5 mituri despre slăbit

După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu orga­nism, cred că sunt în măsură să afirm că sunt un expert de talie mondi­ală în nutri­ție. Glu­mesc, desi­gur. Dar câteva lucruri am învă­țat, totuși. Prin­tre toate cele care mi‐au fost de folos (sau nu prea) se numără și câteva false mituri des­pre slă­bit care cir­culă din gură în gură, pre­cum fol­clo­rul. Și m‐am gân­dit că n‐ar fi bine să le țin doar pen­tru mine. Poate con­clu­zi­ile mele or mai ajuta pe cineva…

Îna­inte de toate tre­buie să lămu­resc ceva impor­tant. Orga­nis­mul uman e o con­struc­ție foarte com­pli­cată, dar un lucru e sigur: prin­ci­pala lui cali­tate este abi­li­ta­tea de a lupta pen­tru supra­vie­țu­ire prin adap­ta­rea la mediu. Așa am rezis­tat de‐a lun­gul mul­tor mii de ani, am tre­cut prin gla­ci­a­țiuni și prin alte pri­mej­dii: de fie­care dată orga­nis­mul nos­tru s‐a adap­tat. La fel face și acum, așa că de fie­care dată când vă între­bați cum vă va reac­ționa cor­pul la o dietă ali­men­tară răs­pun­sul e cât se poate de sim­plu: se va adapta.

Vorba lungă, sără­cia omu­lui. Iată cele 5 mituri pe care le‐am con­sta­tat a fi false.

1. E de ajuns să faci sport

Nu, nu e de ajuns. Pen­tru că orga­nis­mul e pro­iec­tat pen­tru supra­vie­țu­ire. Și atunci când con­sumi mai multă ener­gie, o să‐ți spo­rească sen­za­ția de foame și te va face să mănânci mai mult. Iar balanța calo­ri­i­lor va fi din nou exce­den­tară. Deci nu slă­bești fără să corec­tezi și ali­men­ta­ția.

2. Foa­mea e sfântă

Nici asta nu e ade­vă­rat. Orga­nis­mul știe să supra­vie­țu­iască și în ast­fel de situ­a­ții: va reduce con­su­mu­rile pen­tru a se adapta la can­ti­ta­tea mai mică de hrană. Pen­tru că acum zece mii de ani când era iarnă și nu prea reu­șea să vâneze, stră­mo­șul nos­tru pos­tea. Și reu­șea să tra­ver­seze peri­oade lungi fără hrană. Avem meca­nis­mele de apă­rare pen­tru ast­fel de situ­a­ții. Deci nu slă­bești decât dacă reduci hrana până la limita la care îți pui sănă­ta­tea în peri­col. Ceea ce nu e de dorit. 

3. Gră­si­mile îngrașă

Nu nea­pă­rat. Desi­gur, depinde câte con­sumi față de nece­sa­rul tău ener­ge­tic. Dar, ca prin­ci­piu, car­bo­hi­dra­ții (și mai ales zahă­rul) sunt cei mai peri­cu­loși, nu gră­si­mile. Orga­nis­mul uman are două feluri de meta­bo­lism: unul bazat pe glu­cide (glu­ci­dic), celă­lalt bazat pe lipide (keto­ge­nic).  Cel bazat pe glu­cide e pre­fe­rat de orga­nism pen­tru că e rapid și foarte efi­cient – glu­ci­dele sunt ime­diat trans­fe­rate către organe și mus­cu­la­tură. Cel bazat pe lipide e mai lent, durează puțin până când efor­tul poate fi sus­ți­nut, mai ales dacă cor­pul e obiș­nuit cu glu­cide. Și, e clar, noi sun­tem obiș­nu­iți cu glu­cide: pâine, paste, orez, car­tofi, fasole. Și peste toate tur­năm mereu și niște zahăr. Pen­tru că dă gust bun.

Meta­bo­li­za­rea glu­ci­de­lor are nevoie de insulină, care e secre­tată de pan­creas. Deci cum ai păpat car­bo­hi­dra­tul, pac! insulina. Pro­blema e că, ime­diat ce insulina e secre­tată, meta­bo­lis­mul lipi­de­lor e inhi­bat. Că așa pro­ce­dează orga­nis­mul pen­tru supra­vie­țu­ire: nu iro­sește resur­sele depo­zi­tate (gră­si­mile depo­zi­tate prin diverse zone ale cor­pu­lui) dacă are alt­ceva la îndemână. Iar dacă glu­ci­dele pri­mite sunt în exces față de nevoia lui ime­di­ată (adică dacă te îndopi nițel "ca să nu ți se facă foame mai târ­ziu"), orga­nis­mul mai pune ceva deo­parte, pen­tru "vre­muri grele". Pen­tru că e pro­iec­tat pen­tru supra­vie­țu­ire. Și uite așa, deși nu mănânci gră­simi, te îngrași.

Dacă mănânci gră­simi și deloc car­bo­hi­drați, meta­bo­lis­mul keto­ge­nic e acti­vat. Șme­che­ria e să nu mănânci atâ­tea lipide încât să satis­faci toată nevoia de efort, ci mai puțin. Res­tul com­ple­tezi cu pro­te­ine și fibre. Orga­nis­mul va tre­bui să se ducă și să ia din rezer­vele puse deo­parte, pe la colă­ceii de la burtă, de pe fund și picioare. Și, mira­col!, slă­bești deși mănânci gră­simi. Sim­plu, nu? Impor­tant e să pri­cepi nițel fizi­o­lo­gia umană.

4. Pos­tul te slă­bește

Nici­de­cum. Dacă te îndopi cu pâine, paste, car­tofi și fasole ai să iei pro­por­ții ime­diat. Pen­tru că sunt pline de car­bo­hi­drați care se trans­formă în glu­cide. Și cred că ai înțe­les deja cum e treaba cu glu­ci­dele.

5. Te chi­nui doar un pic

Nici vorbă. O dietă corectă nu are o limită de timp, de genul trei săp­tămâni rabzi de foame și apoi poți să mănânci ca un porc. Așa ceva nu există. Când te‐ai hotă­rât că vrei să ai grijă de ali­men­ta­ția ta, o faci pen­tru tot­dea­una. E ade­vă­rat, la înce­put tre­buie să faci niște sacri­fi­cii mai mari ca să revii la gre­u­ta­tea potri­vită, iar apoi poți să intro­duci și ali­mente care ini­țial au fost inter­zise. Dar cu măsură, nici­o­dată în exces. Adio zahăr, adio pâine și paste în fie­care zi. În locul lor salate, legume și carne, nuci, rare­ori orez, doar la oca­zii spe­ci­ale car­tofi sau fasole.

Mno, acuma stai și cugetă nițel și, dacă totuși vrei să slă­bești, fă bine și ține cont de ches­ti­ile astea…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu