la so­lu­ții care se pot in­tro­duce și care sunt ac­cep­ta­bile pen­tru toată lu­mea. Și mai ales, gân­dește-te la schim­bări trep­tate. Este im­po­si­bil să ră­su­cești un bu­ton și de mâine to­tul să fie per­fect.

Pro­mo­vează so­lu­ții fe­za­bile și ac­cep­ta­bile pen­tru toți cei in­te­re­sați

Dacă pro­pui pros­tii, nu vei fi luat nici­o­dată în se­rios. In­dus­tria lem­nu­lui nu este o glumă în Ro­mâ­nia, sunt multe in­te­rese so­ci­ale și eco­no­mice le­gi­time în ju­rul ei și o mul­țime de oa­meni care își câștigă cin­stit exis­tența mun­cind în pă­duri, în de­po­zite de lemn sau în fa­brici de che­res­tea. Nu poți să‑i tri­miți în șo­maj doar pen­tru că tu nu-ți poți ima­gina altă me­todă de a opri tă­ie­rile ile­gale de­cât prin trans­for­ma­rea Ro­mâ­niei într-un mare parc na­țio­nal unde ni­meni nu mai taie ni­mic. De mii de ani ex­ploa­tăm pă­du­rile, pu­tem să o fa­cem mai de­parte dacă sun­tem ra­țio­nali și cum­pă­tați.

Pune pre­siune acolo unde efec­tul e ma­xim

În­treabă-te în­tot­dea­una unde tre­buie fă­cută pre­siune pen­tru a ob­ține efec­tul do­rit și ac­țio­nează con­cer­tat și per­se­ve­rent în di­rec­ția co­rectă.

Vrei să se iden­ti­fice și să se pro­te­jeze pă­du­rile vir­gine? Nu-ți pierde tim­pul și ener­gia în­ju­rând per­so­na­lul Rom­silva, ei sunt doar ad­mi­nis­tra­tori. Ei nu ex­ploa­tează pă­duri des­pre care tu crezi că ar pu­tea fi vir­gine fi­indcă așa au chef, ci pen­tru că așa e pre­vă­zut în ame­na­ja­men­tele sil­vice și ei sunt obli­gați le­gal să le res­pecte. Adre­sează-te mi­nis­te­ru­lui, el re­pre­zintă pro­pri­e­ta­rul, adică sta­tul, cere-le lor să schimbe ame­na­ja­men­tele, cere-le să iden­ti­fice pă­du­rile vir­gine și să re­gle­men­teze si­tu­a­ția lor.

Vrei să se in­tro­ducă un con­trol mai strict al ma­te­ri­a­lu­lui lem­nos care se ex­ploa­tează? Vrei mo­da­li­tăți de ur­mă­rire a ex­ploa­tă­ri­lor și trans­por­tu­ri­lor de lemn? Nu țipa inu­til pe in­ter­net, nu pune poze cu ca­mi­oane des­pre care pre­su­pui tu că‑s în­căr­cate cu lemn fu­rat. Pune pre­siune pe gu­vern să aloce ba­nii ne­ce­sari ca să cre­eze in­stru­mente efi­ciente și mai ales tran­sa­prente, cum e In­spec­to­rul pă­du­ri­lor.

Vrei să se mă­rească su­pra­fața îm­pă­du­rită a Ro­mâ­niei? Nu în­jura mi­nis­te­rul pă­du­ri­lor sau Rom­silva. Pune pre­siune pe par­la­ment să sim­pli­fice le­gile care ar per­mite îm­pă­du­ri­rea ce­lor 2 mi­li­oane de hec­tare de te­re­nuri agri­cole de­gra­date, pen­tru că bi­ro­cra­ția și in­di­fe­rența pri­ma­ri­lor omoară orice ini­ția­tivă în di­rec­ția asta, și vom ajunge cu pă­du­rile de la 27% din su­pra­fața ță­rii la 34%. Adică peste me­dia eu­ro­peană.

Pen­tru că da, e ade­vă­rat: uniți, sal­văm pă­du­rile. Uniți în ra­țiune însă, nu în scan­dal.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu