Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
dec
După câte îmi dau eu seama, în con­tex­tul re­cen­te­lor dez­vă­lu­iri des­pre casa re­gală, pu­tem să cam spu­nem adio pen­tru tot­dea­una ideii de mo­nar­hie. Nici nu mai con­tează dacă toate zvo­nu­rile re­cente sunt [...]
28
dec
Să re­ca­pi­tu­lăm ce știm des­pre du­duia Adina Ga­briela Pri­să­ca­riu, o fi­ință blondă și gingașă:în apri­lie merge cu vi­teză într-un BMW prin Su­ceava, nu oprește la sem­na­lul agen­tu­lui ru­tier, apoi [...]
Chiar aș vrea să-mi ex­plice ci­neva că­rui scop prac­tic ser­vește cli­pul de mai jos, în a că­rui des­cri­ere au­to­rii ne spun că pu­tem să “feel free to watch whole vi­deo”. E lim­pede că nu e des­ti­nat [...]
Deci dacă îți rozi un­ghi­ile, faci her­pes la de­gete. Da’ ves­tea proastă nu s‑a sfâr­șit: după aia o să te sco­bești în nas și o să faci her­pes la nas. Și ai să te duci la toa­letă și vei face her­pes și la fund [...]
27
dec
Po­li­ția de fron­ti­eră ne ui­mește. Au fă­cut o apli­ca­ție on­line cu tim­pii de aș­tep­tare la punc­tele de tre­cere a fron­ti­e­rei și cică ar fi dis­po­ni­bilă și pe te­le­fon. Deci se poate… Apli­ca­ți

 

26
dec
Bă­iat deș­tept Sturza ăsta, nu știu unde l‑au gă­sit mol­do­ve­nii, dar îi merge min­tea șnur. Care va să zică vrea să facă cen­tru IT la Bălți. Foarte fru­mos. Clă­di­rile nu‑s greu de con­struit, tot ce mai tre­buie [...]
25
dec
La ra­dio cântă Ște­fan Hru­șcă o co­lindă din aia de‑a lui. Asta n‑are ler. Cum s‑ar zice e ler­less. Și mă gân­deam că mai sunt două-trei zile și se în­cheie se­zo­nul de hru­ș­că­rit. Să­racu’ Ște­fan! Nu [...]
23
dec
Mi­nis­trul jus­ti­ției, Ra­luca Prună, a dat un in­ter­viu în care a vor­bit des­pre schim­bă­rile din frun­tea DNA și Par­che­tu­lui Ge­ne­ral ce se vor în­tâm­pla la anul. Și a spus așa: Le­gea dă [...]
22
dec
Bra­șo­ve­nii au idei de in­spi­ra­ție chi­neză: pa­saje pie­to­nale cir­cu­lare peste sen­su­rile gi­ra­to­rii. Sco­pul e sim­plu: flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui. Bra­șo­ve­nii se bu­cură: ce idee gro­zavă! [...]
How con­ve­nient! Cum se tra­duce asta?!? S‑au ui­tat pe date, a re­zul­tat că Su­voiu’ lor a tre­cut peste Tur­cia și au tras un cio­can în cu­tia nea­gră ca să nu tre­bu­iască să re­cu­noască adevărul. Cu­tia [...]
Cum să vă zic eu, dra­gii mei fu­mă­tori, ca să pri­ce­peți si­tu­a­ția pe­ni­bilă în care vă aflați? Dacă stea­gul in­te­re­se­lor voas­tre e pur­tat de de-alde fa­mi­lia in­frac­to­ri­lor Fe­ne­chiu [...]
21
dec
Bă­ie­ții ăș­tia nu prea re­u­șesc să în­țe­leagă ceva foarte sim­plu: dacă in­tră vreo­dată vreun tanc din­spre Ro­mâ­nia spre Mol­dova (ceea ce per­so­nal nu cred că se va în­tâm­pla nici­o­dată), ăla nu va fi [...]
19
dec
În cu­rând a fi ru­so­fil o să în­semne să fii eco-frien­dly, să fii hip­s­ter de hip­s­ter și even­tual chiar și raw ve­gan. La drept vor­bind n‑am vă­zut încă în cinci­zeci și doi de ani (mulți îna­inte, [...]
18
dec

Nu știu cum se vede de la voi, da’ de la mine pare că Da­cian al nost’ se mișcă des­tul de na­tu­ral prin­tre eu­ro­pe­nii ăștia 🙂

16
dec
Ade­vă­rul, des­pre Gâlcă: An­tre­no­rul ro­mân a de­bu­tat cu o vic­to­rie la Es­panyol Bar­ce­lona şi a adus re­con­ci­li­e­rea în­tre su­por­teri şi tribune. Ce nu mi‑e clar: cine stă­tea în tri­bune și unde era
15
dec
Cur­tea Su­premă de Jus­ti­ție l‑a con­dam­nat pe se­na­to­rul Io­nel Agri­go­roaei să facă 80 de zile de muncă în fo­lo­sul co­mu­ni­tă­ții. Adică, mai pe în­țe­le­sul tu­tu­ror, să meargă la muncă și să [...]
14
dec
Deci se poate! Aș vrea să in­tro­du­cem această pro­ce­dură par­la­men­tară și în Ro­mâ­nia. Dacă re­u­șim, can­di­dez. Am vreo câ­țiva cli­enți vechi de prin par­la­ment pe care tare mi-ar place să‑i po­cesc [...]
Bă, care l‑ați lă­sat pe pă­să­roiu’ ăla de Sturzu să in­tre în PSD fără ade­ziune? Aud? Care a fost tâm­pitu’ cu ideea să‑l facă de­pu­tat? Și cine l‑a pus șef la TSD? Să facă un pas în față să‑l ve­dem și [...]
Se pare că avem șanse să scă­păm de re­cla­mele alea care în­cearcă să ne bage pe gât tot fe­lul de chi­mi­cale. Da’ stai așa! Cică și la far­ma­cii se in­ter­zice re­clama au­di­o­vi­deo… Păi și du­amna [...]

Po­ves­tea asta e chiar im­pre­sio­nantă. Sper din toată inima să nu aud în vi­i­tor des­pre vreo vi­zită a DNA-ului pe acolo. Adică să fie pe bune. Pen­tru că pare pe bune.

Re­vin la ver­su­rile pie­sei lui Vol­taj, care zi­lele as­tea se tot di­fu­zează pe toate pos­tu­rile de radio: Fran­ce­zii poate ca ar trebui Sa-nvete ca nu se pro­nunta „Bran­cuzi“ Re­gret, dar c’est la vie Ne [...]
Mi­hă­iță Sturzu, bi­ne­cu­nos­cut nouă prin apa­ri­ți­ile sale șlă­gă­roase ca mem­bru al tru­pei Hi‑Q, ajun­sese mare po­li­ti­cian, li­der al ti­ne­re­tu­lui pe­se­dist. Însă brusc, după ce tu­to­rele [...]
13
dec
Dacă do­riți să ve­deți un film pa­sio­nant de două ore, care să vă țină cu su­fle­tul la gură până în ul­tima clipă, vă re­co­mand ăsta de mai jos. Este vorba des­pre o tipă care pleacă cu mă-sa din strada [...]
Un ar­ti­col bu­ni­șor des­pre cum arată azi multe fe­mei în tra­fic. Am re­mar­cat și eu această agre­si­vi­tate în creș­tere, pro­ba­bil ge­ne­rată de do­rința unei noi culmi a ega­li­tă­ții: ega­li­ta­tea în [...]
11
dec
Ban­cu­rile cu ar­mata Al­ba­niei sunt pe cale să de­vină is­to­rie. Lu­xem­burg vine tare din spate. Am râs cinci mi­nute de ști­rea asta. ​Lu­xem­burg a de­cis sa tri­mita un al doi­lea mi­li­tar in Mali, in [...]
10
dec
O în­tre­bare pen­tru ac­ti­vis­tele fe­mi­niste: dacă un băr­bat se află sin­gur în mij­lo­cul unei pă­duri și spune ce gân­dește cu voce tare, in­di­fe­rent de su­biect, dar fără să‑l audă nici o fe­meie, se [...]
7
dec

 

…ești con­dam­nat să te con­sumi din orice.:))))))))))) pic.twitter.com/9WZe0sKryK — alina (@alina_UK0) De­cem­ber [...]
Cică se face cu­ră­țe­nie în be­ciu­rile domnești, unde stau la odihnă și tra­ta­ment nu­mele so­nore ale in­frac­țio­na­li­tă­ții po­li­tice ro­mâ­nești. Se zice că vor fi mu­tați pe unde s‑o pu­tea până se [...]
Zic unii că Va­sile Dâncu este un mi­nis­tru im­pus de PSD. În ca­zul ăsta dis­cur­sul său e un pic ciu­dat, pen­tru că merge cam în con­tra față de la­u­dele pe care și le aduc Ponta și cu Drag­nea la adresa [...]
6
dec
Ca de obi­cei, ame­ri­ca­nii sunt prac­tici. De ce să strân­gem ar­mele din so­ci­e­tate și să în­cercă să pre­ve­nim aten­ta­tele și ac­tele de te­ro­rism? Mai bine in­ven­tăm ceva ce se vinde și face bine la [...]
2
dec
Priviți‑i pe com­pa­tri­o­ții voș­tri din Iași.În loc de a mă in­digna sau mira de ast­fel de com­por­ta­mente, eu mă gân­desc la alt­ceva: cum ar fi dacă aș fo­losi în­tâm­pla­rea asta în mod [...]
Cum nu mă pri­cep la mar­ke­ting și ad­ver­ti­sing, ape­lez la voi ca să mă lă­mu­riți asu­pra unei pro­bleme: cui se adre­sează re­clama de mai jos? Sper că nu fe­me­i­lor cu pro­bleme de gre­u­tate care au un iu­bit [...]
Din nou ro­mâ­nii sunt ne­drep­tă­țiți! De ce Se­rena Wi­l­li­ams e pri­mul băr­bat care apare în ca­len­da­rul Pi­re­lli și nu s‑a gă­sit nici un loc pen­tru Ma­ria Gra­pini? Ce-are Se­rena și n‑are Ma­ria? [...]
Cică RATB s‑a ho­tă­rât să schimbe nu­mele unei sta­ții din Mă­ră­șești în Co­lec­tiv. Pen­tru că sta­ția e aproape de clu­bul cu acest nume unde știm toți ce tra­ge­die s‑a pe­tre­cut. Și pen­tru că mai [...]
Care va să zică să re­ca­pi­tu­lăm: i‑am re­fu­zat opera pe care ne‑a donat‑o îna­inte să moară fi­indcă erau de­ca­dent-ca­pi­ta­listă, i‑am spă­lat lu­cră­rile din Târgu Jiu cu sub­stanțe chi­mice care [...]