5 mituri despre slăbit

După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu organ­ism, cred că sunt în măsură să afirm că sunt un expert de talie mon­di­ală în nutriție. Glumesc, desigur. Dar câteva lucruri am învățat, totuși. Printre toate cele care mi-au fost de folos (sau nu prea) se numără și câteva false mituri despre slăbit care cir­culă din gură în gură, pre­cum fol­clorul. Și m‑am gân­dit că n‑ar fi bine să le țin doar pen­tru mine. Poate con­cluzi­ile mele or mai ajuta pe cineva…

Înainte de toate tre­buie să lămuresc ceva impor­tant. Organ­is­mul uman e o con­strucție foarte com­pli­cată, dar un lucru e sigur: prin­ci­pala lui cal­i­tate este abil­i­tatea de a lupta pen­tru supraviețuire prin adaptarea la mediu. Așa am rezi­s­tat de‑a lun­gul mul­tor mii de ani, am tre­cut prin glaciați­uni și prin alte prime­jdii: de fiecare dată organ­is­mul nos­tru s‑a adap­tat. La fel face și acum, așa că de fiecare dată când vă între­bați cum vă va reacționa cor­pul la o dietă ali­men­tară răspun­sul e cât se poate de sim­plu: se va adapta.

Vorba lungă, sără­cia omu­lui. Iată cele 5 mituri pe care le-am con­statat a fi false.

1. E de ajuns să faci sport

Nu, nu e de ajuns. Pen­tru că organ­is­mul e proiec­tat pen­tru supraviețuire. Și atunci când con­sumi mai multă energie, o să-ți spore­ască sen­za­ția de foame și te va face să mănânci mai mult. Iar bal­anța calori­ilor va fi din nou exce­den­tară. Deci nu slăbești fără să corectezi și ali­men­tația.

2. Foamea e sfântă

Nici asta nu e ade­vărat. Organ­is­mul știe să supraviețuiască și în ast­fel de situ­ații: va reduce con­sumurile pen­tru a se adapta la can­ti­tatea mai mică de hrană. Pen­tru că acum zece mii de ani când era iarnă și nu prea reușea să vâneze, stră­moșul nos­tru postea. Și reușea să tra­verseze perioade lungi fără hrană. Avem mecan­is­mele de apărare pen­tru ast­fel de situ­ații. Deci nu slăbești decât dacă reduci hrana până la limita la care îți pui sănă­tatea în peri­col. Ceea ce nu e de dorit. 

3. Grăsim­ile îngrașă

Nu neapărat. Desigur, depinde câte con­sumi față de nece­sarul tău ener­getic. Dar, ca prin­cipiu, car­bo­hidrații (și mai ales zahărul) sunt cei mai per­icu­loși, nu grăsim­ile. Organ­is­mul uman are două feluri de metab­o­lism: unul bazat pe glu­cide (glu­cidic), celălalt bazat pe lipide (keto­genic).  Cel bazat pe glu­cide e preferat de organ­ism pen­tru că e rapid și foarte efi­cient — glu­cidele sunt ime­diat trans­fer­ate către organe și mus­cu­latură. Cel bazat pe lipide e mai lent, durează puțin până când efor­tul poate fi susținut, mai ales dacă cor­pul e obiș­nuit cu glu­cide. Și, e clar, noi sun­tem obișnuiți cu glu­cide: pâine, paste, orez, cartofi, fasole. Și peste toate turnăm mereu și niște zahăr. Pen­tru că dă gust bun.

Metab­o­lizarea glu­cide­lor are nevoie de insulină, care e sec­re­tată de pan­creas. Deci cum ai păpat car­bo­hidratul, pac! insulina. Prob­lema e că, ime­diat ce insulina e sec­re­tată, metab­o­lis­mul lipi­de­lor e inhi­bat. Că așa pro­cedează organ­is­mul pen­tru supraviețuire: nu irosește resursele depoz­i­tate (grăsim­ile depoz­i­tate prin diverse zone ale cor­pu­lui) dacă are altceva la îndemână. Iar dacă glu­cidele prim­ite sunt în exces față de nevoia lui ime­di­ată (adică dacă te îndopi nițel "ca să nu ți se facă foame mai târziu"), organ­is­mul mai pune ceva deop­arte, pen­tru "vre­muri grele". Pen­tru că e proiec­tat pen­tru supraviețuire. Și uite așa, deși nu mănânci grăsimi, te îngrași.

Dacă mănânci grăsimi și deloc car­bo­hidrați, metab­o­lis­mul keto­genic e acti­vat. Șmecheria e să nu mănânci atâtea lipide încât să sat­is­faci toată nevoia de efort, ci mai puțin. Restul com­pletezi cu pro­teine și fibre. Organ­is­mul va tre­bui să se ducă și să ia din rez­ervele puse deop­arte, pe la colă­ceii de la burtă, de pe fund și picioare. Și, mira­col!, slăbești deși mănânci grăsimi. Sim­plu, nu? Impor­tant e să pri­cepi nițel fiziolo­gia umană.

4. Pos­tul te slăbește

Nicide­cum. Dacă te îndopi cu pâine, paste, cartofi și fasole ai să iei pro­porții ime­diat. Pen­tru că sunt pline de car­bo­hidrați care se trans­formă în glu­cide. Și cred că ai înțe­les deja cum e tre­aba cu glu­cidele.

5. Te chinui doar un pic

Nici vorbă. O dietă corectă nu are o lim­ită de timp, de genul trei săp­tămâni rabzi de foame și apoi poți să mănânci ca un porc. Așa ceva nu există. Când te-ai hotărât că vrei să ai grijă de ali­men­tația ta, o faci pen­tru tot­deauna. E ade­vărat, la început tre­buie să faci niște sac­ri­ficii mai mari ca să revii la greu­tatea potriv­ită, iar apoi poți să intro­duci și ali­mente care inițial au fost interzise. Dar cu măsură, nicio­dată în exces. Adio zahăr, adio pâine și paste în fiecare zi. În locul lor salate, legume și carne, nuci, rareori orez, doar la ocazii spe­ciale cartofi sau fasole.

Mno, acuma stai și cugetă nițel și, dacă totuși vrei să slăbești, fă bine și ține cont de chesti­ile astea…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu