Crăciunul pe stil musulman

5 ianuarie 2016

Să re­ca­pi­tu­lăm:

  • ma­dam Mer­kel zice că e bine să vină re­fu­gi­ați din Orien­tul Mij­lo­ciu și Africa în Eu­ropa, iar Ger­ma­nia e în frun­tea lis­tei de des­ti­na­ție a ce­lor care sunt pri­miți
  • toată lu­mea ob­servă că ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care vin sunt băr­bați ti­neri, lu­cru cât se poate de ex­pli­ca­bil având în ve­dere di­fi­cul­ta­tea dru­mu­lui până în Eu­ropa
  • toată lu­mea știe că re­fu­gi­a­ții pro­vin din țări unde res­pec­tul pen­tru fe­mei e la pământ, drep­tu­rile ci­vile sunt o glumă, iar sta­tul de drept e o po­veste din O mie și una de nopți
  • eu­ro­pe­nii se pre­gă­tesc te­me­i­nic pen­tru gă­z­du­i­rea re­fu­gi­a­ți­lor: adă­post, hrană, asis­tență me­di­cală, ac­ces la edu­ca­ție, dar la par­tea se­xu­ală nu se gân­dește ni­meni — sute de mii de ti­neri ma­sați la un loc și fără nici o po­si­bi­li­tate de a‑și con­suma hor­mo­nii, la ce te aș­tepți? să fie tan­dri și res­pec­tu­oși?
  • de Anul Nou au ie­șit și ei la o dis­trac­ție care a luat un pic de am­ploare, dar — după pă­re­rea lor — n‑au fă­cut ni­mic rău, s‑au dis­trat și ei pu­țin

Con­clu­zie:

  • e doar în­ce­pu­tul

Sursa: Sute de imi­granţi, în cen­trul unui scan­dal se­xual la Koln. Cât de grave sunt acu­za­ţi­ile — Gân­dul


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.