Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre subiec­tele intens dez­bă­tute pe inter­net în zilele din urmă este cel al amen­zi­lor sil­vice, iar moti­vul aces­tui subit inte­res este fap­tul că toc­mai au fost modi­fi­cate printr‐o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine ori­că­rei dez­ba­teri publice, opi­ni­ile sunt împăr­țite. Unii spun că modi­fi­că­rile sunt bune și că ele corec­tează niște excese – asta e păre­rea sil­vi­cul­to­ri­lor. Alții, mai radi­cali și mai exi­genți, spun că îmblân­zi­rea pedep­se­lor e semn de încu­ra­jare a corup­ției în păduri. Cine are drep­tate?

În 2016 guver­nul Cio­loș emi­tea o ordo­nanță de urgență care modi­fica legea con­tra­ven­ți­i­lor sil­vice (legea 171 din 2010), înăs­prind puter­nic măsu­rile împo­triva celor ce nu res­pec­tau regu­lile. Nou­ta­tea abso­lută con­sta în intro­du­ce­rea unor pedepse foarte dure pen­tru gre­șe­lile per­so­na­lu­lui sil­vic, cre­ând ima­gi­nea unei legi anti‐corupție. Și, într‐un fel, chiar așa și era, mai ales că era cumva gră­bită de pre­siu­nea pusă de o parte a opi­niei publice, îngri­jo­rată de feno­me­nul tăie­ri­lor ile­gale. Pen­tru prima oară se intro­du­ceau sanc­țiuni expli­cite și foarte dure pen­tru încăl­că­rile nor­me­lor teh­nice și ale codu­lui sil­vic de către chiar per­so­na­lul sil­vic. Vă puteți ima­gina că ase­me­nea pre­ve­deri au stâr­nit emo­ții puter­nice în rân­dul sil­vi­cul­to­ri­lor care au pro­tes­tat împo­triva schim­bă­rii. Chiar și guver­nul Cio­loș, pe ultima parte a man­da­tu­lui său, a rea­li­zat exce­si­vi­ta­tea unor aspecte ale ordo­nan­ței de urgență și a ini­țiat niște dis­cu­ții pen­tru a corecta exa­ge­ră­rile. N‐au mai apu­cat însă să le corec­teze pen­tru că au venit ale­ge­rile.

Dis­cu­ți­ile au con­ti­nuat și într‐un final par­la­men­tul a adop­tat o lege nouă (legea 134 din 2017) care modi­fică din nou con­tra­ven­ți­ile sil­vice și "îmblân­zește" o serie de pedepse adre­sate per­so­na­lu­lui sil­vic. Mulți s‐au scan­da­li­zat: aha! deci vreți să per­mi­teți fur­tul! Dar, din feri­cire, nu e chiar așa. Pro­ce­sul de schim­bare al pre­ve­de­ri­lor legale pri­vind con­tra­ven­ți­ile sil­vice a fost de fapt unul des­tul de înde­lun­gat și pre­vi­zi­bil. Reac­ția eco­lo­giș­ti­lor radi­cali e exa­ge­rată și am să incerc să explic de ce.

Mai întâi pen­tru că noua lege nu desfi­in­țează sanc­țiu­nile pen­tru per­so­na­lul sil­vic, ci sta­bi­lește niște tole­ranțe – pe care le putem con­si­dera rezo­na­bile – în apli­ca­rea pedep­se­lor severe. Cu alte cuvinte, dă sil­vi­cul­to­ru­lui posi­bi­li­ta­tea de a face o eroare ino­centă fără a fi sanc­țio­nat dras­tic și abia când pro­por­ți­ile ero­rii devin peri­cu­loase și sem­ni­fi­ca­tive aplică pedeapsa dras­tică. Nu cred că ordo­nanța guver­nu­lui Cio­loș a fost nea­pă­rat greșită – sen­sul ei ai fost corect, dar rigoa­rea pe care o soli­cita era exa­ge­rată. În pădure nu e far­ma­cie, nimeni nu lucrează cu pre­ci­zii de mili­me­tru, iar micile erori sunt posi­bile ori­când. O spun din per­spec­tiva unui prac­ti­cian care a făcut lucrări pe teren. Ești tri­mis să inven­ta­ri­ezi 500 de metri cubi într‐o pădure și nu e foarte greu să mar­chezi 550 fără să știi că ai greșit – vei afla mai târ­ziu, când faci cal­cule la birou, dar deja ai depă­șit cu 10% volu­mul pre­scris de ame­na­ja­ment.

Noua lege nuan­țează lucru­rile în cazul unor ast­fel de erori, per­mițând niște pra­guri de tole­ranță pen­tru care pedeapsa e mai blândă sau e doar aver­tis­ment. Dar, din feri­cire, păs­trează pe mai departe ideea sanc­țio­nă­rii ero­ri­lor grave care izvo­răsc mai degrabă din reaua inten­ție a făp­tu­i­to­ru­lui. Nu se pierde nimic, ci doar se lasă un spa­țiu de eroare mini­mală care dă sil­vi­cul­to­ru­lui onest rela­xa­rea că o mică gre­șe­ală nu înseamnă sfâr­și­tul cari­e­rei sale pro­fe­sio­nale. Și că nu e la mâna unui con­trol ten­den­țios care vrea să‐i aplice amenzi din cine știe ce alte motive.

Am să vă dau un exem­plu: mar­ca­rea arbo­ri­lor pen­tru tăiere. Ordo­nanța din 2016 pedep­sea cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei "apli­ca­rea indes­ci­fra­bilă, ili­zi­bilă sau neco­res­pun­ză­toare a dis­po­zi­ti­ve­lor spe­ci­ale de mar­cat". Pen­tru cineva care are un sala­riu de 3–4.000 de lei, suma nu e negli­ja­bilă. Care e pro­blema? Păi să vă explic: când se face mar­ca­rea arbo­ri­lor pen­tru exploa­tare, ingi­ne­rul pri­mește cio­ca­nul de mar­cat pe sem­nă­tură și răs­punde per­so­nal pen­tru felul în care e uti­li­zat.

Dar mar­ca­rea se face cu o echipă întreagă: ingi­ner, pădu­rar, mun­ci­tori fores­ti­eri. Ingi­ne­rul indică echi­pei ce arbori tre­buie extrași, ana­li­zând situ­a­ția din teren și tra­ta­men­tul pe care îl aplică. În plus ține evi­dența arbo­ri­lor mar­cați și‐i notează pe un car­net spe­cial. Pădu­ra­rul de obi­cei are clupa și măsoară dia­me­trele arbo­ri­lor indi­cați de ingi­ner – une­ori mai face și suges­tii de arbori care tre­buie extrași, dar deci­zia e a ingi­ne­ru­lui. Un mun­ci­tor face un cio­plaj la înăl­ți­mea piep­tu­lui pe arbore și scrie cu un cre­ion spe­cial numă­rul de ordine con­form car­ne­tu­lui de inven­ta­ri­ere ținut de ingi­ner – fie­care arbore tre­buie să aibă un număr care cores­punde cu înre­gis­tra­rea din car­ne­tul de inven­ta­ri­ere. Și un alt mun­ci­tor face un cio­plaj la baza trun­chiu­lui și aplică cio­ca­nul de mar­cat după ce îl înmoaie în niște vop­sea.

Acuma imaginați‐vă că sun­teți ingi­ner sil­vic, mer­geți la mar­care, vă con­cen­trați să pri­viți pădu­rea și să apli­cați nor­mele teh­nice, iar un mun­ci­tor bate cu cio­ca­nul arbo­rii pe care îi sta­bi­liți voi. Dacă mun­ci­to­rul bate strâmb cu cio­ca­nul și marca nu e des­ci­fra­bilă sau lizi­bilă, plătiți între 4 și 8 mii de lei amendă. Ris­cul e mare, mun­ci­to­rul poate fi negli­jent. Nu vă rămâne decât să mer­geți în urma mun­ci­to­ru­lui și să veri­fi­cați ca fie­care lovi­tură de cio­can să fie per­fectă. Însă n‐o să mai fiți la fel de atent la lucra­rea teh­nică pe care tre­buie s‐o faceți și n‐o să ter­mi­nați lucra­rea prea curând. Deci, cum pro­ce­dați? Nu ați fi revol­tat de ase­me­nea stric­tețe exa­ge­rată? Pro­ba­bil că da.

Și dacă nu mă cre­deți, gândiți‐vă la codul rutier. Dacă mâine am înăs­pri pedep­sele și am declara că unui șofer care nu a acor­dat pri­o­ri­tate unui pie­ton pe tre­cere i se ia defi­ni­tiv și ire­vo­ca­bil car­ne­tul, cum vi s‐ar părea? Exa­ge­rat, nu‐i așa? Pen­tru că toți am făcut invo­lun­tar gre­șe­ala asta, măcar o dată în viața noas­tră de șoferi. Tre­buie să existe o marjă de eroare ino­centă în orice dome­niu. Alt­min­teri nu mai e lege, e inchi­zi­ție.

Noua lege a con­tra­ven­ți­i­lor sil­vice nu e o lege rea, spi­ri­tul modi­fi­că­ri­lor făcute pen­tru a com­bate relele inten­ții a fost păs­trat. E doar un pic mai per­mi­sivă, în limi­tele unor tole­ranțe pe care eu le con­si­der rezo­na­bile. Or fi și mici scă­pări prin ea, nu zic nu. Dar, ca orice lege din Româ­nia, pro­blema nu e nea­pă­rat felul în care e ela­bo­rată. Pro­blema e că tre­buie apli­cată. Iar la capi­to­lul ăsta tre­buie să admi­tem că româ­nii au fost și sunt maeș­trii oco­li­rii regu­li­lor. Așa că, în loc să ne văi­că­rim că s‐au rela­xat pedep­sele, hai să ne con­cen­trăm să le apli­căm pe alea pe care le avem. Vă garan­tez că rezul­ta­tele vor fi peste aștep­tări.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu