Cum i‑am salvat pe moldoveni

27 ianuarie 2016

Re­pu­blica Mol­dova a ple­cat la cer­șit, că n‑are bani de sa­la­rii. Bi­ne­în­țe­les, prima ușă la care a ve­nit a fost Ro­mâ­nia. Și tare mi‑e frică pen­tru ei că e și sin­gura la care pot bate și le va des­chide ci­neva. Prin Eu­ropa nici mă­car nu se de­ran­jează să le răs­pundă. Domnii Iohan­nis și Cio­loș nu pu­teau să spună alt­ceva de­cât că vor niște do­vezi de mă­suri de re­formă pro-eu­ro­peană ca să dea nis­cai pa­rale. Dar mă­su­rile de re­formă sunt im­po­si­bile în Mol­dova. Mol­do­ve­nii nu vor re­forme, vor bani.

In­fras­truc­tura de gaze, plus sursa de gaze, apar­țin ru­și­lor. Băn­cile sunt con­tro­late de ruși. Scena po­li­tică sunt do­mi­nate de fi­lo­ruși. Po­pu­la­ția ru­so­filă e ma­jo­ri­tară. Ru­șii au deja con­tro­lul Mol­do­vei și o ghi­dează pas cu pas spre co­laps. După care pro­blema cu Trans­nis­tria nici nu va mai conta față de dez­as­trul to­tal al aces­tei țări. A băga fon­duri în această moară de to­cat bani e com­pletă pros­tie. Sin­gura ra­țiune pen­tru care ar pu­tea ci­neva face asta e ges­tul uma­ni­tar. Oa­me­nii ăia sunt în co­laps fi­nan­ciar.

Mol­do­ve­nii filo-eu­ro­peni au ple­cat de mult din țara lor. Sunt pe aici, prin­tre noi, în Ro­mâ­nia sau în Eu­ropa. Au jo­buri bu­ni­șoare și n‑au nici un gând de în­toar­cere. Mol­do­ven­cele sunt chiar mai ho­tă­râte de­cât com­pa­tri­o­ții lor. Prima con­di­ție e o sursă de ve­nit. Dacă e fru­mu­șică își ca­ută un soț cu ceva stare și se face lun­tre și punte să i se pună un inel pe de­get. Dacă a prins un job face orice ca să‑l păs­treze și să avanseze. Li­te­ral­mente orice. Im­por­tant e să nu se în­toarcă acasă, în Mol­dova.

Pen­tru că acolo e să­ră­cie și foame și o po­pu­la­ție îm­bă­trâ­nită, ne­e­du­cată și ma­ni­pu­lată. Acolo e o țară care nu mai are nici o șansă. E o co­ra­bie care se scu­fundă pe care toți au abandonat‑o, îno­tând vo­i­ni­cește că­tre barca ro­mâ­nească sau spre ia­h­tul eu­ro­pean. Și noi i‑am sal­vat pe mol­do­veni, câți am pu­tut, ba chiar i‑am în­cu­ra­jat să vină aici. Am ui­tat însă că tre­buia să sal­văm și Mol­dova. Iar acum pare prea târ­ziu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.