Revoluția pădurarilor

Pro­ba­bil că ați aflat deja: în Argeș s‐a ajuns la focuri de armă într‐un caz de furt de lemne din pădure. Jan­dar­mii i‐au suprins pe hoți, au fost ata­cați cu topoare și au tre­buit să ripos­teze cu armele din dotare. Bine că au avut cu ce. În situ­a­ții din astea ajungi să te gân­dești dacă mai scapi cu viață. Și nu‐s vorbe‐n vânt, chiar știu cum e să fii într‐o ast­fel de situ­a­ție.

La puțin timp după revo­lu­ție, când eram încă la oco­lul sil­vic Târgu Neamț, am avut o acțiune împre­ună cu mili­ția de atunci, pe valea Secu­lui. Afla­sem la ocol că un număr mare de căruțe au ple­cat la deal pe firul văii să fure lemne din par­che­tele de exploa­tare. Pen­tru că era demo­cra­ție, deci lem­nele erau ale popo­ru­lui. Sau cel puțin așa gân­deau oame­nii de pe acolo. Gata cu dic­ta­tura legii! Și ne‐am suit într‐un Aro, vreo trei ingi­neri, un teh­ni­cian si pădu­ra­rul, iar cu altă mașină au venit câțiva mili­țieni din zonă. Am ajuns la gura văii pe înse­rat și ne‐am hotă­rât să aștep­tăm întoar­ce­rea căru­țe­lor, căci era lim­pede că nu vor înnopta iarna pe‐afară. Am avut drep­tate, după vreo jumă­tate de oră au înce­put să apară. Una, două, trei… am numă­rat până la trei­zeci și șapte, apoi ne‐am oprit îngro­ziți de numă­rul lor. În fie­care căruță era cam doi oameni. Ne‐au văzut, s‐au oprit să se gru­peze și apoi au lăsat căru­țele în urmă și au por­nit spre noi pe jos, cu topoa­rele ridi­cate. Vreo cinci­zeci de oameni, cel puțin. N‐am ris­cat nici unii să deve­nim eroi. Ne‐am suit în mașini și am fugit. Aveam arme, dar legi­sla­ția nu ne per­mi­tea să le folo­sim.

Cam așa s‐or fi sim­țit și jan­dar­mii ăștia care au fost ata­cați, numai că de data asta au avut legea de par­tea lor și au putut folosi armele. Dar gândiți‐vă că ade­sea întâl­ni­rile astea de gra­dul III le au pădu­ra­rii. Ce poți să faci de unul sin­gur în fața unui grup orga­ni­zat și vio­lent? Vă mai mirați atunci că unii bat palma cu hoții și îi îndrumă de unde și cum să fure? Pro­ba­bil că își spun că, decât să‐și riște viața, mai bine fac o mică afa­cere. Nu‐i scuz. Încerc doar să explic cum se ajunge une­ori la com­pro­mi­suri care din exte­rior par inac­cep­ta­bile.

Nu știu dacă ați fost atenți la știri în ultima vreme, dar în sil­vi­cul­tură s‐a întâm­plat o revo­lu­ție de curând: Codul Sil­vic s‐a modi­fi­cat și a fost eli­mi­nată în mare măsură răs­pun­de­rea ges­tio­nară a pădu­ra­ru­lui față de pagu­bele din can­to­nul său. Am fost uimit de fap­tul că o ast­fel de idee a ajuns să fie pro­pusă și adop­tată așa de rapid. Nu pen­tru că e neo­biș­nu­ită – asta e nor­ma­li­ta­tea în toate sta­tele euro­pene – ci pen­tru că părea o schim­bare greu de pro­mo­vat și sus­ți­nut în con­tex­tul actual. Și m‐am între­bat: o fi sil­vi­cul­tura româ­nească pre­gă­tită pen­tru schim­ba­rea asta?

Dacă nu știți des­pre ce e vorba, hai să vă explic in ce con­stă schim­ba­rea. Îna­inte orice arbore tăiat fără jus­ti­fi­care care era des­co­pe­rit la vreun con­trol era impu­tat pădu­ra­ru­lui. Dintr‐un sala­riu foarte mic, pădu­ra­rul tre­buia să suporte și pagu­bele făcute de hoți. Acum el are doar obli­ga­ția să anunțe oco­lul în ter­men de 24 de ore de la data des­co­pe­ri­rii pagu­bei, iar șeful de ocol tre­buie să anunțe poli­ția sau jan­dar­me­ria în alte 24 de ore. De aici încolo e treaba poli­ției să inves­ti­gheze cine a furat.

Bine­în­țe­les că prima sus­pi­ciune este că pădu­ra­rul va tri­mite hoții să fure, apoi el va "con­stata" paguba, o va raporta con­form legii și n‐au decât să‐și bată capul poli­țiș­tii cu des­co­pe­ri­rea hoți­lor. Dacă hoții sunt din sat, un șef de post dibaci și neco­rupt va afla în doi timpi și trei miș­cări cine are lemne noi aduse în bătă­tură. Dar câți șefi de post sunt dibaci și neco­rupți? Iar dacă hoții sunt de la cinci sate mai încolo, s‐ar putea să nu prea mai afle nimeni.  Dar dacă fur­tul se face în par­che­tele de exploa­tare, prin tăie­rea mai mul­tor arbori decât cei mar­cați? Păi acolo treaba va fi sim­plă, se știe cine a fost în par­chet, iar inves­ti­ga­ți­ile vor fi des­tul de ușoare. Dar, din nou, pre­su­pun niște poli­țiști har­nici și neco­rupți. Să spe­răm că avem des­tui din ăștia prin țară.

Sunt o mul­țime de între­bări la care nu avem azi un răs­puns. Cum vor reac­ționa poli­țiș­tii? Au ei cunoș­tin­țele nece­sare să inves­ti­gheze fur­tu­rile din pădure? Ce înseamnă aceste măsuri pen­tru sil­vi­cul­tură în gene­ral? Va fi nevoie de mai puțini pădu­rari de vreme ce au fost exo­ne­rați de res­pon­sa­bi­li­ta­tea ges­tio­nară? Va deveni mese­ria de pădu­rar mai atrac­tivă pen­tru că un mare incon­ve­nient dis­pare? Vor fi ten­tate per­soane cu stu­dii supe­ri­oare să preia mai multe can­toane în res­pon­sa­bi­li­tate și să câștige ast­fel mai bine? Se va putea fle­xi­bi­liza în vreun fel struc­tura foarte rigidă a dis­tric­te­lor și can­toa­ne­lor sil­vice?

Nu știu să răs­pund la aceste între­bări și cred că nimeni nu știe în acest moment. E o ade­vă­rată revo­lu­ție a pădu­ra­ri­lor. Și ca orice revo­lu­ție are nevoie de timp ca să‐și arate roa­dele. Până atunci s‐ar putea să asis­tăm la vre­muri tul­buri, la con­fu­zii și pro­bleme. Dar, din­colo de toate, cu toate sacri­fi­ci­ile care s‐ar putea să tre­bu­iască să le facem, eu cred cu con­vin­gere că e o schim­bare nece­sară pen­tru Româ­nia. Poate era mai bine să ne pre­gă­tim îna­inte, dar hai să fim cin­stiți: când au fost româ­nii maeș­trii pre­gă­ti­ri­lor teme­i­nice? La noi totul se întâm­plă ad‐hoc, pe nepusă masă. Și la toate sur­pri­zele astea noi avem o rețetă infa­i­li­bilă: ne des­cur­căm. Să spe­răm că și de data asta o s‐o facem, în sen­sul bun.

PS Doar un gând de final: nu știu care e treaba cu Arge­șul ăsta, dar o gră­madă de ches­tii necu­rate se întâm­plă pe‐acolo. Și cu per­mi­sele auto au fost povești incre­di­bile, și cu fura­tul lem­ne­lor sunt pe locul I în țară. Mă întreb ce‐o fi în min­tea oame­ni­lor de pe acolo…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu