Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
28
nov
Se vede treaba că, atunci când crește ex­ce­siv nive­lul de trai, oa­me­nii o iau nițel razna. De-aia zic, hai să creș­tem PIB-ul, dar — pen­tru bi­nele ani­ma­le­lor — să nu exagerăm. 🙂 More Swiss pe­o­ple are [...]
27
nov
Așa cum mu­zica po­pu­lară a fost co­mer­ci­a­li­zată prin ma­neaua de car­tier, mu­zica cla­sică este pe­ri­o­dic ma­ne­li­zată de câte un in­di­vid în­demâ­na­tic din punct de ve­dere al publicității. Vă mai [...]
Din când în când pri­vesc în ju­rul meu și îmi dau seama că ju­dec greșit oa­me­nii, că ei sunt de fapt buni și ca­lzi, fru­moși și ge­ne­roși. Și că nu tre­buie de­cât să le zâm­bești, să fii op­ti­mist și [...]
Se­na­to­rul PSD Şer­ban Nico­lae, fost con­si­lier pre­zi­denţial al lui Ion Ili­escu, i‑a trans­mis o scri­soare preşe­din­te­lui Klaus Iohan­nis, în care îi cere să re­vină asu­pra de­ci­ziei de a nu or­ga­niza o [...]
S‑a în­tâm­plat să mă tot cioc­nesc de nu­mele unei du­dui cu co­no­ta­ții de pro­dus lac­tat — n‑o să‑l men­țio­nez aici pen­tru că nu vreau să‑i fac re­clamă (nu, nu o cheamă Brânză). Nu­mele în sine, [...]
De ce s‑o cum­peri pe Mary de pe olx.ro:E bo­gată și ge­ne­roasă, îți dă 1 leu dacă o iei de nevastă Se vede din poză că e fată de casă, nu chel­tuie bani pe truse scumpe de ma­chiaj, se aran­jează cu [...]
Cică omul de afa­ceri Mi­hai Ro­taru a dat o șpagă de 600 de mii de coco de­pu­ta­tu­lui Ioan Ol­tean. Și toată treaba s‑a pe­tre­cut într‑o bi­se­rică. Păi nu pri­cep de ce se face atâta ta­paj în pri­vința [...]
Nu prea e clar dacă muftiul Iu­suf în­cearcă să ne spună ceva cu aver­tis­men­tele as­tea, în sen­sul că are ști­ință de lu­cruri pe­ri­cu­loase care se în­tâm­plă prin co­mu­ni­ta­tea mu­sul­mană arabă, sau pur [...]
26
nov
Prin mij­loa­cele cele mai sim­ple. La fel cum se fac și re­clame. Dis­tri­bui pe­ri­o­dic și în mod re­pe­tat mici cli­puri edu­ca­tive pre­cum [...]
Di­e­u­donné e un in­di­vid foarte con­tro­ver­sat. Face niște glume mi­ze­ra­bile, mai ales des­pre ho­mo­se­xu­ali și evrei. Și a fost con­dam­nat la în­chi­soare pen­tru asta. Cică ăsta nu e umor. Dar, hai să fim [...]
25
nov
N‑a tre­cut multă vreme de când apă­reau zil­nic pe sti­clă și în știri, eta­lându-și in­cul­tura și aro­ganța de oa­meni cu bani fă­cuți fără muncă. Aveau ae­rul acela de su­pe­ri­o­ri­tate tru­fașă a [...]
Um­blă vorba prin târg că Iohan­nis ar fi in­vi­tat tea­trul Not­tara, care tre­buie să re­nunțe la să­lile de pe Ma­gheru din ca­uză de bu­lină ro­șie, să joace în sala de tea­tru de la Cotroceni. Dacă e așa, cha­peau&nbs
Po­ves­tea în­cepe să ca­pete co­no­ta­ții de re­formă pen­tru ISU. Iar Ara­fat ar cam tre­bui să de­mi­sio­neze. Din onoare. Dar, cum spu­neam zi­lele tre­cute, de­mi­sia lui în acest nu re­zolvă ni­mic dacă nu are cine [...]
Po­ves­tea răs­pla­tei din ra­iul mu­sul­man, unde fi­e­care drept-cre­din­cios care s‑a sa­cri­fi­cat în nu­mele Co­ra­nu­lui pri­mește 72 de fe­cioare, mi se pare ui­mi­toare. Asta în ideea că nu pri­mești 72 de [...]
