Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
ian
In­di­vi­dul ăsta e prin­tre cele mai de­tes­ta­bile per­soane pe care mi‑a fost dat să le văd. Am avut ne­plă­ce­rea să‑l cu­nosc cu mult îna­inte de a de­veni se­na­tor PSD și di­rec­tor Rom­silva, pe când era ceva [...]
Avem în frun­tea noas­tră-un fiu al țării, Cel mai iu­bit și cel mai respectat, Ce‑n lume până‑n de­păr­ta­rea zării E pre­țuit de oa­meni și stimat. Și-aceste trei cu­vinte minunate, Cu­vinte demne ca un [...]
29
ian
Dacă do­riți să aveți un ca­len­dar ex­cep­țio­nal pen­tru anul 2016 vă în­cu­ra­jez să‑l cum­pă­rați pe cel de la zia­rul Bu­rsa. Dum­ne­a­lor ju­bi­lează (pro­ba­bil în mod re­pe­tat) prin in­ter­me­diul [...]
27
ian
Re­pu­blica Mol­dova a ple­cat la cer­șit, că n‑are bani de sa­la­rii. Bi­ne­în­țe­les, prima ușă la care a ve­nit a fost Ro­mâ­nia. Și tare mi‑e frică pen­tru ei că e și sin­gura la care pot bate și le va des­chide [...]
26
ian
La un mo­ment dat, de ziua to­va­ră­șu­lui care s‑a pră­pă­dit la Re­vo­lu­ție mi-am adus aminte de ex­pre­sia lui pre­fe­rată, aia cu care în­ce­pea orice dis­curs: dragi to­va­răși și pre­tini. Sper că v‑ați dat [...]
24
ian
Pro­ba­bil că într‑o bună zi vom afla to­tuși ade­vă­rul des­pre toate aceste ches­tii cu­sute cu ață albă: ră­celi, to­xi­in­fec­ții ali­men­tare, ope­ra­ții ur­gente de de­vi­a­ție de sept. Si­mona Ha­lep are [...]
23
ian
Ca mai orice ziar din Ro­mâ­nia, Ade­vă­rul vrea să adune toată au­diența po­si­bilă. Să‑i ci­tească și tâ­nă­rul și bă­trâ­nul, și să­ra­cul și bo­ga­tul, și creș­ti­nul și ateul. În con­se­cință [...]
22
ian
Mi‑e groază de ideea că Trump ar pu­tea ajunge pre­șe­din­tele Sta­te­lor Unite. In­di­vi­dul mi se pare atât de prost în­cât cred că lu­mea în­treagă ar fi într-un te­ri­bil pe­ri­col dacă ăsta ar avea bu­toa­nele [...]
Po­veste ade­vă­rată, re­la­tată de ci­neva de la o agen­ție de re­cru­tare. Vine un can­di­dat la in­ter­viu pen­tru un job. Se de­ru­lează pro­ce­dura, omul pleacă. După câ­teva ore in­di­vi­dul tri­mite [...]
21
ian
În sfâr­șit fe­me­ile din Spa­nia vor avea șansa de a ex­pe­ri­menta se­xul-sur­priză îm­pre­ună cu cei mai pro­fe­si­o­niști prac­ti­canți ai aces­tui tip de en­ter­tain­ment. Mul­țu­mim pe această cale [...]
Domni­lor, vă rog să con­sul­tați în link-ul de mai jos look-ul care vi se po­tri­vește și să vă ajus­tați gar­de­roba în mod co­res­pun­ză­tor. Așa ne ima­gi­nează în vi­i­to­rul apro­piat de­sig­ne­rii de modă [...]
Sunt ches­tii pe care eu nu le pot pri­cepe. Pro­ba­bil că‑s eu prost. Cum dracu’, scu­zați ex­pre­sia, când te pre­gă­tești pen­tru un Grand Slam să faci in­fec­ție la sto­mac? Ce, ești o să­răn­toacă și mă­nânci [...]
Într-un ar­ti­col de ziar, doamna Ma­co­vei îl ceartă pe Iohan­nis că nu a fă­cut ni­mic pen­tru a‑l ajuta zi­lele tre­cute pe pre­șe­din­tele Mol­do­vei să țină piept oli­gar­hi­lor pro-ruși. Adică să dea niște [...]
19
ian
Hai că n‑a fost greu! Im­por­tant e să fie nu­mă­rul doi mondial. Și să câștige ti­tlul pen­tru cea mai ele­gantă ți­nută. Asta contează. Sursa: Si­mona HALEP a fost eli­mi­nată în pri­mul tur de la Aus­tra­lian Open [...]
Ea­gles e una din tru­pele alea pe care tre­buie s‑o as­culți ca să în­țe­legi fru­mu­se­țea rock-ului sim­plu, ăla de la ră­dă­cini, când se ames­te­cau în piese in­flu­ențe de blues și co­un­try peste care ve­nea [...]
18
ian
CFR ne anunță că da­to­rită fri­gu­ri­lor foarte mari care se vor in­stala în pe­ri­oada ur­mă­toare în țara noas­tră du­rata că­lă­to­ri­i­lor cu tre­nul se va scurta con­si­de­ra­bil. Deși pare ui­mi­tor și [...]
Din când în când na­tura se gân­dește să ne sur­prindă cu câte o ză­padă mai mare. Am ob­ser­vat că își alege pen­tru ge­nul ăsta de glume lu­nile ia­nu­a­rie sau fe­bru­a­rie, când ni­meni nu se aș­teaptă la așa [...]
Fără doar și poate, Ro­mâ­nia are o in­fla­ție de go­lani și mar­de­iași po­li­tici. Prin­ci­pala ca­li­tate a aces­tor per­so­naje este dis­po­ni­bi­li­ta­tea per­ma­nentă pen­tru cafteala ver­bală, [...]
17
ian
Mi se pare că stra­te­gia su­fo­că­rii eco­no­mice a Ru­siei func­țio­nează. Ali­anța stra­te­gică a ame­ri­ca­ni­lor cu Ara­bia Sa­u­dită (plătită cu cos­tul ima­gi­nii de pri­e­ten al unei țări com­plet [...]
15
ian
Mer­geam ieri seară pe stradă că­tre o far­ma­cie. Ca pie­ton, adică. Pe lângă mine pu­z­de­rie de ma­șini în­ghe­su­indu-se la se­ma­fo­are, cla­xo­nat ner­vos, frâne scrâș­nite. Pe lo­cu­rile din spate, în multe [...]
14
ian
Vreți să ve­deți până unde poate ajunge pros­tia umană și lipsa de adec­vare? Vreți să ve­deți cum arată pros­tul gust și kit­sch-ul? Aveți ner­vii su­fi­cient de tari ca să re­zis­tați la o ches­tie care vă va călca pe [...]
Cră­ciu­ne­scu a că­u­tat un pre­text ca să poată pleca de la con­du­ce­rea Rom­silva și să lase im­pre­sia că el este o vic­timă a ma­fiei pa­tro­nale din in­dus­tria lem­nu­lui. Exact ca Ponta după ne­no­ro­ci­rea [...]
12
ian
Vo­lens-no­lens, as­cult mu­zică ro­mâ­nească la ra­dio. Că așa e mo­de­lul, casa de dis­curi plă­tește, ra­di­oul di­fu­zează. Pro­mo­văm ar­tiș­tii ro­mâni, cică. Can­ti­ta­tea de ra­hat care curge prin [...]
Ei bine, da. Să fim mân­dri, zic. Dom­nul Pui­gde­mont și‑a luat ca so­ție pe cea mai po­tri­vită unealtă în pro­ce­sul de se­pa­rare: Mar­cela To­por. Cu to­po­rul se­pari foarte eficient. Să ne cre­ască inima că o [...]
11
ian
Mi-am pus acasă un Do­s­Box peste Ubu­ntu și după ce mi-am ad­mi­rat is­prava — vorba bine, a fost foarte sim­plu — m‑am în­tre­bat ce aș pu­tea rula pe un DOS cin­stit. Și uite așa mi-am adus aminte că printr-un colț de [...]
Orice joc de no­roc poate să vă aducă multă sa­tis­fac­ție și bu­cu­rie, chiar dacă nu una fi­nan­ci­ară. De­si­gur, di­ver­si­ta­tea jo­cu­ri­lor din ul­tima vreme este im­pre­sio­nantă, dar din fe­ri­cire [...]
În acest sens, dacă e ne­voie și îl ru­găm fru­mos, dom­nul Ge­orge So­ros se an­ga­jează să o ini­țieze și să‑i facă pu­bli­ci­ta­tea ne­ce­sară, to­tul con­tra unui mo­dest co­mi­sion pla­ne­tar de [...]

Ano­ther one bi­tes the dust. 🙁

8
ian
Foarte in­te­re­sant, cu o ob­ser­va­ție to­tuși: me­dia vâr­stei nu în­seamnă că ma­jo­ri­ta­tea po­pu­la­ției are vâr­sta res­pec­tivă, ci că pro­por­ția din­tre bă­trâni și ti­neri în­clină ba­lanța mai [...]
Re­vista Esqu­ire a ajuns în Ro­mâ­nia la edi­ția 50. Și s‑au gân­dit ei să facă o listă cu 50 de ches­tii mișto care poți să le faci în 2016, ca un fel de ani­ver­sare a re­vis­tei. Evi­dent toate cele 50 pre­su­pun să [...]
5
ian
Să re­ca­pi­tu­lăm:ma­dam Mer­kel zice că e bine să vină re­fu­gi­ați din Orien­tul Mij­lo­ciu și Africa în Eu­ropa, iar Ger­ma­nia e în frun­tea lis­tei de des­ti­na­ție a ce­lor care sunt primiți toată lu­mea [...]
Don’­șoara Si­mona, cu sportu’ ca cu sportu’, da’ unii își mai și câștigă pâi­nea prin tur­ne­ele as­tea mai mici. Ne ho­tă­râm și noi dacă mai ju­căm niște te­nis? Sau o ar­dem ca ve­de­tele pe la tur­nee și ne [...]
Băi, poate-oi fi eu mai prost, nu ex­clud, da’ nu pri­cep ceva: dacă Uber e ride sha­ring și nu e ta­xi­me­trie ile­gală, de ce se mă­resc ta­ri­fele? Că doar îm­păr­țim cos­tu­rile, nu fa­cem bu­si­ness, nu? În [...]
Să se arunce, do­m’ne, mai multe cruci, să ajungă la toată lu­mea! Păi ce să fa­cem cu trei cruci? Mă­car vreo două mii să fie. Și să fie arun­cate cu tot cu po­pii care le țin de ca­pă­tul lung, ca să vadă și ei cum e să [...]
Pro­ba­bil că stă­tea omu’ li­niș­tit la bi­roul lui când, deo­dată, ce cre­deți că i‑a tre­cut prin cap? Uite-așa un glonț de 7,62! Ghi­nion, frate, ce mai! Șe­ful GRU, ser­vi­ciul de in­for­ma­ții al [...]
Spi­cu­iesc la întâmplare:Good mor­ning! Bună seara! Bună seara, Caransebeș! […] eu, Vi­orica, Cle­jani city from Cle­jani, Du­dești, București […] […] și se face cea mai fru­moasă me­lo­die a [...]
2
ian
Din se­ria Gra­pini se întoarce…
1
ian

Good bye, Na­ta­lie! See you on the other side.

Vă trece ga­ran­tat în 30 de secunde.

Mda, cică la Po­lul Nord s‑au în­re­gis­trat +1^o C, ceva ce nu s‑a mai vă­zut de mult. Stați, că nu de în­că­l­zi­rea glo­bală vro­iam să vă zic. Cică furt­una Frank a că­rat aer cald de pe la tro­pice și l‑a adus [...]