Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
iun
Într-un fel asta e o veste bună. Si­mona are ne­voie de niște du­șuri reci care s‑o tre­zească la re­a­li­tate. Ori ia lu­cru­rile în se­rios și se an­tre­nează la nive­lul unui nu­măr 3 mondial, ori re­cu­noaște că [...]
Bravo! Ui­mi­toare re­u­șită a unui om care a în­vă­țat să înoate acum 4 ani. Deci se poate. De mâine mă duc la piscină. 🙂 Sursa: An­drei Rosu, pri­mul ro­mân care a tra­ver­sat Ca­na­lul Mâ­ne­cii înot | Lung si [...]
29
iun
Pre­simt că vin vre­muri in­te­re­sante. Și mi-aduc aminte de vorba aia ve­che a chi­ne­zi­lor: să te fe­rească zeii să tră­iești vre­muri interesante. Pu­erto Rico’s go­ver­nor Ale­jan­dro Gar­cia Pa­di­lla [...]
Avem o me­teahnă (poate nu doar noi) de a sui pe un pie­des­tal pe aceia din­tre ro­mâni ce sunt hă­răziți cu un meș­te­șug sau vreun ta­lent anume. Dacă știu cânta, ori știu să fie ac­tori, ori poate‑s me­ri­tu­oși [...]
25
iun
Lă­mu­riți-mă și pe mine cum vine treaba asta. Deci există un re­gu­la­ment al fe­de­ra­ției de fo­tbal (sau al cui nai­bii o fi) care zice că dacă n‑ai școală de an­tre­nor nu poți ocupa func­ția asta la o echipă de [...]
Na, c‑au supărat‑o pe vă­duva lui Co­bain! Nu mai au pic de bun simț fran­ce­zii ăș­tia, frate! Fe­meii i‑a mu­rit băr­ba­tul și ăș­tia o mai și țin la cozi interminabile. #Co­ur­t­neyWeS­tan­d­ByYou, [...]
Ia să vezi că le vine ideea și alor noș­tri ta­xi­me­triști. Iar cau­ciu­curi de dat foc noi avem mai multe de­cât parizienii. Pro­teste vi­o­lente la Pa­ris, unde sute de ta­xi­me­tri­şti au blo­cat mai multe [...]
Pro­ba­bil și din ca­uza asta: Într‑o co­mună din Iaşi, re­pre­zen­tanţii Agenţiei pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Muncă le-au pre­zen­tat şo­me­ri­lor 300 de slu­jbe, însă nici­u­nul nu a fost in­te­re­sat. Anul [...]
Vă mai adu­ceți aminte dis­cu­ția din toamnă, de di­na­inte de pre­zi­den­ți­ale, când Bă­sescu a spus că unul din­tre can­di­da­ții la pre­șe­din­ție e fost agent aco­pe­rit? Era vorba de Ponta, dar șe­ful SIE de [...]
24
iun
Eu am im­pre­sia că această in­sis­tență pe ima­gini fă­cute pu­blice cu exe­cu­ți­ile “spi­o­ni­lor”, pri­zo­ni­e­ri­lor și co­pi­i­lor, prin me­tode care mai de care mai în­gro­zi­toare, nu sunt de­cât o [...]
Păi, uite așa: ur­mează sta­ția UNPR cu pe­ro­nul pe par­tea PNL. Mi­hai Răzvan Un­gu­reanu a fost pro­pus de preşe­din­tele Iohan­nis pen­tru şe­fia SIE, însă nu va trece de vo­tul Par­la­men­tu­lui fără [...]
Că nu vă obligă ni­meni dacă vi se pare așa de nasol. De­pu­ta­tul Se­bas­tian Ghiță a spus, mier­curi, la ie­și­rea de la DNA Plo­iești, după ce a fost pus sub con­trol ju­di­ciar pen­tru 60 de zile, în do­sa­rul [...]
Bye-bye, Hre­ben­ciuc, drag șo­bo­lan ro­za­liu! Cu­rând vei merge la lo­cul ăla unde le place rozătoarelor… De­pu­ta­tul PSD şi pro­fe­so­rul Ioan Adam, cer­ce­tat în do­sa­rul re­tro­ce­dă­ri­lor ile­gale [...]
Etete, Cos­tele, de ce des­chi­dea Mega Image pră­vă­lii prin toate blo­cu­rile. Tre­buia să pară cât mai mare, ca să fie cât mai scump. Ca­pisce? Sursa: Un grup olan­dez preia De­lhaize Group, pro­pri­e­ta­rul Mega Image, [...]
Mi­hai Sturzu, de­pu­tat PSD, ne dă o probă a ma­tu­ri­tă­ții sale in­te­lec­tu­ale și a re­zi­li­en­ței sale fi­zice, de­mon­strând ca­li­tă­țile pen­tru care a fost ales să re­pre­zinte in­te­re­sele [...]
23
iun
…dacă tu crezi că oa­me­nii care pre­feră mer­sul pe bi­ci­clete vor să mă­nânce junk-food. Băi, deș­tep­ți­lor, este vorba des­pre un stil de viață MAI SĂNĂTOS! V‑ați prins? Scoa­teți mi­ze­ri­ile din [...]
O să­ge­ată tri­misă că­tre Tă­ri­ceanu, care în­deamnă la res­pin­ge­rea stra­te­giei lui Iohan­nis, pe mo­tiv că dă prea multă pu­tere pre­șe­din­te­lui — veș­nica ma­rotă a re­pu­bli­cii [...]
În sfâr­șit ceva con­cret. Era și ca­zul, după toată mas­ca­rada cu anti-vac­ci­na­rea. Eu sper să ajungă lege. Mi­nis­te­rul să­nă­tă­ţii pro­pune res­tri­cţii pen­tru co­piii ne­vac­ci­naţi. Aceş­tia nu vor [...]
Ca să spun drept, nici eu. Cred că iar își ia bă­taie după prima con­frun­tare mai se­ri­oasă. Are ceva de re­pa­rat la fe­lul în care se ra­por­tează la te­nis. Cred că min­tea ei e în altă parte de o vreme. Modă, poze, [...]
Mi s‑o fi pă­rând doar mie, dar toată ne­bu­nia asta cu sel­fie-uri și ob­se­sia pro­priei ima­gini su­ge­rează că oa­me­nii au azi două pro­bleme, prima de­ri­vând pro­ba­bil din cea de‑a doua: sunt ego­cen­trici [...]
22
iun
Prima veste bună adusă de Bă­ni­cioiu a fost că, în os­pi­ta­li­ta­tea sa, Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar a re­zer­vat un etaj în­treg pen­tru o ope­ra­ție a so­ției am­ba­sa­do­ru­lui Olan­dei. A doua veste bună a fost [...]
Cam trist să ajungi să cânți la Bu­zău în ploaie, pen­tru o mână de oa­meni. Too old to rock and roll…Sute de spec­ta­tori au vi­zio­nat de sub um­brele con­cer­tul din Bu­zău al le­gen­da­rei trupe bri­ta­nice [...]
Ob­ser­vați nu­anța: omul zice că nu există probe, nu că n‑ar fi ade­vă­rat. Și ada­ugă: când vor fi probe, mai dis­cu­tăm. Pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 1, An­drei Chi­li­man, a de­cla­rat, luni, că pro­cu­ro­rii [...]
Deci nea Ponta o să mai șadă tur­cește la Is­tan­bul niște zile bune până când își re­pară ge­nun­chiul. Dar, ju­de­când după graba cu care s‑a in­ter­nat și după fap­tul că n‑a anun­țat pe ni­meni nici de vi­zita [...]
21
iun
În ziua de azi to­tul de­vine mai de­vreme sau mai târ­ziu un mall. Ches­tia cu mall-urile e că sa­tis­face — cum bine zi­cea Ge­orge Car­lin — două ob­se­sii com­pul­sive: sho­pping și mâncare. Twit­ter o abor­dează pe [...]
Asta e cea mai bună ar­gu­men­ta­ție îm­po­triva drep­tu­lui de a de­ține arme din SUA — cu­nos­cu­tul amen­dament doi din con­sti­tu­ția ame­ri­cană — pe care am auzit‑o până acum. Plus că e su­per amu­zant, deși [...]
Am o bă­nu­ială tot mai mare că Si­mona Ha­lep nu e toc­mai cea mai di­ge­ra­bilă per­soană în viața sa par­ti­cu­lară. E ceva în com­por­ta­men­tul ei și în re­la­ți­ile cu an­tre­no­rii și cei din ju­rul său [...]
