Aflu că de cu­rând mi­nis­te­rul me­diu­lui a de­cis să scoată ex­ploa­tă­rile fo­res­ti­ere de sub in­ci­dența au­to­ri­ză­rii de me­diu. Până acum, ca să în­ceapă o ex­ploa­tare fo­res­ti­eră, era obli­ga­to­riu ne­voie de o au­to­ri­za­ție de la agen­ția de me­diu din ju­de­țul res­pec­tiv. Era im­por­tantă aceasta au­to­ri­za­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Hai­deți să in­ves­ti­găm pu­țin pro­blema.

În pri­mul rând să lă­mu­rim cum stă­teau lu­cru­rile până acum. Au­to­ri­za­ția de me­diu era foarte greu de ob­ți­nut. Nu din ca­uza in­transi­gen­ței ce­lor de la agen­ți­ile de me­diu, ci mai de­grabă din ca­uza in­dis­po­ni­bi­li­tă­ții lor. Par­che­tele de ex­ploa­tare nu se gă­sesc pe bu­le­var­dul prin­ci­pal al re­șe­din­ței de ju­deț unde e se­diul agen­ției de me­diu, ci pe co­cla­uri în­de­păr­tate unde nu ajungi de­cât cu ma­șini de te­ren sau cu pi­cio­rul. Asta în­seamnă timp, cos­turi și con­di­ție fi­zică. Așa că ma­jo­ri­ta­tea ex­ploa­tă­ri­lor în­ce­peau fără hâr­tia asta și ni­meni nu fă­cea scan­dal pen­tru că toți se aco­mo­da­seră cu si­tu­a­ția. De cele mai multe ori cei de la agen­ția de me­diu se ui­tau într-un târ­ziu la niște hărți și niște do­cu­mente și acor­dau au­to­ri­za­ția din bi­rou, re­nun­țând să mai bată dru­mul până în pă­dure, pen­tru că ori­cum ex­ploa­ta­rea deja în­ce­puse. Cu si­gu­ranță unii erau mai con­ști­in­cioși și mai in­transi­genți. Însă în re­a­li­tate, în foarte scurt timp, au­to­ri­za­ția de me­diu se trans­for­mase dintr-un in­stru­ment de con­trol care se do­rea efi­cient și efi­cace într‑o o sim­plă bi­ro­cra­ție.

Nu ar fi fost prima pre­ve­dere le­gală prost gân­dită și apli­cată în Ro­mâ­nia, să re­cu­noaș­tem. Nu­mai că lu­cru­rile s‑au schim­bat în mo­men­tul în care s‑a pe­tre­cut un fapt ne­mai­vă­zut: un șef de ocol a fost ares­tat pen­tru că a emis au­to­ri­za­ție de ex­ploa­tare fără au­to­ri­za­ție de me­diu. Nu pen­tru că ex­ploa­ta­rea ar fi în­căl­cat re­gu­lile de me­diu. Pen­tru că n‑a res­pec­tat pro­ce­dura. Evi­dent că pro­tes­tele sale cum că toată lu­mea face la fel n‑au avut nici un suc­ces. Sil­vi­cul­to­rii din toată țara s‑au re­vol­tat: ce crimă a co­mis omul ăla ca să fie ares­tat pen­tru o hâr­tie pe care, dacă aș­tepți să o pri­mești ofi­cial, trece ter­me­nul de ex­ploa­tare al par­che­tu­lui și ești sanc­țio­nat că nu ți-ai în­de­pli­nit atri­bu­ți­ile de ser­vi­ciu? Pre­ce­den­tul era însă creat și toți au în­ce­put să se teamă că ar pu­tea ajunge în ace­eași si­tu­a­ție din ca­uza aces­tei bi­ro­cra­ții. Dar este oare au­to­ri­za­ția de me­diu o bi­ro­cra­ție inu­tilă? Sau are un rost?

Ade­vă­rul e că re­gu­lile de ex­ploa­tare co­rectă, așa cum sunt de­fi­nite în nor­mele și nor­ma­ti­vele sil­vice, nu sunt de­loc stră­ine de ideea pro­te­jă­rii me­diu­lui. În fapt cam 95% din ceea ce ar tre­bui să ve­ri­fice cei de la agen­ția de me­diu se re­gă­sește deja în ceea ce tre­buie să ve­ri­fice per­so­na­lul sil­vic, adică pro­te­ja­rea eco­sis­te­mu­lui din mul­ti­ple puncte de ve­dere: să nu fie ră­niți ar­bo­rii care rămân în pi­cioare, să nu se des­chidă dru­muri de trac­tor care să cre­eze to­renți sau să des­ta­bi­li­zeze so­lul, să nu se in­tre cu trac­toa­rele atunci când so­lul e moale șamd. Din acest mo­tiv, de pildă, ma­jo­ri­ta­tea ex­ploa­tă­ri­lor se fac iarna, când so­lul e în­ghe­țat și nu este afec­tat atât de mult, iar ză­pada asi­gură și ea o pro­tec­ție su­pli­men­tară. Toate aceste prin­ci­pii tre­buie să fie re­flec­tate în pro­iec­tul de ex­ploa­tare al par­che­tu­lui și îm­pre­ună cu re­gu­lile de ex­ploa­tare tre­buie res­pec­tate cu stric­tețe de cei care fac ex­ploa­ta­rea. De ce mai e ne­voie de ci­neva care să su­pra-ve­ri­fice aceste as­pecte?

Fac aici o pa­ran­teză. Unul din­tre lu­cru­rile cele mai com­pli­cate de re­a­li­zat în edu­ca­ția unui om este să‑l în­veți să-și asume res­pon­sa­bi­li­tăți. Co­piii care sunt dă­dă­ciți de pă­rinți su­per-gri­ju­lii, care de­cid la fi­e­care pas ce e bine și ce nu pen­tru pui­șo­rul lor, ajung adulți cu mari pro­bleme de asu­mare a res­pon­sa­bi­li­tă­ții. N‑o spun eu, o spun psi­ho­lo­gii: co­pi­lul de­vine tot mai obiș­nuit ca alt­ci­neva să ia de­ci­zia pen­tru el și tot mai con­for­ta­bil să nu-și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea con­se­cin­țe­lor. Dacă lu­cru­rile merg prost, el a fă­cut ce-au zis pă­rin­ții, deci nu e nici vina, nici pro­blema lui. La nivel de adulți lu­cru­rile sunt si­mi­lare. De pildă în com­pa­nii oa­me­nii care au un ma­na­ger exa­ge­rat de au­to­ri­tar de­vin trep­tat tot mai lip­siți de res­pon­sa­bi­li­tate pro­prie, mul­țu­mindu-se să exe­cute ceea ce li se cere și să ri­dice din umeri când re­zul­ta­tele sunt proaste: nu e nici vina, nici pro­blema lor.

La fel se în­tâm­plă și cu aceste su­pra-ve­ri­fi­cări: ajung să pro­ducă un efect in­vers. În loc să facă lu­cru­rile mai bune, duc in­e­vi­ta­bil la bi­ro­cra­ții ine­fi­ciente, timp pier­dut, bani ri­si­piți. Dar, mai rău de­cât toate, duc la schim­ba­rea în rău a ati­tu­di­nii oa­me­ni­lor. Nu de au­to­ri­za­ție de me­diu e ne­voie, ci de re-res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­na­lu­lui sil­vic față de as­pec­tele de me­diu. Pen­tru că per­so­na­lul sil­vic are, cel pu­țin în te­o­rie, toate cu­noș­tin­țele ne­ce­sare ca să știe cum tre­buie să asi­gure pro­tec­ția me­diu­lui. Sil­vi­cul­tura nu este o ști­ință a tă­ie­rii de ar­bori, ci a creă­rii de eco­sis­teme sta­bile, du­ra­bile și pro­duc­tive. Este o ști­ință cu și des­pre me­diu. Așa că e treaba pă­du­ra­ru­lui și a in­gi­ne­ru­lui sil­vic să se asi­gure că ex­ploa­ta­rea a fost fă­cută în pa­ra­me­trii pro­tec­ției me­diu­lui. Iar dacă nu se în­tâm­plă așa, atunci e și vina, și pro­blema lor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Tibi

  Ar fi in­te­re­sant pen­tru Rom­silva sa faca o sta­tis­tica pri­vind au­to­ri­za­ti­ile de me­diu: cat la suta din con­di­ti­ile puse de APM se re­ga­sesc in legi si norme sil­vice. Din ce am va­zut eu prin ac­ti­vi­ta­tile mela cred ca pro­cen­tul este de 99.9%. Si nu exa­ge­rez cred cu ni­mic.

 2. eco

  Intr-ade­văr ni­mic de co­men­tat.
  Sunt per­fect de acord. In ha­ra­ba­ura asta ge­ne­rală ci­neva vede lu­cru­rile așa cum sunt in re­a­li­tate. Nu­mai aș adă­uga aici că Au­to­ri­za­ția de Me­diu nu a fost ne­ce­sară nici­o­dată pen­tru ac­ti­vi­tă­țile de ex­ploa­tare fo­res­ti­eră. NEVER and EVER!
  Oare de ce??? Dacă su­biec­tul a fost deja deschis,haideți to­tuși să in­ves­ti­găm până la ca­păt…
  In prin­ci­piu pen­tru că Or­di­nul care in­sti­tuia obli­ga­ti­vi­ta­tea ob­ți­ne­rii au­to­ri­za­ției de me­diu, in­calcă pre­ve­deri le­gale de or­din su­pe­rior, res­pec­tiv art. 20 alin (10) din Co­dul Silvic.Care ne spune așa:
  ”(10) Ex­ploa­ta­rea ma­sei lem­noase în baza unui ame­na­ja­ment sil­vic se face pe baza au­to­ri­za­ţi­i­lor de ex­ploa­tare, eli­be­rate de şe­ful oco­lu­lui sil­vic, care cu­prind obli­ga­ţii re­fe­ri­toare la con­di­ţi­ile din punc­tul de ve­dere al pro­te­cţiei me­diu­lui pen­tru desfă­şu­ra­rea ac­ti­vi­tă­ţii şi mă­su­rile pen­tru mo­ni­to­ri­za­rea aces­teia.” Așa­dar as­tea sunt con­di­ți­ile. Doar as­tea.
  Și ce cu­rios… Au­to­ri­za­ți­ile de ex­poa­tare cu­prind și nor­mele de pro­tec­ție a me­diu­lui…
  Și ce ne mai spune co­dul sil­vic la art. 132 lit j)?
  Că orice pre­ve­dere con­trară co­du­lui sil­vic este abro­gată. In­clu­siv cea re­fe­ri­toare la au­to­ri­zare…
  Iar dacă bu­nul simț nu ne spune ni­mic din nou LEGEA spune că Or­di­nul de Mi­nis­tru (la mo­dul ge­ne­ral vor­bind) se dă nu­mai în sco­pul și exe­cu­ta­rea le­gi­lor. Ni­mic mai mult, ni­mic mai pu­țin.
  Ca și regulă,un or­din de mi­nis­tru fi­ind o normă cu ca­rac­ter in­fe­rior nu poate mo­di­fica o altă normă cu ca­rac­ter su­pe­rior (adică HG, Or­do­nanță, OUG sau lege!!!)
  Prin in­suși lo­gica lucrurilor,eu un non-sens ca un Or­din să mo­di­fice o lege.
  Alt­fel ne-am pu­tea po­meni că azi mâine că Min­s­trul Jus­ti­ției sau al in­ter­ne­lor dă un or­din prin care abrogă nu știu ce lege sau di­ta­mai Con­sti­tu­ția…
  Or­di­nul ce in­sti­tuia obli­ga­ti­vi­ta­tea ob­ti­ne­rii au­to­ri­za­tiei de me­diu, nu doar a mo­di­fi­cat pre­ve­deri le­gale deja existente,de nivel su­pe­rior, fapt ce din punct de ve­dere ju­ri­dic e de ne­con­ce­put, dar a con­dus la fa­li­men­ta­rea a nu­me­roase firme mici din sec­to­rul fo­res­tier. E și ăsta poate un scop.(sau a se ve­dea ”pri­e­te­nia” din­tre ”Dru­jba lui Dum­ne­zeu alias Ve­res­toy At­tila și La­s­zlo Bor­bely (cel ce a sem­nat fai­mo­sul Or­din.… nu știu ni­mic, doar zic
  Să sil­vi­cul­tu­rim bine!

  QED


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu