Există fără în­do­ială un nu­măr su­fi­cient de mare de ro­mâni care îm­păr­tă­șesc ideea că oc­ci­den­tul a trans­for­mat Ro­mâ­nia într‑o co­lo­nie eco­no­mică din care ex­trag tot ce e de va­loare, ex­ploa­tează forța de muncă ieftină și unde își vând pro­du­sele de ca­li­tate proastă ca să facă pro­fi­turi uri­așe. Și că în frun­tea aces­tui atac asu­pra in­de­pen­den­ței noas­tre se află in­sti­tu­ți­ile Uniu­nii Eu­ro­pene — pe scurt, Bru­xe­l­les-ul — care ne bagă pe gât re­guli ce ne de­fa­vo­ri­zează. Este ade­vă­rat sau nu?

Să luăm, de exem­plu, pămân­tul. O im­por­tantă su­pra­față din te­re­nul agri­col al Ro­mâ­niei este as­tăzi în pro­pri­e­ta­tea stră­i­ni­lor. Există în­gri­jo­ra­rea că lu­cru­rile se vor în­ră­u­tăți. Unii po­li­ti­cieni ne spun că n‑avem în­co­tro, că e con­se­cința fap­tu­lui că am in­trat în UE și deci tre­buia să li­be­ra­li­zăm piața fun­ci­ară, să dăm drep­tul ori­cui să cum­pere pământ și să‑l cul­tive. Iar stră­i­nii, fir-ar ei ai dra­cu­lui, au bani mulți și ne cum­pără ogoa­rele. Dar oare chiar așa o fi? Ne obligă Uniu­nea Eu­ro­peană să ne vin­dem pământurile?

Ca să ne lă­mu­rim pu­tem citi un do­cu­ment al Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pean, fo­rul le­gi­sla­tiv al UE. Este vorba de un stu­diu din 2015 al Di­rec­ției Ge­ne­rale de Po­li­tici In­terne, stu­diu care se nu­mește “Am­ploa­rea fe­no­me­nu­lui de aca­pa­rare a te­re­nu­ri­lor agri­cole în UE” (îl pu­teți con­sulta aici). Iată cum în­cepe studiul:

Pre­zen­tul stu­diu exa­mi­nează creș­te­rea nu­mă­ru­lui de tranzac­ții fun­ci­are la scară largă, așa-nu­mita „aca­pa­rare de te­re­nuri agri­cole”, în UE. Există do­vezi sem­ni­fi­ca­tive că în pre­zent, în UE, are loc o aca­pa­rare de te­re­nuri agri­cole. Stu­diul ia în dis­cu­ție mai mulți fac­tori care fa­vo­ri­zează aca­pa­ra­rea de te­re­nuri agri­cole în UE și exa­mi­nează efec­tele aces­tui fe­no­men asu­pra se­cu­ri­tă­ții și su­ve­ra­ni­tă­ții ali­men­tare, a ocu­pă­rii for­ței de muncă în zo­nele ru­rale și a vi­ta­li­tă­ții aces­tora, pre­cum și asu­pra du­ra­bi­li­tă­ții me­diu­lui în Eu­ropa. Stu­diul sus­ține că aca­pa­ra­rea de te­re­nuri agri­cole în UE, în spe­cial în con­tex­tul al­tor su­biecte fi­er­binți le­gate de te­re­nu­rile din Eu­ropa, ne­ce­sită o re­formă a gu­ver­nan­ței fun­ci­are europene.

Care sunt con­sta­tă­rile des­pre Ro­mâ­nia? Păi hai să le luăm pe rând:

 • avem un nu­măr foarte mare de pro­pri­e­tari agri­coli, 3,8 mi­li­oane de per­soane, de la ță­rani la fer­mi­eri, ceea ce re­pre­zintă aproape un sfert din to­ta­lul UE
 • doar 0,4% din­tre acești pro­pri­e­tari de­țin su­pra­fețe mai mari de 100 hectare
 • dar acești 0,4% din­tre pro­pri­e­tari de­țin 6,5 mi­li­oane hec­tare din to­ta­lul de 13,3 mi­li­oane, adică peste 48% din teren!!!

Alte con­sta­tări:

În Ro­mâ­nia, nu există in­for­ma­ții sta­tis­tice ofi­ci­ale cu pri­vire la nu­mă­rul stră­i­ni­lor care de­țin te­re­nuri agri­cole, dar, con­form da­te­lor din di­fe­rite surse, în pre­zent, până la 10% din su­pra­fe­țele agrare au ajuns în po­se­sia unor in­ves­ti­tori din afara UE, iar alte 20–30% sunt con­tro­late de in­ves­ti­tori din UE. De exem­plu, în ju­de­țul Ti­miș, se es­ti­mează că apro­xi­ma­tiv 150 000 ha de te­ren agri­col, aproape o tre­ime din su­pra­fața agri­colă a ju­de­țu­lui, este cul­ti­vată de în­tre­prin­deri aflate în pro­pri­e­ta­tea unor ce­tă­țeni ita­li­eni. Cea mai mare parte a te­re­nu­lui cul­ti­vat se află, de ase­me­nea, în pro­pri­e­ta­tea aces­tor în­tre­prin­deri stră­ine. În Ro­mâ­nia, nu­mă­rul tranzac­ți­i­lor cu te­re­nuri și su­pra­fața vân­dută au cres­cut de peste trei ori în­tre 2005 și 2009. […]

Unele din­tre aceste ex­ploa­ta­ții agroa­li­men­tare au di­men­siuni ne­maiîn­tâl­nite, care de­pă­șesc pro­por­ți­ile stan­dard de la nivel eu­ro­pean. Cea mai mare fermă din Ro­mâ­nia, de exem­plu, care apar­ține fir­mei li­ba­neze Ma­ria Group, are 65 000 ha. Având pro­priul său port și aba­tor, aceasta ex­portă carne și ce­re­ale, în spe­cial în Orien­tul Mij­lo­ciu și Africa de Est. În mod si­mi­lar, Bar­deau Hol­ding, care con­tro­lează 21 000 ha în ju­de­țele Arad, Ti­miș, Ca­raș Se­ve­rin, și Ar­geș, de­ține o in­fras­truc­tură de trans­port pro­prie și se ocupă di­rect de sto­ca­rea pro­pri­i­lor pro­duse (având două de­po­zite de ce­re­ale, cu ca­pa­ci­tate de 20 000 și, res­pec­tiv, de 12 000 de tone), de pre­lu­cra­rea și de co­mer­ci­a­li­za­rea lor. Nu­mele  ex­ploa­ta­ției pro­vine de la con­tele aus­tr­iac von Bar­deau, care este al cin­ci­lea cel mai mare pro­pri­e­tar de te­re­nuri din Ro­mâ­nia și fi­gu­rează prin­tre pri­mii zece de­ți­nă­tori de ex­ploa­ta­ții agri­cole din această țară.

Con­clu­zi­ile stu­di­u­lui sunt și ele foarte interesante:

 • există do­vezi sem­ni­fi­ca­tive în sen­sul că în UE are loc în pre­zent o aca­pa­rare a te­re­nu­ri­lor agri­cole, ca­rac­te­ri­zată de un anu­mit grad de po­se­siune a te­re­nu­ri­lor de că­tre ce­tă­țeni străini
 • dis­tri­bu­ția ge­o­gra­fică a fe­no­me­nu­lui în UE este in­e­gală, fi­ind con­cen­trată în sta­tele mem­bre din Eu­ropa de Est
 • există o lipsa de trans­pa­rență în ceea ce pri­vește tranzac­ți­ile fun­ci­are în UE, fa­vo­ri­zată de con­di­ți­ile spe­ci­ale ofe­rite de apa­ra­tul de stat (la nivel na­țio­nal, la nivel re­gio­nal și/sau lo­cal), la bu­nele re­la­ții în lu­mea po­li­tică, la spri­ji­nul de­plin al gu­ver­na­to­ri­lor și la prac­ti­cile de „oco­lire a legii”
 • mă­ri­mea pro­pri­e­tă­ți­lor fun­ci­are do­bân­dite în urma aces­tor noi ope­ra­țiuni — care pot ajunge une­ori până la mii de hec­tare de pământ — re­pre­zintă o rup­tură pro­fundă în ra­port cu agri­cul­tura fa­mi­li­ală și cu di­men­siu­nea fer­me­lor co­res­pun­ză­toare, care au ca­rac­te­ri­zat până în pre­zent agri­cul­tura europeană
 • ten­din­țele pe ter­men lung de con­cen­trare și dis­tri­bu­ție in­e­gală a te­re­nu­ri­lor au ge­ne­rat dez­a­van­taje struc­tu­rale în Eu­ropa pen­tru mi­cii fer­mi­eri, fer­mi­e­rii ti­neri și vi­i­to­rii fermieri

Ce se poate face? Din stu­diu nu lip­sesc recomandările:

 • plata re­dis­tri­bu­tivă — adică fa­vo­ri­za­rea fer­mi­e­ri­lor cu su­pra­fețe mici
 • pla­fo­na­rea su­b­ven­ți­i­lor — adică des­cu­ra­ja­rea con­cen­tră­rii în mari proprietăți
 • scheme pen­tru ti­neri fer­mi­eri — spri­jin fi­nan­ciar pen­tru cei ce în­cep o afa­cere în agricultură
 • scheme pen­tru mi­cii fer­mi­eri — scu­tiri de taxe și su­port pen­tru a pu­tea face față com­pe­ti­ției pen­tru fer­mele mici

Au tre­cut 3 ani de la acest stu­diu. Multe state au pre­luat ide­ile și au în­ce­put să facă ceva în pri­vința asta. Câte din­tre as­tea ați au­zit că sunt adop­tate de că­tre par­la­men­tul Ro­mâ­niei? Sau dis­cu­tate în gu­vern? Sau mă­car dez­bă­tute în presă? Aproape niciuna. Ne vă­i­că­rim doar că ne sunt cum­pă­rate te­re­nu­rile agri­cole și sun­tem con­vinși că știm cine e de vină: oc­ci­den­ta­lii hrăpăreți.

Ro­mâ­nia nu este o co­lo­nie a oc­ci­den­tu­lui. Este o co­lo­nie a ho­ției, min­ciu­nii și in­com­pe­ten­ței. Ăsta e ade­vă­rul sim­plu și trist.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Faur Nicu

  Ei nu au re­nun­tat la pu­tere ‚au schim­bat doar doc­trina pe teme eco­no­mice au pus mana pe bu­nuri si bani si cu aceste pre­mize pot con­duce si — n aceasta so­ci­tate fara sa fie in­lo­cu­iti de ca­tre cei cu in­ten­tii bune pentu a dezvolta Ro­ma­nia pe idei sanatoase .

 2. Serban Neicu

  Nu va mai la­men­tări atâta. ..Ăsta este 100%, opera oa­me­ni­lor nos­trii care au ne­go­ciat to­tul cu spaga pe masa…Oamenii pro­mo­vați de Ili­escu, Bru­can & comp. ..Ăsta este trista re­a­li­tate..! Toți sunt și au fost pro­ve­niți din stir­pea “oa­me­ni­lor noi” cres­cuți și edu­cați de PCR ..
  La îna­lte scoli de Par­tid. ..oa­meni pro­ve­niți din Se­cu­ri­tate, Mi­li­ție, Co­merț Ex­te­rior..! Aceasta su­b­ju­gare de care fa­ceți atât caz este opera aces­tor oameni…Ai vrut bani, bani și ia­răși bani…Astia sunt ca­pa­bili sa își vândă pana și părinții. ..!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.