Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
mar
Dacă vă era dor de Dan Sen­zațio­na­lescu vă pu­teți simți mai aproape de el printr‑o mi­nu­nată apli­ca­ție de iPhone sau An­droid. Veți pu­tea ex­pe­ri­menta sen­ti­men­tul unui par­tid care nu există, foarte [...]
O idee ex­ce­lentă care ar pu­tea re­zolva pro­blema ce­lor care merg ca be­ți­vii pe stradă din ca­uză că pri­vesc doar în te­le­fon, iz­bindu-se de tre­că­tori, gar­duri, bi­ci­cliști, ma­șini. Am pu­tea să [...]
O mică de­mon­stra­ție cu niște ma­ca­rale Li­e­bherr. Nu e mare lu­cru, ori­cine poate face asta cu un pa­tent și niște sârmă 🙂
30
mar
You gotta be ki­d­ding me… Și noi ne chi­nuim cu apă!
Să nu în­țe­le­geți greșit, mie îmi place de Șă­naia Tu­ein, arată bine, cântă bine, ni­mic de zis. Doar că une­ori are niște di­leme per­sis­tente, pe care ni le îm­păr­tă­șește și ne lasă cu ele [...]
Cre­deați că tro­l­ling-ul s‑a in­ven­tat re­cent? Greșit. Nici mă­car asta nu e in­ven­ția vre­mu­ri­lor noas­tre. Tro­l­ling-ul ade­vă­rat, ăla când n‑ai Pho­to­shop și alte teh­no­lo­gii la în­demână, [...]
27
mar
Sim­pa­tic sau ener­vant? Je­remy Clar­k­son are des­tui sus­ți­nă­tori, oa­meni care îm­păr­tă­șesc pro­ba­bil opi­ni­ile sale, ex­pri­mate ade­sea în mod frust. Unele din­tre ele trec li­mita umo­ru­lui și de­vin [...]
26
mar
În sfâr­șit Apple a re­u­șit să pro­ducă un mo­del ieftin de Mac pe care să‑l poată cum­păra ori­cine, nu doar hip­s­te­rii corporatiști.
Iată că sanc­țiu­nile eco­no­mice ale Uniu­nii Eu­ro­pene și SUA în­cep să-și arate roa­dele. Eco­no­mia Ru­siei este în mod evi­dent pe bu­tuci. Do­vada cea mai bună este fap­tul că pre­șe­din­tele rus și [...]
Pen­tru că fu­ma­tul nu vă omoară ime­diat. Deci aveți timp să mun­ciți o viață în­treagă, să con­tri­bu­iți la stat cu taxe și im­po­zite, dar și cu ac­ciza pe tutun. Ba­nii ăș­tia sunt foarte buni și ne­ce­sari [...]
25
mar
În­tre­bare: “Nu vă su­pă­rați, ce se poate face pe în­tu­ne­ric, fără cu­rent elec­tric, fără net, fără tem­be­li­zor, fără ni­mic? În­treb pen­tru un prieten.” Răs­puns: “Asta”.
In­cen­diar! Sen­zațio­nal! N‑o să vă vină să cre­deți! Aflați doar aici al cui por­tret este re­pre­zen­tat, de fapt, în ta­bloul Re­noir al lui Da­rius Vâlcov! 🙂
24
mar
Une­ori îți vine să te în­trebi dacă oa­me­nii ăș­tia care lu­crează prin presa on­line au vreun dram de cre­ier. Dacă le pasă de ceea ce pun pe pa­gini. Și dacă goana după click-uri nu cumva le‑a su­cit min­țile în așa [...]
You can cho­ose to live your life with the joy and ex­ci­te­ment of the front row or with the so­lem­ness of the third row. Is your choice.
23
mar
Obiș­nuim să spu­nem că lu­cru­rile de de­mult erau mai trai­nice, oa­me­nii erau mai vir­tu­oși și lu­mea era un loc mai bun. Ori­cât de mare e ten­ta­ția de a ne ra­porta la un tre­cut plin de va­loare pe care [...]
20
mar
Nu pri­cep nici dacă mă pici cu ceară care e treaba cu această șefă de la CNA, La­ura Ge­or­gescu. De mai bine de un an e în mij­lo­cul a tot fe­lul de scan­da­luri, de la con­tro­ver­sate de­ci­zii în fa­voa­rea unor [...]
