Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
29
oct
Nu, Si­mona dragă, n‑o să re­vii mai pu­ter­nică. Asta e tot ce poți, acum mi‑e lim­pede. Ro­agă-te să ai parte de con­junc­turi de-as­tea fa­vo­ra­bile ca să stai pe o po­zi­ție frun­tașă și să mai faci niște [...]
Bă, da’ ne­sim­țiți mai sunt su­e­de­jii ăș­tia! Cum să dai, mă, case rus­tice la emi­granți? Da’ ce sunt ei, animale? Apro­xi­ma­tiv 30 de re­fu­gi­aţi re­lo­caţi în Su­e­dia au re­fu­zat să co­bo­are dintr-un [...]
Un tip cu nume ma­ghiar — da’ ma­ghiar clar! — îmi ține o te­o­rie pe fa­ce­book că el nu e de acord să vină emi­granți din orient și să se sta­bi­lească aici. Și nu e de acord nici cu mos­chee că asta o să‑i [...]
Ieri a tre­cut prin par­la­ment le­gea vo­tu­lui prin co­res­pon­dență. Nu e toc­mai mo­dernă, nu e toc­mai ușor sa vo­tezi prin co­res­pon­dență, dar — târâș-gră­piș — am mai fă­cut un pas îna­inte. Însă [...]
Pre­cum mulți alți di­rec­tori ai Rom­silva, dom­nul Adam do­rește să fie co­ri­feu al sil­vi­cul­tu­rii. Nu e de ajuns res­pon­sa­bi­li­ta­tea su­premă în ie­rar­hia sil­vică, el tre­buie să fie un emi­nent [...]
Nu știu ce zi­ceți voi, dar mie mi se pare că în toată po­ves­tea asta sin­gura în­treagă la minte era fe­meia de serviciu… O an­ga­jată care se ocupa cu cu­ră­ţe­nia în mu­zeul Mu­se­ion Bo­zen-Bo­l­zano din Ita­lia a [...]
28
oct
Și — pac! — încă niște bani pă­pați de la bu­get! Că tre­buie să fim vi­gi­lenți să nu um­ble ca­mio­nul cu lemne pe dru­mul nos­tru care e fă­cut nu­mai pen­tru ma­nele și gră­tare. Eu zic să cum­pere și vreo [...]

 

Deci, fiță de fiță, la iarnă se des­chide o mare jme­che­rie, Therme Bu­cu­rești. Apă caldă, opt sute de mii de bu­ru­ieni, șme­nuri, tre­buri. Foarte fru­mos. Eu m‑am ui­tat, am ci­tit, am vă­zut și [...]
Elena Ceau­şescu a avut nu­me­roşi amanţi în tim­pul că­s­ni­ciei cu Nico­lae Ceau­şescu. Deşi su­biec­tul a fost unul tabu pe pe­ri­oada co­mu­nis­mu­lui şi nici mem­brii se­cu­ri­tă­ţii nu aveau voie să [...]
27
oct
Pen­tru cu­noș­tința voas­tră, prac­tica de a oferi di­sco­unt-uri far­ma­ci­i­lor în func­ție de re­co­man­da­rea pe care o fac (res­pec­tiv vo­lu­mul vân­ză­ri­lor fă­cute) este ceva uzual în România. Mai [...]
Vești bune, drept-cre­din­cio­și­lor! Pă­rin­tele Ar­se­nie Boca și‑a lan­sat o apli­ca­ție prin care să vă pu­teți ruga îm­pre­ună cu el pen­tru cele mai di­verse do­rințe pe care le aveți, cum ar fi pu­te­rea, [...]
Pen­tru că nu avem un ca­dru le­gi­sla­tiv clar în care pre­șe­din­tele, pre­mi­e­rul sau șe­fii ca­me­re­lor par­la­men­tu­lui — ca oa­meni aflați în frun­tea pu­te­ri­lor exe­cu­tive și le­gi­sla­tive — să [...]
26
oct
Unele cer­ce­tări re­cente, ba­zate pe me­tode em­pi­rice, au re­le­vat și alte efecte asu­pra cor­pu­lui uman. Este vorba des­pre fap­tul că, dacă se fo­lo­sește un clește nor­mal tip pa­tent, prin strân­ge­rea cu o [...]
Sunt atât de mân­dru de voi și de ev­la­via voas­tră, dra­gii mei con­ce­tă­țeni! În­țe­leg acum de ce nu aveți timp să pro­tes­tați îm­po­triva abu­zu­ri­lor fă­cute de po­li­ti­cieni. Sun­teți ocu­pați cu [...]
Peste nu mulți ani mun­ții Bu­cegi vor fi doar o amin­tire. Toată ames­te­că­tura asta de co­ca­lari, piți­poance, cor­po­ra­tiști și alte ca­te­go­rii so­ci­ale pen­tru care na­tura în­seamnă să urce cu ma­șina [...]
22
oct
Da’ di ci măi Vo­lo­dea să ti în­gri­jezi tu așa, dintr‑o ni­mică? Că doară dacă aiș­tia di la NATO vini pisti tini, li dai la cap cu ar­mata ru­sească cari îi cea mai tari șî mai mari din lumi! Atâta li tre­bui, numa’ [...]
Lu­mea ca­ută jo­buri. Foarte fru­mos, e bine să vrei să mun­cești. Da’ măi dra­gi­lor, un pic de stră­da­nie to­tuși nu strică! În afară de de­o­se­bi­tele voas­tre ta­lente pe care am oca­zia zil­nic să le văd [...]
Nu știu cum se face, dar nu prea văd ast­fel de ges­turi fă­cute în bi­se­rica ca­to­lică. Nu‑i văd pe pre­o­ții lor bi­ne­cu­vân­tând toate tâm­pe­ni­ile, de parcă ha­rul sfânt ar fi un fel de apă de co­lo­nie cu [...]
20
oct
Li­viu Drag­nea își ia par­ti­dul în pro­pri­e­tate. A fost ales pre­șe­dinte în stil co­mu­nist, cu 97% din pos­tura de unic can­di­dat, dar asta nu‑l de­ran­jează de­loc. Și‑a orches­trat ale­ge­rea con­du­ce­rii [...]
18
oct
Nici­o­dată nu mi s‑a pă­rut Ili­escu mai ex­pi­rat, mai rupt de re­a­li­tă­țile din ju­rul lui. Co­mu­nis­tul nu mai poate aduce ni­mic ori­gi­nal în acest con­text că­ruia el nu‑i în­țe­lege cur­sul. Atât mai [...]
Gata, frate! Ai vă­zut ce sim­plu a fost? Drag­nea s‑a des­păr­țit de co­mu­nism. Și asta de față cu Ili­escu. De azi îna­inte să mai prind pe vre­u­nul care spune că PSD e par­tid co­mu­nist. Nu e, nene! Sunt oa­meni [...]
17
oct
Într‑o lume în care mai toți cei care au suc­ces fi­nan­ciar au câte ceva de as­cuns, niște fapte de co­rup­ție, eva­ziuni fis­cale, ho­ții mai mici sau mai mari sau mă­car vreo amă­râtă de amantă as­cunsă de ochii [...]
Eu am au­zit de le­gume trase în unt, de ches­tii trase pe nas, de care trase de boi, dar re­cu­nosc că por­to­fe­lele trase pe ra­clă sunt o no­u­tate [...]
16
oct
Pe nea Oprescu l‑au prins cu fi­ole de in­sulină în ce­lulă. Ei și, o să zi­ceți, omul e bol­nav de di­a­bet, care‑i pro­blema? Păi e o pro­blemă pen­tru că deja pri­mește in­sulină pen­tru tra­ta­ment de la [...]
Zic să‑l dezgro­păm și să‑l ale­gem de­mo­cra­tic ca pre­șe­dinte al nos­tru. Dacă mor­ții pot să vo­teze, de ce n‑ar pu­tea să și pre­zi­deze țara? Vă dați seama ce în­ghe­su­ială de babe ar fi ca să‑l pupe? [...]
15
oct
Nu tre­buie multe cu­vinte ca să des­criu cine sunt acești eter­nii ne­vi­no­vați și cum îi re­cu­noști — arată ca niște șo­bo­la­nii ro­za­lii. Am să dau doar două exemple. Vi­o­rel Hre­ben­ciuc, de­pu­tat PSD [...]
14
oct
Asta în­seamnă să fii ma­fiot, băi Vi­o­rele! Ești la ju­ni­ori, fraiere! Pre­se­din­tele Par­la­men­tu­lui din Va­nu­atu, de­cla­rat vi­no­vat pen­tru co­rup­tie, a pro­fi­tat de pu­te­rile exe­cu­tive care i‑au [...]
13
oct
Cred că mar­ke­tin­gul ăsta nu e toc­mai cel mai ni­me­rit acum… Mai ales când slo­ga­nul fir­mei este De­li­ve­red as [...]
The­re’s a new smar­tphone that li­te­ra­lly does no­thing http://t.co/EJSD5Ew1T9 pic.twitter.com/XdyH0QSgBR — i100 (@thei100) Oc­to­ber [...]
Poți să te pupi sin­gur în fund, a la sno­bis­mul tip Apple & Steve Jobs, așa:Sau poți să faci ceva util pen­tru ceilalți:Până la urmă e o ches­tie de [...]
12
oct
Tare-mi plac mie bă­ie­ții ăș­tia de la Vol­taj! Au așa în ver­suri un to­nus… nu’ș cum să zic… mo­bi­li­za­tor, te-apucă un fel de stre­che nă­ră­vașă când la auzi, îți vine să țo­păi ca prostu’ și să [...]
9
oct

