Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
iul
Pro­ba­bil pen­tru că fac parte din fa­mi­lia Ponta. E ulu­i­tor să ci­tești că ceea ce oferă ei este ri­desha­ring, nu ta­xi­me­trie. Să ne în­țe­le­gem: e vorba de a trans­porta pe ci­neva de la punc­tul A la punc­tul B [...]
30
iul
Eu nu m‑aș gândi la că­lă­to­ri­ile in­ter­pla­ne­tare, ci la alea pămân­tești. Mamă, ce lo­vi­tură pen­tru eco­no­mia mondi­ală ar fi! Să pice in­dus­tria pe­tro­li­eră?!? Priceless! Ca­la­to­ri­ile [...]
Dacă se con­firmă ce spun cei de la Mi­nis­te­rul Me­diu­lui, e groasă! Iese cu scan­dal mare. Mare de tot. Da’ în­tre­ba­rea e: până acum, până să iasă scan­da­lul ăsta din presă cu tă­ie­rile ile­gale din pă­duri, [...]
Hmmm… Li­viu Drag­nea schimbă trep­tat dis­cur­sul PSD față de Iohannis? Sursa: Li­viu Drag­nea: Pre­se­din­tele si pre­mi­e­rul sunt obli­gati sa co­mu­nice. Mi­nis­te­rul Fi­nan­te­lor va face un stu­diu de im­pact in [...]
Sunt mulți care spun că por­no­gra­fia este un lu­cru ne­ce­sar în so­ci­e­ta­tea con­tem­po­rană, că își are ros­tul ei din punct de ve­dere so­cial și că tre­buie ac­cep­tată. Ca orice alt­ceva in­ven­tat de [...]
29
iul
Trec pe lângă noi în fi­e­care zi. Une­ori îi re­mar­căm, al­te­ori nu. Tre­cem și noi ab­senți mai de­parte și nu ne în­tre­băm ce e cu ei. Sunt oa­me­nii-care-as­cultă-mu­zică, oa­me­nii-cu-căș­tile-au­dio. [...]
28
iul
Nu de­mult Um­berto Eco spu­nea că so­cial me­dia a dat glas unor le­giuni de im­be­cili, că­rora in­ter­ne­tul le‑a de­ve­nit trâm­biță. Sub­scriu. Im­be­ci­lis­mul îm­bracă di­verse forme, dar pro­ba­bil cea [...]
În car­tea sa — Is­to­ria cul­tu­rală a pros­tiei ome­nești — scri­i­to­rul Rath-Vegh Is­tvan des­crie în su­fi­ciente amă­nu­nte ce­re­mo­n­i­ile stu­pide de la cur­tea re­gi­lor Fran­ței. Prin­tre ele exista [...]
Co­rup­ția mare, co­rup­ția mică. Ro­mâ­nia e co­ruptă în fi­e­care col­ți­șor al ei. Și dacă nu re­cu­noaș­tem asta, dacă nu con­ști­en­ti­zăm ra­ha­tul în care ne-am scu­fun­dat cu to­ții, sun­tem [...]
Ha, ha! Acum ați des­co­pe­rit asta? Păi de ani de zile se face așa. Sursa: DNA: Per­che­zi­tii in Bu­cu­resti si alte 7 ju­dete, la mai multe ca­bi­nete me­di­cale si far­ma­cii. Zeci de me­dici on­co­logi au [...]
Ști­rea e demnă de sa­lu­tat. Bravo, E.On! Însă am o în­tre­bare teh­nică: câți an­ga­jați se pre­su­pune că vor avea co­pii de vâr­sta pre­ș­co­lară ca să ren­teze să ri­dici o gră­di­niță? Pen­tru că co­piii [...]
Nu‑l cred pe Mo­ise Gu­ran în ar­gu­men­ta­ția sa. E gă­u­noasă. Va să zică fa­cem ex­ce­dent bu­ge­tar de 0,6% pen­tru că am re­dus CAS-ul? Nu, ci pen­tru că am fis­ca­li­zat pu­ter­nic ve­ni­tu­rile. Este [...]
27
iul
Aseară ve­neam de la Rânca cu ma­șina (vă zic eu mai târ­ziu ce că­u­tam acolo). Mă cam zo­ream, ce‑i drept, că se în­tu­neca și eram obo­siți toți cei din ma­șină. Pe un­deva în­tre Râm­nicu Vâl­cea și Pi­tești, [...]
Pen­tru toți ad­mi­ra­to­rii de­cla­rați sau ne­de­cla­rați ai stân­gii po­li­tice: aveți în fața ochi­lor încă un ar­gu­ment îm­po­triva so­ci­a­lis­me­lor voas­tre de trei bani. Să pre­tinzi că lupți pen­tru [...]
Nu cred că oa­me­nii re­u­șesc pen­tru prea mult timp să di­si­mu­leze ceea ce sunt cu ade­vă­rat. Dacă ci­neva este în fi­bra sa un ti­că­los, mai de­vreme sau mai târ­ziu își va vădi ca­rac­te­rul prin ges­turi care [...]
Ploaia nu vine. Să ne ru­găm, zice bi­se­rica. Să ne ru­găm, zic și eno­ri­a­șii. Și se ro­agă. Dar nu‑s des­tui — pare-se — pen­tru ca ru­gă­ciu­nile să ajungă la ure­chea lui Dum­ne­zeu. Care e bă­trân și, [...]
24
iul
Po­veș­tile cu An­drei Pleșu prind la pu­blic. Lu­mea e in­te­re­sată de eru­di­ția lui, fas­ci­nată de fe­lul în care știe să-și ex­pună ide­ile și, în egală mă­sură, fe­ri­cită să‑l tă­vă­lească prin [...]
23
iul
Moka. De la sereniti.ro, mul­țu­mim. 🙂
Na, be­lea! Să vezi acuma ce dis­trac­ția nai­bii în Ro­mâ­nia când s‑or re­volta toți pra­vo­slav­ni­cii și toți ev­la­vi­o­șii că se poate în­sura Ion cu Va­sile. Sau se poate mă­rita. Sau treaba [...]
Pri­mele ga­gici mișto (ofi­ci­ale) ale Ame­ri­cii. Adică 1921. Miss America.
Poate nu ne-ar strica nici nouă niște re­clame ca ale fra­ți­lor moldoveni.
22
iul
Ca o firmă mare și se­ri­oasă ce este, RATB vrea să fie în pas cu vre­mu­rile. De aceea s‑a gân­dit că ar fi bine să se ocupe și de mar­ke­tin­gul auto­bu­zu­lui ăla Bu­cha­rest City Tour, des­pre care se aude că nu prea [...]
Unii zic că pa­tri­ar­hul nu are o opi­nie fermă în pri­vința vi­o­lu­lui din Va­slui. Greșit. Pa­tri­ar­hul Dă­nuț nu tace. Dim­po­trivă. Prin vo­cea su­bal­ter­nu­lui său, popa din sa­tul vi­o­la­to­ri­lor, [...]
Ce‑i tre­buie che­lu­lui? O ti­chie de măr­gă­ri­tar. Bo­to­șa­niul e un ju­deț ce­le­bru prin să­ră­cia lo­cu­i­to­ri­lor săi. În loc să în­cu­ra­jeze ceva care cre­ează lo­curi de muncă și an­tre­nează [...]
Este lu­mea în care dacă îl su­peri pe vreun ve­cin s‑ar pu­tea să-ți por­nească ae­rul con­di­țio­nat pe în­că­l­zire în au­gust, când ești la muncă. Sau ar pu­tea să-ți ardă mân­ca­rea din mi­cro­unde. Sau [...]
21
iul
Nu e treaba nici a pre­șe­din­te­lui, nici a gu­ver­nu­lui să in­ter­vină la fi­e­care viol sau in­frac­țiune. Este da­to­ria co­mu­ni­tă­ții. Ei sunt cei care au obli­ga­ția să reacționeze. Iar ape­lul la [...]
20
iul
Erau săp­tămâni sau chiar luni la rând când sin­gura emi­siune care me­rita ur­mă­rită la te­le­vi­zor era asta. Câte lu­cruri n‑oi fi în­vă­țat eu ui­tându-mă sâm­bătă seara la acest stră­moș al lui Di­sco­very [...]
Deci gre­cii au de­cla­rat că vor să sa­bo­teze pro­du­sele ger­mane. Mă rog, treaba lor. Eu însă am o în­tre­bare teh­nică: or să re­nunțe și la ma­și­nile ger­mane? Că mă gân­desc că or avea și ei pe lângă casa [...]
Iro­nia sor­ții ar fi să ne bu­șească un as­te­roid cu to­tul și cu to­tul din aur, a că­rui va­loare să fie exor­bi­tantă și să mu­rim toți bogați. Un as­te­roid con­si­de­rat ex­trem de preţios, de­o­a­rece este [...]
