Despre funcționari. Profesorul.

10 iulie 2015

Sper că lu­cru­rile se vor cla­ri­fica pen­tru cei 108 elevi de la li­ceul Ștei care au fost eli­mi­nați din ba­ca­la­u­reat pen­tru co­piat. Cei care au co­piat să plă­tească pen­tru fapta lor, cei­lalți să fie exo­ne­rați de con­se­cințe. Nu mă pro­nunț mai mult pen­tru că nu știu care a fost ade­vă­rul acolo, dacă toți au co­piat sau nu.

Alt­ceva mi‑a atras aten­ția în acest ar­ti­col: “La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cut au fost vi­zio­nate pri­mele în­re­gis­trări din tim­pul exa­me­nu­lui de Ba­ca­la­u­reat de la Ştei. Ima­gi­nile arată cum în 10 din cele 14 săli de exa­men ele­vii co­pi­ază, unii chiar aju­taţi de pro­fe­so­rii su­pra­ve­ghe­tori.

Func­țio­na­rul ro­mân — în ca­zul de față pro­fe­so­rul — se gân­dește cum să con­so­li­deze sis­te­mul exis­tent, ăla des­pre care spune că e ne­mul­țu­mit. Re­zul­tate proaste la ba­ca­la­u­reat în­seamnă re­nume prost pen­tru el, mai pu­țini cli­enți pen­tru me­di­ta­ții, câști­guri su­pli­men­tare mai sub­ți­rele, in­spec­ții și eva­luări ne­plă­cute. Așa că mai bine “ajută” nițel sis­te­mul să pro­ducă re­zul­ta­tele dorite.

Ale­xan­dra Bu­rtă se nu­mără prin­tre cei 108 elevi de la Co­le­giul Teh­nic „Uni­rea” din Ştei care au fost eli­mi­naţi de la Ba­ca­la­u­reat. A ab­sol­vit pa­tru ani de li­ceu ca şefă de pro­moţie, cu me­dia 10, şi nu îşi poate ex­plica mo­ti­vele care au dus la eli­mi­na­rea sa din exa­men. Aş­teaptă răs­pun­suri la în­tre­bări şi nu îi vine să cre­adă că vi­su­rile i se pot nă­rui atât de uşor.

So­urce: Elevă de nota 10, şefă de pro­moţie, eli­mi­nată de la Bac: „Nu ştiu ce se va în­tâm­pla. Aveam pla­nuri mari şi eram ne­răb­dă­toare să ajung la fa­cul­tate“ | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.