Warning: Undefined variable $terms_list in /var/www/html/sorin/wp-content/themes/Traveler/single-gastroblog.php on line 6

Mă tot țin de ceva vreme să vă po­ves­tesc des­pre cum se poate se­lecta un vin de ca­li­tate bună. Nu vor­besc aici des­pre teh­ni­cile de so­me­lier, care pre­su­pun o edu­ca­ție spe­cială și în­de­lungă ex­pe­riență, ci de me­to­dele sim­ple si prac­tice pe care le poate aplica ori­cine. Prima re­gulă este foarte sim­plă: nu cum­pă­rați vi­nuri foarte ieftine. Pen­tru mine o sti­clă de vin care costă sub 12 lei de­vine deja du­bi­oasă și nu o cum­păr de­cât dacă am niște re­co­man­dări foarte cre­di­bile. Dacă pre­țul e mai jos de 9–10 lei per sti­clă, nici re­co­man­dă­rile n‑o mai bagă în sa­coșa mea. Nu e o me­todă 100% ga­ran­tată — pre­țul mare nu în­seamnă că nu sunt fo­lo­site sub­stanțe chi­mice sau za­hăr — dar e un bun prim cri­te­riu de selectare.

Etapa a doua este evi­dent de­gus­ta­rea. Aci­di­ta­tea tre­buie să fie na­tu­rală, să simt că pro­vine din vin, nu din alte sub­stanțe. De ase­me­nea al­co­o­lul tre­buie să se simtă ca fi­ind parte din vin, nu adă­u­gat ul­te­rior. Dacă nu știți cum se de­o­se­bește asta, lu­ați niște al­cool eti­lic din ma­ga­zin și tur­nați pu­tin peste niște vin pe care îl știți cu­rat. Veți simti la gust că al­co­o­lul su­pli­men­tar e cumva dis­tinct, nu e parte a gus­tu­lui de an­sam­blu al vinului.

În fine, ul­tima ve­ri­fi­care care se poate face am aflat‑o de cu­rând: um­pleți un pa­har cu apă cu­rată până aproape de buză și tur­nați foarte, foarte ușor vin în pa­har. Dacă vi­nul se lasă spre fun­dul pa­ha­ru­lui și apoi se ames­tecă cu apa, cu si­gu­ranță are za­hăr adă­u­gat. Dacă este un vin na­tu­ral, se va ri­dica spre gura pa­ha­ru­lui și va forma un inel re­la­tiv bine de­fi­nit. Se­cre­tul este să tur­nați vi­nul foarte în­cet. Ex­pli­ca­ția e sim­plă: vi­nul na­tu­ral are al­cool din fer­men­ta­ția pro­prie, ceea ce îi con­feră o den­si­tate mai mică, deci se va ri­dica. Adă­u­ga­rea de za­hăr face vi­nul mai dens, deci se va lăsa spre fun­dul pa­ha­ru­lui. Eu am tes­tat cu mai multe vi­nuri, in­clu­siv cu un vin fă­cut în fa­mi­lie, din stru­guri ade­vă­rați și vă pot spune că me­toda func­țio­nează. Pro­ba­bil nu e 100% ga­ran­tată, s‑ar pu­tea ca di­verse chi­mi­cale să nu poată fi de­pis­tate prin in­ter­me­diul ei, dar cred e o probă relevantă.

Și în fi­nal un mic fil­mu­leț des­pre ce se poate bea dintr‑o sti­clă de vin din comerț:

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Nu e un co­men­ta­riu de publicat 🙂
  Prima data cand am in­trat pe ar­ti­col m‑a ba­gat pe ver­siu­nea de mo­bil desi sunt cu des­k­top, a doua oara mi‑a afisat‑o pe cea de desktop.
  Daca vrei un plu­gin de mo­bile, am eu unul bun, WP­to­uch PRO, cu li­centa (http://www.bravenewcode.com/wptouch/)

  P.S. Sa tin minte sa nu mai cum­par nici­o­data vin la carafa…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e de la plu­gin-ul de mo­bil, e de la CDN. Am pus site-ul pe Clo­u­d­Flare și une­ori, când pu­blic un ar­ti­col, uit să in­tru ime­diat pe el din des­k­top, ca să se ge­ne­reze în ca­cheul CDN ver­siu­nea de des­k­top. Când și când pri­mul ci­ti­tor care in­tră este ci­neva de pe mo­bil, așa că în ca­che se ge­ne­rează ver­siu­nea de mo­bil, care este apoi ser­vită tuturor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.