Disfuncționalități la CNA

20 martie 2015

Nu pri­cep nici dacă mă pici cu ceară care e treaba cu această șefă de la CNA, La­ura Ge­or­gescu. De mai bine de un an e în mij­lo­cul a tot fe­lul de scan­da­luri, de la con­tro­ver­sate de­ci­zii în fa­voa­rea unor te­le­vi­ziuni până la vo­ca­bu­lar in­ju­rios la adresa su­bal­ter­ni­lor sau a al­tor per­soane. Ba chiar, anul tre­cut, a fost vi­zi­tată de DNA pen­tru că era sus­pec­tată că a in­ven­tat false re­cla­ma­ții pen­tru a pu­tea aplica sanc­țiuni unor televiziuni.

În­tre timp, in­sti­tu­ția pe care o con­duce este com­plet dis­func­țio­nală. De câ­teva luni de zile șe­din­țele CNA se țin fără ea, pen­tru că dacă își face apa­ri­ția aproape toți cei­lalți mem­brii ai in­sti­tu­ției pă­ră­sesc șe­dința. Mai mult de­cât atât, su­bal­ter­nii au vo­tat un nou re­gu­la­ment in­tern care îi li­mi­tează pu­te­rile în in­sti­tu­ție. Ea a ata­cat acest nou re­gu­la­ment în jus­ti­ție. Ca re­ac­ție, o ma­jo­ri­tate a mem­bri­lor CNA au vo­tat îm­pre­ună o de­ci­zie de re­tra­gere a spri­ji­nu­lui lor pen­tru man­da­tul ei de pre­șe­dinte și au trimis‑o par­la­men­tu­lui. Ce cre­deți că gă­sește La­ura Ge­or­gescu de cu­vi­ință să de­clare? Asta:

Nu există ni­că­ieri in­sti­tu­ția re­vo­că­rii în Le­gea 504 din 2002, deci în Le­gea au­di­o­vi­zu­a­lu­lui, cu atât mai pu­țin con­di­ți­ile de ale­gere a pre­șe­din­te­lui sau a vi­ce­pre­șe­din­te­lui (…) Nici mă­car su­biec­tul nu a fost anun­țat co­rect și des­chis, cu 24 de ore îna­inte de a se con­suma, fi­indcă n‑aș fi ra­tat mo­men­tul. Din pă­cate, a tre­buit să fac față unor obli­ga­ții obiec­tive, fi­ind ziua mea de naș­tere. N‑am știut că ra­tez subiectul.

Am câ­teva în­tre­bări fără răs­puns. De când e ziua de naș­tere a cuiva o obli­ga­ție obiec­tivă de ser­vi­ciu? Cum poți pre­tinde că asi­guri ma­na­ge­men­tul unei in­sti­tu­ții în care ni­meni nu vrea să lu­creze cu tine și toți fug ca și cum ai fi ci­u­mată? Cu ce se ocupă toată ziua și pen­tru ce pri­mește sa­la­riu dacă la ac­ti­vi­ta­tea prin­ci­pală a CNA — șe­din­țele pe teme de au­di­o­vi­zual — nu par­ti­cipă de o bună bu­cată de timp? Ce fel de ma­na­ger e ci­neva care nu e în stare să co­mu­nice cu echipa cu care lu­crează? Cum e să mergi la muncă în fi­e­care zi într-un loc unde toți te vor ple­cat și se com­portă ca și cum n‑ai exista? Și ul­tima: cât de ne­sim­țit poți fi ca să ai pu­te­rea de a ig­nora dis­pre­țul ce­lor­lalți și să con­ti­nui să te com­porți ca și cum ni­mic nu s‑a întâmplat?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.