Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
aug
Mam gân­dit io bn și am ajuns la ur­mă­toa­rea con­clu­zie: trăi‑m în­tro lume care se gră­bește me­reu și care nai tinp să vb sau scri co­rect. Aca­de­mia aia de ce o plătim, nu ca să aran­jeze limba dupe cum o vb [...]
De Ziua Limbi Ro­mâne, nu fii Gra­pi­nii! Mercic.
Mă tot uit și-mi re­pet în minte: așa ceva nu există. Însă există. O cheamă Va­le­ria Lu­kya­nova. Cris­to­ase, mare ți‑e [...]
După cum vă zi­ceam, miza nu e Steaua, ci ple­ca­rea cio­ba­nu­lui. Se pare că s‑a prins și el… Pa­tro­nul roş-al­ba­ş­tri­lor, Gigi Be­cali, a de­cla­rat că în iarnă va oferi Clu­bu­lui Spor­tiv al Ar­ma­tei [...]
Deci au fă­cut un gard de sârmă de doi me­tri înăl­țime. Acuma îl în­tă­resc cu un gard de lemn de pa­tru me­tri înăl­țime. Pe cât fa­cem pa­riu că ur­mează unul de be­ton de opt me­tri înălțime? Gu­ver­nul ma­ghiar [...]
28
aug
Proasta târ­gu­lui Ma­ria Gra­pini — scu­zați ple­o­nas­mul — ia o cârcă de bani de la Par­la­men­tul Eu­ro­pei și uite la ce dă ea share pe pa­gina de Facebook: Să in­ven­ta­riem. Ro­mâ­nia lui Ceau­șescu avea de [...]
Domni­lor, n‑ați în­țe­les! Miza nu e desfi­in­ța­rea echi­pei Steaua. Miza e ple­ca­rea ciobanului. Steaua ar pu­tea primi cea mai dură lo­vi­tură din par­tea Armatei. Sursa: Ar­mata cere ex­clu­de­rea Ste­lei din [...]
Dom’ Vi­o­rel e la Sfântu Ghe­or­ghe, în Deltă. Ca să nu ne ne­li­niș­tim des­pre el, ne pune pos­tări pe pa­gina de Fa­ce­book și ne zice cum că el, într‑o sim­țire cu tot gu­ver­nul, dis­cută ches­tiuni [...]
Eu nu știu ce fu­mează gre­cii ăș­tia, da’ pre­cis e de ca­li­tate. Auzi aici: Po­tri­vit ace­le­iași an­chete so­cio­lo­gice […] 68% (din­tre greci) sunt de pă­rere că Gre­cia tre­buie să rămână în [...]
Tre­buie să ne cam obiș­nuim cu asta. După ce s‑au dus ba­nii ne­gri din fo­tbal nu prea mai e de unde să apară fi­lan­tropi care să plă­tească sa­la­rii fa­bu­loase unor ju­că­tori și să su­porte chel­tu­ie­lile unui [...]
Cam cât de prost tre­buie să fii ca să te prindă în bi­roul din mi­nis­ter cu pli­cu­rile de bani și cos­me­ti­cele de lux? Chiar așa de la­comi sunt oa­me­nii ăș­tia că nici când aud pe stradă că­tu­șele zăn­gă­nind [...]
27
aug
Se cere re­zol­va­rea cât mai ra­pidă a ur­mă­toa­rei probleme:7654,3 = ? a. 14 b. 22,81 c. 897 d. dă, bă, drumu’ [...]
Arc peste timp: cei șapte “mag­ni­fici” din Va­slui s‑au năs­cut cu zece ani prea târ­ziu. În 2005 era la ofertă, fără atâta bă­taie [...]
Că dacă fura-ți în­truna o să rămână de­cât ho­ții în țara asta. Și ceo să facă ei cu tot să­punu fu­rat? Și‑l vinde în­tre ei? A‑ți [...]
26
aug
Ce le place (de obi­cei) fe­me­i­lor mă­ri­tate? Să de­țină con­tro­lul. Deci nu știu dacă ești ma­fiot în si­tu­a­ția de mai jos, dar să îi dai po­si­bi­li­ta­tea să pri­vească bor­dul și să-ți poată spune [...]
Ca blo­gger știu foarte bine asta 🙂
Îmi plac tare mult po­veș­tile as­tea ro­man­țate ale foș­ti­lor di­rec­tori co­mu­niști care au de­ve­nit peste noapte ge­nii ale ca­pi­ta­lis­mu­lui. Nea Ion Sta­ma­nichi e unul din­tre ei, iar po­ves­tea lui e [...]
25
aug
N‑am în­cer­cat per­so­nal, dar din ar­ti­co­lul de mai jos de­duc următoarele:Faci nițică bu­rtă de la di­o­xi­dul de carbon Ți se de­co­lo­rează pantalonii Îți crește nițel barba Îți ex­piră li­cența de [...]
24
aug
E re­vi­go­rant să con­stați că pros­tia nu e doar apa­na­jul unor con­ce­tă­țeni de pe me­lea­gu­rile noas­tre, că există proști peste tot. Ar fi in­te­re­sant de ob­ser­vat ce se în­tâm­plă când pui pros­tia [...]
Hai că parcă to­tuși își re­vine Si­mona, după chi­flele din ul­tima vreme. Mai ales ca ati­tu­dine. Nu era ușor să câștige îm­po­triva unui băr­bat. Par­don, a Serenei. Da’ alt­ceva vro­iam să vă spun: bă, [...]
23
aug
Ne plac te­ri­bil ima­gi­nile cu bu­ni­cuțe în­țe­lepte, zâm­bind blând și în­țe­le­gă­tor că­tre noi. Poate că ve­dem în aceste in­stan­ta­nee ceea ce că­u­tăm atunci când ne adu­cem aminte de tra­di­ții, de [...]
21
aug
Tre­buie să re­cu­nosc că asta de­pă­șește orice am au­zit până acum în ma­te­rie de con­fu­zie co­lec­tivă. Să te ca­uți pe tine în­suți — în sen­sul pro­priu — e cea mai tare ches­tie po­si­bilă. Ba nu, cea [...]
Poate nu știți, dar Syriza e un acro­nim. Vine de la Sy­nas­pis­mós Ri­zos­pas­ti­kís Aris­te­rás. Dacă ci­tim mai atent, ob­ser­văm că e vorba de si­napse (adică le­gă­turi), de paste din orez și de is­te­rie. Cum [...]
Mi­rele, du-te tată și ia-ți bacu’ Și pe-urmă te-ntorci la naș’tu! După 11 par­ti­ci­pări con­se­cu­tive în gru­pele com­pe­ti­ţi­i­lor UEFA, bu­cu­reş­te­nii s‑au fă­cut de râs, joi, pe „Arena [...]
…nu mai suntem!
Jean-Ma­rie Le Pen, acest Va­dim ra­tat al fran­ce­zi­lor, e dat afară din par­ti­dul pe care chiar el l‑a fon­dat — Fron­tul Na­țio­nal. Ma­dam Le Pen — fiică-sa — zice că moșu’ face de­cla­ra­ții care nu dau bine la [...]
20
aug
Mă in­te­resa cum să ajung de la Bis­trița, prin Salva, la Vi­șeu, cu auto­bu­zul. Și hai pe autogari.ro să‑i în­treb pe ei. M‑au lă­mu­rit, e sim­plu. Cred c‑o iau prin Pa­s­sau, că e mai convenabil.
Nu, nu e un test de per­spi­ca­ci­tate. Vă dau di­rect so­lu­ția. Este ex­tra­or­di­nar de sim­plu, vă tre­buie doar două ru­soaice. Au ele o me­todă a lor, in­fa­i­li­bilă. Voi nu tre­buie de­cât să con­ver­sați cu [...]
18
aug
Pen­tru lă­mu­rire rapidă: “Noţiu­nea de fun­cţio­nar pu­blic din drep­tul pe­nal are un înţe­les pro­priu şi nu se su­pra­pune cu de­fi­ni­ţia din Sta­tu­tul fun­cţio­na­ri­lor pu­blici”. Cam asta [...]
Per­so­na­jul nr. 1: Bo­dy­gu­ard-ul fioros Este an­ga­jat fix pen­tru în­fă­ți­șa­rea sa lu­gu­bră, me­nită să des­cu­ra­jeze în­căl­ca­rea re­gu­li­lor sta­bi­lite de proprietarul/arendașul pla­jei. La [...]
Să mor dacă pri­cep ce vor să spună me­di­cii cu pro­tes­tul lor! Va să zică să re­ca­pi­tu­lăm pe scurt: ÎCCJ zice că ju­ri­dic vor­bind me­di­cii sunt asi­mi­lați func­țio­na­ri­lor pu­blici și orice sumă de bani [...]
17
aug
M‑am mai mi­rat eu cu voce tare de așa si­tu­a­ție. A tre­buit să se se­si­zeze UEFA, că la noi ni­meni n‑are ni­mic de spus. Alo, FRF-ule, se aude? Prac­ti­ca­rea unei me­se­rii fără a avea li­cența le­gală nu se [...]
Păi nu‑i pă­cat să nu-ți in­tre co­pi­lul la li­ceul unde vro­iai tu din ca­uza unui ra­hat de me­die? Și, în fond, ce ga­ură în cer se face dacă gă­sești o me­todă al­ter­na­tivă să‑l duci acolo? Te des­curci cum [...]
Co­reea de Nord se va răz­buna pe Sta­tele Unite cu o forţă ex­tra­or­di­nară. Ar­mata şi po­po­rul din Re­pu­blica Po­pu­lară De­mo­crată Co­re­eană nu mai sunt ceea ce erau în tre­cut, când tre­buia să [...]
14
aug
În caz că vă în­tre­bați pe ce se duc ba­nii alo­cați pen­tru să­nă­tate. Dar tre­buie să fim co­recți: nu toți ba­nii se fură așa. Există și alte me­tode de fu­rat. Le știu domnii doc­tori și doam­nele far­ma­ciste, [...]
Asta chiar că n‑am mai vă­zut! Sau auzit. “It’s very unu­sual to see a bear and a wolf get­ting on like this” says Fin­nish pho­to­gra­pher La­ssi Rau­ti­ai­nen, 56, who took these sur­pri­sing pho­tos. The fe­male grey [...]
În Emi­ra­tele Arabe Unite la fi­e­care 2 ki­lo­me­tri de autos­tradă există un apa­rat de mă­su­rat vi­teza. Nu func­țio­nează toate, dar nu știi care func­țio­nează și care nu. Și dacă te‑a prins cu peste 20km/h peste [...]
13
aug
Des­pă­gu­bi­rile nu vor fi plătite în bani, ci în pli­curi de supă Ma­ggi din lo­tu­rile pro­puse la dis­tru­gere de că­tre Ne­stle și care sunt foarte să­nă­toase și gus­to­ase (că doar de aia le și distrug). In­dia [...]
11
aug
Spiru Ha­ret me­rită toți ba­nii — ab­sol­ven­ții de la fa­cul­ta­tea de drept și ad­mi­nis­tra­ție pu­blică sunt ge­ni­ali. Iată ce-mi spune unul din­tre ei, după ce i‑am atras aten­ția că [...]
Bă, eu m‑am prins care e tac­tica: Ponta nu de­mi­sio­nează și ca să fie si­gur că nici nu‑l trân­tesc ăș­tia de la PSD cu mâna lor o ține tot într‑o de­pla­sare. Baku, Is­tan­bul, Flo­rida, Tbilisi. Demite‑l dacă‑l [...]
Mul­țu­mim pe această cale zia­ru­lui Ade­vă­rul pen­tru că pu­blică nu­mai in­for­ma­ții de mare ac­tu­a­li­tate și de un de­o­se­bit in­te­res, toate strâns co­re­late lo­gic în­tre ele.
10
aug
Alo, do­m’ne, o să se dea câte un bu­le­tin la fi­e­care, să ajungă la toată lu­mea! Alo­ooo! Alooo! Stați li­niș­tiți la lo­cu­rile voastre! Pro­gra­mul de lu­cru cu pu­bli­cul al Ser­vi­ci­u­lui Pu­blic [...]
Lu­mea se tot în­treabă de ce, iar mie mi se pare că răs­pun­sul e clar și e con­ți­nut în co­mu­ni­ca­tul Ca­sei Re­gale: prin­ci­pele Ro­mâ­niei tre­buie să asi­gure “o câr­mu­ire sub sem­nul mo­des­tiei, [...]
Ce nu pri­cep eu to­tuși este cum dracu’ am ajuns din Da­cii Fiii Soa­re­lui să fim azi Ro­mâ­nii Fiii Ploii… Pe un­deva cred că s‑a stre­cu­rat o greșeală. Sursa: Îm­bră­că­minte pen­tru băr­bați | Ar­chive | Da­cia
Me­di­o­cri­ta­tea asta de Ar­și­nel, a că­rui mare ca­rieră ar­tis­tică a fost în­cu­nu­nată de multe pu­pă­turi în fund de la alte me­di­o­cri­tăți ca și el, vrea să fie re­mu­ne­rat pen­tru ro­lul [...]
Gra­ma­tica a revoluționat‑o. Ur­mează ge­o­gra­fia. Azi des­pre în­tor­să­tu­rile pa­triei. Într-ade­văr, con­firm că în această curbă Bu­zăul ia o în­tor­să­tură neașteptată.Îmi per­mit să adaug și eu [...]
Așa a fost, Mi­rele, afe­rim că bine mai ana­li­zezi me­ciu­rile. Pă­cat că a fost o ceață, nene, ceva de spe­riat și bă­ie­ții n‑au gă­sit poarta ad­versă. Da’ și dacă o gă­seau, îi fă­ceau o aro­ganță ce [...]
9
aug
O, dar ce ame­nin­țare! Ce jale ar fi! Ce pagubă‑n ciu­perci! N‑avem noi no­ro­cul ăsta… Sursa: Ma­ne­liș­tii ame­nință ANAF cu… ple­ca­rea [...]
On a mud wall in the cor­ner of the back room where Ste­fa­nia Nas­trut li­ves with her fa­ther, the na­mes of the bro­thers and sis­ters she ne­ver sees are writ­ten in a co­lor­ful te­e­nage scrawl. Nearby sits the car bat­tery [...]
Eu am o bă­nu­ială că noap­tea di­na­in­tea zbo­ru­lui fu­sese cam scurtă și echi­pa­jul mai avea niște urme de ma­h­mu­re­ală. Cam na­sol, când te gân­dești că o mul­țime de oa­meni își pun viața în pe­ri­col [...]
În pa­u­zele de eu­ro­par­la­men­ta­rism doamna Gra­pini dă fuga prin țară și mai re­zolvă din mers ma­rile pro­bleme ale Ro­mâ­niei. De pildă mi­ne­ri­tul și com­bi­na­tul Olt­chim. A gă­sit ea un nene la Să­cele [...]
Doamna Gra­pini și‑a pro­pus obiec­tive mari: vrea să facă or­dine pe Fa­ce­book. O să meargă la co­mi­sia pen­tru pro­tec­ția con­su­ma­to­ru­lui, aia de la Bru­xe­l­les, și o să le ceară să dea o lege ca să nu se [...]
8
aug
Pe Fa­ce­book căr­țile arată com­plet di­fe­rit de ceea ce știți voi. De pildă acest tom nu­mit Pnl Piz­dă­reni… par­don Pnl Pnlzadareni.
7
aug
După cum vă zi­ceam, dacă acu­za­ți­ile mi­nis­te­ru­lui me­diu­lui re­fe­ri­toare la fap­tul că Schwei­gho­fer a acep­tat achi­zi­ția de lemn fără forme le­gale se do­ve­desc în­te­me­iate și sus­ți­nute cu [...]
Vă pre­zint mo­dul CORECT de a face o fo­to­gra­fie a far­fu­riei cu mân­care în sco­pul par­ta­jă­rii ei pe re­țe­lele so­ci­ale, pen­tru ca “du­j­ma­nii să moară” și “pre­te­nii să șe­ru­iască” ce [...]
Ro­mâ­ni­lor le plac pi­lele. S‑au fo­lo­sit de ele zeci de ani ca să-și ușu­reze viața sau ca să pro­cure ches­tii care cir­cu­lau “pe sub mână”. Le-au uti­li­zat ca să pro­mo­veze în pro­fe­sie sau ca să ajungă [...]
Jus­ti­ția a acor­dat în­tot­dea­una cle­mență ce­lor care co­la­bo­rează pen­tru a fi des­co­pe­rit ade­vă­rul și apli­cate co­rec­ți­ile so­ci­ale ne­ce­sare. Toc­mai de aceea, în per­spec­tiva [...]
6
aug
Dis­cu­ția des­pre zbo­rul MH370 dis­pă­rut mis­te­rios se în­cinge din nou. Nu mai sunt du­re­rea și dez­nă­dej­dea fa­mi­li­i­lor su­biec­tul prin­ci­pal. Sunt despăgubirile. #că­oa­me­ni­sun­tem Sursa: [...]
Te­ri­bilă ase­mă­nare, monșer, cu ce po­ves­team eu acum doi ani aici: Fis­ca­li­tate în [...]
Mișto ideea…
Oare cât timp mai tre­buie să treacă și de câte ex­pe­riențe mai avem ne­voie noi, ro­mâ­nii, ca să pri­ce­pem că dacă n‑ai ob­ți­nut nici un re­zul­tat nu se poate să con­si­deri că ai fost su­pe­rior? În [...]
5
aug
Vești bune! M‑am do­cu­men­tat pen­tru voi și am aflat că Ro­mâ­nia este în avan­garda agri­cul­tu­rii eco­lo­gice, fi­ind con­si­de­rată țara cea mai ino­va­toare în ma­te­rie de me­tode al­ter­na­tive de [...]
În su­dul Ru­siei a ve­nit sfâr­și­tul lu­mii. După ce că le‑a pi­cat pe cap Cri­meea, după aia zbo­rul MH117, plus es­tul Ucrai­nei, acuma au dat peste ei și lăcustele. #ofvia­ță­grea [...]
4
aug
Nu e nici o bombă. Asta se ci­tește așa: acum că Drag­nea i‑a pus că­păs­tru lui Ponta, sun­tem dis­puși să ne așe­zăm cu la masă cu Li­viu și cu dom’ ge­ne­ral Ga­briel să dis­cu­tăm [...]
Cum știu asta? Mi‑a con­fir­mat ma­es­trul Salam.
Bă, n‑am vă­zut atâta ră­u­tate și in­vi­die pe suc­ce­su­rile noas­tre ca po­por! Au vă­zut un­gu­rii că nu pot să ob­țină auto­no­mie, acuma ne in­va­dează trep­tat. Să­riți fra­ți­lor, că ăș­tia ne iau [...]
Păi de ce cre­deți că Esca a în­ce­put să aibă emi­siuni la ra­dio și se pre­gă­tește de on­line? Bye, bye, ProTV! Cu o po­zi­ţie con­si­de­rată de ne­a­tins, Pro TV a că­zut pen­tru prima dată sub An­tena 1 la [...]
Și tot peș­tele e în­ghe­suit în 90 de cm de apă. E ca și cum s‑ar fi mu­tat de la vilă la gar­so­nieră. Ah, pla­chie, sa­ra­mură, crap la pro­țap, pană de somn, crap la car­ton — ve­niți la mine! Tre­buie să mă [...]
3
aug
BMW a lan­sat o apli­ca­ție care an­ti­ci­pează se­ma­fo­rul. Sco­pul este ca ciu­pa­la­cii să‑i poată cla­xona an­ti­ci­pat pe mel­te­nii din tra­fic: bă, tu nu vezi că peste cinci se­cunde va fi verde? mișcă [...]
Se dă vi­de­o­cli­pul de mai jos (via Zoso). Se cere să se facă ana­liza im­pli­ca­ți­i­lor psi­ho­lo­gice pe care ima­gi­nile le pro­duc în cre­ie­rul unui pi­te­can­trop va­slu­ian care se uită la Ta­raf TV. Pen­tru [...]
Vă mai amin­tiți de ti­pul care a re­nun­țat la sa­la­riul său de 1 mi­lion de do­lari și l‑a îm­păr­țit cu an­ga­ja­ții, fă­cându-le tu­tu­ror un sa­la­riu egal, de 70 de mii de do­lari anual? Com­pa­nia se [...]
Fină, ra­fi­nată, plină de fe­mi­ni­tate, trans­mițând prin fi­e­care gest al său dra­goste și echi­li­bru. Pe scurt, net su­pe­ri­oară bărbaților.???? “@iNeedR3hab_: When your whole fi­ght fits in a Twit­ter vi­deo [...]
2
aug
As­tea sunt avan­ta­jele care de­rivă din ideea de a con­strui Tran­sal­pina, Transbu­cegi, Trans­fă­gă­ră­șan, Transra­rău, Trans…chestii.
No, așe!