Gastroblog
A găti este un alt fel de a iubi.

Omletă cu mere

E vre­mea fruc­te­lor de toamnă și me­rele sunt re­gi­nele ne­în­co­ro­nate ale se­zo­nu­lui, nu‑i așa? Așa că mi‑a ve­nit ideea să le in­clud în me­niul unei di­mi­neți de du­mi­nică. Dar cum? Cum ar fi de pildă o om­letă cu mere? Zis și făcut. Un măr [...]
Rețete | 18 oct. 2015

Găluști cu caise

Într‑o sâm­bătă după-masă mi-am fă­cut cu­raj să mă aven­tu­rez în lu­mea com­pli­cată a dul­ciu­ri­lor, tă­râm ane­vo­ios și plin de pri­mej­di­ile ne­re­u­și­te­lor, de unde nu pu­țini se în­torc în­frânți. Însă aveam un im­bold [...]
Rețete | 14 iul. 2015

Povestea micilor

M‑am în­tre­bat ade­sea cum au ajuns mi­cii să fie atât de po­pu­lari prin­tre ro­mâni și mai ales cum au ajuns să fie un fel de sim­bol culi­nar na­țio­nal, cu toate că ori­gi­nea lor orien­tală i‑a adus pe pla­iu­rile mi­o­ri­tice des­tul de târ­ziu la scara [...]
Artă culinară | 13 iul. 2015

Cum gătim friptura de vită

O frip­tură bună de vită este su­cu­lentă, chiar dacă e bine fă­cută. De aceea e bine să știți câ­teva se­crete sim­ple. Nu să­rați car­nea îna­inte pen­tru că sa­rea scoate apa din carne și frip­tura de­vine us­cată. Lă­sați ti­gaia sau gră­ta­rul să se [...]
Rețete | 2 mai 2015

Mititei, rețeta originală

Asta‑i bună de re­ți­nut. Deși cam complicată 🙂 Mi­ti­teii sunt un pro­dus culi­nar din carne de vită, în stare fi­nită de şapte până la opt cen­ti­me­tri şi la o gro­sime de cam trei cen­ti­me­tri, ce se ser­vesc ori ca o gus­tare în­tre mese la o halbă de [...]
Rețete | 2 mai 2015

Combinații de toamnă cu ciolan de porc

Orice iu­bi­tor al bu­că­tă­riei ro­mâ­nești sau, prin ex­ten­sie, a ce­lei est-eu­ro­pene are mu­sai în lista sa de pre­fe­rințe două re­țete spe­ci­fice zo­nei: car­tofi ță­ră­nești și fa­sole cu cio­lan de porc. Și una și cea­laltă au sa­voa­rea aceea [...]
Rețete | 7 oct. 2014

Soldat bătrân, tigaia

Există o bu­că­tă­rie a oa­lei și o bu­că­tă­rie de cup­tor. În egală mă­sură există o bu­că­tă­rie a ti­găii. Dacă nu le dis­tingi me­ni­rea fi­e­că­reia din­tre ele, încă nu știi să gă­tești, încă nu ești pre­gă­tit să ima­gi­nezi de­li­ciul [...]
Artă culinară | 30 sept. 2014