20
iun
Când vine vorba de pă­duri, ro­mâ­nul e eco­lo­gist în­ver­șu­nat. Când se gân­dește la is­to­rie, ro­mâ­nul e si­gur că el e aici de mii de ani. Când sunt omorâți că­țeii va­ga­bonzi, ro­mâ­nul e mi­los­tiv și [...]
18
iun
Doamna Steer, se aude până la ma­tale? Ăș­tia se chi­nuie să ne omoare, da’ se pare că nu le prea iese. Ia uită-te aici, cică rep­ti­li­e­nii, ilu­mi­na­ții și cor­po­ra­ți­ile nu re­u­șesc să ne vină de hac. A [...]
Iată cum se poate:
Dacă ești un ade­vă­rat bo$$, nu te com­plici cu cea­u­nele că­rate prin por­tba­gaje și tot fe­lul de har­na­șa­mente de ac­ce­so­riii pen­tru pic­nic. Când ești un ade­vă­rat bo$$, faci pic­nic în stil mare
17
iun
Din­colo de su­biec­tul în sine — o idee bună, în opi­nia mea — ur­mă­riți cum gân­dește ro­mâ­nul, res­pec­tiv șo­fe­rița ci­tată la final: Nu cred că are sens, ținând cont că ma­șina poate să fie zob după [...]
Mare aten­ție: la in­ter­nare s‑ă nu ui­taț să aduce-ți esențialu!
Pe boul ăsta îl ener­vează fap­tul că nu poate da dru­mul la mo­di­fi­că­rile Co­du­lui Pe­nal, la care el e în frunte ca pă­du­chele. Fără gu­vern nu pot mișca, nu pot con­trola ce se în­tâm­plă la mi­nis­te­rul [...]
Asta e chiar din do­me­niul fan­tas­ti­cu­lui! Mâine las pe o ta­rabă din piața Obor ro­șii și cas­tra­veți și po­imâine trec să-mi iau banii…   Sursa: “Auto­ser­vi­rea pen­tru oa­meni cin­stiţi”. Un [...]
Azi există prea pu­țini jur­na­liști de ca­li­tate. Eu am no­ro­cul să fi des­co­pe­rit, ci­tind, câ­țiva. Unul din­tre ei este Vi­o­rel Ili­șoi. Dacă vreți să aflați de ce e spe­cial, de ce e peste cei­lalți, de [...]
16
iun
Ro­mâ­nul, în ne­mă­su­rata sa in­ge­ni­o­zi­tate, a mai do­ve­dit o dată ome­ni­rii su­pe­ri­o­ri­ta­tea sa in­te­lec­tu­ală, re­u­șind să ui­mească din nou ma­pa­mondul cu pri­ce­pe­rea sa. Cum? Foarte [...]
Vă pre­zint în ex­clu­si­vi­tate și în pre­mieră mondi­ală echi­pa­men­tul spe­cial de desfun­dat ca­nale, creat și bre­ve­tat de (cine al­tul?) bra­vul nos­tru con­ce­tă­țean, Dorel.
15
iun
Chiar și Sa­d­dam Hus­sein a avut mo­men­tele lui de tan­drețe pe când era tâ­năr. De­si­gur, în stil spe­ci­fic arab…
Una e să in­tri în par­la­ment sau în gu­vern, cu to­tul alta e să in­tri în folclor…
14
iun
La Bu­da­pesta, în­tre 11 și 13 iu­nie, a avut loc con­gre­sul Par­ti­du­lui So­ci­a­liș­ti­lor Eu­ro­peni, unde s‑a adu­nat toată crema po­li­ti­cie­ni­lor de stânga din Eu­ropa pen­tru a‑și alege [...]
13
iun
Acuma în­țe­le­geți mai bine de ce po­po­rul ro­mân îi are ca pă­rinți pe De­ce­bal și Traian? 🙂 În lu­mea an­tică a fi bi­se­xual era un lu­cru per­fect nor­mal. Le­gi­sla­ţia nu pe­dep­sea [...]
12
iun
“La dvs, min­ciuna are per­so­na­li­tate. Min­titi nu­mai pe cont pro­priu, nu in­spi­rat de vreo mare min­ciuna co­lec­tiva. Min­titi dupa cum va bate van­tul min­ciu­nii, dupa cum cad za­ru­rile in ziua aceea, dupa ce [...]
Băi, oa­meni buni, da’ acuma în­treb și eu ca prostu: ăștia‑s chiar nă­tângi cu to­tul? Adică urlă presa peste tot că DNA-ul e pe val și ares­tează în stânga și dreapta, că se fac fla­gran­turi și idi­o­tul ăsta se [...]
Fie o mamă care că­lă­to­rește în fi­e­care zi cu auto­bu­zul. Fie un co­pil al res­pec­ti­vei mame, care se află într-un că­ru­cior și ține în mână un te­le­fon (81,25% din ca­zuri) sau o ju­că­rie [...]
11
iun
Mă în­treb: l‑a luat gura pe di­na­inte sau a că­u­tat o mo­da­li­tate de a ieși din gu­vern îna­inte de a lua parte la niște ches­tii care i se par prea riscante? Sursa: Ioan Rus A DEMISIONAT de la mi­nis­te­rul [...]
Com­pa­rați ce zice DNA cu ceea ce am scris aici, așa cum mi-am în­chi­puit eu că s‑a întâmplat. Sursa: COPY-PASTE — par­tea a doua. DNA: Cum şi‑a co­piat Vic­tor Ponta ac­tele de avo­cat de la 4 an­ga­jaţi ai lui Dan Şova, [...]
10
iun
Dar, vai, nu se poate așa ceva! În inima or­to­do­xiei noas­tre pra­vo­slav­nice? Se ră­su­cește Ar­se­nie Boca în mor­mânt! Acuma în­țe­le­geți de ce a se­cat iz­vo­rul de la mor­mân­tul pă­rin­te­lui? Era un semn! [...]
Ați bă­gat de seamă cum ne pro­mo­văm și ne re­tro­gra­dăm gar­de­roba în func­ție de lo­cul în care se gă­sește? Când stă pe ume­raș în du­lap o nu­mim “haine” și o pri­vim ca po­ten­ți­ală po­doabă [...]
9
iun
Teo Tran­da­fir este foarte po­pu­lară pe Fa­ce­book. Lu­mea dis­tri­buie cu ne­saț panse­u­rile ei pop­tă­mă­șiene, un fel de co­lec­ție de tru­isme al­to­ite cu ches­tii si­ro­poase și nițel la­cri­mo­gene. Se [...]
Acuma să vină deș­tep­ții ăia cu con­spi­ra­ția vac­ci­nu­ri­lor și să ne ex­plice cum ar fi fost dacă puștiul ăsta din Spa­nia nu pri­mea de la Mo­scova me­di­ca­men­tele. Și să ne mai spună de câte avi­oane cu [...]
Ăș­tia suntem… Ști­rea ha­lu­ci­nantă de azi vine de la Arad, unde un alai de nuntă a pe­tre­cut în stradă, la câ­țiva me­tri de un mo­to­ci­clist care ză­cea pe jos, aș­tep­tând să i se dea pri­mul ajutor. Sursa: Au [...]
8
iun
Da’ eu, la vreo cinci­zeci de ani­șori, aș avea “ex­pe­riența și res­pon­sa­bi­li­ta­tea” să răs­torn gu­ver­nul? Că vin eu și vi‑l răs­torn, dom’ Că­lin! Sau vă e frică de asta pen­tru că vi se în­cheie [...]
5
iun
Am fost se­si­zat că a apă­rut un bug în in­ter­fața de ho­me­bank de la ING și, până la re­zol­va­rea ope­ra­tivă a pro­ble­mei de că­tre ta­len­ta­ții dezvol­ta­tori ai băn­cii, vă re­dau mai jos un [...]
Mama lu’ Co­dru­ța­aaa! Mama lu’ Co­dru­ța­a­aaa! Ia uite la Co­druța, iar m‑a bătuuuuut! Pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta le‑a trans­mis o scri­soare am­ba­sa­de­lor Sta­te­lor Unite si ale tu­tu­ror sta­te­lor UE [...]
Dom­nule Vic­tor Co­piă­țel Ponta, ați omis pe ci­neva din enu­me­ra­rea ce­lor care vă pot de­mite. Nu doar Par­la­men­tul, ci și ce­tă­țea­nul Vic­tor Ponta l‑ar pu­tea de­mite pe pri­mul mi­nis­tru Vic­tor Ponta. [...]
E vorba de co­pă­cei? Nu. E vorba de flori­cele? Nu! E vorba de ro­șii montane? Nu. Deci nu e mo­tiv să ie­șim în stradă. Sau… stai! Uniți sal­văm co­pi­a­to­rul! Ce zi­ceți ge­ne­ra­ție răs­cu­lată? Vă du­ceți în [...]
Pam, pam! Pro­cu­ro­rii din ca­drul Sec­ției de com­ba­tere a in­frac­țiu­ni­lor asi­mi­late in­frac­țiu­ni­lor de co­rup­ție au dis­pus efec­tu­a­rea ur­mă­ri­rii pe­nale față de Ponta Vic­tor-Vi­o­rel, la data [...]
Aju­tați-mă să-mi amin­tesc: nu pe com­pa­nia asta a iertat‑o Ponta de o da­to­rie față de sta­tul ro­mân de vreo 600 mi­li­oane de euro? Și ex­pli­ca­ția lui nu era aia cu lo­cu­rile de muncă pe care le cre­ează? Și că [...]
So­ci­a­lis­mul tip Che­gu­e­vara al lui Ma­zăre își arată roa­dele. Nu se bă­tea el cu că­ră­mida în piept că are cel mai ieftin trans­port în co­mun din țară? Iaca pa­ra­doxu’! Au ajuns șo­fe­rii de pe [...]
La un cu­tre­mur de 8,5 grade nu cred să mai rămână mare lu­cru din Bu­cu­rești. Dar ves­tea bună e că ăia care printr‑o mi­nune ar scăpa ar avea unde să ne facă slu­j­bele de po­me­nire. Și asta mă li­niș­tește [...]
4
iun
Cir­culă te­ri­bil poza asta de mai jos pe fa­ce­book și m‑am gân­dit să‑i acord un pic mai multă aten­ție. Deci, ce avem noi aici? Avem niște ti­neri care uni­ți­sal­vează co­pă­cei, dar au ajuns pu­țin cam târ­ziu [...]
3
iun
Nu știu cum ve­deți voi lu­cru­rile, dar mie ex­pre­sia “DNA che­mat să se auto­se­si­zeze” îmi sună a frac­tură lo­gică. Păi dacă îl cheamă ci­neva în­seamnă că nu se auto­se­si­zează. Iar dacă se [...]
2
iun
Aveți drep­tate, doamnă Mo­nica Ma­co­vei. În Ro­mâ­nia este o foame de po­li­tică mo­rală. Cu ac­cent pe cu­vân­tul po­li­tică. Dum­ne­a­voas­tră, deo­cam­dată, pro­pu­neți o po­li­ție mo­rală. Pe când și [...]
N‑ar fi nor­mal, si­mi­lar cu sus­pen­dare și de­mi­te­rea pre­șe­din­te­lui, să existe un me­ca­nism prin care să fie sus­pen­dat și de­mis pri­mul mi­nis­tru? Pen­tru că sin­gura va­ri­antă în con­di­ți­ile [...]
Mu­siu Ponta a comis‑o din nou. Aș­tept să văd din par­tea CSM o re­ac­ție ime­di­ată și ener­gică. Nu se poate să pui pu­blic sub sem­nul în­tre­bă­rii jus­ti­ția, chiar dacă so­co­tești că ai drep­tate, atunci [...]
1
iun
Nu e ni­mic mai fru­mos de­cât en­tu­zi­as­mul de a salva ches­tii. De pildă în we­e­ken­dul acesta, când ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor au stat pe lângă gră­tare, o mână de pa­tri­oți ini­moși au sal­vat [...]
Pen­tru toți acei care iu­besc na­tura, dau click pe toate ca­u­zele unde e vorba să sal­văm co­pă­cei, flu­tu­rași și floricele. Pen­tru toți cei care nu re­zistă im­bol­du­lui de a se fo­to­gra­fia în la­nul de [...]
Vă dați seama câte re­la­ții se des­tramă acum din ca­uză că au luat la­că­tele de pe Pont des Arts? Căci fi­e­care la­căt era che­za­șul iu­bi­ri­lor ace­lea. Fără la­căt pe Pont des Arts, viața e pustiu…