Stația RATB Colectiv

2 decembrie 2015

Cică RATB s‑a ho­tă­rât să schimbe nu­mele unei sta­ții din Mă­ră­șești în Co­lec­tiv. Pen­tru că sta­ția e aproape de clu­bul cu acest nume unde știm toți ce tra­ge­die s‑a pe­tre­cut. Și pen­tru că mai mulți ce­tă­țeni le-au su­ge­rat schim­ba­rea. Și pen­tru că li se pare că așa aduc un oma­giu victimelor.

Ei, dar după cum bine știm de la fi­zică, orice ac­țiune are parte și de re­ac­țiune. Au să­rit unii ca arși — nu de in­cen­diul de la Co­lec­tiv, ci de fo­cul mis­tu­i­tor al pa­tri­o­tis­mu­lui — că nu se face așa ceva. Că e o jig­nire la adresa ero­i­lor de la Mă­ră­șești. Că nu e po­si­bil așa ceva. Iată și niște ci­tate în or­to­gra­fia lor ori­gi­nală, pre­cum și răs­pun­su­rile mele:

Gogu de la Scularie
Daca imi tai scula cu flexu la Pi­ata Uni­rii, se schimba nu­mele statiei?

Dragă Gogu, am pu­tea lua în dis­cu­ție o ast­fel de schim­bare tem­po­rară. Dacă îți ții pro­mi­siu­nea, pot aranja să schim­băm nu­mele sta­ției pen­tru o oră, mo­ti­vat de fap­tul că ai fă­cut un bine ță­rii scutind‑o de even­tu­a­lele tale pro­ge­ni­turi, al că­ror co­e­fi­cient de in­te­li­gență era foarte pro­ba­bil la fel ca al tău. Nu e clar însă cum să de­nu­mim sta­ția de la Uni­rii, având în ve­dere că scu­lă­ria ta va fi în­lă­tu­rată. Gogu FĂRĂ scu­lă­rie pare cea mai evi­dentă ale­gere. Dacă ești de acord, taie‑o și tri­mite-ne o poză cu dovada.

Ma­non
Adica “MARASESTI” si lup­tele duse acolo pen­tru apa­ra­rea pa­triei nu mai re­pre­zinta ni­mic? Dar nu ma mira de­loc la ce cul­tura au se­fii din RATB. Eu nu cred ca au pri­mit so­li­ci­tari in acest sens si daca le-au pri­mit ma in­treb ce cul­tura au acei ini­ti­a­tori? sa dai de­o­parte me­mo­ria “MARASESTI” si sa o in­lo­cu­iesi cu nu­mele lo­cu­lui unei tra­ge­dii pe­tre­cuta din ne­gli­jenta? Sper ca Pri­ma­ria ca­pi­ta­lei sa nu ac­cepte asa ceva.

Sti­mate Ma­non, eru­di­ția du­mi­tale m‑a im­pre­sio­nat. E lim­pede că ești un un fin cu­nos­că­tor al cul­tu­rii ro­mâne, un in­te­lec­tual pa­triot care în­țe­lege im­por­tanța eve­ni­men­te­lor is­to­rice. O sin­gură ne­du­me­rire am, pe care sunt si­gur că mi-ai putea‑o lă­muri: crezi că oa­me­nii ăia de la Mă­ră­șești au mu­rit eroic cu gân­dul ca noi să con­struim o țară pre­cum cea de azi? Asta aveau ei în minte când s‑au sa­cri­fi­cat? Și dacă ei ar în­via azi ne-ar spune: bă, lasă dra­cu­lui c‑au mu­rit co­piii ăia fără să aibă vreo vină, nu ne de­ran­jează că ați ajuns de râ­sul în­tre­gii lumi cu co­rup­ția voas­tră, da’ să schim­bați plă­cuța sta­ției de auto­buz? Păi noi pen­tru ce am mu­rit? De­geaba? Nu v‑am ce­rut de­cât o sta­ție de autobuz…

George1000
Oare cati bani se si­fo­neaza pe re­de­nu­mrea sta­tiei? Gan­di­tiva in­tai la asta. Se cum­para pla­cute noi care cos­tain re­a­li­tate vreo ca­tiva lei ar care inacte le um­fla pre­tul la mii de lei, la fel sicu vop­sea­u­asi uite asao sa mai apara o vluta in Cen­tru Bucurestiului

Gân­di­rea eco­no­mică și ra­țio­na­men­tele fine de lo­gi­cian ale lui Ge­orge al 1000-lea m‑au dat pe spate. Va să zică dacă se schimbă două plă­cuțe de sta­ție RATB în­cepe o si­fo­nare epo­peică. Uau! Ori nu știu eu cât costă plă­cuțele alea (ori fi fă­cute din aur și vop­site cu Duco pe dea­su­pra), ori a scă­zut groaz­nic piață imo­bi­li­a­re­lor în ca­pi­tală, dacă doar din șpă­gile de la două ta­ble se poate cum­păra o vilă. Mul­țu­mim Ge­or­gică, să ne tră­iești că ne-ai luminat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.