România, colonie a occidentului. Pământul.

Există fără îndo­ială un număr sufi­cient de mare de români care împăr­tă­șesc ideea că occi­den­tul a trans­for­mat Româ­nia într‐o colo­nie eco­no­mică din care extrag tot ce e de valoare, exploa­tează forța de muncă ieftină și unde își vând pro­du­sele de cali­tate proastă ca să facă pro­fi­turi uri­așe. Și că în frun­tea aces­tui atac asu­pra inde­pen­den­ței noas­tre se află insti­tu­ți­ile Uniu­nii Euro­pene – pe scurt, Bruxelles‐ul – care ne bagă pe gât reguli ce ne defa­vo­ri­zează. Este ade­vă­rat sau nu?

Să luăm, de exem­plu, pămân­tul. O impor­tantă supra­față din tere­nul agri­col al Româ­niei este astăzi în pro­pri­e­ta­tea stră­i­ni­lor. Există îngri­jo­ra­rea că lucru­rile se vor înră­u­tăți. Unii poli­ti­cieni ne spun că n‐avem înco­tro, că e con­se­cința fap­tu­lui că am intrat în UE și deci tre­buia să libe­ra­li­zăm piața fun­ci­ară, să dăm drep­tul ori­cui să cum­pere pământ și să‐l cul­tive. Iar stră­i­nii, fir‐ar ei ai dra­cu­lui, au bani mulți și ne cum­pără ogoa­rele. Dar oare chiar așa o fi? Ne obligă Uniu­nea Euro­peană să ne vin­dem pămân­tu­rile?

Ca să ne lămu­rim putem citi un docu­ment al Par­la­men­tu­lui Euro­pean, forul legi­sla­tiv al UE. Este vorba de un stu­diu din 2015 al Direc­ției Gene­rale de Poli­tici Interne, stu­diu care se numește "Amploa­rea feno­me­nu­lui de aca­pa­rare a tere­nu­ri­lor agri­cole în UE" (îl puteți con­sulta aici). Iată cum începe stu­diul:

Pre­zen­tul stu­diu exa­mi­nează creș­te­rea numă­ru­lui de tranzac­ții fun­ci­are la scară largă, așa‐numita „aca­pa­rare de tere­nuri agri­cole”, în UE. Există dovezi sem­ni­fi­ca­tive că în pre­zent, în UE, are loc o aca­pa­rare de tere­nuri agri­cole. Stu­diul ia în dis­cu­ție mai mulți fac­tori care favo­ri­zează aca­pa­ra­rea de tere­nuri agri­cole în UE și exa­mi­nează efec­tele aces­tui feno­men asu­pra secu­ri­tă­ții și suve­ra­ni­tă­ții ali­men­tare, a ocu­pă­rii for­ței de muncă în zonele rurale și a vita­li­tă­ții aces­tora, pre­cum și asu­pra dura­bi­li­tă­ții mediu­lui în Europa. Stu­diul sus­ține că aca­pa­ra­rea de tere­nuri agri­cole în UE, în spe­cial în con­tex­tul altor subiecte fier­binți legate de tere­nu­rile din Europa, nece­sită o reformă a guver­nan­ței fun­ci­are euro­pene.

Care sunt con­sta­tă­rile des­pre Româ­nia? Păi hai să le luăm pe rând:

 • avem un număr foarte mare de pro­pri­e­tari agri­coli, 3,8 mili­oane de per­soane, de la țărani la fer­mi­eri, ceea ce repre­zintă aproape un sfert din tota­lul UE
 • doar 0,4% din­tre acești pro­pri­e­tari dețin supra­fețe mai mari de 100 hec­tare
 • dar acești 0,4% din­tre pro­pri­e­tari dețin 6,5 mili­oane hec­tare din tota­lul de 13,3 mili­oane, adică peste 48% din teren!!!

Alte con­sta­tări:

În Româ­nia, nu există infor­ma­ții sta­tis­tice ofi­ci­ale cu pri­vire la numă­rul stră­i­ni­lor care dețin tere­nuri agri­cole, dar, con­form date­lor din dife­rite surse, în pre­zent, până la 10% din supra­fe­țele agrare au ajuns în pose­sia unor inves­ti­tori din afara UE, iar alte 20–30% sunt con­tro­late de inves­ti­tori din UE. De exem­plu, în jude­țul Timiș, se esti­mează că apro­xi­ma­tiv 150 000 ha de teren agri­col, aproape o tre­ime din supra­fața agri­colă a jude­țu­lui, este cul­ti­vată de între­prin­deri aflate în pro­pri­e­ta­tea unor cetă­țeni ita­li­eni. Cea mai mare parte a tere­nu­lui cul­ti­vat se află, de ase­me­nea, în pro­pri­e­ta­tea aces­tor între­prin­deri stră­ine. În Româ­nia, numă­rul tranzac­ți­i­lor cu tere­nuri și supra­fața vân­dută au cres­cut de peste trei ori între 2005 și 2009. […]

Unele din­tre aceste exploa­ta­ții agroa­li­men­tare au dimen­siuni nemaiîn­tâl­nite, care depă­șesc pro­por­ți­ile stan­dard de la nivel euro­pean. Cea mai mare fermă din Româ­nia, de exem­plu, care apar­ține fir­mei liba­neze Maria Group, are 65 000 ha. Având pro­priul său port și aba­tor, aceasta exportă carne și cere­ale, în spe­cial în Orien­tul Mij­lo­ciu și Africa de Est. În mod simi­lar, Bar­deau Hol­ding, care con­tro­lează 21 000 ha în jude­țele Arad, Timiș, Caraș Seve­rin, și Argeș, deține o infras­truc­tură de trans­port pro­prie și se ocupă direct de sto­ca­rea pro­pri­i­lor pro­duse (având două depo­zite de cere­ale, cu capa­ci­tate de 20 000 și, res­pec­tiv, de 12 000 de tone), de pre­lu­cra­rea și de comer­ci­a­li­za­rea lor. Numele  exploa­ta­ției pro­vine de la con­tele aus­tr­iac von Bar­deau, care este al cin­ci­lea cel mai mare pro­pri­e­tar de tere­nuri din Româ­nia și figu­rează prin­tre pri­mii zece deți­nă­tori de exploa­ta­ții agri­cole din această țară.

Con­clu­zi­ile stu­di­u­lui sunt și ele foarte inte­re­sante:

 • există dovezi sem­ni­fi­ca­tive în sen­sul că în UE are loc în pre­zent o aca­pa­rare a tere­nu­ri­lor agri­cole, carac­te­ri­zată de un anu­mit grad de pose­siune a tere­nu­ri­lor de către cetă­țeni stră­ini
 • dis­tri­bu­ția geo­gra­fică a feno­me­nu­lui în UE este ine­gală, fiind con­cen­trată în sta­tele mem­bre din Europa de Est
 • există o lipsa de trans­pa­rență în ceea ce pri­vește tranzac­ți­ile fun­ci­are în UE, favo­ri­zată de con­di­ți­ile spe­ci­ale ofe­rite de apa­ra­tul de stat (la nivel națio­nal, la nivel regio­nal și/sau local), la bunele rela­ții în lumea poli­tică, la spri­ji­nul deplin al guver­na­to­ri­lor și la prac­ti­cile de „oco­lire a legii”
 • mări­mea pro­pri­e­tă­ți­lor fun­ci­are dobân­dite în urma aces­tor noi ope­ra­țiuni — care pot ajunge une­ori până la mii de hec­tare de pământ — repre­zintă o rup­tură pro­fundă în raport cu agri­cul­tura fami­li­ală și cu dimen­siu­nea fer­me­lor cores­pun­ză­toare, care au carac­te­ri­zat până în pre­zent agri­cul­tura euro­peană
 • ten­din­țele pe ter­men lung de con­cen­trare și dis­tri­bu­ție ine­gală a tere­nu­ri­lor au gene­rat dez­a­van­taje struc­tu­rale în Europa pen­tru micii fer­mi­eri, fer­mi­e­rii tineri și vii­to­rii fer­mi­eri

Ce se poate face? Din stu­diu nu lip­sesc reco­man­dă­rile:

 • plata redis­tri­bu­tivă – adică favo­ri­za­rea fer­mi­e­ri­lor cu supra­fețe mici
 • pla­fo­na­rea sub­ven­ți­i­lor – adică des­cu­ra­ja­rea con­cen­tră­rii în mari pro­pri­e­tăți
 • scheme pen­tru tineri fer­mi­eri – spri­jin finan­ciar pen­tru cei ce încep o afa­cere în agri­cul­tură
 • scheme pen­tru micii fer­mi­eri – scu­tiri de taxe și suport pen­tru a putea face față com­pe­ti­ției pen­tru fer­mele mici

Au tre­cut 3 ani de la acest stu­diu. Multe state au pre­luat ide­ile și au înce­put să facă ceva în pri­vința asta. Câte din­tre astea ați auzit că sunt adop­tate de către par­la­men­tul Româ­niei? Sau dis­cu­tate în guvern? Sau măcar dez­bă­tute în presă? Aproape niciuna. Ne văi­că­rim doar că ne sunt cum­pă­rate tere­nu­rile agri­cole și sun­tem con­vinși că știm cine e de vină: occi­den­ta­lii hră­pă­reți.

Româ­nia nu este o colo­nie a occi­den­tu­lui. Este o colo­nie a hoției, min­ciu­nii și incom­pe­ten­ței. Ăsta e ade­vă­rul sim­plu și trist.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Faur Nicu

  Ei nu au renun­tat la putere ,au schim­bat doar doc­trina pe teme eco­no­mice au pus mana pe bunuri si bani si cu aceste pre­mize pot con­duce si – n aceasta soci­tate fara sa fie inlo­cu­iti de catre cei cu inten­tii bune pentu a dezvolta Roma­nia pe idei sana­toase .

 2. Serban Neicu

  Nu va mai lamen­tări atâta. ..Ăsta este 100%, opera oame­ni­lor nos­trii care au nego­ciat totul cu spaga pe masa…Oamenii pro­mo­vați de Ili­escu, Bru­can & comp. ..Ăsta este trista rea­li­tate..! Toți sunt și au fost pro­ve­niți din stir­pea "oame­ni­lor noi" cres­cuți și edu­cați de PCR ..
  La îna­lte scoli de Par­tid. ..oameni pro­ve­niți din Secu­ri­tate, Mili­ție, Comerț Exte­rior..! Aceasta sub­ju­gare de care faceți atât caz este opera aces­tor oameni…Ai vrut bani, bani și iarăși bani…Astia sunt capa­bili sa își vândă pana și părin­ții. ..!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu