După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu or­ga­nism, cred că sunt în mă­sură să afirm că sunt un ex­pert de ta­lie mondi­ală în nu­tri­ție. Glu­mesc, de­si­gur. Dar câ­teva lu­cruri am în­vă­țat, to­tuși. Prin­tre toate cele care mi-au fost de fo­los (sau nu prea) se nu­mără și câ­teva false mi­turi des­pre slă­bit care cir­culă din gură în gură, pre­cum fol­clo­rul. Și m‑am gân­dit că n‑ar fi bine să le țin doar pen­tru mine. Poate con­clu­zi­ile mele or mai ajuta pe cineva…

Îna­inte de toate tre­buie să lă­mu­resc ceva im­por­tant. Or­ga­nis­mul uman e o con­struc­ție foarte com­pli­cată, dar un lu­cru e si­gur: prin­ci­pala lui ca­li­tate este abi­li­ta­tea de a lupta pen­tru su­pra­vie­țu­ire prin adap­ta­rea la me­diu. Așa am re­zis­tat de‑a lun­gul mul­tor mii de ani, am tre­cut prin gla­ci­a­țiuni și prin alte pri­mej­dii: de fi­e­care dată or­ga­nis­mul nos­tru s‑a adap­tat. La fel face și acum, așa că de fi­e­care dată când vă în­tre­bați cum vă va re­ac­ționa cor­pul la o di­etă ali­men­tară răs­pun­sul e cât se poate de sim­plu: se va adapta.

Vorba lungă, să­ră­cia omu­lui. Iată cele 5 mi­turi pe care le-am con­sta­tat a fi false.

1. E de ajuns să faci sport

Nu, nu e de ajuns. Pen­tru că or­ga­nis­mul e pro­iec­tat pen­tru su­pra­vie­țu­ire. Și atunci când con­sumi mai multă ener­gie, o să-ți spo­rească sen­za­ția de foame și te va face să mă­nânci mai mult. Iar ba­lanța ca­lo­ri­i­lor va fi din nou ex­ce­den­tară. Deci nu slă­bești fără să co­rec­tezi și alimentația.

2. Foa­mea e sfântă

Nici asta nu e ade­vă­rat. Or­ga­nis­mul știe să su­pra­vie­țu­iască și în ast­fel de si­tu­a­ții: va re­duce con­su­mu­rile pen­tru a se adapta la can­ti­ta­tea mai mică de hrană. Pen­tru că acum zece mii de ani când era iarnă și nu prea re­u­șea să vâ­neze, stră­mo­șul nos­tru pos­tea. Și re­u­șea să tra­ver­seze pe­ri­oade lungi fără hrană. Avem me­ca­nis­mele de apă­rare pen­tru ast­fel de si­tu­a­ții. Deci nu slă­bești de­cât dacă re­duci hrana până la li­mita la care îți pui să­nă­ta­tea în pe­ri­col. Ceea ce nu e de dorit. 

3. Gră­si­mile îngrașă

Nu ne­a­pă­rat. De­si­gur, de­pinde câte con­sumi față de ne­ce­sa­rul tău ener­ge­tic. Dar, ca prin­ci­piu, car­bo­hi­dra­ții (și mai ales za­hă­rul) sunt cei mai pe­ri­cu­loși, nu gră­si­mile. Or­ga­nis­mul uman are două fe­luri de me­ta­bo­lism: unul ba­zat pe glu­cide (glu­ci­dic), ce­lă­lalt ba­zat pe li­pide (ke­to­ge­nic).  Cel ba­zat pe glu­cide e pre­fe­rat de or­ga­nism pen­tru că e ra­pid și foarte efi­cient — glu­ci­dele sunt ime­diat trans­fe­rate că­tre or­gane și mus­cu­la­tură. Cel ba­zat pe li­pide e mai lent, du­rează pu­țin până când efor­tul poate fi sus­ți­nut, mai ales dacă cor­pul e obiș­nuit cu glu­cide. Și, e clar, noi sun­tem obiș­nu­iți cu glu­cide: pâine, paste, orez, car­tofi, fa­sole. Și peste toate tur­năm me­reu și niște za­hăr. Pen­tru că dă gust bun.

Me­ta­bo­li­za­rea glu­ci­de­lor are ne­voie de in­sulină, care e se­cre­tată de pan­creas. Deci cum ai pă­pat car­bo­hi­dra­tul, pac! in­sulina. Pro­blema e că, ime­diat ce in­sulina e se­cre­tată, me­ta­bo­lis­mul li­pi­de­lor e inhi­bat. Că așa pro­ce­dează or­ga­nis­mul pen­tru su­pra­vie­țu­ire: nu iro­sește re­sur­sele de­po­zi­tate (gră­si­mile de­po­zi­tate prin di­verse zone ale cor­pu­lui) dacă are alt­ceva la în­demână. Iar dacă glu­ci­dele pri­mite sunt în ex­ces față de ne­voia lui ime­di­ată (adică dacă te în­dopi nițel “ca să nu ți se facă foame mai târ­ziu”), or­ga­nis­mul mai pune ceva de­o­parte, pen­tru “vre­muri grele”. Pen­tru că e pro­iec­tat pen­tru su­pra­vie­țu­ire. Și uite așa, deși nu mă­nânci gră­simi, te îngrași.

Dacă mă­nânci gră­simi și de­loc car­bo­hi­drați, me­ta­bo­lis­mul ke­to­ge­nic e ac­ti­vat. Șme­che­ria e să nu mă­nânci atâ­tea li­pide în­cât să sa­tis­faci toată ne­voia de efort, ci mai pu­țin. Res­tul com­ple­tezi cu pro­te­ine și fi­bre. Or­ga­nis­mul va tre­bui să se ducă și să ia din re­zer­vele puse de­o­parte, pe la co­lă­ceii de la bu­rtă, de pe fund și pi­cioare. Și, mi­ra­col!, slă­bești deși mă­nânci gră­simi. Sim­plu, nu? Im­por­tant e să pri­cepi nițel fi­zi­o­lo­gia umană.

4. Pos­tul te slăbește

Nici­de­cum. Dacă te în­dopi cu pâine, paste, car­tofi și fa­sole ai să iei pro­por­ții ime­diat. Pen­tru că sunt pline de car­bo­hi­drați care se trans­formă în glu­cide. Și cred că ai în­țe­les deja cum e treaba cu glucidele.

5. Te chi­nui doar un pic

Nici vorbă. O di­etă co­rectă nu are o li­mită de timp, de ge­nul trei săp­tămâni ra­bzi de foame și apoi poți să mă­nânci ca un porc. Așa ceva nu există. Când te-ai ho­tă­rât că vrei să ai grijă de ali­men­ta­ția ta, o faci pen­tru tot­dea­una. E ade­vă­rat, la în­ce­put tre­buie să faci niște sa­cri­fi­cii mai mari ca să re­vii la gre­u­ta­tea po­tri­vită, iar apoi poți să in­tro­duci și ali­mente care ini­țial au fost in­ter­zise. Dar cu mă­sură, nici­o­dată în ex­ces. Adio za­hăr, adio pâine și paste în fi­e­care zi. În lo­cul lor sa­late, le­gume și carne, nuci, ra­re­ori orez, doar la oca­zii spe­ci­ale car­tofi sau fasole.

Mno, acuma stai și cu­getă nițel și, dacă to­tuși vrei să slă­bești, fă bine și ține cont de ches­ti­ile astea…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.