Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de curând min­is­terul medi­u­lui a decis să scoată exploatările forestiere de sub inci­dența autor­izării de mediu. Până acum, ca să înceapă o exploatare forestieră, era oblig­a­to­riu nevoie de o autor­iza­ție de la agenția de mediu din județul respec­tiv. Era impor­tantă aceasta autor­iza­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Haideți să inves­tigăm puțin prob­lema.

În primul rând să lămurim cum stăteau lucrurile până acum. Autor­iza­ția de mediu era foarte greu de obținut. Nu din cauza intran­si­genței celor de la agenți­ile de mediu, ci mai degrabă din cauza indisponi­bil­ității lor. Par­che­tele de exploatare nu se găs­esc pe bule­var­dul prin­ci­pal al reșed­inței de județ unde e sediul agenției de mediu, ci pe coclauri înde­păr­tate unde nu ajungi decât cu mașini de teren sau cu piciorul. Asta înseamnă timp, cos­turi și condiție fiz­ică. Așa că majori­tatea exploatărilor înce­peau fără hâr­tia asta și nimeni nu făcea scan­dal pen­tru că toți se aco­modaseră cu situ­ația. De cele mai multe ori cei de la agenția de mediu se uitau într-un târziu la niște hărți și niște doc­u­mente și acor­dau autor­iza­ția din birou, renunțând să mai bată dru­mul până în pădure, pen­tru că oricum exploatarea deja înce­puse. Cu sig­u­ranță unii erau mai conști­in­cioși și mai intran­si­genți. Însă în real­i­tate, în foarte scurt timp, autor­iza­ția de mediu se trans­for­mase dintr-un instru­ment de con­trol care se dorea efi­cient și efi­cace într‑o o sim­plă biro­crație.

Nu ar fi fost prima prevedere legală prost gân­dită și apli­cată în Româ­nia, să recunoaștem. Numai că lucrurile s‑au schim­bat în momen­tul în care s‑a petre­cut un fapt nemaivăzut: un șef de ocol a fost are­stat pen­tru că a emis autor­iza­ție de exploatare fără autor­iza­ție de mediu. Nu pen­tru că exploatarea ar fi încăl­cat reg­ulile de mediu. Pen­tru că n‑a respec­tat pro­ce­dura. Evi­dent că protestele sale cum că toată lumea face la fel n‑au avut nici un suc­ces. Sil­vicul­torii din toată țara s‑au revoltat: ce crimă a comis omul ăla ca să fie are­stat pen­tru o hâr­tie pe care, dacă aștepți să o primești ofi­cial, trece ter­menul de exploatare al par­che­tu­lui și ești sancționat că nu ți-ai îndeplinit atribuți­ile de ser­vi­ciu? Prece­den­tul era însă creat și toți au început să se teamă că ar putea ajunge în aceeași situ­ație din cauza aces­tei biro­crații. Dar este oare autor­iza­ția de mediu o biro­crație inutilă? Sau are un rost?

Ade­vărul e că reg­ulile de exploatare corectă, așa cum sunt def­i­nite în normele și nor­ma­tivele sil­vice, nu sunt deloc străine de ideea pro­te­jării medi­u­lui. În fapt cam 95% din ceea ce ar tre­bui să ver­i­fice cei de la agenția de mediu se regăsește deja în ceea ce tre­buie să ver­i­fice per­son­alul sil­vic, adică pro­te­jarea eco­sis­temu­lui din mul­ti­ple puncte de vedere: să nu fie răniți arborii care rămân în picioare, să nu se deschidă dru­muri de trac­tor care să creeze torenți sau să desta­bi­lizeze solul, să nu se intre cu trac­toarele atunci când solul e moale șamd. Din acest motiv, de pildă, majori­tatea exploatărilor se fac iarna, când solul e înghețat și nu este afec­tat atât de mult, iar zăpada asig­ură și ea o pro­tecție supli­men­tară. Toate aceste prin­cipii tre­buie să fie reflec­tate în proiec­tul de exploatare al par­che­tu­lui și împre­ună cu reg­ulile de exploatare tre­buie respec­tate cu strictețe de cei care fac exploatarea. De ce mai e nevoie de cineva care să supra-verifice aceste aspecte?

Fac aici o paran­teză. Unul din­tre lucrurile cele mai com­pli­cate de real­izat în edu­cația unui om este să‑l înveți să-și asume respon­s­abil­ități. Copiii care sunt dădă­ciți de părinți super-grijulii, care decid la fiecare pas ce e bine și ce nu pen­tru puișorul lor, ajung adulți cu mari prob­leme de asumare a respon­s­abil­ității. N‑o spun eu, o spun psi­hologii: copilul devine tot mai obiș­nuit ca altcineva să ia decizia pen­tru el și tot mai con­fort­a­bil să nu-și asume respon­s­abil­i­tatea con­secințelor. Dacă lucrurile merg prost, el a făcut ce-au zis părinții, deci nu e nici vina, nici prob­lema lui. La nivel de adulți lucrurile sunt sim­i­lare. De pildă în com­panii oamenii care au un man­ager exagerat de autori­tar devin trep­tat tot mai lip­siți de respon­s­abil­i­tate pro­prie, mulțumindu-se să exe­cute ceea ce li se cere și să ridice din umeri când rezul­tatele sunt proaste: nu e nici vina, nici prob­lema lor.

