Brașovul se modernizează

22 decembrie 2015

Bra­șo­ve­nii au idei de in­spi­ra­ție chi­neză: pa­saje pie­to­nale cir­cu­lare peste sen­su­rile gi­ra­to­rii. Sco­pul e sim­plu: flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui. Bra­șo­ve­nii se bu­cură: ce idee gro­zavă! Ce-ar să fa­cem asta în toate sen­su­rile giratorii?

Hai să ana­li­zăm nițel. Dacă tra­fi­cul se flui­di­zează în­seamnă că ma­și­nile vor cir­cula mai re­pede. Dacă ma­și­nile vor cir­cula mai re­pede în­seamnă că șo­fa­tul în Bra­șov va fi mai plă­cut. Dacă șo­fa­tul în Bra­șov va fi mai plă­cut în­seamnă că și alți bra­șo­veni se vor simți în­dem­nați să fo­lo­sească mai mult ma­șina sau chiar să-și cum­pere una nouă. Dacă vor pro­ceda așa, tra­fi­cul se va aglo­mera din nou. Și uite așa, cer­cul se închide.

Ce știm noi des­pre China ul­ti­mi­lor ani? Că e o țară care se dezvoltă într-un ritm ex­trem de ra­pid și că po­lu­a­rea ge­ne­rată de această dezvol­tare ur­bană este foarte mare. Că, de cu­rând, în Bei­jing au tre­buit să in­ter­zică tem­po­rar cir­cu­la­ția ma­și­ni­lor pen­tru că no­xele erau de‑a drep­tul uci­gă­toare, ae­rul de­ve­nise ires­pi­ra­bil. Și că, din punc­tul ăsta de ve­dere, nu prea sunt un mo­del de urmat.

Ce știm noi des­pre Bra­șov? Că este un oraș tu­ris­tic, re­nu­mit pen­tru ar­hi­tec­tura sa, pen­tru cul­tură și nu în ul­ti­mul rând pen­tru ae­rul cu­rat al mun­ți­lor dim­pre­jur. Și ce am pu­tea face ca să dis­tru­gem Bra­șo­vul? Să‑l as­fal­tăm in­te­gral, să tra­gem niște in­fras­truc­turi fu­tu­riste care să con­tras­teze cu is­to­ria ora­șu­lui și să‑l po­luăm in­tens cu un tra­fic continuu.

Bravo, bra­șo­veni! Con­ti­nu­ați, sun­teți pe di­rec­ția cea bună. Nu vreți și o autos­tradă sus­pen­dată? Avem noi la Bu­cu­rești un spe­cia­list care deo­cam­dată e șomer…

Sursa: Bra­sov: Pa­saje pie­to­nale cir­cu­lare peste sen­su­rile gi­ra­to­riu? La care sen­suri ar pu­tea fi am­pla­sate? — Bra­sov Romania


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.