Violul de la Vaslui este creștinesc

22 iulie 2015

Unii zic că pa­tri­ar­hul nu are o opi­nie fermă în pri­vința vi­o­lu­lui din Va­slui. Greșit. Pa­tri­ar­hul Dă­nuț nu tace. Dim­po­trivă. Prin vo­cea su­bal­ter­nu­lui său, popa din sa­tul vi­o­la­to­ri­lor, pa­tri­ar­hul a tri­mis că­tre pro­cu­ra­tură o scri­soare prin care îi re­co­mandă pe cei șapte ca bă­ieți buni, care vin la slu­jbă la bi­se­rică. Prin ur­mare vi­o­lul are bi­ne­cu­vân­ta­rea du­hov­ni­cească ne­ce­sară, fi­ind ma­ni­fes­ta­rea creș­ti­nească a unor buni enoriași.

Am ci­tit în co­mu­ni­ca­tul de presă tri­mis de Bi­roul de Presă al Pa­tri­ar­hiei ur­mă­toa­rele: „Prea Fe­ri­ci­tul Pă­rinte Pa­tri­arh a aflat cu tris­teţe încă din no­iem­brie 2014 des­pre cele în­tâm­plate la Vaslui.

Sursa: De ce tace Pa­tri­ar­hul Dă­nuţ? | Mi­hai Co­pa­ceanu | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Radu Cirstoiu

  Pe­ni­bil e sa crezi ca Papa sau Da­lai Lama o sa co­men­teze si o sa ia po­zi­tie fata de sti­rea mo­men­tu­lui de la ora 5.
  Pe­ni­bil e sa nu in­te­legi ca exista oa­meni (de exem­plu pre­o­tul, psi­ho­lo­gul, avo­ca­tul fap­ta­su­lui, ju­de­ca­to­rul) care sunt obli­gati sa nu par­ti­cipe la cele “doua mi­nute de ura” (a la 1984) in­drep­tate im­po­triva dus­ma­nu­lui de moment.
  Pe­ni­bil e sa nu in­te­legi mie­zul pro­ble­mei dis­cu­tate si sa te lansezi in ata­curi “ad ho­mi­nem” pe langa subiect.
  In­tre­ba­rea era “tre­buia pa­tri­ar­hul sa re­ac­tio­neze la ca­zul vi­o­lu­lui de la Vaslui?”.
  Ras­pun­sul meu e ca NU, nu se ca­dea s‑o faca. Ca‑l urasti pe pa­tri­arh, bor, ca sunt co­rupti, ne­e­du­cati, bu­r­tosi si cu bube‑n cap nu are im­por­tanta in ches­tiu­nea de fata.

 2. Ionela

  Dom­nule, pe­ni­bil (si nu nu­mai) este PF Da­niel pen­tru ca nu iese nici­o­data la rampa pen­tru lu­cruri care con­teaza pen­tru so­ci­e­ta­tea ro­ma­neasca, pen­tru ca a fa­cut din BOR o cor­po­ra­tie ex­trem de pro­fi­ta­bila care n‑are nici o le­ga­tura cu sus­ti­ne­rea si aju­to­ra­rea co­mu­ni­ta­ti­lor de cre­din­ciosi si ce­lor aflati in dii­cul­tate, si pen­tru ca este in­te­re­sat doar de lux, opu­lenta si bani. Sim­plu. Bi­se­rica nu mai are nici o le­ga­tura cu edu­ca­rea cre­din­cio­si­lor, ci cu men­ti­ne­rea lor in ig­no­ranta si ma­ni­pu­la­rea lor, in­clu­siv cand vine vorba de a‑si da vo­tul. In fi­nal, des­tul de pe­ni­bile sunt si ar­gu­men­tele dv.

 3. Radu Cirstoiu

  Orice pre­lat de orice con­fe­siune care ar iesi ACUM la rampa sa con­damne vi­o­lul ar fi pe­ni­bil si lumesc.
  Nu cred ca s‑a schim­bat ceva in doc­trina des­pre viol a Bi­se­ri­cii in ul­ti­mii 2000 de ani, deci nu vad de ce ar tre­bui sa vina un preot la Ca­pa­tos sa con­damne violul.

  Ce ar tre­bui sa zica pa­tri­ar­hul: “Fra­ti­lor, presa vu­ieste de ca­zul de la Va­slui, opi­nia pu­blica e in­fu­ri­ata, eu, Pa­tri­ar­hul X o sa vor­besc des­pre viol, dar apropo nu are nici o le­ga­tura cu ca­zul de la Va­slui pen­tru ca eu nu vreau sa in­fi­er­bant si mai mult oa­me­nii im­po­triva ce­lor 7 de­o­a­rece cres­ti­nis­mul e des­pre ier­tare si iu­bi­rea fata de pa­ca­tos si deci vom vorbi des­pre viol in ge­ne­ral NU des­pre vi­o­lul de la Vaslui…”.
  Sau: “Nu stiu daca pre­o­tul din pa­rohia lo­cala v‑a zis ca vi­o­lul e ok… fra­ti­lor sa stiti ca NU e OK. Deci sub­li­niez pen­tru cei care nu au au­zit la bi­se­rica ca vi­o­lul NU e OK; stiu ca pare re­dun­dant pen­tru ca Bi­se­rica se opune si se­xu­lui in afara ca­sa­to­riei, dar fra­ti­lor daca tot sun­tem aici as vrea sa va zic ca nici vi­o­lul in ca­drul ca­sa­to­riei nu e OK;”

  Si apropo daca pre­o­tul scria ace­iasi scri­soare ca­tre pro­cu­rori pen­tru un cri­mi­nal in­semna ca bi­ne­cu­vin­teaza crima?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.