Naşterea cu grupul, moda care ia amploare

28 iulie 2015

În car­tea sa — Is­to­ria cul­tu­rală a pros­tiei ome­nești — scri­i­to­rul Rath-Vegh Is­tvan des­crie în su­fi­ciente amă­nu­nte ce­re­mo­n­i­ile stu­pide de la cur­tea re­gi­lor Fran­ței. Prin­tre ele exista și mo­men­tul când re­gele se ușura (mă scu­zați că sunt așa di­rect), eve­ni­ment la care pu­teau să par­ti­cipe doar no­ro­co­șii care erau in­vi­tați și aveau o anu­mită po­zi­ție no­bi­li­ară. Bă­nu­iesc că, dacă pe vre­mea aia am fi avut ca azi o in­fla­ție de ter­meni en­gle­zești, toată ce­re­mo­nia s‑ar fi nu­mit “crow­d­shi­ting”.

S‑ar pu­tea să ve­deți niște si­mi­li­tu­dini cu po­ves­tea de mai jos. În fond pros­tia ome­nească e nesfâr­șită. De ce să nu vrei să se uite o mul­țime de oa­meni la de­ta­li­ile tale ana­to­mice pline de fe­lu­rite li­chide în tim­pul naș­te­rii? De ce să nu le dai oca­zia să te aso­cieze pen­tru tot­dea­una cu un va­gin di­la­tat din care iese un co­pil nițel vânăt?

„Crow­d­bir­thing“ sau na­ş­te­rea de grup este un trend care cu­ce­reşte tot mai mulţi ade­pţi în rân­dul ti­ne­ri­lor pă­rinţi. Ori­cât de bi­zar ar pu­tea să pară, cu­pluri din SUA sau Ma­rea Bri­ta­nie trans­formă mo­men­tul na­ş­te­rii într‑o ade­vă­rată pe­tre­cere, unde este che­mat in­clu­siv un fo­to­graf pen­tru a sur­prinde cli­pele ve­ni­rii pe lume a copilului.

Sursa: Na­ş­te­rea cu gru­pul, moda care ia am­ploare în rân­dul ti­ne­re­lor mame: câte per­soane pot fi in­vi­tate în ca­mera de na­ş­tere | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.