Moise, dragule, hai să fim consistenți

17 iulie 2015

Bă­iat deș­tept Mo­ise Gu­ran ăsta, cu aplomb și șarm jur­na­lis­tic (deși cam ol­te­nesc pen­tru gus­tul meu, dar ni­meni nu‑i per­fect), însă are une­ori niște de­ra­paje in­ex­pli­ca­bile de la pro­pri­ile sale raționamente.

De pildă acum s‑a apu­cat să îl zo­rească pe Iohan­nis cu pro­mul­ga­rea no­u­lui cod fis­cal, în con­di­ți­ile în care acolo sunt pre­vă­zute scă­deri se­ri­oase de taxe cu un im­pact ne­cu­nos­cut asu­pra bu­ge­tu­lui de stat de anul vi­i­tor. Ace­lași Mo­ise spu­nea cu ceva timp în urmă:

Li­viu Drag­nea a sim­țit vi­dul de pu­tere, a pre­luat manșa, iar acum pare a or­ga­niza mai de­grabă o re­tra­gere con­tro­lată de la gu­ver­nare, una care să‑i per­mită PSD-ului să se pre­zinte în toamna 2016 din Opo­zi­ție la ale­geri, de­cât să treacă prin di­fi­cila ges­tio­nare a unei scă­deri de taxe care va lăsa sta­tul fără cel pu­țin 3 mi­li­arde de euro. Ar fi, de­si­gur, ace­eași stra­te­gie (să‑i spu­nem ma­ne­vra Bă­sescu) în care tu spui – am scă­zut TVA-ul dar oa­me­nii răi m‑au scos de la gu­ver­nare și te rogi apoi ca pa­pa­ga­lii ce vin în urma ta să dea de gard cu țara, iar tu să ca­pi­ta­li­zezi po­li­tic și pe scă­de­rea de taxe și pe eșe­cul lor în a ges­tiona mă­ri­ni­mia ta.

Deci iată că pri­cepe de ce are ezi­tări Iohan­nis. Și nu e vorba de dez­ba­tere pu­blică, ci des­pre fe­za­bi­li­ta­tea mă­su­ri­lor fis­cale care — fie vorba în­tre noi — se dis­cută de spe­cia­liști, nu de nea Ghe­or­ghe la o bere. Ba mai mult, Isă­rescu a su­ge­rat și el re­cent că e bună mai multă pru­dență în re­la­xa­rea fis­cală, ca să nu ne tre­zim că în­ce­pem să se­mă­năm cu Grecia.

Deci, Mo­ise dragă, pu­țină con­sis­tență te rugăm!

Sun­tem în cru­cea ve­rii, aflat în dez­ba­tere pu­blică de pa­tru luni, Co­dul Fis­cal are aproape o lună de când a pri­mit vo­tul fi­nal în Par­la­ment, iar pre­șe­din­tele Klaus Iohan­nis s‑a tre­zit că ar fi ne­voie de o…

Sursa: Dom­nule Pre­șe­dinte, aveți un Cod Fis­cal de pro­mul­gat! Dez­ba­te­rile s‑au cam ter­mi­nat! | Biziday


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.