O nouă co­lec­ție de toamnă pen­tru doamne con­ser­va­toare, dar îndrăznețe…

Eu nu‑s foarte si­gur că ro­mâ­nii în­țe­leg prea bine ce e aia în­cre­dere. De fapt sunt si­gur că ha­bar n‑au ce e aia în­cre­dere. Dacă te uiți la in­fo­gra­fia asta con­clu­zio­nezi că în­cre­de­rea este o [...]
8
oct
Ve­deți, de aia e fru­mos la noi la Ro­mâ­nica! Nu e du­ș­mă­nie inu­tilă, nu e ni­mic care să nu poată fi ne­go­ciat și aran­jat ca să dea bine. Nea Mir­cea se duce în ace­lași par­tid cu Tră­ie­nică care în 2009 [...]
Nea Puiu, haide să ne do­rim și noi mai mult vic­to­ria, că știi cum e: ba­lo­nul e rot­und. Scoate ma­tale icoa­nele alea de la mun­tele Athos și bagă pu­pă­turi la greu, că la ce ju­că­tori avem numa’ bunu’ Dum­nezo ne ma
Mol­dova nu se poate scoate sin­gură din apă tră­gându-se de păr, așa e. Dar pen­tru ca ci­neva să o sal­veze, Mol­dova ar tre­bui să vrea să fie sal­vată. Deo­cam­dată nu e foarte clar ce vor mol­do­ve­nii. Par cam [...]

Nici anu’ ăsta nu l‑am luat… fir-ar! 🙂

Mai zic o dată, poate în­țe­lege toată lu­mea: în pă­du­rile de stat nu se în­tâm­plă NIMIC fără larga co­la­bo­rare a per­so­na­lu­lui sil­vic. Ei sunt com­plici, fie prin ne­pă­sare, fie prin cârdășie.

Am tot au­zit pe unii și al­ții că nu e bine să bei lapte de vacă sau de oaie și nici pro­duse lac­tate. Că cică sun­tem sin­gura spe­cie care se hră­nește cu lap­tele al­tei specii.

Încă un exem­plu de in­com­pe­tență a func­țio­na­ru­lui pu­blic, acest Do­rel al ad­mi­nis­tra­ției pu­blice și lo­cale. Dacă o luăm pe fi­rul eve­ni­men­te­lor vom des­co­peri o gră­madă de in­di­vizi din [...]
7
oct
Cică o tanti stewar­desă a fă­cut 900.000 de pa­rai din sex în buda avio­nu­lui, cu pa­sa­geri. Dar stai nițel că eu nu pri­cep. Deci cum fă­cea să‑i gă­sească pe ăia bo­gați care aveau chef de‑o co­ță­i­ală la budă [...]

 

În ca­zul în care nu ști­ați, azi se va or­ga­niza sfâr­și­tul lu­mii. Me­toda uti­li­zată care ni s‑a co­mu­ni­cat de la Ăl-de-sus va fi fo­cul. Ru­găm par­ti­ci­pan­ții să stea cu­minți, să nu dea inu­til din [...]
În pro­ce­sul de șan­taj la adresa lui Mir­cea Bă­sescu — ce­le­bra po­veste cu mulți bani și cu un clan de rromi — s‑a ajuns că­tre dez­no­dământ. Se pare că fi­na­lul îi este fa­vo­ra­bil fra­te­lui lui [...]
6
oct
Din când în când e in­te­re­sant să afli ce le pre­o­cupă pe doam­nele ini­mi­lor noastre 🙂

Sunt semne clare că unii o iau razna cu totul…

Îl în­țe­leg pe Vic­to­raș. Nici eu nu vreau să mă bag în criza din Si­ria. Lasă‑i să-și bată ca­pul singuri. Pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta spune că este dis­pus să facă un pas îna­poi dacă preşe­din­tele Klaus [...]
5
oct
Lu­mea nu se în­ghe­suie să co­lec­teze se­pa­rat de­șe­u­rile, asta ob­serv și eu. Chiar în mini-car­ti­e­rul în care lo­cu­iesc am în­cer­cat să con­ving ad­mi­nis­tra­ția să in­tro­ducă tom­be­roane [...]
2
oct

Am vă­zut de atâ­tea ori si­tu­a­ții din as­tea, dar n‑am avut nici­o­dată cu­ra­jul să re­ac­țio­nez, deși — re­cu­nosc — m‑am gân­dit. Mi se pare una din do­ve­zile de ne­sim­țire cele mai evi­dente. E un fel de a spune ce­lor­lalți că nu există și, chiar dacă există, nu contează…

1
oct
Pe Vic­to­raș nu‑l mai pri­mește ni­meni în vi­zită, că‑l știu toți de in­frac­tor. Și-atunci cum să facă el ca să pară că are ac­ti­vi­tate ex­ternă? Păi uite cum, dă niște șpagă din ba­nii noș­tri ca [...]
Faza cea mai amu­zantă din tot stu­diul ăsta e că va­slu­ie­nii se de­clară cei mai fe­ri­ciți. Sunt rupți în cur, rupți de beți, fut tot ce mișcă și‑s în al no­uă­lea cer. Stu­diul „Psi­ho­lo­gia [...]

Sta­tul ro­mân nu mai eli­be­rează cărți de iden­ti­tate pt VW! Tă­ri­cene tu tot cu im­portu de Re­na­ult te ocupi, nu?!

N‑am cre­zut că există în limba ro­mână cu­vân­tul geacă până nu m‑am ui­tat în Dex și am con­sta­tat că e acolo și că nu e o scâl­ci­tură de cu­vânt en­gle­zesc pre­luat în vreun jar­gon de car­tier. Dar și mai [...]