Pen­tru că su­biec­tul e foarte dez­bă­tut și foarte fi­er­binte, pen­tru că multă lume zice că e in­te­re­sată de soarta pă­du­ri­lor vir­gine, pen­tru că am câ­teva cu­noș­tințe de IT pe care le-am pu­tut pune la treabă și pen­tru că am fost dis­pus să sa­cri­fic o zi de muncă în fo­lo­sul vos­tru, am fă­cut o hartă in­te­rac­tivă a pă­du­ri­lor vir­gine pro­puse de stu­diul PIN MATRA. Am vrut să vă dau po­si­bi­li­ta­tea să vă ui­tați în de­ta­liu la pe­ri­me­trele res­pec­tive și să aveți la în­demână și cri­te­ri­ile prin care o pă­dure poate fi de­cla­rată vir­gină sau cva­si­vir­gină.

Vreau să vă pre­vin că o să aveți și dez­a­mă­giri. Unele pe­ri­me­tre sunt în mod evi­dent alt­ceva de­cât pă­duri vir­gine pen­tru că se văd cu ochiul li­ber pă­șu­nile și po­ie­nile care au luat în mare parte lo­cul pă­du­rii. În al­tele pe­ri­me­tre se văd dru­mu­rile fo­res­ti­ere care le tra­ver­sează și spu­neți-mi mie că există pă­dure care e ac­ce­si­bilă prin drum fo­res­tier și care n‑a fost ex­ploa­tată, că o mă­nânc. Al­tele au su­pra­fața mai mică de­cât o pre­văd cri­te­ri­ile de con­sti­tu­ire (dacă dați clic în po­li­go­nul res­pec­tiv ve­deți de­ta­li­ile). Deci stu­diul PIN MATRA e de­parte de a fi cel mai pre­cis in­stru­ment de iden­ti­fi­care a pă­du­ri­lor vir­gine. Dar mai bine vă ui­tați sin­guri.

Două vorbe des­pre cri­te­ri­ile de iden­ti­fi­care a pă­du­ri­lor vir­gine. Le gă­siți ală­turi de hartă. Au fost de­fi­nite de cer­ce­tă­tori ro­mâni, oa­meni cu zeci de ani de stu­dii și do­cu­men­tare ști­in­ți­fică în spate. Re­cu­nosc că la nivel per­so­nal m‑am aflat (și pro­ba­bil încă mă aflu) în dez­a­cord cu unele din­tre opi­ni­ile lor în pri­vința mul­tor as­pec­tele prac­tice ale sil­vi­cul­tu­rii, dar când vine vorba des­pre cer­ce­tare ști­in­ți­fică tind să le dau cre­zare.

Da­tele pro­vin din surse pu­blice, mai exact de la mi­nis­te­rul me­diu­lui, adică de aici. Aveți pu­țină răb­dare, harta nu se în­carcă ra­pid.

Harta pă­du­ri­lor pro­puse de stu­diul PIN MATRA


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alin Ciula

  Po­li­goa­nele Pin Ma­tra e bine ca le avem, dar gre­sim daca ne ba­zam doar pe aceste po­li­goane cand vor­bim des­pre pa­duri seculare/virgine/cvasivirgine.
  Pa­duri ce in­de­pli­nesc cri­te­ri­ile se ga­sesc si in afara po­li­goa­ne­lor Pin-Ma­tra, la­sate la voia in­tam­pla­rii (adica pe mana ame­na­jis­ti­lor, care la pro­gra­meaza la ta­iere asa cum stiu ei mai bine).
  In unele zone/judete, ‘spe­cia­lis­tii’ ce au con­tri­buit la stu­diu n‑au ca­ta­dic­sit sa se de­pla­seze nici ma­car la se­di­ile ocoa­le­lor res­pec­tive sa con­sulte do­cu­men­tele (ca ar fi aflat si­tu­a­tia re­ala), da­ra­mite pe te­ren.
  Asa ca in ca­zu­rile as­tea:
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-higeg
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurilor-virgine-din-bazinul-raului-lung

  In afara de omi­te­rile as­tea de mai sus, sa­var­site in mod evi­dent cu rea-in­ten­tie (adica oa­me­nii chiar n‑au vrut sa car­teze pa­duri vir­gine si le-au ba­gat la gra­mada la ex­ploa­tare), se mai poate se­siza o eroare de alt tip, pro­ba­bil in­vo­lun­tara (de po­zi­tio­nare a po­li­go­nu­lui), in­ex­pli­ca­bila dar evi­denta: pt. tru­pul din L‑34–105‑D (OS Mehadia/CS), se ob­serva din avion ca po­li­goa­nele si­tu­ate peste zona an­tro­pizata cu pa­jisti in ca­tu­nele Zoina/Topla/Studena co­res­pund per­fect (ca si forma, in­tin­dere) tru­pu­lui de pa­dure se­cu­lara in­tacta si­tuat cu 1 km mai la E. Deci pt acest po­li­gon, co­or­do­na­tele sunt de­vi­ate cu 1 km apro­xi­ma­tiv, spre V. Deci sa nu ne mi­ram ca avem pa­jisti in po­li­goane, in ca­zul asta mai bine po­zi­tio­nam po­li­go­nul co­rect, unde ii e lo­cul. Poate ci­neva sa faca asta intr-un in­treg Mi­nis­ter si in di­ta­mai re­gia?

  Si abe­ra­ti­ile as­tea sunt doar in zona cu­nos­cuta de mine. Daca le luam la pu­ri­cat pe rand, si­gur mai ga­sim.

  No­roc cu Go­o­gle Earth, dar e trist ca din 2005 multe din pa­du­rile ce erau pe atunci ne­par­curse, au ajuns sur­cele cu acte in re­gula.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu