Fost contabil, actualmente ocupat cu sănătatea

9 februarie 2016

Am cu­nos­cut de‑a lun­gul tim­pul oa­meni care pro­fe­sio­nal nu-și gă­seau lo­cul ni­că­ieri, în­cer­cau ba una, ba alta și ni­mic nu pă­rea că le iese. Cei mai mulți nu se con­su­mau prea tare din acest șir de ne­re­u­șite și per­se­ve­rau cu vo­io­șie în in­com­pe­tența lor universală.

Din ca­te­go­ria asta face parte și dom­nul Eu­gen Nico­la­escu. Ju­de­când după mo­dul în care se ma­ni­festă în spa­țiul pu­blic, domnia sa face parte din ca­te­go­ria ce­lor cu ca­pul mic în care cre­ie­rul stă le­jer — e in­con­sis­tent când se vrea ra­țio­nal, ri­di­col când se vrea de­ter­mi­nat, in­a­dec­vat când se vrea me­si­a­nic. Nici n‑ar me­rita aten­ția pu­blică dacă dum­ne­a­lui n‑ar fi fă­cut o fi­xa­ție pen­tru do­me­niul să­nă­tă­ții, unde se tot ames­tecă ori de câte ori i se oferă oca­zia. Iar con­se­cin­țele sunt de fi­e­care dată triste.

Și mă în­treb dacă asta este ceea ce PNL în­țe­lege printr-un alt­fel de po­li­tică. Pen­tru că a tre­cut un an de când zic că și-au în­vă­țat lec­ția și eu îi văd tot cu te­mele nefăcute.

Ideea pe care se ba­zeaza pro­iec­tul de lege a pre­ven­tiei in sa­na­tate, in­tai-sem­nat de cu­plul li­be­ral Gor­ghiu-Nico­la­escu, este ca­te­goric be­ne­fica. Dar apli­ca­rea ei, asa cum a fost pro­pusa, este… emo­țio­nantă 😉 Dacă Alina Gor­ghiu nu are niciun fel de com­pe­tențe în să­nă­tate, dom­nul Eu­gen Nico­la­escu este cel mai lon­ge­viv mi­nis­tru al Să­nă­tă­ții din ul­ti­mii 20 ani, po­li­ti­cia­nul care și‑a pus cel mai mult am­prenta pe sis­te­mul me­di­cal românesc.

Sursa: Par­la­men­ta­rul pe care‑l pla­tim pen­tru a dis­truge orice idee be­ne­fica pen­tru sa­na­ta­tea ro­ma­ni­lor — Opi­nii — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.