Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de curând minis­te­rul mediu­lui a decis să scoată exploa­tă­rile fores­ti­ere de sub inci­dența auto­ri­ză­rii de mediu. Până acum, ca să înceapă o exploa­tare fores­ti­eră, era obli­ga­to­riu nevoie de o auto­ri­za­ție de la agen­ția de mediu din jude­țul res­pec­tiv. Era impor­tantă aceasta auto­ri­za­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Hai­deți să inves­ti­găm puțin pro­blema.

În pri­mul rând să lămu­rim cum stă­teau lucru­rile până acum. Auto­ri­za­ția de mediu era foarte greu de obți­nut. Nu din cauza intransi­gen­ței celor de la agen­ți­ile de mediu, ci mai degrabă din cauza indis­po­ni­bi­li­tă­ții lor. Par­che­tele de exploa­tare nu se găsesc pe bule­var­dul prin­ci­pal al reșe­din­ței de județ unde e sediul agen­ției de mediu, ci pe cocla­uri înde­păr­tate unde nu ajungi decât cu mașini de teren sau cu picio­rul. Asta înseamnă timp, cos­turi și con­di­ție fizică. Așa că majo­ri­ta­tea exploa­tă­ri­lor înce­peau fără hâr­tia asta și nimeni nu făcea scan­dal pen­tru că toți se aco­mo­da­seră cu situ­a­ția. De cele mai multe ori cei de la agen­ția de mediu se uitau într‐un târ­ziu la niște hărți și niște docu­mente și acor­dau auto­ri­za­ția din birou, renun­țând să mai bată dru­mul până în pădure, pen­tru că ori­cum exploa­ta­rea deja înce­puse. Cu sigu­ranță unii erau mai con­ști­in­cioși și mai intransi­genți. Însă în rea­li­tate, în foarte scurt timp, auto­ri­za­ția de mediu se trans­for­mase dintr‐un instru­ment de con­trol care se dorea efi­cient și efi­cace într‐o o sim­plă biro­cra­ție.

Nu ar fi fost prima pre­ve­dere legală prost gân­dită și apli­cată în Româ­nia, să recu­noaș­tem. Numai că lucru­rile s‐au schim­bat în momen­tul în care s‐a petre­cut un fapt nemai­vă­zut: un șef de ocol a fost ares­tat pen­tru că a emis auto­ri­za­ție de exploa­tare fără auto­ri­za­ție de mediu. Nu pen­tru că exploa­ta­rea ar fi încăl­cat regu­lile de mediu. Pen­tru că n‐a res­pec­tat pro­ce­dura. Evi­dent că pro­tes­tele sale cum că toată lumea face la fel n‐au avut nici un suc­ces. Sil­vi­cul­to­rii din toată țara s‐au revol­tat: ce crimă a comis omul ăla ca să fie ares­tat pen­tru o hâr­tie pe care, dacă aștepți să o pri­mești ofi­cial, trece ter­me­nul de exploa­tare al par­che­tu­lui și ești sanc­țio­nat că nu ți‐ai înde­pli­nit atri­bu­ți­ile de ser­vi­ciu? Pre­ce­den­tul era însă creat și toți au înce­put să se teamă că ar putea ajunge în ace­eași situ­a­ție din cauza aces­tei biro­cra­ții. Dar este oare auto­ri­za­ția de mediu o biro­cra­ție inu­tilă? Sau are un rost?

Ade­vă­rul e că regu­lile de exploa­tare corectă, așa cum sunt defi­nite în nor­mele și nor­ma­ti­vele sil­vice, nu sunt deloc stră­ine de ideea pro­te­jă­rii mediu­lui. În fapt cam 95% din ceea ce ar tre­bui să veri­fice cei de la agen­ția de mediu se regă­sește deja în ceea ce tre­buie să veri­fice per­so­na­lul sil­vic, adică pro­te­ja­rea eco­sis­te­mu­lui din mul­ti­ple puncte de vedere: să nu fie răniți arbo­rii care rămân în picioare, să nu se des­chidă dru­muri de trac­tor care să cre­eze torenți sau să des­ta­bi­li­zeze solul, să nu se intre cu trac­toa­rele atunci când solul e moale șamd. Din acest motiv, de pildă, majo­ri­ta­tea exploa­tă­ri­lor se fac iarna, când solul e înghe­țat și nu este afec­tat atât de mult, iar zăpada asi­gură și ea o pro­tec­ție supli­men­tară. Toate aceste prin­ci­pii tre­buie să fie reflec­tate în pro­iec­tul de exploa­tare al par­che­tu­lui și împre­ună cu regu­lile de exploa­tare tre­buie res­pec­tate cu stric­tețe de cei care fac exploa­ta­rea. De ce mai e nevoie de cineva care să supra‐verifice aceste aspecte?

Fac aici o paran­teză. Unul din­tre lucru­rile cele mai com­pli­cate de rea­li­zat în edu­ca­ția unui om este să‐l înveți să‐și asume res­pon­sa­bi­li­tăți. Copiii care sunt dădă­ciți de părinți super‐grijulii, care decid la fie­care pas ce e bine și ce nu pen­tru pui­șo­rul lor, ajung adulți cu mari pro­bleme de asu­mare a res­pon­sa­bi­li­tă­ții. N‐o spun eu, o spun psi­ho­lo­gii: copi­lul devine tot mai obiș­nuit ca alt­ci­neva să ia deci­zia pen­tru el și tot mai con­for­ta­bil să nu‐și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea con­se­cin­țe­lor. Dacă lucru­rile merg prost, el a făcut ce‐au zis părin­ții, deci nu e nici vina, nici pro­blema lui. La nivel de adulți lucru­rile sunt simi­lare. De pildă în com­pa­nii oame­nii care au un mana­ger exa­ge­rat de auto­ri­tar devin trep­tat tot mai lip­siți de res­pon­sa­bi­li­tate pro­prie, mulțumindu‐se să exe­cute ceea ce li se cere și să ridice din umeri când rezul­ta­tele sunt proaste: nu e nici vina, nici pro­blema lor.

La fel se întâm­plă și cu aceste supra‐verificări: ajung să pro­ducă un efect invers. În loc să facă lucru­rile mai bune, duc ine­vi­ta­bil la biro­cra­ții ine­fi­ciente, timp pier­dut, bani risi­piți. Dar, mai rău decât toate, duc la schim­ba­rea în rău a ati­tu­di­nii oame­ni­lor. Nu de auto­ri­za­ție de mediu e nevoie, ci de re‐responsabilizarea per­so­na­lu­lui sil­vic față de aspec­tele de mediu. Pen­tru că per­so­na­lul sil­vic are, cel puțin în teo­rie, toate cunoș­tin­țele nece­sare ca să știe cum tre­buie să asi­gure pro­tec­ția mediu­lui. Sil­vi­cul­tura nu este o ști­ință a tăie­rii de arbori, ci a creă­rii de eco­sis­teme sta­bile, dura­bile și pro­duc­tive. Este o ști­ință cu și des­pre mediu. Așa că e treaba pădu­ra­ru­lui și a ingi­ne­ru­lui sil­vic să se asi­gure că exploa­ta­rea a fost făcută în para­me­trii pro­tec­ției mediu­lui. Iar dacă nu se întâm­plă așa, atunci e și vina, și pro­blema lor.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Tibi

  Ar fi inte­re­sant pen­tru Rom­silva sa faca o sta­tis­tica pri­vind auto­ri­za­ti­ile de mediu: cat la suta din con­di­ti­ile puse de APM se rega­sesc in legi si norme sil­vice. Din ce am vazut eu prin acti­vi­ta­tile mela cred ca pro­cen­tul este de 99.9%. Si nu exa­ge­rez cred cu nimic.

 2. eco

  Intr‐adevăr nimic de comen­tat.
  Sunt per­fect de acord. In hara­ba­ura asta gene­rală cineva vede lucru­rile așa cum sunt in rea­li­tate. Numai aș adă­uga aici că Auto­ri­za­ția de Mediu nu a fost nece­sară nici­o­dată pen­tru acti­vi­tă­țile de exploa­tare fores­ti­eră. NEVER and EVER!
  Oare de ce??? Dacă subiec­tul a fost deja deschis,haideți totuși să inves­ti­găm până la capăt…
  In prin­ci­piu pen­tru că Ordi­nul care insti­tuia obli­ga­ti­vi­ta­tea obți­ne­rii auto­ri­za­ției de mediu, incalcă pre­ve­deri legale de ordin supe­rior, res­pec­tiv art. 20 alin (10) din Codul Silvic.Care ne spune așa:
  ”(10) Exploa­ta­rea masei lem­noase în baza unui ame­na­ja­ment sil­vic se face pe baza auto­ri­za­ţi­i­lor de exploa­tare, eli­be­rate de şeful oco­lu­lui sil­vic, care cuprind obli­ga­ţii refe­ri­toare la con­di­ţi­ile din punc­tul de vedere al pro­te­cţiei mediu­lui pen­tru desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii şi măsu­rile pen­tru moni­to­ri­za­rea aces­teia.” Așa­dar astea sunt con­di­ți­ile. Doar astea.
  Și ce curios… Auto­ri­za­ți­ile de expoa­tare cuprind și nor­mele de pro­tec­ție a mediu­lui…
  Și ce ne mai spune codul sil­vic la art. 132 lit j)?
  Că orice pre­ve­dere con­trară codu­lui sil­vic este abro­gată. Inclu­siv cea refe­ri­toare la auto­ri­zare…
  Iar dacă bunul simț nu ne spune nimic din nou LEGEA spune că Ordi­nul de Minis­tru (la modul gene­ral vor­bind) se dă numai în sco­pul și exe­cu­ta­rea legi­lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin.
  Ca și regulă,un ordin de minis­tru fiind o normă cu carac­ter infe­rior nu poate modi­fica o altă normă cu carac­ter supe­rior (adică HG, Ordo­nanță, OUG sau lege!!!)
  Prin insuși logica lucrurilor,eu un non‐sens ca un Ordin să modi­fice o lege.
  Alt­fel ne‐am putea pomeni că azi mâine că Min­s­trul Jus­ti­ției sau al inter­ne­lor dă un ordin prin care abrogă nu știu ce lege sau dita­mai Con­sti­tu­ția…
  Ordi­nul ce insti­tuia obli­ga­ti­vi­ta­tea obti­ne­rii auto­ri­za­tiei de mediu, nu doar a modi­fi­cat pre­ve­deri legale deja existente,de nivel supe­rior, fapt ce din punct de vedere juri­dic e de necon­ce­put, dar a con­dus la fali­men­ta­rea a nume­roase firme mici din sec­to­rul fores­tier. E și ăsta poate un scop.(sau a se vedea ”pri­e­te­nia” din­tre ”Dru­jba lui Dum­ne­zeu alias Veres­toy Attila și Las­zlo Bor­bely (cel ce a sem­nat fai­mo­sul Ordin.… nu știu nimic, doar zic
  Să sil­vi­cul­tu­rim bine!

  QED


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu