Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
sep
Cam asta e și pro­blema Si­mo­nei, prea multe vești bune de ge­nul ăsta o tot țin pe un min­ci­nos loc 2 în WTA. Re­a­li­ta­tea e că are niște la­bi­li­tăți psi­hice in­cre­di­bile. Chifteaua pe care a dat‑o la Wu­han [...]

Sunt în pe­ri­col să în­cep din nou să mă uit la te­le­vi­zor. Se cam strânge o gașcă mișto la Digi24: Cos­min Pre­lip­ceanu, Mo­ise Gu­ran, Flo­rin Ne­gru­țiu, Cla­u­diu Pân­daru, CT Po­pescu… Deja mi‑e cam greu să re­zist tentației. 🙂

29
sep

Am râs noi de ea, da’ uite că și Go­o­gle îi dă dreptate.

Se re­co­mandă exer­sa­rea re­pe­tată îna­in­tea ac­tu­lui pro­priu-zis sau — și mai bine — în loc de. Se poate prac­tica cu so­ția, iu­bita, amanta sau la ne­voie chiar și sin­gur. Succes!

28
sep
Nu e de mi­rare. Fra­pa­rea este uzu­ală la vi­nu­rile și șam­pa­ni­ile fran­țu­zești. Poate de-acolo i se trage. Am fost fra­pat de po­zi­ția Ro­mâ­niei pe ches­tiu­nea re­fu­gi­a­ți­lor. Ceea ce m‑a fra­pat a [...]
La noi e vre­mea na­soală, da’ al­ții au re­u­șit să vadă [...]
Nu mi-era clar cum e cu toate cu­ren­tele as­tea mo­derne și uite că m‑am du­mi­rit și eu…
26
sep
Mă uit la fo­to­gra­fia asta și mă bu­fnește râ­sul. Eram în căl­da­rea Po­dragu, în vara lui ’87 și ne­no­ro­ci­rea aia de cort Ca­rai­man avea ne­voie de o fo­lie de plas­tic peste el ca să re­ziste la ploaie. Ne [...]
25
sep
Pam, pam! Nea Pu­tin în­cepe s‑o lase mai moale… că pro­ba­bil s‑a cam ble­git rubla rău de tot. Ga­z­prom vrea să cadă la pace cu Uniu­nea Eu­ro­peană. Gi­gan­tul ener­ge­tic rus a pro­pus în­chi­de­rea [...]
24
sep
Eu zic că l‑a lo­vit in­ten­țio­nat. Ma­ne­vra e prea bruscă pen­tru a fi în­ca­drare pe bandă, plus că ime­diat după ce lo­vește Lo­ga­nul Tu­a­reg-ul se re­dre­sează ra­pid, ceea ce arată că șo­fe­rul [...]
Există o in­ex­pli­ca­bilă (pen­tru mine) atrac­ție a unor oa­meni față de o lume ima­gi­nară a fi­in­țe­lor ex­tra­te­res­tre, ade­sea re­pre­zen­tate hi­dos, în ve­ci­nă­tate cu sa­ta­nis­mul și cu [...]
23
sep
Dis­cu­tând cu un amic a re­zul­tat o idee foarte utilă pen­tru cei care vor să că­lă­to­rească ieftin în Eu­ropa. Tot ce aveți ne­voie este o cu­tie de cremă auto­bron­zantă și niște haine mai vechi. Se pro­ce­dează [...]

 

Vic­tor Ponta a ho­tă­rât ca azi să se săr­bă­to­rească echi­noc­țiul de toamnă. De ase­me­nea el a tra­sat sar­cină mi­nis­te­ru­lui me­diu­lui ca soa­rele să fie adus la lon­gi­tu­di­nea as­tro­no­mică de 1800.
22
sep
Mar­tin Sh­kreli este un re­pre­zen­tant al no­u­lui val de ma­na­geri și an­tre­pre­nori care a cum­pă­rat drep­tu­rile de vân­zare pen­tru Da­ra­prim, un me­di­ca­ment fo­lo­sit de pa­cien­ții bol­navi de SIDA. [...]
Mă amuză peste poate ex­pri­ma­rea asta în­ve­chită: gos­po­dă­ri­ile din Ro­mâ­nia. Gos­po­dă­ri­ile pre­su­pun un gos­po­dar și‑o gos­po­dină. Parcă îi și văd, el cu cre­io­nul de tâm­plar la ure­che și cu [...]

Omul ăsta s‑a în­că­pă­țâ­nat să tră­i­ască. Pur și sim­plu n‑a vrut să se ducă atunci când (aproape) toată lu­mea cre­dea că nu mai are nici o șansă. Și e im­po­si­bil să nu te bu­curi pen­tru această vic­to­rie a lui, chiar dacă n‑ai fost un fan în­fo­cat. Pro­ba­bil că Ga­briel mai are ceva să ne spună.

21
sep
In­ter­sec­ția de la Bă­neasa, di­mi­neață. Prima bandă are o bre­tea că­tre dreapta, ca să nu se mai aș­tepte la se­ma­for. Un ca­mion vrea să facă dreapta, dar nu prea are loc din ca­uza unei du­dui cu un Ford care vrea să [...]
20
sep
Bie­tul Bo­gdan Au­rescu tre­buie să în­ca­seze el zoa­iele me­ri­tate de Ponta, care re­fuză să de­mi­sio­neze din frun­tea gu­ver­nu­lui. Ches­tii din as­tea vom mai su­porta cu to­ții fără să pu­tem [...]
18
sep
Une­ori Fa­ce­book face niște ală­tu­rări in­spi­rate. La drept vor­bind pu­tea și Ge­or­gică Maior să-și fi pus niște cioa­reci și‑o pe­re­che de opinci. Pen­tru [...]

Eram si­gur că ci­neva din Ro­mâ­nia se va gândi cum să facă un ban gră­madă din po­ves­tea cu re­fu­gi­a­ții. Sun­tem niște in­co­ri­gi­bili antreprenori.

Ni­mic nu e mai pro­fi­ta­bil de­cât pros­tia ome­nească și sti­mu­la­rea spi­ri­tu­lui de turmă. Ui­tați-vă la bu­si­ness-urile mari care se ba­zează pe asta: bi­se­rica, po­li­tica, moda… Pri­mul Apple Shop din [...]
Li­viu Drag­nea a de­cla­rat joi seara că nu a vor­bit cu Vic­tor Ponta după anu­nţul pri­vind tri­mi­te­rea sa în ju­de­cată, că va dis­cuta la par­tid pen­tru a ve­dea ce este mai bine pen­tru PSD, adă­u­gând că PSD [...]
Buna ziua, Ma nu­mesc Pi­roi Mi­hai sunt ce­ta­tean ro­man in var­sta de 40 de ani. Sunt ab­sol­vent de po­li­teh­nica si am re­cu­nos­tinta pen­tru le­giu­i­to­rul si con­du­ce­rea pa­triei pen­tru [...]
Nici­o­dată n‑am pri­ce­put ce e fru­mos la spor­tul ăsta și la ce­le­lalte care se în­ru­desc: în­demâ­na­rea de a‑i căra pumni al­tuia, ca­pa­ci­ta­tea de a în­casa pumni în cap fără să cazi jos? Și de ce [...]
17
sep
Mă sâ­câie o în­tre­bare: de ce toc­mai acum aflu­xul ăsta de re­fu­gi­ați din zona arabă? Răz­bo­iul ci­vil din Si­ria a în­ce­put în 2011, în Afga­nis­tan și Irak e răz­boi chiar mai de­mult. Au fost de‑a lun­gul [...]

Pri­viți flu­ența miș­că­ri­lor, ra­pi­di­ta­tea cu care ia de­ci­zii, stă­pâ­ni­rea du­re­rii, con­tro­lul per­fect al ati­tu­di­nii, ele­ganța atle­tică. Im­pre­sio­nant. Asta în­seamnă să fii mafiot!

16
sep
Cu de­di­ca­ție pen­tru cei că­rora le e dor de “opera” po­e­tu­lui și tri­bu­nu­lui Va­dim Tu­dor. Mai zic o dată: Dum­ne­zeu să‑l ierte, că eu nu pot! Cor­ne­liu Va­dim Tu­dor a mu­rit, luni, la vâr­sta [...]
Foarte in­te­re­sant fel de a privi viața. Și, aș adă­uga, foarte ade­vă­rat. N‑are ni­mic de a face cu nici o ide­o­lo­gie, ci pur și sim­plu cu mo­dul în care ne ra­por­tăm la pro­pria noas­tră existență. Dacă nu [...]
15
sep
E ceva de râs în fap­tul că un co­pil moare îne­cat, vic­timă ne­vi­no­vată a de­ci­zi­i­lor unor adulți? În timp ce pu­bli­ca­ţi­ile din în­treaga lume au fost in­dig­nate de ima­gi­nea bă­ieţe­lu­lui si­rian [...]
Pen­tru pri­e­te­nii șo­feri, că‑i știu mai aventuroși 🙂 O plim­bă­rică de la An­der­son Springs că­tre Mi­d­d­le­town pe autos­trada 175, sâm­bata tre­cută pe la opt ju­mate seara.
Că o să cam aveți nevoie…La Hon­grie pré­voit une clô­ture anti-mi­grants aussi à sa fron­ti­ère avec la Ro­u­ma­nie http://t.co/2ZDuUT6KeS #AFP pic.twitter.com/vPM5x28oTq — Agence France-Presse (@afpfr) Sep­tem­ber [...]
14
sep
Și dacă vă în­tre­bați cum a fost vre­mea în Re­te­zat vi­ne­rea tre­cută, când ploua prin toată Ro­mâ­nia, aveți mai jos răs­pun­sul. Ploua mă­runt și în­de­sat, bă­tea vân­tul din­spre sud, peste cre­astă, cu [...]
Ăsta e doar un tea­ser, vine și con­ti­nu­a­rea cu po­ves­tea și toate pozele. 🙂 Vâr­ful Pe­leaga, ve­dere din șaua cu [...]
How cool is that? 😀
9
sep
Să­ra­cii ruși, după ce că li s‑a tă­iat por­ția de mân­că­ruri din Eu­ropa, după ce că rubla s‑a dus dra­cu­lui o dată cu scă­de­rea pre­țu­lui pe­tro­lu­lui, acum li se taie și ul­tima dis­trac­ție ieftină. [...]
Am im­pre­sia că băr­ba­ții ro­mâni au o pă­rere foarte proastă des­pre ei în­șiși. Cred că e un soi de sen­ti­ment de in­fe­ri­o­ri­tate care îi apasă con­ti­nuu. Nu știu de unde pro­vine, poate că ma­mele lor le-au [...]
Pen­tru că tot vor­bim des­pre pla­giat și im­pos­tură, iată și do­vada te­o­riei mele că 90% din cei ce de­țin ast­fel de ti­tluri sunt niște farse umane. Doamna de mai jos, cu as­pect de Cic­cio­lina și [...]
Deși sunt în­tru to­tul de acord cu ideea că pla­gi­a­tul tre­buie pe­dep­sit, mi se pare că An­drei Pleșu e naiv ima­ginându-și că prin de­pu­ne­rea doc­to­ra­tu­lui se va re­zolva ceva. Ade­vă­rul trist este că 90% [...]
7
sep
So, don’t get me started!
Eu zic că fe­tei ăs­teia i s‑a mu­tat de ceva timp gân­dul de la te­nis. Or fi fost și ac­ci­den­tări, dar e des­tul de clar din știri că îi stă min­tea mai mult la fa­shion și eve­ni­mente mondene. No, asta e! Nu toată [...]
6
sep
Până acum aveam doar bă­nu­iala, dar acum sunt si­gur: ăș­tia sunt proști. Știam toți că sunt hoți, dar că‑s bă­tuți în cap e o no­u­tate. Și cumva mă simt jig­nit. Pros­tia e cir­cum­stanță agra­vantă: adică niște [...]
5
sep
Ac­ce­si­bi­li­za­rea mun­ți­lor prin in­ter­me­diul unei in­fras­truc­turi de trans­port adec­vate per­mite iu­bi­to­ri­lor de na­tură să ajungă mai ușor în mij­lo­cul lor, unde pot să-și [...]
4
sep
Ăsta e Alex, co­le­gul meu și-un om su­per fain, iar aici e la ști­rile TVR, unde po­ves­tește des­pre ROTAC. Eu nu mi‑s mare auto­mo­bi­list, da’ mi‑a po­ves­tit cum se în­tâm­plă com­pe­ti­ția asta și mi s‑a [...]
Ei, nu mă în­ne­buni! Nu se poate! Se­rios? N‑aș fi cre­zut în rup­tul capului.. Eu nu știu de ce se chi­nuie ăș­tia cu co­mi­sii de ana­liză și tot so­iul de ra­ha­turi bi­ro­cra­tice, când treaba e foarte sim­plă: îl [...]
And the sun po­urs down like honey On our lady of the sunset And she shows you where to look Among the gar­bage and the [...]
3
sep
Care știți po­zele alea fă­cute în ar­mată, cu o moacă se­ri­oasă de băr­bat pe ume­rii că­ruia apasă grija pă­cii mondi­ale? Cum naiba să nu rămâi cu im­pre­sia că ar­mata era o ches­tie ne­ce­sară, care “te [...]
Ches­tia asta nu sună bine de­loc. Dacă Mol­dova nu taie ga­zele spre Tra­s­nis­tria, da­to­ri­ile vor con­ti­nua să se acu­mu­leze. Dacă le taie, ru­șii le opresc ga­zele. Iar con­ducta de la ro­mâni nu e com­plet gata din [...]
2
sep
Da, nea Că­line, da’ mo­cirla cine a produs‑o? Ia s‑aud?!? Cine?!? Co­pre­șe­din­tele ALDE, Că­lin Po­pescu-Tă­ri­ceanu, s‑a de­cla­rat so­li­dar, sâm­bătă, cu pro­pu­ne­rea lan­sată de pre­șe­din­tele [...]
Așa‑s de exas­pe­rați de si­tu­a­ția din sis­te­mul de să­nă­tate că doar 15 s‑au de­ran­jat până la mi­ting. Eu sunt con­vins că me­di­cii ar vrea să lu­creze în con­di­ții mai bune, dar au un soi de eli­tism care [...]
1
sep
Anun­țuri de foarte mică publicitate:Vând voal pen­tru mi­rese cu gă­u­rele mici. Ești anal­fa­bet? Scrie-ne azi și te aju­tăm gratis. Ser­vice Auto. Ri­di­căm și li­vrăm ma­șina gra­tuit. Dacă ne în­cerci o dată, [...]