Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
mar
După cum vă spu­neam, dacă vreți să știți cine ne obligă să con­struim o mos­chee la Bu­cu­rești, în­tre­bați prea­fe­ri­ci­rile BOR. Ca do­vadă chiar ei se de­clară de acord. Cine ne obligă să avem [...]
Ce poate fi mai po­tri­vit de­cât să co­me­mo­rezi o tra­ge­die pro­dusă de co­rup­ție printr-un alt act de corupție? Mo­nu­men­tul #Co­lec­tiv va fi con­struit de o firmă din Ol­te­nița, pen­tru că se știe că de acolo [...]
Nu‑i așa că sim­țiți cum se um­flă pa­tri­o­tis­mul în voi când aflați că do­na­ția se de­duce din im­po­zite? Că, vorba aia, pa­tri­o­tism pe bu­rta goală parcă nu prea merge… Așa da, ne­ni­cule, să se [...]
29
mar
Ni­mic nu poate sta în ca­lea Si­mo­nei când vrea să pi­ardă un meci. Nici mă­car an­tre­no­rul. Bravo Si­mona! Așa te vrem, ho­tă­râtă, nene! Fă praf me­ciu­rile, ce pana corbului! Ocu­panta lo­cu­lui 5 WTA a avut un [...]
Vă mai amin­tiți? Nu de­mult vă în­tre­bam ce fel de oraș vă do­riți, unul pen­tru ma­șini sau unul pen­tru pie­toni și ci­cliști. Nu știu ce veți fi gân­dit voi atunci în pri­vința asta. Se pare însă că [...]
Sunt multe de în­drep­tat în le­gă­tură cu pă­du­rile Ro­mâ­niei. Pro­ble­mele nu sunt sim­ple, iar so­lu­ți­ile ne­ce­sită pro­fe­sio­na­lism, timp și bani. Dar, mai pre­sus de orice, ne­ce­sită o in­for­mare [...]
28
mar
După vreo zece zile de in­ter­dic­ție a fu­ma­tu­lui în spa­ții pu­blice, scan­da­lul încă nu s‑a în­che­iat. Că vai ce na­sol e să fu­mezi afară. Că barurile‑s goale. Că res­ta­u­ran­tele stau să dea fa­li­ment. [...]
Zi­lele as­tea au tot cir­cu­lat prin presa on­line ar­ti­cole cu ex­pli­ca­ții des­pre cum se cal­cu­lează data Paș­te­lui la ca­to­lici și or­to­do­cși. Știu, în fi­e­care an e la fel, da’ anul ăsta am avut o [...]
Tre­buie să re­cu­nosc și eu, pre­cum pom­pie­rul din ar­ti­co­lul de mai jos, că așa ceva n‑am mai vă­zut și nici nu mi-am în­chi­puit că e posibil. Sti­mată doamnă șo­fer, aș vrea să vă cu­nosc. Așa cas­ca­do­rie [...]
27
mar
Cică doi agenți mu­ni­ci­pali dintr-un oră­șel fran­cez au in­cen­diat ma­ga­zi­nul unui ro­mân, din mo­tive… ra­si­ale. Stai un pic! De când sunt ro­mâ­nii o rasă di­fe­rită de fran­cezi? Eu știam că apar­ți­nem [...]
26
mar
Tare sunt cu­rios să văd cum re­u­șește Ger­ma­nia să în­frângă re­zis­tența re­li­gi­oasă a co­mu­ni­tă­ți­lor mu­sul­mane. Tare mi‑e teamă că se va ajunge la în­că­ie­rări cu for­țele de or­dine și la [...]
Mi-era frică că îl fac scă­pat pe ne­mer­nicu’ ăsta! Dar se pare că a me­ri­tat aș­tep­ta­rea. Poate ne ajută ăl-de-sus (adică DNA) și‑l trage și pe doc­to­rul Ponta după el. Să fie amân­doi la mi­ti­tica, cum erau [...]
După po­ves­tea cu in­tra­tul în față pe lista de transplant de ri­nichi, dom­nul Ar­și­nel ține mu­sai să ne de­mon­streze ce ca­rac­ter de trei bani are. A in­trat în UNPR, țu­gu­indu-și bu­zele și pupându‑l fix în [...]
Au mu­rit oa­meni la Pa­ris, în aten­ta­tul de la Char­lie Hebdo, apoi la Ba­ta­clan. Au mu­rit oa­meni la Bru­xe­l­les. Am plâns mor­tea lor, ne-am re­vol­tat, am spus că nu e po­si­bil așa ceva, că nici o re­li­gie nu are [...]
25
mar
Slavă Dom­nu­lui! Hi­l­lary Clin­ton, fa­vo­rită la în­ves­ti­tura de­mo­crată pen­tru ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale din SUA, îl de­vansează la ora ac­tu­ală în son­daje pe con­tra­can­di­da­tul ei [...]
23
mar
E bine să ne amin­tim din când în când că, din­colo de per­cep­ți­ile pe care me­dia ni le cre­ează, există fapte. Ele arată o re­a­li­tate di­fe­rită de ceea ce ne-am aș­tepta: te­ro­ris­mul în Eu­ropa ves­tică e, de [...]
Na­sol ac­ci­dent. Da’ ce că­uta tre­nul pe șo­seaua de cen­tură? ‘Tu‑i mama ei de ex­pri­mare jurnalistică! 
Sun­tem ade­sea cu­prinși de un anume soi de ad­mi­ra­ție față de China și dezvol­ta­rea ei eco­no­mică sur­prin­ză­toare, mai ales în anii din urmă. Ma­rile com­pa­nii mul­ti­na­țio­nale și-au dus afa­ce­rile acolo, [...]
22
mar
Spun mulți că aten­ta­tele care se în­tâm­plă în Eu­ropa în ul­tima vreme nu tre­buie aso­ci­ate cu re­li­gia isla­mică. Că ma­jo­ri­ta­tea mu­sul­ma­ni­lor nu-și pun bombe la brâu și nu se aruncă în aer [...]
21
mar
Dacă avem un sport de echipă cu care ne pu­tem mân­dri, ăla e han­d­ba­lul fe­mi­nin cu si­gu­ranță. Avem o echipă mare care avea ne­voie de un an­tre­nor pe mă­sură. Dom­nul Ta­dici nu a fost acela. După [...]
Am dat peste o hartă a ce­lor mai co­mune nume din ță­ri­lor eu­ro­pene. In­te­re­sant. În Ro­mâ­nia nu­mele cel mai frec­vent e Popa. Foarte in­te­re­sant, nu? La mol­do­veni e Rusu. N‑ai fi zis. La ruși e un nume de [...]
19
mar
Sunt si­gur că ați au­zit des­pre in­ten­ția gu­ver­nu­lui de a cum­păra una din sculp­tu­rile lui Brân­cuși, mai exact “Cu­min­țe­nia pămân­tu­lui”. Opera de artă e eva­lu­ată pe piața in­ter­națio­nală cam [...]
O sursă din CNN: I think he’s (Trump) the Re­pu­bli­can fron­tru­n­ner be­ca­use we’ve gi­ven him so much [...]
18
mar
După ce s‑a lan­sat în achi­zi­ția ope­rei Cu­min­țe­nia pămân­tu­lui apar­ținând lui Brân­cuși, gu­ver­nul se gân­dește să achi­zi­țio­neze și urâ­țe­nia [...]
17
mar
Dacă vreți să știți dinainte… 🙂
14
mar
Cică imi­gran­ții si­rieni plă­tesc 12.000 de do­lari să fie tre­cuți ile­gal gra­ni­țele Eu­ro­pei. Aveți idee cam cât timp tră­iești cu ba­nii ăș­tia în Si­ria? Cred că ajung unei fa­mi­lii în­tregi pen­tru un an. [...]
Du­duia Ja­mie Gilt și‑a fă­cut un re­nume în Sta­tele Unite ca ac­ti­vist în fa­voa­rea drep­tu­lui de a purta armă. Ba mai mult, ea este una din­tre per­soa­nele care sus­țin cu con­vin­gere că ar­mele nu re­pre­zintă [...]
13
mar
Sunt re­al­mente în­gri­jo­rat de can­di­da­tura lui Do­nald Trump la pre­șe­din­ția Sta­te­lor Unite. In­di­vi­dul ăsta nu tre­buie să ajungă în pos­tura de a de­cide vi­i­to­rul pla­ne­tei, pen­tru că — să [...]
Pro­ba­bil că n‑ar strica o cam­pa­nie si­mi­lară și la RATB. Căci or avea ei pă­ca­tele lor în pri­vința lip­sei de res­pect față de ce­tă­țeni, nu‑i vorbă, da’ nici cu că­lă­to­rii nu mi‑e [...]
12
mar
După ce i s‑a re­tras Steaua Ro­mâ­niei din ca­uza de­cla­ra­ți­i­lor pe care le‑a fă­cut cu pri­vire la un po­ten­țial pro­tec­to­rat al Un­ga­riei asu­pra Transil­va­niei, lui Laci To­kes i se face, în sfâr­șit, [...]
10
mar
Spi­ta­lul din Ne­grești, Va­slui a fost mo­der­ni­zat. Sta­tul — adică noi — a bă­gat 5 mi­li­oane de euro în această mo­der­ni­zare. Apoi în 2011 a ho­tă­rât să‑l în­chidă din mo­tive de neprofitabilitate. După [...]
9
mar
Ma­ria Şa­ra­pova este sin­gura ju­că­toare de top care n‑a pier­dut nici­o­dată în faţa Si­mo­nei Ha­lep, sco­rul în­tâl­ni­ri­lor di­recte fi­ind 6–1 pen­tru rusoaică. Ade­vă­rulAdică a bătut‑o pe Si­mona [...]
7
mar
Sa­lut ideea, de­plâng for­mu­la­rea. Adică ce să în­țe­leg, că până acum bra­șo­ve­nii vo­iau ac­ci­dente pe tre­ce­rile de pie­toni și acum s‑au răzgân­dit? E su­fi­cient să afirmi că nu mai vrei ca să nu se mai [...]
5
mar
Nea Ghe­or­ghe care vinde ro­șii în piață se jură că sunt cul­ti­vate de el, gus­to­ase și dulci, na­tu­rale și să­nă­toase. În re­a­li­tate el știe bine câte chi­mi­cale a tur­nat la ră­dă­cina lor ca să nu facă [...]
4
mar
Deja m‑am obiș­nuit cu ideea că fo­to­gra­fi­ile lui Ovi­diu sunt foarte bune de fi­e­care dată, mi se pare fi­resc să con­stat per­spec­tiva in­te­re­santă, su­biec­tul bine ales, ti­tlul in­spi­rat. Dar din când în [...]
1
mar
Ca orice cor­po­ra­ție care se res­pectă, BOR se or­ga­ni­zează tot mai me­to­dic. Se sim­țea ne­voia de a eli­mina even­tu­a­lele ie­șiri din rând ale unor pre­oți care su­feră de pă­reri di­ver­gente față de [...]