Chiar azi, în Ca­mera De­pu­ta­ți­lor s‑a vo­tat o lege care in­ter­zice ex­por­tul de buș­tean în afara UE pen­tru o pe­ri­oadă de 10 ani. O veste mi­nu­nată pen­tru ro­mâni care ast­fel vor avea pă­du­rile Ro­mâ­niei mult mai bine pro­te­jate, pen­tru ca hră­pă­re­ții stră­ini să nu se mai în­frupte din bo­gă­ți­ile noas­tre. Sunt mân­dru că sunt ro­mân.

Deși, dacă mă gân­desc mai bine, ex­por­tul de buș­tean nu prea se fă­cea în can­ti­tăți mari în ul­ti­mii ani. Nici chi­ne­zii — care luau buș­tean de fag — nu mai vor de­cât che­res­tea, iar tur­cii de pe la Izmir care ca­ută marfă pre­mium ca să facă pro­duse pen­tru zona Gol­fu­lui iau te miri ce și mai ni­mic. Deci nu prea mi‑e clar ce am pro­te­jat cu asta. Poate e doar o miș­care elec­to­rală? Ca să ia niște po­li­ti­cieni vo­turi? Nu cred, ei sunt oa­meni cin­stiți și toți vor bi­nele nos­tru. Ab­so­lut toți.

Mă mai gân­desc pu­țin și-mi dau seama că, dacă va fi per­mis to­tuși ex­por­tul de buș­tean în UE, nu e mare lu­cru ca o firmă din altă țară mem­bră să cum­pere buș­teni din Ro­mâ­nia și să‑i ex­porte ea unde are chef. Pen­tru că în țara aia nu e in­ter­zis să ex­porți. Nici nu tre­buie dus lem­nul la ei, își fac ei o re­pre­zen­tanță în por­tul Con­stanța și treaba merge uns. Dar nu cred să se în­tâm­ple așa ceva. Pre­cis par­la­men­ta­rii s‑au gân­dit la asta, au vor­bit cu toate fir­mele din UE și i‑au pus să pro­mită că nu vor face așa ceva. Doar dacă nu cumva chiar niște ro­mâni vor face firme într‑o altă țară, ca să ex­porte… s‑or fi gân­dit la asta?!?

Pen­tru că în Eu­ropa e cam ex­ces de lemn acum, din ca­uza unor do­bo­râ­turi des­tul de vaste. Stau și ei cu marfa pe rampe și se gân­desc cui s‑o vândă. Să mai cum­pere de la noi, ex­clus, au deja prea mult lemn, iar la ei ori­cum nu prea mai sunt ca­pa­ci­tăți de pro­ce­sare, căci munca ma­nu­ală nu prea e ape­ti­santă pen­tru mun­ci­to­rul din vest. Dar ne-am dat noi la o parte de pe piața in­ter­națio­nală, să le fa­cem loc lor, să vândă ce au, că‑s mai săr­mani ca noi și noi ne pu­tem lipsi de ve­ni­tu­rile as­tea. Așa sun­tem noi, bă­ieți buni.

De ani de zile anu­mite ONG-uri se chi­nuie să ne facă ae­rul mai bun și mai cu­rat pen­tru noi, ro­mâ­nii. Ideea lor e să in­ter­zică com­plet ex­ploa­tă­rile. Și mă gân­desc doar că, din­colo de apa­ren­tele in­ten­ții bune, așa le fac loc al­tora pe piața lem­nu­lui, scoțându-ne pe noi din poză. Pen­tru că dacă in­ter­zi­cem noi ex­ploa­ta­rea nu în­seamnă că o opresc și ru­șii, și ucrai­ne­nii, și chi­ne­zii… Iar oxi­ge­nul ăla su­pli­men­tar pe care zi­cem că‑l vom avea noi, pen­tru că ne pro­te­jăm pă­du­rile, să vezi al dra­cu­lui că nu stă li­pit de glia stră­mo­șească, se di­si­pează în at­mosferă și în ora­șele noas­tre ne vine aer de-ăla na­sol, de la po­lu­a­to­rii ve­roși. Cum sunt ăia din Cer­no­bîl, unde ard pă­du­rile ra­di­oac­tive. S‑or fi gân­dit la ches­tia asta, eco­lo­giș­tii noș­trii din par­la­ment? Sau plă­nu­iesc să ne mu­tăm toți în pă­du­rile vir­gine, ca să res­pi­răm nu­mai ozon de-al nos­tru, da­cic?

Deci o să ex­ploa­tăm lem­nul din pă­dure con­form cu re­gle­men­tă­rile ac­tu­ale și pe urmă buș­te­nii îi du­cem nu­mai în țară. La ma­rii pro­ce­sa­tori, de­si­gur. Ei o să fie bă­ieți buni și n‑o să pro­fite de fap­tul că nu avem unde să des­fa­cem marfa și că din im­port pot lua mai ieftin. Nuuu, ei ne vor plăti cât le ce­rem, nu­mai să fim noi mul­țu­miți. Deci nu tre­buie să ne fa­cem griji că n‑o să avem unde să vin­dem lem­nul și că poate niște oa­meni vor rămâne fără muncă, șo­meri.

Dar, de fapt, toate as­tea nu se vor prea în­tâm­pla. Pen­tru că le­gea e dată ca praf în ochi și nu va avea nici un fel de efecte con­crete. Nu mai ex­por­tăm de ceva vreme buș­teni și, dacă chiar ci­neva vrea asta, toc­mai am ex­pli­cat cum poate să o facă. Ca­pa­ci­ta­tea de pre­lu­crare din Ro­mâ­nia e su­fi­cient de mare ca să preia vo­lu­mul de buș­teni care se ex­ploa­tează anual. Se va ex­porta în con­ti­nu­are che­res­tea și fur­nir, și se­mi­fa­bri­cate, și mo­bilă. Eco­no­mia o să meargă mai de­parte.

Doar niște po­li­ti­cieni se vor bate cu pum­nul în piept că au lup­tat cu tă­ie­rile ile­gale și ne vor cere vo­turi. Unii se vor lăsa im­pre­sio­nați și li le vor da. Eu per­so­nal, nu. Știu des­tul de bine că nu vom re­zolva ni­mic cu ast­fel de mă­suri. Până nu vom avea cu­ra­jul să co­bo­râm la ră­dă­ci­nile pro­ble­me­lor, ne vom tot în­vârti după pro­pria coadă. În timp ce al­ții vor pro­fita de asta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. typhoon

  un fel de pro­gram lapte si corn pen­tru elevi.…in te­o­rie .….prac­tica ne doboara..au pro­mul­gat o lege spre apro­bare pen­tru a li­nis­tii po­po­rul …

 2. Bogdan Tatar

  Ok So­rin, și care e ră­dă­cina pro­ble­me­lor?
  Poate că nu se vand buș­teni, dar che­res­tea tot se vinde și mă în­do­iesc că pt fa­bri­cile de mo­bila din Ro­ma­nia se taie de­a­luri în­tregi în Mun­ții Ma­ra­mu­re­șu­lui (zona de unde vin eu)
  Și da, oxi­ge­nul nu rămâne dea­su­pra ță­rii, dar mi­cro­cli­ma­tul tot e in­flu­en­tat de lipsa pa­du­rii, că să nu mai vor­besc de sol.
  Mie mi se pare că se taie in ex­ces și ne­con­tro­lat pă­dure. Poate gre­șesc și e ok de­fapt. Sunt chiar cu­rios care e pă­re­rea ta și care e ră­dă­cina pro­ble­me­lor.

  Cu res­pect,
  Bo­gdan

  • Sorin Sfirlogea

   Tu vor­bești des­pre tă­ieri ile­gale, eu vor­besc des­pre ideea (trăz­nită, zic eu) de a stopa com­plet ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui. Sunt două su­biecte se­pa­rate. Pri­mul, alt­min­teri com­plet jus­ti­fi­cat ca în­gri­jo­rare pu­blică, a con­dus trep­tat opi­nia pu­blică spre al doi­lea. Im­pre­sia mea este că sunt niște oa­meni care fac asta in­ten­țio­nat, pen­tru că au niște in­te­rese ne­de­cla­rate pu­blic. Dacă ur­mă­rești ar­ti­co­lele mele, vei afla și care e ră­dă­cina pro­ble­me­lor, în opi­nia mea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.