Cine i‑a votat pe ruși în România

24 mai 2015

Naiv fi­ind, îmi în­chi­pu­iam că eve­ni­men­tele care se des­fă­șoară de un an de zile la o de­păr­tare nu foarte mare de noi, vor fi cre­ând niște re­ac­ții de res­pin­gere a orice e ru­sesc. E drept, e o ju­de­cată sim­plistă, dar e cât se poate de uman să res­pingi ceea ce îți pro­voacă teamă. Și n‑am do­ve­dit noi, ro­mâ­nii, o tă­rie mo­rală așa de re­mar­ca­bilă în­cât să fie de aș­tep­tat din par­tea noas­tră un cu­raj na­țio­nal. Deci, nu ne e teamă de Ru­sia de azi?

La prima ve­dere, nu. La Eu­ro­vi­sion ru­șii au co­lec­tat 10 puncte de la noi. M‑am în­tre­bat cum de s‑a în­tâm­plat asta, când i‑a apu­cat pe ro­mâni ru­so­fi­lia asta. Apoi m‑am ui­tat în da­tele puse la dis­po­zi­ție de Eu­ro­vi­sion și am în­țe­les mai bine.

Ju­riul ro­mâ­nesc for­mat din Vi­o­rel Ga­vrilă, Mi­hai Po­corschi, Ovi­diu Ja­cob­sen (Ovi), Anca Lu­peș și Ale­xan­dra Ce­praga au vo­tat ur­mă­to­rul cla­sa­ment: Rus­sia, Norway, Italy, Swe­den, Bel­gium, La­tvia, France, Aus­tra­lia, Cy­prus, Monte­n­e­gro, Aus­tria, Ge­or­gia, Gre­ece, Azer­bai­jan, Hun­gary, Ger­many, Israel, Uni­ted Kin­gdom, Spain, Slo­ve­nia, Po­land, Ser­bia, Li­thu­a­nia, Es­to­nia, Ar­me­nia, Albania.

Iar pu­bli­cul ro­mâ­nesc a vo­tat: Italy, Hun­gary, Swe­den, Azer­bai­jan, Rus­sia, Bel­gium, Es­to­nia, Israel, Spain, La­tvia, Aus­tra­lia, Gre­ece, Norway, Ge­or­gia, Ger­many, Ser­bia, Ar­me­nia, Monte­n­e­gro, Al­ba­nia, Slo­ve­nia, Aus­tria, Uni­ted Kin­gdom, Cy­prus, France, Po­land, Lithuania.

Cam mari dis­cre­pan­țele, nu vi se pare? Acuma o să sară unii să-mi spună că ju­riul ju­decă după cri­te­rii ar­tis­tice. Mda. De-aia Ovi a vo­tat Nor­ve­gia pe pri­mul loc, de unde e el, pen­tru că cri­te­riul ar­tis­tic. Și de aia a fost Nor­ve­gia pe lo­cul doi în cla­sa­men­tul ju­ri­u­lui, nu pen­tru că i‑au fă­cut pe plac lui Ovi.

Da, frate, da’ Ru­sia? Ce i‑a apu­cat să pună Ru­sia pe pri­mul loc? Chiar așa, în timp ce ei ne ame­nință că ne iau la țintă, noi le ad­mi­răm mu­zica? Adică sun­tem nițel tâm­piți sau cum?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.