Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
24
apr
Eu am ci­tit zi­lele tre­cute că pri­mă­ria sec­to­ru­lui 4 s‑a con­sti­tuit în parte ci­vilă în pro­ce­sul in­ten­tat lui Cris­tian Po­pescu Pie­done, după tra­ge­dia de la Co­lec­tiv, ce­rând da­une de 100 [...]
22
apr
Și eu. Deci hai să ie­șim îm­pre­ună cu alți ce­tă­țeni res­pon­sa­bili și să strân­gem gu­noa­iele din pă­duri și mar­gini de drum. Stăm cu ca­pul în jos și cu cu­rul în sus, amu­și­năm mi­as­mele fe­tide, ne [...]
Cea mai sim­plă și mai clară ex­pli­ca­ție a vi­no­vă­ției lui Drag­nea, ex­pli­cată pe în­țe­le­sul tu­tu­ror, chiar și al ce­lor care o țin lungă că Drag­nea n‑a fă­cut ni­mic ilegal. Eşti acasă, într‑o [...]
Nu știu dacă ați bă­gat de seamă că mulți din­tre băr­ba­ții mici de sta­tură su­feră de un soi de com­plex de in­fe­ri­o­ri­tate și în­cearcă să com­pen­seze prin hi­pe­rac­ti­vi­tate, printr‑o fra­zare [...]
21
apr
Te­le­vi­zo­rul de bu­că­tă­rie are un mâ­ner în față, tragi de el și se des­chide o ușă, bagi far­fu­ria cu mân­care, schimbi ca­na­lul din alt bu­ton și se în­că­l­zește mân­ca­rea. În­tre timp te uiți la [...]
Ți­neți minte de­viza PSD: nu pot cor­po­ra­tiș­tii să dea jos, cât pot pen­sio­na­rii să aleagă!
Mno, acuma e clar. PNL a în­ne­bu­nit. Nu era nici o ma­ne­vră sub­tilă și deș­teaptă în ale­ge­rea lui Ma­rian Mun­teanu drept can­di­dat la pri­mă­ria Bu­cu­rești­u­lui —  de alt­fel m‑aș fi mi­rat să fie [...]
18
apr
Eu mă tot în­tre­bam în gura mare când o să se apuce fis­cul să se uite și prin ogră­zile as­tea de vân­zări “se­cond-hand”, care col­căie de eva­ziune. Că sunt niște flă­căi pe-acolo care fac afa­ceri la ve­dere și [...]
Va să zică, din punct de ve­dere le­gal, Pie­done poate să can­di­deze la sec­to­rul 4. Din punct de ve­dere mo­ral nici nu con­tează ce poate și ce nu poate face ci­neva. Pen­tru că mo­ra­li­ta­tea nu e un cri­te­riu [...]
17
apr
Aud că Si­mona Ha­lep a câști­gat ieri un meci. M‑am în­gri­jo­rat pe mo­ment, dar am în­țe­les că azi și‑a re­ve­nit și a pier­dut la­men­ta­bil. Bravo, Si­mona! Pen­tru o clipă m‑am spe­riat că ți-ai pier­dut st
Mi se pare că ade­sea când pro­nun­țăm cu­vân­tul “mul­ti­na­țio­nală” avem o re­pre­zen­tare foarte ide­a­listă în minte. Mul­ti­na­țio­nala este pen­tru noi un soi de Ie­ru­sa­lim al bu­si­ness-ului, lo­cul [...]
14
apr
Tot așa era și dis­cur­sul lui nea Nicu, des­pre “agen­tu­rili stră­ini” care ne des­ta­bi­liza re­pu­blica noas­tră ne­a­târ­nată. Așa că ne Nicu ce­rea “nea­mes­tecu’ în tre­bu­rili in­terni”. Și uite [...]
12
apr
Există doar două ex­pli­ca­ții: ori în PNL s‑au tâm­pit cu to­ții, li s‑au ră­tă­cit min­țile și nu mai ju­decă nici unul și de-aia l‑au ales pe Ma­rian Mun­teanu drept can­di­dat, ori au ales va­ri­anta unui [...]
11
apr
Apă­ruse cu niște timp în urmă o in­for­ma­ție că PNL s‑ar gândi să‑l sus­țină pe Nicu­șor Dan la pri­mă­ria Bu­cu­rești­u­lui, pen­tru că are șanse mai bune să o bată pe Fi­rea. Și m‑am gân­dit atunci că e [...]
9
apr

 

8
apr
Com­ple­tul de cinci ju­de­că­tori de la Îna­lta Curte de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie ju­decă azi ul­ti­mul ter­men din do­sa­rul „Re­fe­ren­du­mul“ în care, pe fond, Li­viu Drag­nea a fost con­dam­nat la un [...]
6
apr
Pa­tru foști ofi­țeri MOSSAD o spi­o­nează pe Co­druța Ko­vesi. DIICOT se prinde și se apucă de in­ves­ti­gat. Vom afla oare însă cine i‑a an­ga­jat? Pen­tru că mă în­do­iesc foarte tare că domnii foști agenți MOSSAD [...]
4
apr
N‑aș pu­tea să jur că Nicu­șor Dan ar lua mai multe vo­turi de­cât Lu­do­vic Or­ban la pri­mă­ria ca­pi­ta­lei, dar e ab­so­lut lim­pede că se con­cu­rează re­ci­proc, fă­când să cre­ască sub­stan­țial șansele [...]
1
apr
Am o con­vin­gere din ce în ce mai mare că Si­mo­nei i s‑a cam luat de te­nis. Efor­tul și sa­cri­fi­ci­ile i se par pro­ba­bil prea mari prin com­pa­ra­ție cu po­si­bila glo­rie de a ajunge nu­mă­rul 1 mondial. Poate [...]
Există o ne­în­do­iel­nică sa­voare a po­li­ti­cie­ni­lor ro­mâni să arate cu de­ge­tul spre de­fec­tele co­le­gi­lor lor vest eu­ro­peni. De în­dată ce vreun par­la­men­tar sau ofi­cial oc­ci­den­tal face o [...]