/ Munții Țaga / România

De mai multă vreme mă tot în­tre­bam care o fi treaba cu mun­ții Țaga, aflați în pre­lun­gi­rea gru­pei Fă­gă­raș-Ie­zer-Pă­pușa, deși la prima ve­dere nu‑s chiar așa de spec­ta­cu­loși. Așa că am pro­fi­tat de prima oport­u­ni­tate de anul ăsta ca să con­ving câ­țiva pri­e­teni să in­ves­ti­găm săl­bă­ti­cia aces­tor munți. Din pă­cate nu există nici un fel de tra­seu ofi­cial mar­cat, așa că tre­buie uti­li­zate pro­pri­ile cu­noș­tințe de orien­tare, ceea ce la în­ce­put e des­tul de ușor, dar ul­te­rior poate de­veni des­tul de com­pli­cat. Mu­chi­ile care co­bo­ară spre vale sunt ade­sea stră­bă­tute de dru­muri fo­res­ti­ere, uti­li­zate de lo­cal­nici pen­tru a ajunge la stâne, dar se pare că nu­mă­rul stâ­ne­lor s‑a îm­pu­ți­nat (am gă­sit mai multe aban­do­nate) și dru­mu­rile au în­ce­put să se pi­ardă. Noi am ni­me­rit unul foarte uti­li­zat care urca din va­lea Bâr­sei Fi­e­ru­lui până sub vâr­ful Ci­uma, iar ex­pli­ca­ția este stâna de vaci care încă există prin apro­pi­ere. Din­colo de ea dru­mul con­ti­nuă pe sub vâr­furi și face un ocol mare pen­tru a co­borî din nou în ace­eași vale a Bâr­sei Fierului.

Vâr­fu­rile din Țaga sunt îm­pă­du­rite, deci nu spe­rați la pri­ve­liști me­mo­ra­bile de pe ele. Sunt însă des­tule po­ieni pe mu­chi­ile pi­cioa­re­lor pe care se urcă de pe care se pot ve­dea pri­ve­liști mi­nu­nate că­tre Pia­tra Cra­i­u­lui, Ie­zer-Pă­pușa și Fă­gă­raș. Pe­re­tele ves­tic al Cra­i­u­lui este ab­so­lut mag­ni­fic, se des­fă­șoară în­treg în fața ochi­lor într‑o pa­no­ramă pe care nu o poți avea din alte lo­curi. Asta mi‑a amin­tit de ce­le­bra di­lemă a ale­ge­ri­lor pe care le fa­cem: ai pre­fera să stai într‑o clă­dire urâtă, dar să vezi una foarte fru­moasă pe fe­reas­tră sau într‑o clă­dire foarte fru­moasă, dar să vezi o ma­gher­niță prin fe­reas­tră? E oare mai fru­mos (ca pri­ve­liște) din Pia­tra Cra­i­u­lui sau din Țaga?

În Țaga e des­tul de săl­ba­tic așa că tre­buie avut grijă la urși. Noi am dat de urme des­tul de re­cente ime­diat ce am în­ce­put ur­ca­rea, iar la stână un flă­cău care pă­zea va­cile ne‑a spus că sunt des­tui prin zonă. În timp ce mân­cam de prânz pe vâr­ful Ci­uma am au­zit nu de­parte de noi niște crengi ru­pându-se, ceea ce ne‑a cres­cut nițe­luș adre­na­lina și ne‑a de­ter­mi­nat să ne fo­lo­sim plămâ­nii cu oa­reșice râvnă. Nu știm ce a fost, dar după cum au tro­s­nit cren­gile alea nu era cu si­gu­ranță vreun ie­pu­raș. Ori­cum, aten­ție mă­rită, zona e des­tul de săl­ba­tică și pre­su­pun că dacă vă aven­tu­rați mai în pro­fun­zime, spre nord-vest, că­tre vâr­ful Țaga unde săl­bă­ti­cia e și mai mare, pro­ba­bi­li­ta­tea de a‑l în­tâlni pe nea Mar­tin crește. Dacă fa­ceți su­fi­cientă gă­lă­gie și nu vă com­por­tați pros­tește — cum se mai în­tâm­plă din pă­cate — nu aveți mo­tive de spaimă.

La co­bo­râre nu ne-au ie­șit pla­nu­rile, am fi vrut să apu­căm pe un pi­cior care co­bora pa­ra­lel cu cel pe care ur­ca­sem. Nu prea am gă­sit po­teca po­tri­vită, ne-am amă­git cu un drum care pă­rea mai um­blat, dar care ne‑a dus tot mai că­tre stânga și am co­bo­rât în vale la vreo 6–7 ki­lo­me­tri de lo­cul unde lă­sa­sem ma­șina. Ca să fie treaba bună, în timp ce măr­șă­lu­iam pe dru­mul fo­res­tier ne‑a prins și o ploaie zdra­vănă, să ne în­vețe minte ca al­tă­dată să fim mai atenți cu orien­ta­rea. De su­pă­rare am în­che­iat tura cu o ciorbă caldă la Pla­iul Foii.


Date tehnice:

Mi­ni­mum elevation: 733 m
Ma­xi­mum elevation: 1552 m
Ave­rage elevation: 1115.3 m
Ma­xi­mum difference: 819 m
To­tal climbing: 941 m
To­tal descent: 946 m
Start ele­va­tion: 758.4 m
End ele­va­tion: 753 m
To­tal flat distance: 20.9 km
To­tal real distance: 21.1 km
Clim­bing distance: 5.7 km
Des­cent distance: 5.5 km
Flat dis­tance: 9.9 km

 

Des­carcă track KML


 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.