De pildă când l‑a eti­che­tat pe Mir­cea Ge­o­ană drept pros­tă­nac. Omul con­firmă. Care va să zică are un par­tid cât un bre­loc și tre­buie să‑l cre­ască. Și în con­tex­tul ăsta de ares­tări ale DNA, cu toate [...]
Mi se pare tot mai clar că do­bo­rârea avio­nu­lui ru­sesc de că­tre turci a fost o miș­care de­li­be­rată, plă­nu­ită în avans. Și, cu atât mai mult, con­ve­nită cu NATO. Fap­tul că avio­nul a că­zut la niște [...]
24
nov
Stai că eu nu prea în­țe­leg! Păi n‑am avut până mai ieri cel mai per­for­mant gu­vern al Ro­mâ­niei? Nu ne‑a zis toată lu­mea că țara e ca o floare? Că eco­no­mia e pe cul­mile succesului? Ra­tele la [...]
23
nov
Unii sunt de par­tea lui Ara­fat, al­ții sunt îm­po­triva lui. Acum trei ani de zile s‑a ie­șit în stradă pen­tru el, în semn de res­pect față de ceea ce a con­struit. O bună parte din clasa de mij­loc l‑a aso­ciat cu [...]
Să nu ui­tăm că azi e ziua când iu­bi­tul nos­tru pre­șe­dinte de Pe­Se­Deu are ter­men la tri­bu­nal. La mulți ani cu exe­cu­tare, Liviule!
22
nov
Cum o fi să te duci in­cog­nito la un con­curs de so­sii ale tale și cea mai sexy din­tre ele să fie, de fapt, un trans­se­xual? Te pune pe gân­duri, măi Adele, măi!
21
nov
Mă uit pe Digi la emi­siu­nea Pa­șa­port di­plo­ma­tic. E un in­ter­viu cu am­ba­sa­do­rul Ger­ma­niei. Doamna re­por­te­riță îl ia la în­tre­bări pe di­verse teme: că de ce sun­teți așa blânzi cu ru­șii, că ne [...]
După ce mul­țime de lume l‑a cri­ti­cat pe Iohan­nis aproape tot anul că nu ur­mă­rește alt­ceva de­cât să dea jos gu­ver­nul Ponta și să‑i aducă pe li­be­rali la pu­tere, prea pu­țini sunt cei care acum re­cu­nosc că [...]
20
nov
Po­tri­vit In­sti­tu­tu­lui Na­ţio­nal de Sta­tis­tică (INS), doar doi din cinci ro­mâni au ac­ces la sis­te­mele de ca­na­li­zare. Avem mari pro­bleme cu apa cu­rentă. Toa­le­tele sunt de obi­cei în fun­dul cur­ții. [...]
Me­reu m‑am în­tre­bat: de ce pu­neau ro­mâ­nii (și poate că unii încă mai pun) un pește de sti­clă pe te­le­vi­zor? Adică exis­tau o su­me­de­nie de alte bi­be­lo­uri dis­po­ni­bile: ba­le­rina, pes­ca­rul [...]
Gata! Nea Puiu e cu noi! Mer­gem cu el în frunte în Franța și nu ve­nim de-acolo fără un ti­tlu. Pro­pun să ne con­cen­trăm pe un sin­gur obiec­tiv: lo­cul 1 la pu­pat iconițe. Nu va fi ușor. Se punc­tează atât vi­teza, [...]
Într-ade­văr, prin­ci­pala mea pri­o­ri­tate în acest mo­ment este să do­nez niște bani pen­tru o te­le­vi­ziune on­line unde tot fe­lul de ciu­dați și frus­trați să poată trăn­căni într-una sub atenta [...]
19
nov
Am un fe­e­ling că în do­sa­rul ăsta nou ur­mă­to­rul nume e Ponta. Ăș­tia doi sunt cam ca Stan și Bran, când pică unul mu­sai pică și ălălalt. Dan Șova a fost adus cu man­dat în această după ami­aza la DNA. Acesta a [...]
Mi-amin­tesc că atunci când mi-au că­zut ochii prima oară pe fo­to­gra­fia ce­lui care a or­ga­ni­zat aten­ta­tele de la Pa­ris nu știam des­pre cine era vorba. Era doar un chip al cuiva și pri­mul meu gând a fost că [...]
Eu con­si­der că ac­tu­ala criză a Eu­ro­pei este o criză a con­cep­tu­lui de to­le­ranţă. Avem şi-am avut un mod greşit de a prac­tica to­le­ranţa. Există in­to­le­ra­bi­lul, dom­nule. Nu poţi să to­le­rezi orice. [...]
17
nov
Dacă ur­mă­riți pu­țin evo­lu­ția lu­cru­ri­lor în în­ves­ti­rea no­u­lui gu­vern, veți ob­serva ceva in­te­re­sant, deși nu ori­gi­nal: ca­dența im­pre­sio­nantă a ști­ri­lor din presă. Cio­loș vrea să‑l [...]
E mare ta­paj pe in­ter­net des­pre ca­sele lui Iohan­nis și fe­lul în care a do­bân­dit unele din­tre ele. M‑a in­tri­gat su­biec­tul, e ceva ce mie îmi dă cu vir­gulă când ci­tesc acu­za­ți­ile din presă și mă uit [...]
16
nov
Mamma mia! Ma­dre Ileana di mo­nas­tero Aga­pia cu­ochi una grande pizza al funghi. Ur­mează să facă o șa­orma de post cu tămâie și pres­cură și, mai spre Cră­ciun, ham­bu­r­geri din fa­sole în sos de [...]
Nu știu dacă Cris­tina Gu­seth e po­tri­vită ca mi­nis­tru al jus­ti­ției sau nu. Dar mă in­trigă ar­gu­men­ta­ția de mai jos. Afir­ma­ție: Cris­tina Gu­seth nu e bună de mi­nis­tru pen­tru că nu are [...]

Ce faci când ai dat o că­ruță de bani pe di­ta­mai sa­xo­fo­nul și îți dai seama că n‑ai să fii nici­o­dată în stare să cânți la el? Sim­plu: te duci la me­trou, su­fli în țe­avă și pre­tinzi că ești ar­tist tehno. Pro­blem solved!

Pre­o­tul Con­stan­tin Ne­cula scrie într-un ar­ti­col pu­bli­cat azi pe Republica.ro: Pen­tru că e lim­pede că în Ro­mâ­nia nu ne-am pier­dut creș­ti­nis­mul, cât ome­nia, res­pec­tul pen­tru va­lo­rile care ne țin [...]
13
nov
Tu‑i mama ei de or­to­gra­fie! Gă­lă­țe­nii ÎȘI pot testa, nu ÎȚI pot testa gli­ce­mia, monșer Adevărule! De Ziua Mondi­ală de luptă îm­po­triva Di­a­be­tu­lui, Aso­ci­a­ţia Di­a­be­ti­ci­lor din Ga­laţi, [...]
Tan-ta-na! Asta‑i nouă! Să vezi ce mă mai râd când o să avem rezultatele! Da­cian Cio­loş nu aduce doar oa­meni cu ex­pe­rienţă de la Bru­xe­l­les, ci şi re­guli de la Bru­xe­l­les. Con­cret, pre­mi­e­rul de­sem­nat va [...]
12
nov
După șme­nu­rile ălora de la emag.ro, iată‑i și pe bă­ie­ții de la Ecco cu oferte de [...]
Cred că e jale mare prin anu­mite zone ale pre­sei — An­te­nele, B1TV, Ro­mâ­nia TV și toate fi­țu­i­cile as­tea care de di­mi­neața până seara co­men­tează verzi și-us­cate la co­manda pa­tro­ni­lor și a ce­lor care [...]
11
nov
Asta‑i proastă sau ce‑i cu ea? Am ajuns la con­clu­zia că vo­tul pen­tru acest pro­iect este esen­țial. (…) Aș­tep­tăm un stu­diu de im­pact ul­te­rior, care să arate în ce mă­sură este re­a­li­za­bilă această [...]
Deci bi­go­tul ăla se dă jos din ma­șină și pe fată o lasă la vo­lan în timp ce vine tre­nul. Iar acuma nu e de acord cu trans­fu­zi­ile de sânge pen­tru că nu‑i per­mit tâm­pe­ni­ile pe care îl are în cre­ieri. Fata aia [...]
Ideea PSD-ului de a mări cu 10% sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor nu e doar o bombă în bu­ge­tul anu­lui vi­i­tor, nici vreo sim­plă po­mană pre­e­lec­to­rală. E o cap­cană. Suc­ce­sul gu­ver­nă­rii [...]
10
nov
De bine ce am vă­zut cât de pe­danți și ri­gu­roși sunt func­țio­na­rii pu­blici, de la pri­mă­rii la ISU și alte ad­mi­nis­tra­ții, cum ne poartă ei de grijă în fi­e­care clipă și cum n‑ar lua șpagă nici dacă [...]
Vă mai amin­tiți că a zis ma­ne­liș­tii că pleacă din țară dacă vine ANAF-ul peste ei? N‑ați vrut să as­cul­tați, vă e min­tea de­cât la co­rup­ție! Poftim, acuma Emi­ne­scu al ma­ne­le­lor nu mai cântă la noi, [...]
După dis­cur­sul ăsta cred că tre­buie des­chise fe­res­trele de la Co­tro­ceni ca să iasă mi­ro­sul de rahat: „Îl spri­ji­nim, ca în­tot­dea­una, pe pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei. Vom sus­ține pro­pu­ne­rea [...]
9
nov
Da’ și atâta cio­ro­vă­i­ală, ăi ba­ieți? Cî doarî noi o sî aviem grijî sî nu si pi­tr­i­acă ni­mica rău. Tăți bă­ie­ții ari sî țână apî în gurî șî dacî ie foc și­eva în­datî are sî scuipi apa pi [...]
Săp­tămâna tre­cută Iohan­nis a avut con­sul­tări cu par­ti­dele. Prin­tre aces­tea, cu PSD. Care a fost re­pre­zen­tat de Drag­nea. Iar Drag­nea a luat‑o cu el și pe doamna Fi­rea. Iată‑i dis­cu­tând cu Iohannis.Și [...]
8
nov

Oana Ză­vo­ranu anunță că se im­plică în po­li­tică. Pri­mele re­ac­ții sunt pozitive.

7
nov
Dacă ci­tiți cu aten­ție ar­ti­co­lul din presă de mai jos veți con­stata că unul din­tre eroii in­cen­di­u­lui din clu­bul Co­lec­tiv, de­co­rat post-mor­tem, Adrian Ru­gină, este cel care a or­ga­ni­zat fo­cul de [...]
Are drep­tate Bă­sescu. E mult mai bine să de­cizi uni­la­te­ral, ca el, și apoi să ur­meze pa­tru ani de scan­da­luri și în­ju­ră­turi re­ci­proce. Nea Bă­selu, gata frate, ți‑a tre­cut rân­dul, ai fă­cut ce ai [...]
6
nov
Doamna eu­ro­par­la­men­tar în­calcă le­gile ță­rii. Păi e fru­mos, măi Da­ci­ana? Nu ți‑a zis băr­bă­țelu’ tău că se pun ăș­tia pe con­troale? Sau ți‑a zis, da’ la câte min­ciuni zice el, nu‑l mai crezi [...]
La ex­pli­ca­ți­ile din ar­ti­col pot adă­uga și eu in­for­ma­ții su­pli­men­tare. Nu­mele for­ma­ției IRIS în­seamnă In­sti­tu­ția Rep­ti­li­e­ni­lor In­tro­ver­tiți și Sa­ta­niști. CARGO este [...]
Acum 15 ani, pro­ba­bil fără să știe, Ale­xan­dru An­drieș a pre­gă­tit un dis­curs pen­tru în­tâl­ni­rea cu pre­șe­din­tele Iohan­nis. De atunci sin­gu­rul lu­cru care s‑a schim­bat față de tex­tul pre­gă­tit e [...]
Eu zic să păs­treze to­tuși co­loana ofi­ci­ală. Așa, ca suvenir… Mi­nis­trul de In­terne din Gu­ver­nul in­te­ri­mar, Ga­briel Oprea, a anun­țat, vi­neri, la Co­tro­ceni, că și‑a de­le­gat atri­bu­ți­ile [...]
Ac­to­rul şi cân­tă­reţul Tu­dor Chi­rilă, so­list al tru­pei Vama, este per­soana cea mai des in­vo­cată de uti­li­za­tori ai reţe­lei de so­ci­a­li­zare Fa­ce­book, pen­tru a merge la dis­cu­ţi­ile cu Klaus [...]
Eu nu mai am ni­mic de adă­u­gat. Des­pre asta am tot spus și eu. Mă bu­cur să văd că prin­tre popi există și preoți. “Cine i‑a co­man­dat, fra­tii mei, pur­ta­to­ru­lui de cu­vant al Pa­tri­ar­hiei enor­mi­ta­tile [...]
5
nov
Băi, nea pa­tri­ar­hule, e prea târ­ziu să mai dregi bu­sui­ocu’! Ai dat deja cu mu­cii în fa­sole. Și uită-te și tu cum te ex­primi și acuma: “bi­se­rica noas­tră îi iu­bește pe toți ti­ne­rii”. Care a voas­tră, [...]
Poate mă lă­mu­rește și pe mine ci­neva: cum adică PNL se duce la con­sul­tări cu pro­pu­ne­rea de ale­geri an­ti­ci­pate? Că eu în­țe­leg că tex­tul con­sti­tu­ției zice că se dis­cută cu pre­șe­din­tele doar [...]
N‑am mai avut asta în Ro­mâ­nia, da’ cine știe, poate ni se oferă oca­zia: ace­eași faptă este an­che­tată de două in­sti­tu­ții ale jus­ti­ției. Par­che­tul Ge­ne­ral a pre­luat an­che­ta­rea uti­li­ză­rii [...]
Eu am obi­ce­iul prost de a se­siza nu­me­rele. Și când unul e nițel ciu­dat, în­cep să fac cal­cule. De pildă în ar­ti­co­lul de mai jos văd că Oprea a fo­lo­sit anul ăsta co­loana ofi­ci­ală de 1607 ori. De la [...]
4
nov
Drag­nea, șa­cal bă­trân, și‑a fă­cut so­co­te­lile deja: PSD merge sin­gur la con­sul­tă­rile cu Iohan­nis pen­tru un nou gu­vern. Oprea e ne­frec­ven­ta­bil po­li­tic. PNL nu va face pros­tia să se aso­cieze cu UNPR [...]
Nor­mal că vrea, cum să nu vrea, da’ ce, sunt proști să nu vrea? Acuma că PSD și UNPR sunt fă­cuți muci? Co­pre­se­din­tele PNL Alina Gor­ghiu a de­cla­rat mier­curi ca li­be­ra­lii se pro­nunta pen­tru ale­geri [...]
2–0 pen­tru noi. Hai că se poate! Pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4, Cris­tian Po­pescu Pie­done a anun­tat ca isi da de­mi­sia dupa tra­ge­dia din Clu­bul Colectiv​ si din ca­uza pro­tes­te­lor in strada.  Pie­done spune [...]
Ați vă­zut că nu tre­buie de­cât un pic de in­sis­tență? Șo­bo­la­nii pot fi alun­gați. Ăsta e doar  începutul. Vic­tor Ponta își va da de­mi­sia. Li­viu Drag­nea a fă­cut anun­țul în această dimineață. Sursa: [...]
Ia te uită, prea­fe­ri­cite, ro­c­ker-ii ăș­tia sa­ta­ni­știi ăș­tia în­ge­nun­chează pe stradă! Tri­mite fuga pe pur­tă­to­rul tău de cu­vânt să le spună ne­cre­din­cio­și­lor că în­ge­nun­che­a­tul nu [...]
3
nov
Băi, ni­mi­ri­ci­lor, nu mai în­vă­țați voi pe prea­fe­ri­citu’ cum se face treaba’, da? Ve­niți la bi­se­rică, mar­cați banu’ la cu­tia mi­lei, plătiți un aca­tist, nu mai chel­tu­iți pe [...]
Sti­mată BOR, Vă in­for­mez pe această cale că de fi­e­care dată când vă mai tri­mi­teți an­ga­ja­ții prin car­tier cu pri­le­jul rân­du­ie­li­lor de strâns bani ne­fis­ca­li­zați — gen “bo­tez” și [...]
Există o si­mi­li­tu­dine în­tre func­țio­na­rul pu­blic și BOR. Am­bii sunt pre­o­cu­pați în pri­mul rând de forma, nu de con­ți­nu­tul in­te­rac­țiu­nii lor cu oamenii. Pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4 ex­plica [...]
2
nov
Mă în­treb acum, după ce aflu că doi din­tre pa­tro­nii clu­bu­lui Co­lec­tiv au fost ares­tați, de ce ar fi ei așa de fra­ieri să se ducă sin­guri la puș­că­rie și să nu ia cu ei și pe func­țio­na­rii pe care i‑au [...]
Cristi Dă­ni­leț pune din nou punc­tul pe i. De data asta nu într-un su­biect le­gat de jus­ti­ție, ci de viața noas­tră de zi cu zi. Dacă ma­ne­lele cu ver­suri des­pre bani, fe­mei şi du­ş­mani nu sunt [...]
Ce zice BOR, pe în­țe­le­sul tuturor: Cli­en­ții noș­tri nu au so­li­ci­tat li­vra­rea ser­vi­ci­i­lor noas­tre la lo­ca­ția tra­ge­diei. Rămâ­nem la dis­po­zi­ția lor, 24/7, prin ser­vi­ci­ile noas­tre de [...]