Zi­lele tre­cute a fost fă­cut pu­blic ra­por­tul Na­țiu­ni­lor Unite pen­tru Schim­bă­rile Cli­ma­tice pri­vind emi­si­ile de gaze cu efect de seră. Le știți pre­cis, doar ce v‑am vor­bit des­pre ele și v‑am adus aminte că ele sunt prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru care ne în­gri­jo­răm des­pre pă­duri. Ei bine, ra­por­tul ăsta face un fel de ba­lanță în­tre ga­zele pe care le cap­tăm din at­mosferă și cele pe care le emi­tem prin di­ver­sele noas­tre ac­ti­vi­tăți. Prin­tre fe­lu­rile în care po­luăm apare, bi­ne­în­țe­les, și con­su­mul pen­tru lemn de foc. Avem și o ci­fră: 14 mil tone de C02.

De ce vă spun da­tele as­tea? Păi pen­tru că am bă­gat de seamă un as­pect foarte in­te­re­sant: un fai­mos ONG, care ne dă ora exactă în ma­te­rie de sal­va­rea pă­du­ri­lor, tri­mite o scri­soare des­chisă că­tre pre­șe­dinte, avo­ca­tul po­po­ru­lui și mi­nis­trul me­diu­lui spu­nând (în­tre al­tele) că pu­nem pe foc foarte mult lemn. Bună di­mi­neața, domni­lor! V‑ați tre­zit și voi? Ați re­a­li­zat pe ce pla­netă vă aflați? Bun. Acuma să știți că tot cal­cu­lul pe lemn de foc nu este dus până la ca­păt, căci — dacă ați fi făcut‑o — ați fi ob­ser­vat niște dis­cre­panțe în­gri­jo­ră­toare.

În­tâi să cla­ri­fi­căm cum se ajunge de la CO2 la vo­lum de lemn: în­mul­țim to­nele de CO2 cu 1,1 și ob­ți­nem me­tri cubi de lemn1. Deci la cele 14 mil de tone CO2 echi­va­len­tul este de… 15,4 mil mc lemn de foc2. Nu­mai că INS ne spune alt­ceva: în Ro­mâ­nia s‑au ars 23 mil mc de lemn de foc. De unde sunt res­tul de aproape 8 mil de mc? Mis­ter. Da­tele sta­tis­tice ro­mâ­nești sunt re­cu­nos­cute in­ter­națio­nal ca fă­când parte din li­te­ra­tura ști­in­ți­fico-fan­tas­tică. Adică un pic de ști­ință și foarte multe fan­tas­ma­go­rii, apro­xi­ma­ții și in­com­pe­tențe.

Nu am cum să vă lă­mu­resc de unde apar aceste dis­cre­panțe. Dar ce mi se pare in­te­re­sant este cum dis­cur­sul aces­tui ONG se mo­di­fică. Pen­tru prima oară (cel pu­țin după ști­ința mea):

  • Re­cu­nosc că tă­ie­rile ile­gale ar pu­tea avea ca des­ti­na­ție nu com­pa­ni­ile stră­ine de pre­lu­crare a lem­nu­lui pe care le-au “că­lă­rit” în ul­tima vreme cu o per­se­ve­rență ve­cină cu ob­se­sia, ci chiar so­bele noas­tre stră­mo­șești
  • Des­co­peră și ei că ce­re­rea din piață e mai mare de­cât oferta ofi­ci­ală, ceea ce ar tre­bui să‑i con­ducă la con­clu­zia că în acest con­text fur­tu­rile de­vin o con­se­cință aproape lo­gică, chiar dacă sunt ile­gale și imo­rale. Oa­me­nii nu pot să rabde de frig pen­tru că noi nu vrem să re­cu­noaș­tem ofi­cial că avem ne­voie de mai mult lemn. Iar ca­lea spre re­zol­va­rea tă­ie­ri­lor ile­gale nu este să um­pli in­ter­ne­tul de in­vec­tive la adresa unor com­pa­nii și oa­meni, nici să alergi după ca­mi­oane cu lemne pe șo­sele, nici să aduci ar­mata și pro­cu­ro­rii, ci să lupți pen­tru eli­mi­na­rea ca­u­zei prin­ci­pale: sa­tis­fa­ce­rea ne­voii de lemn. Cum? Asta e altă dis­cu­ție, care la rân­dul ei ne­ce­sită niște com­pe­tențe și ex­pe­riență.
  • Re­a­li­zează că pro­blema mare o re­pre­zintă lipsa de efi­ciență ener­ge­tică a in­sta­la­ți­i­lor de în­că­l­zire (de alt­fel și a lo­cu­in­țe­lor…) care ne­ce­sită can­ti­tăți mari de lemn pen­tru a asi­gura con­for­tul mi­nim pen­tru lo­cu­ire. Și că asta e a doua cale de a re­duce tă­ie­rile ile­gale, mi­c­șorând ce­re­rea.

Tare sunt cu­rios ce gân­dește acum cohorta de adepți pe care acest ONG îi are — cei care își iau lu­mina de la mân­tu­i­to­rul pă­du­ri­lor ro­mâ­nești — după ce luni de‑a rân­dul au stri­gat în gura mare că pă­du­rile noas­tre sunt fu­rate de aus­trie­cii hră­pă­reți, iar acum des­co­peră că în­suși Me­sia lor sem­nează un do­cu­ment care con­tra­zice (mă­car par­țial) “bi­blia” la care se în­chi­nau.

Pen­tru că se do­ve­dește că aus­trie­cii hră­pă­reți erau de fapt niște ro­mâni cu sobe de lut și go­dine.


Note:


  1. Se ia can­ti­ta­tea de CO2 în tone și se îm­parte la 3,66 (care re­pre­zintă ra­por­tul ma­se­lor mo­le­cu­lare ale di­o­xi­du­lui de car­bon și car­bo­nu­lui, adică 44 : 12) — ob­ți­nem can­ti­ta­tea de car­bon pur în tone. Se în­mul­țește can­ti­ta­tea de car­bon cu 2 pen­tru a ob­ține can­ti­ta­tea de lemn per­fect us­cat (lem­nul e fă­cut doar pe ju­mă­tate din car­bon, res­tul sunt alte ele­mente) — ob­ți­nem can­ti­ta­tea de lemn us­cat în tone. Se îm­parte can­ti­ta­tea de lemn la den­si­ta­tea lem­nu­lui, care e în me­die 0,5 (~0,4 pen­tru ră­și­noase și esențe moi și ~0,55 pen­tru fo­ioase, pen­tru sim­pli­fi­ca­rea cal­cu­lu­lui con­si­de­răm 0,5) — ob­ți­nem vo­lu­mul de lemn echi­va­lent. []
  2. Ar tre­bui luat în con­si­de­rare că aici sunt in­cluse și can­ti­tăți de alte res­turi ve­ge­tale care se ard prin sobe, dar, ju­de­când că aces­tea au o den­si­tate de car­bon mult mai scă­zută, pu­tem con­si­dera că sunt des­tul de ne­sem­ni­fi­ca­tive în acest cal­cul. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.