17
iul
Bă­iat deș­tept Mo­ise Gu­ran ăsta, cu aplomb și șarm jur­na­lis­tic (deși cam ol­te­nesc pen­tru gus­tul meu, dar ni­meni nu‑i per­fect), însă are une­ori niște de­ra­paje in­ex­pli­ca­bile de la pro­pri­ile sale [...]
16
iul
De­parte de a fi vreun prost, Ponta în­țe­lege că nu poate găsi în­de­a­juns de multe ar­gu­mente pen­tru care să-și pre­lun­gească șe­de­rea în frun­tea gu­ver­nu­lui în con­di­ți­ile în care i‑a [...]
Ne face plă­cere să vă in­for­măm că în cu­rând va avea loc tra­di­țio­nala li­ci­ta­ție pen­tru autos­trada Co­mar­nic-Bra­șov. Sunt in­vi­tați să par­ti­cipe la eve­ni­ment toți ra­ta­ții și fa­li­ții, [...]
15
iul
În ca­zul că vi s‑a pă­rut — cum de alt­fel mi s‑a pă­rut și mie — că sel­fie-urile sunt o tâm­pe­nie ego­cen­trică, care de­mon­strează că o per­soană e atât de nar­ci­sistă în­cât nu are alt­ceva de [...]
Dacă po­ves­tea asta de­vine re­a­li­tate vom asista la cel mai mare dez­as­tru na­tu­ral pe care l‑am vă­zut vreo­dată. Nici nu vreau să mă gân­desc că s‑ar în­tâm­pla așa ceva… When the gi­ant fa­ult line [...]
Că alt­fel nu se ex­plică cum poți să afirmi că un neica ni­meni pre­cum Fi­for e bun de mi­nis­tru al trans­por­tu­ri­lor. Bă pros­to­vane, uită-te la bi­o­gra­fia individului: Ex­pe­rienţă profesională 2012: [...]
Doamne, cum se mai mo­der­ni­zează sta­tul ro­mân sub ba­gheta ce­lui mai cin­stit gu­vern din is­to­rie! Se fac re­for­mele uite-așa, fără nu­măr, fără număr! Eu­gen Teo­do­ro­vici, mi­nis­trul Fi­nan­țe­lor, a [...]
Un grup de flă­căi din Ora­dea — ano­nimi pre­cum au­to­rul Mi­o­ri­ței — s‑au apu­cat să de­con­spire cur­vele din oraș care se pro­mo­vează pe site-uri de pros­ti­tu­ție. Treabă foarte mișto, mai ales că multe [...]
Adobe Flash a de­ve­nit în ul­ti­mii 5 ani un fel de Nico­lae Guță al in­ter­ne­tu­lui: toată lu­mea face mișto de el, dar el se în­că­pă­țâ­nează să re­ziste pe piață. Din­colo de pro­ble­mele de se­cu­ri­tate, [...]
14
iul
Ăș­tia cred că peste tot e ca la ei la Mo­scova, unde pre­șe­din­tele ține loc și de lege și de jus­ti­ție. N‑om fi noi a mai a dra­cu­lui de­mo­cra­ție, dar nici n‑am ajuns acolo în­cât să por­nim și să oprim [...]
13
iul
Toată lu­mea tră­iește cu im­pre­sia greșită că Ponta e che­mat la DNA pen­tru a fi an­che­tat. Ni­meni nu re­a­li­zează că de fapt este o per­dea de fum în spa­tele că­reia se des­fă­șoară un plan bine pus la punct. [...]
Încaieră‑i, drace! Pre­se­din­tele Con­si­li­u­lui na­tio­nal al PSD, Ro­vana Plumb, a re­ac­tio­nat la afir­ma­ti­ile de luni ale co­or­do­na­to­ru­lui po­li­tic Li­viu Drag­nea, afir­mand ca “cine nu [...]
Ex­pre­sia con­sa­crată deja în­tre in­ter­na­u­ții care sunt în ace­lași timp fani ai pre­mi­e­ru­lui nos­tru drag în­cepe să se bu­cure de o bi­ne­me­ri­tată faimă in­ter­națio­nală. Con­clu­zia e [...]
Să zi­cem că lu­crați ca an­ga­jat în ma­rina bri­ta­nică. Și tre­buie să mer­geți la bi­rou într-un far. Pen­tru că jo­bul vos­tru e să aveți grijă de far. Treabă sim­plă, to­tul e auto­ma­ti­zat, stai în față [...]
Sper că v‑a plă­cut cla­si­cul joc “good cop, bad cop” pe care Franța și Ger­ma­nia l‑au ju­cat cu Gre­cia pen­tru a‑i de­ter­mina să ia niște mă­suri cu ade­vă­rat re­for­ma­toare. Pri­mii au spus că vor face [...]
12
iul
Vă plac po­veș­tile sen­zațio­nale? Lu­ați de aici po­veste de po­veste. Eu am citit‑o de vreo două ori și tot nu-mi vine a crede că e adevărat. Eva­cuat in anul 2011 dupa dez­as­trul de la cen­trala nu­cleara de la [...]
Onoa­rea nu l‑a ca­rac­te­ri­zat nici­o­dată pe Vic­tor Ponta. Deci ni­mic ono­ra­bil în acest gest. Și atunci de ce? Cred că Drag­nea îi pre­gă­tise de­ca­pi­ta­rea. Pro­ba­bil din am­bele func­ții — pre­mier [...]
În sfâr­șit văd și eu ceva in­te­re­sant și util fă­cut de Mi­cro­soft (mda, sunt ră­u­tă­cios, știu). Dar față de pros­ti­ile pre­cum Go­ggles și al­tele ase­me­nea, in­ven­ții pre­cum asta chiar au un rost și o [...]
La Mo­bex­pert au re­du­ceri. Di­verse. De­pinde de unde te uiți la ele. Într-un fel se vede pe site, alt­fel când te duci la fața lo­cu­lui. Care o fi pre­țul ade­vă­rat: 1.596 sau 1.773 de lei? Sun­tem cu to­ții di­fe­riți,
Pri­viț și bă­gaț la cap
Tră­iesc cu im­pre­sia — ne­ve­ri­fi­cată prin ci­fre — că im­po­si­bi­li­ta­tea Mol­do­vei de a‑și schimba des­ti­nul că­tre un par­curs eu­ro­pean, prin sim­pla ade­ziune la UE sau prin unire, are foarte mult de [...]
11
iul
Am o pre­sim­țire că nea Ră­doi și‑a cam atins nive­lul pro­priu de in­com­pe­tență când s‑a in­sta­lat an­tre­nor la Steaua. E prea mare pă­lă­ria. Iar naș’su o să tre­bu­iască să‑l tragă pe dreapta dacă [...]
Re­gula aia de cir­cu­la­ție care spune că pe tre­ce­rea de pie­toni tre­buie să mergi pe lângă bi­ci­cleta, nu pe ea, e foarte bună. Ros­tul ei este să nu te nă­pus­tești ca do­bi­to­cul în mare vi­teză pe ze­bră [...]
10
iul
La toate cele scrise de Dan Io­ne­scu — cu care sunt de acord în cea mai mare parte — aș adă­uga o notă per­so­nală: Ponta nu avea cum să re­u­șească de la bun în­ce­put, era pro­gra­mat să eșu­eze. Iar mo­ti­vul este [...]
To­va­rășe Ro­go­zin! Per­mi­teți să ra­por­tez: sunt niște li­cee foarte bune în Kamt­cea­tka, cum in­tri pe dreapta, unde pu­tem trans­fera toți ele­vii ruși din Mol­dova ca să în­vețe is­to­ria [...]
Sper că lu­cru­rile se vor cla­ri­fica pen­tru cei 108 elevi de la li­ceul Ștei care au fost eli­mi­nați din ba­ca­la­u­reat pen­tru co­piat. Cei care au co­piat să plă­tească pen­tru fapta lor, cei­lalți să fie [...]
Să ne amin­tim ce spu­nea Vic­tor Vo­rel Pi­noc­chio în apri­lie 2014: “O să îm­pli­nim, în 2018, 100 de ani de Ro­mâ­nie Mare și nu avem autos­trăzi care să lege cele trei pro­vin­cii is­to­rice, așa că ba­nii din [...]
Într‑o lume a teh­no­lo­giei, Do­rel se stră­duie să țină pa­sul. Dar une­ori e al nai­bii de greu să te adap­tezi la un de­vice nou. Tot ce poți să faci este să în­cerci me­to­dele pe care deja le cu­noști. Și dacă nu [...]
Mă în­treb dacă i‑o fi spus ci­neva că e ri­di­col cu uni­for­mele as­tea de mi­li­țian la pa­radă. Ce dracu’ o fi în ca­pul lui?Nice to see Ilie Nas­tase ta­king a break from his job as a So­uth Ame­ri­can [...]
8
iul
Pri­mele ima­gini cu iluș­trii spe­cia­liști (via E Erhan).
Ade­vă­rul e că tipa te cam face cu ner­vii pe te­ren. Într‑o zi ci­neva ar tre­bui să‑i dea o sanc­țiune pen­tru ge­nul ăsta de hăr­țu­ire psi­ho­lo­gică. Or fi mulți bani la mij­loc, dar până la urmă e to­tuși un [...]
7
iul
În mâr­lă­nia lor, li­de­rii Syriza nu vor să-și asume nici o răs­pun­dere po­li­tică. Vo­tul NU nu este un man­dat pen­tru ie­și­rea din zona euro, spun ei. Adică ve­nim la masa ne­go­ci­e­ri­lor și nu pro­pu­nem [...]
L‑am bă­tut (de­si­gur, doar tem­po­rar) pe Radu F. Con­stan­ti­ne­scu, cel mai iu­bit blo­gger! Dacă nu știți cine e ti­pul (deși există zvo­nuri că de fapt ar fi o tipă) aflați de aici. Sau de [...]
Semne bune. A în­țe­les mesajul. Si­mona Ha­lep s‑a în­tors în ţară după ce a fost eli­mi­nată chiar în pri­mul tur al tur­ne­u­lui de la Wim­ble­don şi va sta o pe­ri­oadă în vacanţă. Sursa: Si­mona Ha­lep a [...]
Măr­tu­ri­sesc că sunt foarte in­tri­gat de in­te­re­sul su­bit al dom­nu­lui Ponta pen­tru pro­iec­tul unei mari mos­chee în Bu­cu­rești. N‑am idee câți mu­sul­mani vor fi fi­ind prin Bu­cu­rești (aud că vreo 10 mii) [...]
6
iul
Dacă n‑ar fi tra­gic, mi s‑ar pă­rea pur și sim­plu amu­zant fap­tul că o na­țiune în­treagă vo­tează îm­po­triva re­tur­nă­rii da­to­ri­i­lor ță­rii ca să-și păs­treze pri­vi­le­gi­ile pe care le au. Cu ce [...]
5
iul
Gu­ver­nul grec zice că nu va emite o mo­nedă pa­ra­lelă. Pen­tru că au deja în­de­a­juns pen­tru fi­e­care cetățean.  
3
iul
Pre­vi­zi­bil. Pro­ba­bil că va urma asta și în alte țări. Ori­cum ai da‑o, tot con­cu­rență ne­lo­ială se cheamă. Uber Te­ch­no­lo­gies ia în cal­cul sus­pen­da­rea unuia din­tre prin­ci­pa­lele ser­vi­cii ale [...]
Requ­i­res that you are not offen­ded by some “li­be­ral” lan­gu­age. If you are, don’t watch it. Or ma­ybe, on the con­trary, watch it. It mi­ght im­prove your sense of hu­mor. I mean… fuck it! I fu­c­king for­got what I was [...]
2
iul
Domnu’ Dan, nu te mai ne­căji așa, do­m’ne, că faci ceva la inimă! De când ești ma­tale ple­cat la băi 😉 s‑au mai schim­bat niște ches­tii prin țară. Ves­tea bună e că dic­ta­to­rul a că­zut. Ves­tea [...]
Fra­iere, nu te bu­cura! Poate nu mai dis­cută pen­tru că le-au trans­mis DNA-ul că n‑are rost să se de­ran­jeze. Că­tu­șele sunt deja pre­gă­tite. Te aș­tep­tăm cu drag îna­poi acasă. De pe pa­tul de spi­tal din [...]
Asta e pro­blema cu teh­no­lo­gia: nu a în­vă­țat să mintă frumos. 😉 În fond ce e așa de jig­ni­tor? Nu ne tra­gem toți din mai­muțe? Plus că go­ri­lele sunt foarte in­te­li­gente și mult mai one­ste în [...]
Ci­tez din dis­tinsa noas­tră eu­ro­par­la­men­tară: “A doua zi după Con­gre­sul ALDE am ho­tă­rât să mă în­scriu într-un par­tid nou, Par­ti­dul Pu­te­rii Uma­niste. Eu fac parte din gru­pul de ini­ția­tivă al [...]
1
iul
Nu e în re­gulă că e foarte ego­cen­trică. Din ca­uza asta nu se în­țe­lege cu an­tre­no­rii și nu re­u­șește să be­ne­fi­cieze din re­la­ți­ile de lu­cru cu ei. Am im­pre­sia că i s‑a nă­ză­rit că toată [...]
Pen­tru începători.
Se do­ve­dește că hip­s­te­rii nu sunt o apa­ri­ție ori­gi­nală a vre­mu­ri­lor noas­tre. Ei au exis­tat prin­tre noi încă de acum 50 de ani. Ori poate că am in­ven­tat noi un ter­men nou pen­tru o ca­te­go­rie pe care ab