Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dez­bă­tut și foarte fier­binte, pen­tru că multă lume zice că e inte­re­sată de soarta pădu­ri­lor vir­gine, pen­tru că am câteva cunoș­tințe de IT pe care le‐am putut pune la treabă și pen­tru că am fost dis­pus să sacri­fic o zi de muncă în folo­sul vos­tru, am făcut o hartă inte­rac­tivă a pădu­ri­lor vir­gine pro­puse de stu­diul PIN MATRA. Am vrut să vă dau posi­bi­li­ta­tea să vă uitați în deta­liu la peri­me­trele res­pec­tive și să aveți la îndemână și cri­te­ri­ile prin care o pădure poate fi decla­rată vir­gină sau cva­si­vir­gină.

Vreau să vă pre­vin că o să aveți și dez­a­mă­giri. Unele peri­me­tre sunt în mod evi­dent alt­ceva decât păduri vir­gine pen­tru că se văd cu ochiul liber pășu­nile și poie­nile care au luat în mare parte locul pădu­rii. În altele peri­me­tre se văd dru­mu­rile fores­ti­ere care le tra­ver­sează și spuneți‐mi mie că există pădure care e acce­si­bilă prin drum fores­tier și care n‐a fost exploa­tată, că o mănânc. Altele au supra­fața mai mică decât o pre­văd cri­te­ri­ile de con­sti­tu­ire (dacă dați clic în poli­go­nul res­pec­tiv vedeți deta­li­ile). Deci stu­diul PIN MATRA e departe de a fi cel mai pre­cis instru­ment de iden­ti­fi­care a pădu­ri­lor vir­gine. Dar mai bine vă uitați sin­guri.

Două vorbe des­pre cri­te­ri­ile de iden­ti­fi­care a pădu­ri­lor vir­gine. Le găsiți ală­turi de hartă. Au fost defi­nite de cer­ce­tă­tori români, oameni cu zeci de ani de stu­dii și docu­men­tare ști­in­ți­fică în spate. Știu (și sper să nu gre­șesc) numele a celor mai impor­tanți doi din­tre ei: Vic­tor Giur­giu și Ioan Sece­leanu, ambii aca­de­mi­cieni și doc­tori în ști­ințe sil­vice cu multe lucrări ști­in­ți­fice publi­cate. Des­pre aceste per­soane se pot spune multe pro­ba­bil, dar în nici un caz că nu se pri­cep la cer­ce­tare sil­vică. Recu­nosc că la nivel per­so­nal m‐am aflat (și pro­ba­bil încă mă aflu) în dez­a­cord cu unele din­tre opi­ni­ile lor în pri­vința mul­tor aspec­tele prac­tice ale sil­vi­cul­tu­rii, dar când vine vorba des­pre cer­ce­tare ști­in­ți­fică tac și ascult. Iar dacă cineva se îndo­iește de cre­di­bi­li­ta­tea în dome­niul ști­in­ței a aces­tor oameni, chiar că încep să mă tem că am luat‐o cu toții razna.

Datele pro­vin din surse publice, mai exact de la minis­te­rul mediu­lui, adică de aici. Aveți puțină răb­dare, harta nu se încarcă rapid.

Harta pădu­ri­lor pro­puse de stu­diul PIN MATRA


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alin Ciula

  Poli­goa­nele Pin Matra e bine ca le avem, dar gre­sim daca ne bazam doar pe aceste poli­goane cand vor­bim des­pre paduri seculare/virgine/cvasivirgine.
  Paduri ce inde­pli­nesc cri­te­ri­ile se gasesc si in afara poli­goa­ne­lor Pin‐Matra, lasate la voia intam­pla­rii (adica pe mana ame­na­jis­ti­lor, care la pro­gra­meaza la taiere asa cum stiu ei mai bine).
  In unele zone/judete, 'spe­cia­lis­tii' ce au con­tri­buit la stu­diu n‐au cata­dic­sit sa se depla­seze nici macar la sedi­ile ocoa­le­lor res­pec­tive sa con­sulte docu­men­tele (ca ar fi aflat situ­a­tia reala), dara­mite pe teren.
  Asa ca in cazu­rile astea:
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-higeg
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurilor-virgine-din-bazinul-raului-lung

  In afara de omi­te­rile astea de mai sus, savar­site in mod evi­dent cu rea‐intentie (adica oame­nii chiar n‐au vrut sa car­teze paduri vir­gine si le‐au bagat la gra­mada la exploa­tare), se mai poate sesiza o eroare de alt tip, pro­ba­bil invo­lun­tara (de pozi­tio­nare a poli­go­nu­lui), inex­pli­ca­bila dar evi­denta: pt. tru­pul din L-34–105-D (OS Mehadia/CS), se observa din avion ca poli­goa­nele situ­ate peste zona antro­pizata cu pajisti in catu­nele Zoina/Topla/Studena cores­pund per­fect (ca si forma, intin­dere) tru­pu­lui de padure secu­lara intacta situat cu 1 km mai la E. Deci pt acest poli­gon, coor­do­na­tele sunt devi­ate cu 1 km apro­xi­ma­tiv, spre V. Deci sa nu ne miram ca avem pajisti in poli­goane, in cazul asta mai bine pozi­tio­nam poli­go­nul corect, unde ii e locul. Poate cineva sa faca asta intr‐un intreg Minis­ter si in dita­mai regia?

  Si abe­ra­ti­ile astea sunt doar in zona cunos­cuta de mine. Daca le luam la puri­cat pe rand, sigur mai gasim.

  Noroc cu Goo­gle Earth, dar e trist ca din 2005 multe din padu­rile ce erau pe atunci nepar­curse, au ajuns sur­cele cu acte in regula.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu