Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
28
feb
Pe Spla­iul Dâm­bo­viței, în­tre târ­gul de ma­șini Vi­tan și cen­tură e o zonă a ni­mă­nui. Șo­seaua care în­so­țește cur­sul apei de o parte și de alta nu e într‑o stare prea gro­zavă, dar e to­tuși [...]
Poate că‑s eu prost, dar dacă vrem să avem mai re­pede me­trou la ae­ro­port n‑ar fi mai sim­plu să scoa­tem me­troul la su­pra­față de la gara Ba­sa­rab și de acolo să meargă pe in­fras­truc­tura CFR până la [...]
Lu­mea fo­tba­lu­lui ro­mâ­nesc e o sursă ine­pu­i­za­bilă de umor in­vo­lun­tar și de co­mic al si­tu­a­ți­i­lor. În­dem­nat de nu știu nici eu ce, am arun­cat o pri­vire pe si­tu­a­ția fo­tba­lu­lui din liga a [...]
25
feb
Am o bă­nu­ială că nici o com­pa­nie nu și‑a re­tras cli­pu­rile pu­bli­ci­tare de pe An­tena 3. Deși lo­gic ar fi fost s‑o facă. Am zis lo­gic, nu mo­ral. Pen­tru că nu mă re­fer la de­jec­ți­ile emise de unele [...]
22
feb
După un lung șir de tă­ceri in­a­dec­vate și de vor­biri ne­cum­pă­nite, pre­șe­din­tele Iohan­nis se adre­sează par­la­men­tu­lui. Mu­tul vor­bește, to­tuși. Dar nu spune ni­mic nou, ci tot ace­leași texte de [...]
21
feb
Bă­nu­iesc că noul șef de stat ma­jor e en­tu­zi­as­mat de pro­mo­vare. Nici nu în­cape în­do­ială că va fi foarte mo­ti­vat să își de­pă­șească pre­de­ce­so­rul în pri­vința suc­ce­se­lor mi­li­tare. Asta [...]
20
feb
19
feb
Din toată is­te­ria cu An­te­nele eu trag câ­teva con­clu­zii simple:cum-ne­cum, an­te­niș­tii Gâ­dea et co. au re­u­șit încă o lo­vi­tură de ima­gine după ce se cam scu­fun­da­seră în ui­tare; acum sunt din nou în [...]
18
feb
Unde‑s toți ăia care că­zu­seră pe spate când Hugo Cha­vez a fă­cut ben­zina 1 cent li­trul? Și care ți­neau te­o­rii des­pre ca­pi­ta­lis­mul ra­pace care ne ju­poaie de bani, iar lu­mina ve­nea de la Cha­vez și [...]
13
feb
Ni­mic nu se com­pară cu spi­ri­tul de Va­len­ti­ne’s Day.
Dom­nul Con­stan­tin Ro­taru este un poet ne­cu­nos­cut al zi­le­lor noas­tre. În viața de zi cu zi el este pre­șe­din­tele Par­ti­du­lui So­ci­a­list Ro­mân, dar sub această mo­destă de­ghi­zare se as­cunde un neștiut [...]
9
feb
Vin într‑o seară acasă și mi-aduc aminte că am in­sta­lat o apli­ca­ție pe ta­bletă. Ia să văd eu ce e cu ea. Iau ta­bleta și mai-mai s‑o scap din mână. Husa su­port în care era prinsă era spartă în mai multe lo­curi [...]
Poate să-mi ex­plice și mie ci­neva de ce pre­șe­din­ții de state nu fac vi­zite, ci le efectuează? Pre­se­din­tele Re­pu­bli­cii Mol­dova, Nico­lae Ti­mofti, va efec­tua o vi­zita in Ro­ma­nia in cur­sul [...]
Am cu­nos­cut de‑a lun­gul tim­pul oa­meni care pro­fe­sio­nal nu-și gă­seau lo­cul ni­că­ieri, în­cer­cau ba una, ba alta și ni­mic nu pă­rea că le iese. Cei mai mulți nu se con­su­mau prea tare din acest șir de [...]
8
feb
6
feb
În Franța o nouă lege in­ter­zice su­per­mar­ket-uri­lor să arunce mân­ca­rea pe care nu mai vor s‑o vândă. În schimb tre­buie s‑o do­neze pen­tru ca­uze ca­ri­ta­bile sau că­tre băn­cile de ali­mente, care la [...]
4
feb
…da’ ți-ai luat‑o ca un mare boss!
Nu știu dacă de­pu­ta­tul Au­re­lia Cris­tea — ini­ția­toa­rea le­gii an­ti­fu­mat — și‑a com­pus sin­gură răs­pun­sul că­tre cei care o jig­neau, dar nu e de­loc rău pen­tru ci­neva pe care unii în­cearcă [...]
2
feb
Par­tid de oport­u­niști sa­dea, PNL în­cearcă să mar­cheze puncte fără să in­tre pe te­ren. Mo­di­fi­ca­rea mo­du­lui de des­fă­șu­rare a ale­ge­ri­lor lo­cale este tro­feul pe care li­be­ra­lii vor să și‑l [...]
1
feb
No, acuma vă e clar că Si­mona e în de­grin­go­ladă ge­ne­rală? Sper că nu e ne­voie de alte de­mon­stra­ții — se gân­dește, se răzgân­dește, se ope­rează că e mu­sai, de pe lo­cul 2 WTA a pi­cat pe 3, hop! acuma [...]