Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
iun
Dacă asta n‑ar fi ile­gal și dacă n‑aș risca să mă prindă po­li­ția, aș plăti niște mar­de­iași pro­fe­si­o­niști să‑i bată pe Ponta și pe Drag­nea așa de rău în­cât să ajungă la spi­tal. Pe urmă i‑aș [...]
[...]
28
iun
Toată lu­mea zice că de fapt bri­ta­ni­cii nici n‑or să iasă din Uniu­nea Eu­ro­peană, că pre­mi­e­rul Ca­me­ron a fă­cut o miș­care in­te­li­gentă când a lă­sat sar­cina de­pu­ne­rii ce­re­rii de ie­șire [...]
27
iun
Tare aș fi cu­rios să ci­tesc niște co­men­ta­rii ba­zate pe stu­dii se­ri­oase re­fe­ri­toare la con­e­xiu­nile din­tre două aspecte:ar­gu­men­tele și ra­țio­na­men­tele vo­tan­tu­lui bri­ta­nic la [...]
Azi di­mi­neață, gră­bindu-mă cu ma­șina pe străzi cu multe li­mi­ta­toare de vi­teză, m‑am în­tre­bat ce rost o avea să pro­iec­tăm, fa­bri­căm, pro­mo­văm și vin­dem auto­tu­risme cu mulți cai [...]
26
iun
…dar să nu se schimbe ni­mic. Cam așa au vo­tat en­gle­zii și, vorba pri­e­te­nu­lui meu Mar­cel, parcă îmi crește inima când văd că există și unii mai proști de­cât ro­mâ­nii. Tot ceea ce a ur­mat vo­tu­lui [...]
Dragă Stela, poate ar fi tre­buit să re­a­li­zezi mai de­mult că vo­cea unui ar­tist este foarte im­por­tantă pen­tru so­ci­e­tate. Toc­mai de aceea un ade­vă­rat ar­tist nu tre­buie să se trans­forme în trâm­bița unei [...]
20
iun
Se dă ur­mă­toa­rea ima­gine cu pârâul Vo­ro­neț într‑o zi obișnuită:și ur­mă­toa­rele ima­gini cu ace­lași pârâu Vo­ro­neț, zi­lele astea:Să se de­ter­mine care sunt di­fe­ren­țele și ce le‑a [...]
Des­chid Fli­ckr în di­mi­neața asta și văd că am o no­ti­fi­care nouă. Dau clic să văd des­pre ce e vorba. Și ce văd? Fli­ckr mă în­vață cum să sa­lut în al­ba­neză. Pre­cis s‑au ui­tat la me­ciul de [...]
18
iun

 

Luna tre­cută Fa­rage spu­nea pu­blic că vi­o­lența e ur­mă­to­rul pas în Ma­rea Bri­ta­nie, dacă prin vot nu se iese din Uniu­nea Eu­ro­peană. O pro­fe­ție sau un îndemn?Fa­rage, just last month, sa­ying vi­o­lence [...]
12
iun
Mar­si­lia, 11 iu­nie 2016. Niște oa­meni beau bere pe o te­rasă. Vin alți oa­meni și, fără nici un mo­tiv apa­rent, în­cep să arunce cu obiecte în ei. Cei de pe te­rasă își re­vin din sur­priză, dar nu se [...]
8
iun
You say I’m a kid My ego is big I don’t give a shit And it goes like this Re­cu­noaș­teți ver­su­rile? Pro­ba­bil că nu. Lu­mea nu prea mai are obiș­nu­ința de a da aten­ție ver­su­ri­lor unei piese. [...]