În caz că n‑ați știut, a avut loc o eclipsă par­ți­ală de soare. Din ca­uza con­di­ți­i­lor me­teo ne­fa­vo­ra­bile, anul ăsta a avut loc în sală. Eu m‑am pre­gă­tit pen­tru această si­tu­a­ție cu oche­lari [...]
Ma­dam Fi­rea e tot pur­tă­tor de cu­vânt la PSD. După ce l‑a porcăit pe Iohan­nis în toate fe­lu­rile pe tot par­cur­sul cam­pa­niei elec­to­rale, afir­mând tot fe­lul de mi­ze­rii des­pre el, pen­tru care Ponta a [...]
19
mar
Când am în­țe­les prima oară cum func­țio­nează Uber, mi-am pus în­tre­ba­rea cum e po­si­bil să re­a­li­zezi ve­ni­turi fără să fii ta­xat de stat. Pen­tru că ți se vi­rează bani în cont, lu­ați de la cei pe care [...]
18
mar
Ați ob­ser­vat că mai toți an­tre­no­rii mari de box sunt niște bă­trâ­nei sfri­jiți care fie n‑au prac­ti­cat nici­o­dată bo­xul, fie au fost cân­dva niște iluș­tri ne­cu­nos­cuți bo­xeri? Pro­ba­bil pen­tru că [...]
Am mai po­ves­tit pe blog des­pre pro­ve­niența le­gu­me­lor și fruc­te­lor pe care le mân­căm în fi­e­care zi, dar mă în­treb acum — în con­tex­tul de azi — dacă n‑o fi ve­nit vre­mea ca jus­ti­ția să se [...]
Do­rel ci­tește și el presa. Și a aflat că e oa­rece de­ranj în Ucraina. În­tre­bând alți Do­rei, co­legi de-ai lui, a ajuns la con­clu­zia că treaba‑i groasă, scan­da­lul e aproape de ță­ri­șoara lui dragă, [...]
17
mar
Mă to­pesc după flă­că­ia­șii ăș­tia care le știu pe toate încă de la vâr­sta de șai­’șpe ani. De­u­năzi, în auto­buz, un exem­plar din ca­te­go­ria asta pe­rora des­pre ma­șini, as­cul­tat de un amic. Cum că [...]
16
mar
Poate că e greu de cre­zut, dar Do­rel are și ca­li­tăți: e per­se­ve­rent. La Paș­cani, ace­eași echipă de mun­ci­tori, toți pur­tând nu­mele de Do­rel, a tă­iat de pa­tru ori ace­lași ca­blu de in­ter­net, în exact [...]
Cine a zis că mo­to­ci­cleta nu-ți poate oferi con­for­tul unei li­mu­zine? Sin­cer, eu aș fi mers pe va­ri­anta fo­to­li­u­lui cu brațe, să mă pot re­zema co­mod într-un cot. Sper că mă­car spă­ta­rul se lasă pe [...]
15
mar
Do­rel, gos­po­dar cum îl știți, s‑a apu­cat de treabă. Iată‑l aici cum cu­răță ză­pada de pe casă.
În caz că vă vine chef de am­pu­tat mâna cuiva, există un ghid com­pre­hen­siv care vă în­drumă cum să fa­ceți asta și la fi­nal să beți și‑o țu­ică cu pacientul 🙂
Te­le­fo­nu­lui i‑au luat 75 de ani să atingă per­for­man­țele jo­cu­lui An­gry Birds. Amu­zant, nu? Nu chiar. Dintr‑o anu­mită per­spec­tivă am pu­tea spune că, pe mă­sură ce co­bo­râm pe ver­ti­cala [...]
11
mar
A Coca Cola ad­ver­ti­se­ment made by pi­ge­ons in St. Marks Squ­are, Ve­nice, 1960s.
Real Ma­drid-Scha­lke 04. Fo­tbal eu­ro­pean de mare clasă: ba­nii ru­și­lor care atacă Ucraina con­tra ba­ni­lor ara­bi­lor care fi­nan­țează te­ro­ris­mul. Nu că e mișto glo­ba­li­za­rea asta?