Rosneft e de vânzare

17 ianuarie 2016

Mi se pare că stra­te­gia su­fo­că­rii eco­no­mice a Ru­siei func­țio­nează. Ali­anța stra­te­gică a ame­ri­ca­ni­lor cu Ara­bia Sa­u­dită (plătită cu cos­tul ima­gi­nii de pri­e­ten al unei țări com­plet ne­de­mo­cra­tice), con­tro­lul pe care îl exer­cită în Irak le per­mit să țină pre­țul ba­ri­lu­lui de pe­trol foarte jos. Iar ru­șii se îneacă în pro­priul lor atu: com­bus­ti­bi­lii fo­sili.

Ucraina și‑a re­dus sem­ni­fi­ca­tiv de­pen­dența pe gaze na­tu­rale de Ru­sia, cum­pă­rând de la UE. Ru­șii nu pot îm­pie­dica re­vân­za­rea ga­ze­lor pen­tru că Eu­ropa ar re­ac­ționa dur prin re­du­ce­rea achi­zi­ți­i­lor de gaz. Pen­tru că nu mai vând pe­trol, scă­de­rea vân­ză­ri­lor de gaz ar fi dra­ma­tică pen­tru Ru­sia în acest mo­ment.

Două lu­cruri de re­mar­cat:

  • când te apuci s‑o faci pe deș­tep­tul ca Pu­tin, ai grijă să-ți asi­guri spa­tele din punct de ve­dere eco­no­mic, iar dacă n‑ai o eco­no­mie na­țio­nală so­lidă și tră­iești doar din vân­za­rea de re­surse și ma­te­rii prime, stai nai­bii pe cu­rul tău
  • când pui cu spa­tele la zid un co­los mi­li­tar pre­cum Ru­sia, ai grijă să nu‑l îm­pingi până la punc­tul în care nu‑i mai pasă ce se în­tâm­plă, lasă‑l to­tuși să res­pire pu­țin, fă‑l să obo­sească dar ai grijă să nu de­vină dis­pe­rat

Sta­tul rus vrea sa vanda peste un sfert din ac­tiu­nile pe care le de­tine la con­cer­nul pe­tro­lier Ro­sneft, pen­tru a aco­peri ga­u­rile la bu­get Ca­de­rea pre­tu­lui la pe­trol atinge Ru­sia in inima eco­no­miei

Sursa: Sta­tul rus vrea sa vanda peste un sfert din ac­tiu­nile pe care le de­tine la con­cer­nul pe­tro­lier Ro­sneft, pen­tru a aco­peri ga­u­rile la bu­get — Rus­sia Re­port — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.