Părțile rușinoase ale Adevărului

23 ianuarie 2016

Ca mai orice ziar din Ro­mâ­nia, Ade­vă­rul vrea să adune toată au­diența po­si­bilă. Să‑i ci­tească și tâ­nă­rul și bă­trâ­nul, și să­ra­cul și bo­ga­tul, și creș­ti­nul și ateul. În con­se­cință con­ți­nu­tul site-ului re­flectă aceste am­bi­ții de uni­ver­sa­li­tate. Din ne­fe­ri­cire însă, tot această uni­ver­sa­li­tate a su­biec­te­lor și gus­tu­ri­lor naște ală­tu­rări spec­ta­cu­loase.

Iată una din­tre ele: ci­neva ex­pune prin in­ter­me­diul unui ar­ti­col vi­ziu­nea de ev me­diu a bi­se­ri­cii asu­pra pă­ca­tu­lui desfrâ­nă­rii. Desfrâ­na­rea pare să fie apa­na­jul fe­me­i­lor, nu pen­tru că doar ele pă­că­tu­iesc, ci pen­tru că po­po­rul ro­mân are con­vin­ge­rea că ni­mic rău nu s‑ar în­tâm­pla dacă “ca­pra n‑ar ri­dica coada”. Cu alte cu­vinte desfrâ­na­rea are loc din ca­uza fap­tu­lui că fe­meia in­cită la sex prin pur­ta­rea și în­fă­ți­șa­rea sa. De ase­me­nea aflăm că or­ga­nele ge­ni­tale umane se nu­mesc părți ru­și­noase, mar­când foarte clar că se­xul este ceva de care tre­buie să te ru­și­nezi, ne­fi­resc, des­pre care nu tre­buie dis­cu­tat.

Ală­turi de această vi­ziune spe­ci­fică se­co­lu­lui XVI avem un vi­deo care ne ex­plică în șase pași cum să prac­ti­căm sex anal într-un mod să­nă­tos și si­gur. Și fil­mu­le­țul în­cepe prin a ne li­niști con­ști­in­țele: Ii­sus n‑a in­ter­zis se­xul anal. Thanks, Je­sus! Deci, con­clu­zia e clară: dacă faci sex anal să­nă­tos și si­gur, în iad nu te mai mu­șcă gân­gă­ni­ile de păr­țile ru­și­noase.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.