La fel se întâm­plă și cu aceste supra-verificări: ajung să pro­ducă un efect invers. În loc să facă lucrurile mai bune, duc inevitabil la biro­crații ine­fi­ciente, timp pier­dut, bani risip­iți. Dar, mai rău decât toate, duc la schim­barea în rău a ati­tu­dinii oame­nilor. Nu de autor­iza­ție de mediu e nevoie, ci de re-responsabilizarea per­son­alu­lui sil­vic față de aspectele de mediu. Pen­tru că per­son­alul sil­vic are, cel puțin în teorie, toate cunoșt­ințele nece­sare ca să știe cum tre­buie să asig­ure pro­tecția medi­u­lui. Sil­vi­cul­tura nu este o ști­ință a tăierii de arbori, ci a creării de eco­sis­teme sta­bile, dura­bile și pro­duc­tive. Este o ști­ință cu și despre mediu. Așa că e tre­aba pădu­raru­lui și a ingineru­lui sil­vic să se asig­ure că exploatarea a fost făcută în para­metrii pro­tecției medi­u­lui. Iar dacă nu se întâm­plă așa, atunci e și vina, și prob­lema lor.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Tibi

  Ar fi intere­sant pen­tru Rom­silva sa faca o sta­tis­tica privind autor­iza­ti­ile de mediu: cat la suta din con­di­ti­ile puse de APM se regas­esc in legi si norme sil­vice. Din ce am vazut eu prin activ­i­tatile mela cred ca pro­cen­tul este de 99.9%. Si nu exagerez cred cu nimic.

 2. eco

  Intr-adevăr nimic de comen­tat.
  Sunt per­fect de acord. In harabaura asta gen­er­ală cineva vede lucrurile așa cum sunt in real­i­tate. Numai aș adăuga aici că Autor­iza­ția de Mediu nu a fost nece­sară nicio­dată pen­tru activ­itățile de exploatare forestieră. NEVER and EVER!
  Oare de ce??? Dacă subiec­tul a fost deja deschis,haideți totuși să inves­tigăm până la capăt…
  In prin­cipiu pen­tru că Ordinul care insti­tuia oblig­a­tiv­i­tatea obținerii autor­iza­ției de mediu, incalcă preved­eri legale de ordin supe­rior, respec­tiv art. 20 alin (10) din Codul Silvic.Care ne spune așa:
  ”(10) Exploatarea masei lem­noase în baza unui ame­na­ja­ment sil­vic se face pe baza autor­iza­ţi­ilor de exploatare, elib­er­ate de şeful ocolu­lui sil­vic, care cuprind oblig­aţii refer­i­toare la condiţi­ile din punc­tul de vedere al pro­tecţiei medi­u­lui pen­tru des­făşu­rarea activ­ităţii şi măsurile pen­tru mon­i­tor­izarea aces­teia.” Așadar astea sunt condiți­ile. Doar astea.
  Și ce curios… Autor­iza­ți­ile de expoatare cuprind și normele de pro­tecție a medi­u­lui…
  Și ce ne mai spune codul sil­vic la art. 132 lit j)?
  Că orice prevedere con­trară codu­lui sil­vic este abro­gată. Inclu­siv cea refer­i­toare la autor­izare…
  Iar dacă bunul simț nu ne spune nimic din nou LEGEA spune că Ordinul de Min­istru (la modul gen­eral vorbind) se dă numai în scopul și exe­cutarea legilor. Nimic mai mult, nimic mai puțin.
  Ca și regulă,un ordin de min­istru fiind o normă cu car­ac­ter infe­rior nu poate mod­i­fica o altă normă cu car­ac­ter supe­rior (adică HG, Ordo­nanță, OUG sau lege!!!)
  Prin insuși log­ica lucrurilor,eu un non-sens ca un Ordin să mod­i­fice o lege.
  Alt­fel ne-am putea pomeni că azi mâine că Min­strul Justiției sau al inter­nelor dă un ordin prin care abrogă nu știu ce lege sau dita­mai Con­sti­tuția…
  Ordinul ce insti­tuia oblig­a­tiv­i­tatea obtinerii autor­iza­tiei de mediu, nu doar a mod­i­fi­cat preved­eri legale deja existente,de nivel supe­rior, fapt ce din punct de vedere juridic e de necon­ceput, dar a con­dus la fal­i­menta­rea a numeroase firme mici din sec­torul forestier. E și ăsta poate un scop.(sau a se vedea ”pri­ete­nia” din­tre ”Dru­jba lui Dum­nezeu alias Verestoy Attila și Las­zlo Bor­bely (cel ce a sem­nat faimo­sul Ordin.… nu știu nimic, doar zic
  Să sil­vi­cul­turim bine!

  QED


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu